JKW-KABUM-13-PA-023

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱིའི་རྟེན་བསྐྱེད་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ།
Wylie title o rgyan rin po che'i gsol 'debs spyi'i rten bskyed lam zab snying po JKW-KABUM-13-PA-023.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 13, sde tshan 23, Pages 463-632 (Folios 1a to 85b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre

26 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
463-466
ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱིའི་རྟེན་བསྐྱེད་ལམ་ཟབ་སྙིང་པོ།
o rgyan rin po che'i gsol 'debs spyi'i rten bskyed lam zab snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
466-473
བླ་མ་གསང་བ་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
bla ma gsang ba 'dus pa'i rgyun khyer snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
473-476
གསང་འདུས་མཚོ་རྒྱལ་ཚོགས་མཆོད་འདོན་འགྲིགས།
gsang 'dus mtsho rgyal tshogs mchod 'don 'grigs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
476-481
དཔལ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཁྲོས་མ་ནག་མོའི་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་མྱུར་ལམ།
dpal rdo rje phag mo khros ma nag mo'i gsang ba thugs kyi sgrub pa'i rgyun khyer snying por dril ba bde chen myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
481-488
ཉང་ལུགས་དྲག་པོ་བདེར་འདུས་རྒྱུན་ཁྱེར།
nyang lugs drag po bder 'dus rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
488-490
བྱད་གྲོལ་གསེར་གྱི་ལྡེ་མིག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ།
byad grol gser gyi lde mig gi rgyun khyer zab don snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
490-495
འཆི་མེད་བདུད་རྩི་བུམ་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།
'chi med bdud rtsi bum pa'i rgyun khyer snying por dril ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
495-506
ཚོགས་ཆེན་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་ངག་འདོན།
tshogs chen 'dus pa'i sgrub thabs ngag 'don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
506-509
རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར།
rig 'dzin thugs thig gi rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
509-516
ཐུགས་ཆེན་ཡང་སྙིང་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་དང་དབང་བསྐུར་མདོར་བསྡུས།
thugs chen yang snying 'dus pa'i sgrub thabs dang dbang bskur mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
516-526
འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་གཤིན་པོ་རྗེས་འཛིན་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།
'phags pa thugs rje chen po'i sgo nas gshin po rjes 'dzin thugs rje'i lcags kyu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
526-527
རྟ་མགྲིན་གསང་སྒྲུབ་བརྒྱུད་འདེབས།
rta mgrin gsang sgrub brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
527-530
རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་སྟེར།
rta mchog rol pa gsang sgrub kyi rgyun khyer grub gnyis dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
530-538
དཔལ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་གདམས་པའི་ཟིན་བྲིས་ཉུང་གསལ་གྲུབ་གཉིས་ས་བོན།
dpal rta mchog rol pa gsang sgrub kyi gdams pa'i zin bris nyung gsal grub gnyis sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
538-545
བྱང་གཏེར་ཁྱུང་ནག་བྱིན་རླབས།
byang gter khyung nag byin rlabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
16
545-551
སྟག་ལུང་པའི་རྩ་གསུམ་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད་ཀྱི་འཆི་མེད་མཆོག་སྒྲུབ་ཚེ་དབང་ཟིན་ཐོ།
stag lung pa'i rtsa gsum snying po'i yang bcud kyi 'chi med mchog sgrub tshe dbang zin tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
17
551-557
དཔལ་སྟག་ལུང་པ་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་དག་སྣང་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱང་མདོར་བསྡུས་སྙིང་པོའི་ཡང་བཅུད།
dpal stag lung pa chen po rig 'dzin tshe dbang bkra shis kyi dag snang rtsa ba gsum gyi las byang mdor bsdus snying po'i yang bcud
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
18
557-570
ཀློང་གསལ་རྩ་གསུམ་རྒྱུན་ཁྱེར།
klong gsal rtsa gsum rgyun khyer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
19
570-571
ཀློང་གསལ་རྩ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་སོགས་ཀྱི་དབང་བརྒྱ་རྐྱེན་སེལ་ལྟ་བུར་གསོག་སྐབས།
klong gsal rtsa gsum rdo rje snying po sogs kyi dbang brgya rkyen sel lta bur gsog skabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
20
571-572
ཀློང་གསལ་སྨན་བླའི་ཆོག་སྒྲིགས་ཟིན་ཐོ།
klong gsal sman bla'i chog sgrigs zin tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
21
572-578
ཀློང་གསལ་གཏེར་བྱོན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་བཞིའི་མཚམས་སྦྱོར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཡེ་ཤེས་དཔལ་སྟེར།
klong gsal gter byon thugs rje chen po yang gsang bla med kyi dbang bzhi'i mtshams sbyor snying por dril ba ye shes dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
22
578-586
ཀློང་གསལ་གཏེར་བྱོན་ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་གསང་བླ་མེད་ཀྱི་དབང་གི་མཚམས་སྦྱོར་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་།
klong gsal gter byon tshe sgrub yang gsang bla med kyi dbang gi mtshams sbyor 'chi med bdud rtsi'i rgyun bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
23
586-607
ཕྱིར་བཟློག་འཁོར་འབར་བཅས་བཤམས་ངག་འདོན་བཀླགས་ཆོག་གྲུབ་པའི་རལ་གྲི།
phyir bzlog 'khor 'bar bcas bshams ngag 'don bklags chog grub pa'i ral gri
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
24
607-609
ཕྱིར་ཟློག་འཁོར་ལོ་འབར་བའི་ཙཀྲ་བཅའ་ཚུལ།
phyir zlog 'khor lo 'bar ba'i tsakra bca' tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
25
609-626
དམ་རྫས་རཀྟའི་སྒྲུབ་ཚུལ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ།
dam rdzas rak+ta'i sgrub tshul dngos grub snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
26
626-632
སིནྡྷུ་རའི་སྒྲུབ་པ་མཁའ་སྤྱོད་གྲུབ་སྟེར།
sin+d+hu ra'i sgrub pa mkha' spyod grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: