JKW-KABUM-21-ZHA-024

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་དག་སྣང་བརྟག་རིལ་བསྒྲིལ་བའི་མན་ངག་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལུང་།
Wylie title lha btsun rin po che'i dag snang brtag ril bsgril ba'i man ngag dus gsum mkhyen pa'i zhal lung JKW-KABUM-21-ZHA-024.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 24, Pages 613-624 (Folios 1a to 6b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ལྷ་བཙུན་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ (lha btsun nam mkha' 'jigs med)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. lha btsun rin po che'i dag snang brtag ril bsgril ba'i man ngag dus gsum mkhyen pa'i zhal lung. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 613-624. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Medicinal Pills - Making and Activating Practices - sman sgrub
Cycle རྩ་གསུམ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ (rtsa gsum rig 'dzin srog sgrub)
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-NI-065
Colophon

།ཞེས་པཎ་གྲུབ་ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་འཕོ་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་རྩལ་གྱི་དག་སྣང་གི་གཞུང་རྩ་བ་ལ། ཅུང་ཟད་ཁ་འགེངས་དགོས་རིགས་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ནས་བླངས་ཏེ་བཀླག་པས་གྲུབ་པར་སྡེབ་པ་པོ་ནི། བྱ་བྲལ་བ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་སྟེ། འདིས་ཀྱང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོན་གཉིས་ཀྱི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་འཇོ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཤྲེ་ཡོ་བྷ་བ་ཏུ།

zhes paN grub lnga brgya'i gtsug rgyan 'pho med 'ja' lus rdo rje'i sku brnyes bi ma la mi tra'i rnam 'phrul lha btsun rin po che nam mkha' 'jigs med rtsal gyi dag snang gi gzhung rtsa ba la/__cung zad kha 'gengs dgos rigs bla ma rig 'dzin srog sgrub nas blangs te bklag pas grub par sdeb pa po ni/__bya bral ba mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs many+dzu g+ho Sha ste/__'dis kyang mtha' yas pa'i sems can thams cad don gnyis kyi 'dod pa yid bzhin du 'jo ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA shre yo b+ha ba tu/

[edit]
༄༅། །ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་དག་སྣང་བརྟག་རིལ་བསྒྲིལ་བའི་མན་ངག་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

ན་མོ་གུ་རུ་དེ་ཝ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་ཡེ། འདིར་ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཞལ་ལུང་། ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་རྩལ་གྱི་དག་སྣང་བརྟག་རིལ་བསྒྲིལ་བའི་མན་ངག་འདི་ལ་གསུམ་སྟེ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། གནས་ཁང་གཙང་ཞིང་དབེན་པར་ཕྱག་བདར་ལེགས་པར་བྱ། གུང་དུ་གུ་རུའི་སྐུ་ཚབས་གཏེར་བྱོན་འཁྲུལ་མེད་ཡོད་ན་རབ། དེ་མིན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་བྲིས་འབུར་གང་རུང་རབ་གནས་དང་ལྡན་པའི་སྤྱན་སྔར་འབྲུ་དཀར་གྱི་མེ་ཏོག་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པའི་སྟེགས་བུའི་དབུས་སུ་གཏོར་མ་རིན་ཆེན་འབར་བ་བཟའ་བཏུང་གི་ཕུད་འབྱོར་ཚད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་གཡས་གཡོན་དུ་སྨན་རཀ །མདུན་དུ་ཉེར་སྤྱོད་ཉེ་ལོག་ཅི་བདེ་བར་གཞི་བགེགས་ཀྱི་གཏོར་མ་གཉིས། རང་གི་མདུན་དུ་རས་དཀར་པོའི་ཁེབས་དང་ལྡན་པའི་ལྕོག་ཙེའི་ཁར་འབྲས་དཀར་གྱི་གཡུང་དྲུང་ཆོས་འཁོར་དུ་བྲི། དེའི་ཁར་མཉྫིའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་བཟང་པོ་དྲི་མ་མེད་པར། དཀར་གསུམ་དང་བདུད་རྩི་ཆོས་སྨན་བཅས་སྦྱར་བའི་ཟན་གཙང་མ་ལ་རིལ་བུ་ཆེ་ཆུང་མེད་པ་གསུམ་བཅོས་པའི་ནང་དུ། རྒྱ་ཤོག་ལྟ་བུའི་ཤོག་བུ་གཙང་མ་ལ་མིང་འདི་ཞེས་བྱ་བའི་དོན་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཟེར་བ་གཅིག་དང་། དོན་འདི་འགྲུབ་པར་མི་འགྱུར་རོ། །ཟེར་བ་གཅིག་དང་། འགྲུབ་པར་དཀའ་ཡང་རིམ་གྲོ་བསྒྲུབ་ན་འགྲུབ་ཙམ་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བྱ་བ་གཅིག་སྟེ་ལེ་ཚན་སུབ་ཆད་ལྷག་བྲིས་སུབས་མེད་པར་བྲིས་ཏེ་དབུ་ནས་དྲིལ་བ་ཟན་རིལ་གྱི་ནང་དུ་བཅུག་པ་འབྲུ་དཀར་ཅུང་ཟད་དང་བཅས་ཏེ་བླུག །ཁ་དར་དཀར་པོས་བཅད། གཞན་ཡང་རྡོར་དྲིལ་དང་གུལ་ཡུངས་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། རང་ཉིད་སྟན་བདེ་བར་རྟེན་ལ་ཁ་ཕྱོགས་པས་འཁོད་དེ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སྤྲིན་ཕུང་འཐིབ་པ་ལྟར་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། རྨད་བྱུང་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་གྲོལ་སྲིད་ཞིའི་ཁམས། །གསང་མཆོག་རྒྱལ་བ་འདུས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་འདུས་པའི་ངོ་བོ་ལ། །སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་སེམས་བསྐྱེད། །ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་བྱ། གཞི་བགེགས་ཀྱི་གཏོར་མ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གྱིས་བསང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། རང་བཞིན་རྣམ་གྲོལ་ཆོས་དབྱིངས་སྒྱུ་མའི་ཀློང་། །སྣང་གྲགས་མ་ལུས་རྒྱལ་བ་ཞི་དང་ཁྲོ། །དོན་དམ་ཡེ་ཤེས་རང་རིག་ངོ་བོ་ཉིད། །མ་རྟོགས་གློ་བུར་རྣམ་རྟོག་འདྲེ་དང་བགེགས། །ཁྱད་པར་རྨད་བྱུང་དོན་གྱི་འབྲས་བུ་འདི། །རྒྱལ་བས་མ་འཁྲུལ་ཡང་དག་ལུང་སྟོན་ཅིང་། །འདོད་དོན་བསྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་བགེགས་ཚོགས་དང་། །ཡུལ་འདིའི་གཞི་བདག་མི་དང་མི་མ་ཡིན། །གློ་བུར་བར་གཅོད་བྱེད་པའི་འབྱུང་པོ་རྣམས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་གཏོར་མས་ཚིམས་གྱིས་ལ། །བདག་གི་བསམ་དོན་འཁྲུལ་མེད་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཨོཾ་ཧྲཱིཿཔདྨཱནྟ་ཀྲྀ་ཏ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་ཧྱ་གྲཱི་བ་ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ་ཧཱུྃ་ཕཊ། །ཅེས་དང་། སུམྦྷ་སོགས་བརྗོད་ཅིང་གཏོར་མ་ཕྱི་རོལ་དུ་བསྐྱལ། རོལ་མོའི་སྒྲ་དྲག་པོ་དང་བཅས་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབས་ལ་མཚམས་བཅད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྐྱེ་འགགས་གནས་གསུམ་མཐའ་བྲལ་དངོས་པོའི་གཤིས། །གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས། །དྭངས་མར་སྦྱངས་པའི་འདོད་ཡོན་འོད་ཕུང་བཅུད། །ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་ཆེན་པོས་ཁྱབ་པར་གྱུར། །མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་པཱུ་ཛ་ཙཀྲ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ། །ཞེས་མཆོད་གཏོར་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། བདག་བསྐྱེད་ནི། སྣང་གྲགས་འབྱུང་ལྔ་འཇའ་གུར་མཚོན་ཆ་དང་། །ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་ལྷ་ཡི་གུར་ཁང་དབུས། །དབང་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀར་བདག་ཉིད་ནི། །སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ། །འཁོར་དུ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་སྤྲིན་ཕུང་གཏིབས། །ཕྱི་རོལ་ཐམས་ཅད་མེ་ཕུང་ར་བར་འཁྱིལ། །སྤྱི་བོའི་གཙུག་ན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་དང་། །རྒྱལ་བ་མ་ལུས་གངས་རིའི་སྤྲིན་གཏིབས་བཞིན། །བཞུགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་འོད་འཕྲོས་ནས། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། །སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ སྔོན་གྱི་བསྐལ་པ་དང་པོ་ལ༔ ཨོ་རྒྱན་ཡུལ་གྱི་ནུབ་བྱང་མཚམས༔ པདྨ་གེ་སར་སྡོང་པོ་ལ༔ ཡ་མཚན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་ཞེས་སུ་གྲགས༔ འཁོར་དུ་མཁའ་འགྲོ་མང་པོས་བསྐོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་བདག་སྒྲུབ་ཀྱི༔ བྱིན་གྱིས་རློབ་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོངས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿསིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ་ཨཱཿ ཞེས་མང་དུ་བཟླས་པས་བྱིན་དབབ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར། མཆོད་པ་ནི། ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ན་སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་ཀུན། །འགགས་མེད་གསལ་བ་གཟུང་འཛིན་བྲལ་བའི་ངང་། །འཁོར་བ་དང་ནི་མྱ་ངན་འདས་པ་གཉིས། །ཀུན་མཉམ་འཛིན་མེད་ཀློང་དུ་མཆོད་པར་འབུལ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡ་མ་ཧཱ་པཉྩ་རཀྟ་བྷ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། །བསྟོད་པ་ནི། ཧྲཱིཿ མ་བཅོས་སྤྲོས་བྲལ་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ༔ པད་སྡོང་ལས་འཁྲུངས་བླ་མ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ སྐུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། སྤྱིར་གསོལ་འདེབས་ལེའུ་བདུན་མ་སོགས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བྱ་ཞིང་། ཁྱད་པར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནི། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་དགོངས་པའི་ཀློང་། །དུས་གསུམ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང་། །རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་ངོ་བོར་བཞུགས། །ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །དུས་གསུམ་མཁྱེན་བརྩེའི་ཐུགས་རྗེ་ཡིས། །བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་བརྩེ་བ་ཡིས། །འཁྲུལ་རྟོག་མེད་པར་ལུང་བསྟན་ནས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནི། །རྣམ་གྲོལ་ཞི་བའི་མཁའ་སྤྱོད་ན། །ཀུན་འདུས་རྒྱལ་བའི་གཙུག་རྒྱན་མཆོག །རབས་བདུན་སངས་རྒྱས་སྟོང་ལ་སོགས། །ཐེག་ཆེན་ས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་རྣམས། །ད་ལྟ་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ། །མ་རྨོངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །བདག་སོགས་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་དོན། །འཁྲུལ་པ་མེད་པར་ལུང་བསྟན་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནི། །དབྱིངས་རིག་ཁྱབ་གདལ་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་། །སྐུ་གསུམ་དོན་གྱི་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཡི་དམ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་དང་དྲུག །ཐེག་དགུའི་ལྷ་ཡི་ངོ་བོར་བཞུགས། །ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ། །མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས། །བདག་དང་འགྲོ་བའི་དོན་ཕྱིར་དུ། །བསྟན་པར་གང་ཕན་ལུང་བསྟན་ནས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནི། །གསང་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་མཁའ། །འོག་མིན་གནས་སུ་ཉེར་བཞི་ཡི། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀི་དམ་ཅན་དང་། །ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ངོ་བོར་བཞུགས། །ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་དབྱིངས་ནས་བསྐུལ། །མ་རྟོགས་འཁྲུལ་བའི་སེམས་ཅན་ལ། །དོན་དམ་ཆོས་ཉིད་བདེན་པ་ཡིས། །ཡང་དག་དོན་གྱི་ལུང་སྟོན་ཅིང་། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནི། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་གཞིར། །རང་ལུས་རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །ཕུང་ཁམས་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོར་བཞུགས། །ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ། །བདག་ལ་ལེགས་ཉེས་ལུང་བསྟན་ནས། །ཐེ་ཚོམ་དྲྭ་བ་གཅོད་པ་དང་། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནི། །རྣམ་བརྒྱད་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཀློང་། །ཤ་ཟ་ཌཱ་ཀི་འདུ་གླིང་ནས། །རྒྱ་བོད་གྲུབ་བརྙེས་མ་ལུས་དང་། །གཙང་རིགས་