dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:20, 24 August 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{Cycle}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ (dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po)

16 Texts

ཇ་
11
387
དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་བརྒྱུད་འདེབས།
dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i brgyud 'debs
Text page
View PDF
[[|ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ ()]]
ཇ་
12
389-396
དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཟབ་མོ་བླ་མ་སྒྲུབ་པའི་ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།
dpal bde ba chen po rdo rje'i bdud rtsi'i zab mo bla ma sgrub pa'i las byang bde chen bdud rtsi'i zegs ma
Text page
View PDF
[[|ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ ()]]
ཇ་
24
717-741
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུ་རྩིའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཁ་སྐོང་ལས་བཞི་མཆོག་ལྔའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་འོད་ཟེར་འཁྱིལ་བ།
dpal rdo rje bdu rtsi'i phrin las kyi kha skong las bzhi mchog lnga'i sbyin sreg gi cho ga grub gnyis 'od zer 'khyil ba
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ཇ་
16
515-516
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་བརྩིའི་བརྒྱུད་འདེབས།
dpal rdo rje bdud brtsi'i brgyud 'debs
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ཇ་
18
531-600
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་ཡོངས་རྫོགས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་བཀོད་པ་དྲི་མེད་ཟླ་བའི་བསིལ་ཟེར།
dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po rtsa ba dang yan lag gi dbang bskur yongs rdzogs dkyus gcig tu bkod pa dri med zla ba'i bsil zer
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ཇ་
10
375-386
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཟབ་མོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ།
dpal rdo rje bdud rtsi bde ba chen po'i zab mo bla ma'i sgrub pa
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ཇ་
21
631-671
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་རིགས་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་ཁོག་དབུབ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་སྣང་བ།
dpal rdo rje bdud rtsi rigs bzhi yongs rdzogs la brten nas bdud rtsi sgrub pa'i khog dbub rdo rje nyi ma'i snang ba
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ཇ་
13
397-409
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་ལས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་བླ་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡང་ཟབ་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ཐིགས།
dpal rdo rje bdud rtsi las bde ba chen po bla ma'i sgrub thabs kyi dbang bskur yang zab bdud rtsi'i bcud thigs
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ཇ་
20
621-630
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊིའི་སྲོག་གཏད་ཀྱི་ཡི་གེ་སྲོག་གི་ཐིག་ལེ།
dpal rdo rje bdud rtsi'i bka' srung e ka dzA Ti'i srog gtad kyi yi ge srog gi thig le
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ཇ་
22
673-683
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་གི་སྒྲུབ་པ་རྣམ་གསུམ་ལག་ཏུ་ལེན་པའི་ཟིན་བྲིས་མཐོང་བས་གོ་འབྱེད།
dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag gi sgrub pa rnam gsum lag tu len pa'i zin bris mthong bas go 'byed
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ཇ་
19
601-619
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་ཡན་ལག་ལས་སྒྲུབ་པའི་ལྷ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་བྱ་བའི་ཚུལ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ།
dpal rdo rje bdud rtsi'i yan lag las sgrub pa'i lha gsum gyi byin rlabs bya ba'i tshul bklag chog tu bkod pa
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ཇ་
15
495-514
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་སྒྲུབ་ཐབས།
dpal rdo rje bdud rtsi'i sngags kyi srung ma'i sgrub thabs
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]
ཇ་
23
685-716
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་ཕྲིན་འཁྲུགས་སྐོང་མདོས་ཆོག་དང་བཅས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསར་བཀོད་མ་མོའི་མཁའ་འགྲོའི་དགྱེས་ཚལ།
dpal rdo rje bdud rtsi'i snying thig las bka' srung ma mo sngags kyi srung ma'i gsol phrin 'khrugs skong mdos chog dang bcas pa dkyus gcig tu gsar bkod ma mo'i mkha' 'gro'i dgyes tsha
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཉ་
27
243-259
དཔལ་རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་ཐིག་ལས། བཀའ་སྲུང་མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མའི་གསོལ་ཕྲིན་འཁྲུགས་སྐོང་མདོས་ཆོག་དང་བཅས་པ་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་གསར་བཀོད་མ་མོའི་མཁའ་འགྲོའི་དགྱེས་ཚལ།
dpal rdo rje bdud rtsi'i snying thig las bka' srung ma mo sngags kyi srung ma'i gsol phrin 'khrugs skong mdos chog dang bcas pa dkyus gcig tu gsar bkod ma mo'i mkha' 'gro'i dgyes tsha
Text page
View PDF
[[|དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ ()]]
ཇ་
17
517-529
རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཏིག་ཟབ་མོའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང༌།
rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying tig zab mo'i las byang bklag chog tu bkod pa bdud rtsi'i sprin phung
Text page
View PDF
[[|ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ ()]]
ཇ་
14
411-494
རྡོ་རྗེ་བདུད་རྩི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མན་ངག་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོ།
rdo rje bdud rtsi gsang ba chen po'i man ngag snying thig zab mo
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]