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་བཞུགས། །ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ། །སོ་སོའི་བདེན་སྟོབས་ནུས་མཐུ་ཡིས། །བདག་ལ་ཟབ་མོའི་ལུང་བསྟན་སྩོལ། །ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དོན་འབྲས་འདི། །བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ནི། །སྣང་སྲིད་མཁའ་ཀློང་ཡངས་པའི་ཀློང་། །མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ནས། །སྲིད་ཞི་མཉམ་ཉིད་དགོངས་པའི་ཀློང་། །མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་བཞུགས། །ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ། །ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་གྱིས། །བདག་ལ་འཁྲུལ་མེད་ལུང་བསྟན་ནས། །བདེ་སྐྱིད་དཔལ་དང་ཕུན་ཚོགས་སྟོན། །འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་མཆོག་ཐོབ་ནས། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །བླ་མ་རྒྱ་མཚོ་འདུས་པའི་སྐུ། །ཡི་དམ་རྒྱ་མཚོ་འདུས་པའི་གསུང་། །མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་འདུས་པའི་ཐུགས། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་པདྨ་འབྱུང་། །ད་ལྟ་ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ། །རྨོངས་པའི་འགྲོ་བ་བདག་འདྲ་ལ། །རེ་ལྟོས་རྗེ་བཙུན་ཁྱེད་ལས་མེད། །རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུས། །རིག་འཛིན་ཁྱེད་ཀྱིས་ལུང་སྟོན་ཅིག །རྒྱལ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་དང་། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་སྤྱི་གཟུགས་མཆོག །བདུད་དང་བར་ཆད་འཚེ་དོགས་སོལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་འདུས་དབང་བཞི་སྐུར། །མ་གང་མ་འཁྲུལ་མ་སྦས་པའི། །ཡང་དག་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་འདི། །ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས་ལུང་སྟོན་ཅིག །མགོན་ཁྱོད་བཏང་སྙོམས་བཞུགས་གྱུར་ན། །བོད་འབངས་འགྲོ་བ་སུ་ལ་རེ། །རྐྱེན་དང་བར་ཆད་སུ་ཡིས་ཟློག །ལེགས་ཉེས་མངོན་ཤེས་སུ་ཡིས་འཆད། །ཕ་མ་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་རྗེ། །དགོས་འདོད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཉི་ཟླ་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་རྗེ། །མ་རིག་མུན་པ་བསལ་དུ་གསོལ། །སྨན་པ་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་རྗེ། །ཉོན་མོངས་གཅོང་ནད་བསལ་དུ་གསོལ། །དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་གུ་རུ་རྗེ། །ངན་སོང་གཡང་ལས་སྐྱོབ་ཏུ་གསོལ། །ལམ་མཁན་ལྟ་བུའི་གུ་རུ་རྗེ། །བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པའི་ལུང་སྟོན་ཅིག །བསྟན་དོན་འགྲུབ་པའི་ལུང་སྟོན་ཅིག །མི་འགྱུར་བརྟན་པའི་ལུང་སྟོན་ཅིག །མ་འཁྲུལ་གསལ་བའི་ལུང་སྟོན་ཅིག །མ་ནོར་བདེན་པའི་ལུང་སྟོན་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ལུང་སྟོན་ཅིག །བདེ་སྐྱིད་དཔལ་འབར་ལུང་སྟོན་ཅིག །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་ལུང་སྟོན་ཅིག །ཚེ་གཅིག་སངས་རྒྱས་ལུང་སྟོན་ཅིག །ཅེས་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཏབ་ལ། གསོལ་འདེབས་ཀྱི་བསྙེན་པའི་ཚུལ་དུ། བཛྲ་གུ་རུ་དང་། ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ཇི་ཙམ་ནུས་པ་བཟླ། མཐར་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་འཛབ་དབྱངས་དང་བཅས་བརྟག་བསྒྲིལ་གྱི་སྣོད་ལག་གཉིས་ཀྱིས་བླངས་ཏེ། མདུན་གྱི་སྟེང་མཁར་དཔའ་བོ་ལ་ལུང་བསྟན་ཞུ་བའི་ཆེད་གཡས་སུ་ལན་གསུམ་དང་། དཔའ་མོ་ལ་ལུང་བསྟན་ཞུ་བའི་ཆེད་དུ་གཡོན་དུ་ལན་གསུམ་བསྐོར། དེ་ནས་རང་གི་གནས་ལྔར་གཏུག །སླར་ཡང་བླ་མ་ལ་ལུང་བསྟན་ཞུ་བའི་ཆེད་སྙིང་གའི་ཐད་དུ་ལན་གསུམ་གཡས་སུ་བསྐོར་ཏེ་འདོད་དོན་ལ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྗེས་རེ་དོགས་ཀྱི་བློས་མ་བཅིངས་པར། ཐོག་མར་གང་འཐོན་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ངེས་ཤེས་བསྐྱེད་དོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི། གོང་ལྟར་མཆོད་ཅིང་བསྟོད་ལ། མདུན་གྱི་གཏོར་མ་ལྷར་གསལ་བ་ལ། སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་བྱིན་འོད་དང་། །སྟོབས་དཔལ་གཟི་འོད་འདུས་པའི་གུ་རུ་རྗེ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀློང་འདིར། །ཡིད་བཞིན་མཆོག་དང་དཔག་བསམ་བུམ་པ་བཟང་། །འདོད་འཇོའི་བ་ལྟར་ཟག་མེད་དངོས་གྲུབ་ཀྱི། །བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ་བའི་བཅུད་དང་ལྡན། །མཆོག་ཐུན་དགེ་ལེགས་ཡིད་ལ་ཅི་འདོད་པ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོས་དབྱིངས་ནས་སྩོལ། །ཅེས་དངོས་གྲུབ་བསྐུལ་བས། གནས་གསུམ་ནས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང་། །རང་གི་གནས་གསུམ་དུ་ཐིམ་པས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ། ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་མཐར། ཀཱ་ཡ་སིདྡྷི་ཨཱོཾ། ཝཱ་ཀ་སིདྡྷི་ཨཱཿ ཙིཏྟ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གཏོར་མ་གནས་གསུམ་དུ་རེག །མཐར་ལྷ་འོད་དུ་ཞུ་བའི་གཏོར་ཟན་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་དུ་བསམས་ལ་ཟས་སྣ་རྣམས་དང་། ཟན་རིལ་རྣམས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་རོལ། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིགས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྒོ་ནས་དམ་ཚིག་ལ་སེལ་མེད་ཅིང་། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་མོས་གུས་ལྟེམ་རྐྱང་མེད་པ་དང་གདམས་ངག་ལ་ཐེ་ཚོམ་དང་སོམ་ཉི་མེད་པས་བརྟག་པ་བགྱིད་ན་བསླུ་མེད་ཀྱི་ལུང་སྟོན་པར་འགྱུར་བ་ནི་ངེས་པའོ། །ཞེས་པཎ་གྲུབ་ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་འཕོ་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་བརྙེས་བི་མ་ལ་མི་ཏྲའི་རྣམ་འཕྲུལ་ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་རྩལ་གྱི་དག་སྣང་གི་གཞུང་རྩ་བ་ལ། ཅུང་ཟད་ཁ་འགེངས་དགོས་རིགས་བླ་མ་རིག་འཛིན་སྲོག་སྒྲུབ་ནས་བླངས་ཏེ་བཀླག་པས་གྲུབ་པར་སྡེབ་པ་པོ་ནི། བྱ་བྲལ་བ་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་སྟེ། འདིས་ཀྱང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དོན་གཉིས་ཀྱི་འདོད་པ་ཡིད་བཞིན་དུ་འཇོ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཤྲེ་ཡོ་བྷ་བ་ཏུ། །


ཤེས་རབ་ནས་ཞུ་བཅུག་ཐེངས་གསུམ་བྱས།

[edit]

lha btsun rin po che'i dag snang brtag ril bsgril ba'i man ngag dus gsum mkhyen pa'i zhal lung / @#/_/lha btsun rin po che'i dag snang brtag ril bsgril ba'i man ngag dus gsum mkhyen pa'i zhal lung zhes bya ba bzhugs so// na mo gu ru de wa DA ki nI ye/__'dir o rgyan dus gsum mkhyen pa'i zhal lung /__lha btsun rin po che nam mkha' 'jigs med rtsal gyi dag snang brtag ril bsgril ba'i man ngag 'di la gsum ste/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__gnas khang gtsang zhing dben par phyag bdar legs par bya/__gung du gu ru'i sku tshabs gter byon 'khrul med yod na rab/__de min gu ru rin po che'i sku bris 'bur gang rung rab gnas dang ldan pa'i spyan sngar 'bru dkar gyi me tog gcal du bkram pa'i stegs bu'i dbus su gtor ma rin chen 'bar ba bza' btung gi phud 'byor tshad kyis bskor ba'i g.yas g.yon du sman raka__/mdun du nyer spyod nye log ci bde bar gzhi bgegs kyi gtor ma gnyis/__rang gi mdun du ras dkar po'i khebs dang ldan pa'i lcog tse'i khar 'bras dkar gyi g.yung drung chos 'khor du bri/__de'i khar many+dzi'i steng du rin po che'i snod bzang po dri ma med par/__dkar gsum dang bdud rtsi chos sman bcas sbyar ba'i zan gtsang ma la ril bu che chung med pa gsum bcos pa'i nang du/__rgya shog lta bu'i shog bu gtsang ma la ming 'di zhes bya ba'i don 'grub par 'gyur ro/__/zer ba gcig dang /__don 'di 'grub par mi 'gyur ro/__/zer ba gcig dang /__'grub par dka' yang rim gro bsgrub na 'grub tsam 'gyur ro/__/zhes bya ba gcig ste le tshan sub chad lhag bris subs med par bris te dbu nas dril ba zan ril gyi nang du bcug pa 'bru dkar cung zad dang bcas te blug__/kha dar dkar pos bcad/__gzhan yang rdor dril dang gul yungs sogs dgos pa'i yo byad rnams 'du bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi la/__rang nyid stan bde bar rten la kha phyogs pas 'khod de/__mdun gyi nam mkhar skyabs yul rtsa ba gsum gyi lha tshogs sprin phung 'thib pa ltar bzhugs pa'i spyan sngar/__oM AHhU~M/__rmad byung chos dbyings ye grol srid zhi'i khams/__/gsang mchog rgyal ba 'dus pa'i sku gsung thugs/__/yon tan phrin las 'dus pa'i ngo bo la/__/skyabs su mchi'o byang chub mchog sems bskyed/__/lan gsum gyis skyabs sems bya/__gzhi bgegs kyi gtor ma/__ra~M ya~M kha~M gyis bsang /__oM AHhU~M gis byin gyis brlab/__rang bzhin rnam grol chos dbyings sgyu ma'i klong /__/snang grags ma lus rgyal ba zhi dang khro/__/don dam ye shes rang rig ngo bo nyid/__/ma rtogs glo bur rnam rtog 'dre dang bgegs/__/khyad par rmad byung don gyi 'bras bu 'di/__/rgyal bas ma 'khrul yang dag lung ston cing /___/'dod don bsgrub la bar gcod bgegs tshogs dang /__/yul 'di'i gzhi bdag mi dang mi ma yin/__/glo bur bar gcod byed pa'i 'byung po rnams/__/'dod yon lnga ldan gtor mas tshims gyis la/__/bdag gi bsam don 'khrul med 'grub par mdzod/__/oM hrIHpad+mAn+ta kr-i ta badz+ra kro d+ha h+ya grI ba hu lu hu lu hU~M phaT/__/ces dang /__sum+b+ha sogs brjod cing gtor ma phyi rol du bskyal/__rol mo'i sgra drag po dang bcas gu gul gyis bdug__/yungs kar gyis brabs la mtshams bcad/__oM AHhU~M/__skye 'gags gnas gsum mtha' bral dngos po'i gshis/__/gsal stong zung 'jug yi ge 'bru gsum gyis/__/dwangs mar sbyangs pa'i 'dod yon 'od phung bcud/__/kun bzang mchod sprin chen pos khyab par gyur/__/ma hA pany+tsa rak+ta pU dza tsakra oM AHhU~M/__sarba sid+d+hi pha la a mr-i ta hU~M/__/zhes mchod gtor rnams byin gyis brlab/__bdag bskyed ni/__snang grags 'byung lnga 'ja' gur mtshon cha dang /__/ye shes rol pa lha yi gur khang dbus/__/dbang chen yab yum thugs kar bdag nyid ni/__/skad cig dran rdzogs pad+ma thod phreng rtsal/__/'khor du dpa' bo mkha' 'gro sprin phung gtibs/__/phyi rol thams cad me phung ra bar 'khyil/_/spyi bo'i gtsug na brgyud pa'i bla ma dang /__/rgyal ba ma lus gangs ri'i sprin gtibs bzhin/_/bzhugs pa'i sku gsung thugs las 'od 'phros nas/__/ye shes spyan drangs gnyis su med par gyur/__/spyan 'dren pa ni/__hU~M:__sngon gyi bskal pa dang po la:__o rgyan yul gyi nub byang mtshams:__pad+ma ge sar sdong po la:__ya mtshan mchog gi dngos grub brnyes:__pad+ma 'byung gnas zhes su grags:__'khor du mkha' 'gro mang pos bskor:__khyed kyi rjes su bdag sgrub kyi:__byin gyis rlob phyir gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mongs dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal badz+ra sa ma ya dzaHsid+d+hi pha la hU~M AH__zhes mang du bzlas pas byin dbab/__dzaHhU~M ba~M hoH__gnyis su med par gyur/__mchod pa ni/__chos dbyings klong na snang srid 'khor 'das kun/__/'gags med gsal ba gzung 'dzin bral ba'i ngang /__/'khor ba dang ni mya ngan 'das pa gnyis/__/kun mnyam 'dzin med klong du mchod par 'bul/__/oM badz+ra ar+g+haM nas shap+da ma hA pany+tsa rak+ta b+ha liM ta kha kha khA hi khA hi/__/bstod pa ni/__hrIH__ma bcos spros bral bla ma chos kyi sku:__bde chen longs spyod bla ma chos kyi rje:__pad sdong las 'khrungs bla ma sprul pa'i sku:__sku gsum rdo rje 'chang la phyag 'tshal bstod:__gsol ba gdab pa ni/__spyir gsol 'debs le'u bdun ma sogs ji ltar rigs pa bya zhing /__khyad par/__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi hU~M/__/o rgyan pad+ma 'byung gnas ni/__/chos kyi dbyings kyi pho brang nas/__/kun bzang yab yum dgongs pa'i klong /__/dus gsum rtsa brgyud bla ma dang /__/rig 'dzin rgya mtsho'i ngo bor bzhugs/__/da lta khyed kyi thugs dam bskul/__/dus gsum mkhyen brtse'i thugs rje yis/__/bdag sogs 'gro la brtse ba yis/__/'khrul rtog med par lung bstan nas/__/don gnyis lhun gyis grub par mdzod/__/o rgyan pad+ma 'byung gnas ni/__/rnam grol zhi ba'i mkha' spyod na/__/kun 'dus rgyal ba'i gtsug rgyan mchog__/rabs bdun sangs rgyas stong la sogs/__/theg chen sa bcu'i rgyal ba rnams/__/da lta khyed kyi thugs dam bskul/__/ma rmongs mkhyen brtse ye shes kyis/__/bdag sogs 'gro ba sems can don/__/'khrul pa med par lung bstan nas/__/rang gzhan don gnyis 'grub par shog__/o rgyan pad+ma 'byung gnas ni/__/dbyings rig khyab gdal chos sku'i klong /__/sku gsum don gyi zhing khams nas/__/yi dam rgyud sde bzhi dang drug__/theg dgu'i lha yi ngo bor bzhugs/__/da lta thugs dam gnad nas bskul/__/mthu stobs rdzu 'phrul thogs med kyis/__/bdag dang 'gro ba'i don phyir du/__/bstan par gang phan lung bstan nas/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/___/o rgyan pad+ma 'byung gnas ni/___/gsang mchog rdo rje btsun mo'i mkha'/__/'og min gnas su nyer bzhi yi/__/dpa' bo DA ki dam can dang /__/chos srung rgya mtsho'i ngo bor bzhugs/__/da lta thugs dam dbyings nas bskul/__/ma rtogs 'khrul ba'i sems can la/__/don dam chos nyid bden pa yis/__/yang dag don gyi lung ston cing /__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/o rgyan pad+ma 'byung gnas ni/__/'od gsal rdo rje snying po'i gzhir/__/rang lus rgyal ba'i dkyil 'khor nas/__/phung khams rgyal ba zhi khror bzhugs/__/da lta thugs dam gnad nas bskul/__/bdag la legs nyes lung bstan nas/__/the tshom drwa ba gcod pa dang /__/mchog thun dngos grub stsal du gsol/__/o rgyan pad+ma 'byung gnas ni/__/rnam brgyad dur khrod rol pa'i klong /__/sha za DA ki 'du gling nas/__/rgya bod grub brnyes ma lus dang /__/gtsang rigs dpal mgon bdun cu bzhugs/__/da lta thugs dam gnad nas bskul/__/so so'i bden stobs nus mthu yis/__/bdag la zab mo'i lung bstan stsol/___/yid la bsam pa'i don 'bras 'di/__/bstan 'gro'i don du dngos grub stsol/__/o rgyan pad+ma 'byung gnas ni/__/snang srid mkha' klong yangs pa'i klong /__/mi 'gyur bde ba chen po nas/__/srid zhi mnyam nyid dgongs pa'i klong /__/mi zad rgyan gyi 'khor lor bzhugs/__/da lta thugs dam gnad nas bskul/__/chos dbyings 'gyur med bde chen gyis/__/bdag la 'khrul med lung bstan nas/__/bde skyid dpal dang phun tshogs ston/__/'bras bu tshe 'dir mchog thob nas/__/mchog thun dngos grub stsal du gsol/__/bla ma rgya mtsho 'dus pa'i sku/__/yi dam rgya mtsho 'dus pa'i gsung /__/mkha' 'gro rgya mtsho 'dus pa'i thugs/__/yid bzhin nor bu pad+ma 'byung /__/da lta thugs dam gnad nas bskul/__/rmongs pa'i 'gro ba bdag 'dra la/__/re ltos rje btsun khyed las med/__/rtse gcig gsol ba btab pa'i mthus/__/rig 'dzin khyed kyis lung ston cig__/rgyal ba'i dkyil 'khor rab 'byams dang /__/skyabs kun 'dus pa'i spyi gzugs mchog__/bdud dang bar chad 'tshe dogs sol/__/sku gsung thugs 'dus dbang bzhi skur/__/ma gang ma 'khrul ma sbas pa'i/__/yang dag don gyi snying po 'di/__/o rgyan chen pos lung ston cig__/mgon khyod btang snyoms bzhugs gyur na/__/bod 'bangs 'gro ba su la re/__/rkyen dang bar chad su yis zlog__/legs nyes mngon shes su yis 'chad/__/pha ma lta bu'i gu ru rje/__/dgos 'dod dngos grub stsal du gsol/__/nyi zla lta bu'i gu ru rje/__/ma rig mun pa bsal du gsol/__/sman pa lta bu'i gu ru rje/__/nyon mongs gcong nad bsal du gsol/__/dkon mchog spyi 'dus gu ru rje/__/ngan song g.yang las skyob tu gsol/__/lam mkhan lta bu'i gu ru rje/__/bde zhing skyid pa'i lung ston cig__/bstan don 'grub pa'i lung ston cig__/mi 'gyur brtan pa'i lung ston cig__/ma 'khrul gsal ba'i lung ston cig__/ma nor bden pa'i lung ston cig__/bkra shis dge legs lung ston cig__/bde skyid dpal 'bar lung ston cig__/don gnyis lhun grub lung ston cig__/tshe gcig sangs rgyas lung ston cig__/ces gsol ba rtse gcig tu btab la/__gsol 'debs kyi bsnyen pa'i tshul du/__badz+ra gu ru dang /__thod phreng rtsal ji tsam nus pa bzla/__mthar thod phreng rtsal gyi 'dzab dbyangs dang bcas brtag bsgril gyi snod lag gnyis kyis blangs te/__mdun gyi steng mkhar dpa' bo la lung bstan zhu ba'i ched g.yas su lan gsum dang /__dpa' mo la lung bstan zhu ba'i ched du g.yon du lan gsum bskor/__de nas rang gi gnas lngar gtug__/slar yang bla ma la lung bstan zhu ba'i ched snying ga'i thad du lan gsum g.yas su bskor te 'dod don la rtse gcig tu gsol ba btab pa'i rjes re dogs kyi blos ma bcings par/__thog mar gang 'thon pa de nyid la the tshom med par nges shes bskyed do/__/gsum pa rjes ni/__gong ltar mchod cing bstod la/__mdun gyi gtor ma lhar gsal ba la/__srid zhi'i khams kyi thugs rje'i byin 'od dang /__/stobs dpal gzi 'od 'dus pa'i gu ru rje/__/chos kyi dbyings dang nam mkha'i mtha' klong 'dir/__/yid bzhin mchog dang dpag bsam bum pa bzang /__/'dod 'jo'i ba ltar zag med dngos grub kyi/__/bdud rtsi'i rgya mtshor 'khyil ba'i bcud dang ldan/__/mchog thun dge legs yid la ci 'dod pa/__/sgyu 'phrul rgyal ba rgya mtshos dbyings nas stsol/__/ces dngos grub bskul bas/__gnas gsum nas 'od zer dkar dmar mthing gsum byung /__/rang gi gnas gsum du thim pas dbang dang byin rlabs dngos grub ma lus pa thob par bsams la/__thod phreng rtsal gyi mthar/__kA ya sid+d+hi A+oM/__wA ka sid+d+hi AH__tsit+ta sid+d+hi hU~M/__zhes brjod cing gtor ma gnas gsum du reg__/mthar lha 'od du zhu ba'i gtor zan bdud rtsi'i rang bzhin du bsams la zas sna rnams dang /__zan ril rnams dngos grub kyi tshul du rol/__bsngo smon shis brjod ji ltar rigs par bya'o/__/de lta bu'i sgo nas dam tshig la sel med cing /__gu ru rin po che la mos gus ltem rkyang med pa dang gdams ngag la the tshom dang som nyi med pas brtag pa bgyid na bslu med kyi lung ston par 'gyur ba ni nges pa'o/__/zhes paN grub lnga brgya'i gtsug rgyan 'pho med 'ja' lus rdo rje'i sku brnyes bi ma la mi tra'i rnam 'phrul lha btsun rin po che nam mkha' 'jigs med rtsal gyi dag snang gi gzhung rtsa ba la/__cung zad kha 'gengs dgos rigs bla ma rig 'dzin srog sgrub nas blangs te bklag pas grub par sdeb pa po ni/__bya bral ba mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs many+dzu g+ho Sha ste/__'dis kyang mtha' yas pa'i sems can thams cad don gnyis kyi 'dod pa yid bzhin du 'jo ba'i rgyur gyur cig__/sarba dA shre yo b+ha ba tu/__/


shes rab nas zhu bcug thengs gsum byas/_

Footnotes

Other Information