JKW-KABUM-13-PA-023-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བྱང་གཏེར་ཁྱུང་ནག་བྱིན་རླབས།
Wylie title byang gter khyung nag byin rlabs JKW-KABUM-13-PA-023.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 13, sde tshan 23, Text 15, Pages 538-545 (Folios 38b2 to 42a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འཕྲུ་ཅན་ (Rig 'dzin rgod kyi ldem 'phru can)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. byang gter khyung nag byin rlabs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 13: 538-545. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang
Cycle ལས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ནག་པོའི་ཆོས་སྐོར་ (las kyi bya khyung nag po'i chos skor)
Parent Cycle བྱང་གཏེར་ (byang gter)
Deity khyung nag

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ལྷ་བྲག་གཏེར་བྱོན་ལས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ནག་པོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭ་སྟི་སིདྡྷཾ། རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་དངོས་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་གཏེར་བྱོན་ལས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ནག་པོའི་སྒོ་ནས་སློབ་མ་ལ་བྱིན་རླབས་བྱ་བར་འདོད་ན། སྟེགས་ཀྱི་ཁར་མཉྫིའི་སྟེང་དུ་གཏོར་མ་དཔལ་གཏོར་བརྗིད་ལྡན་འཁོར་རང་འདྲ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལ་རྩི་དམར་བྱུགས་སྐུ་ཙཀ་ཡོད་ན་འཛུགས། མཐར་མཆོད་གཏོར་དང་། ཉེ་ལོགས་ཅི་རིགས་པར་ལས་བུམ་སོགས་དགོས་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་འདུ་བྱ། བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བསྐྱེད་བཟླས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་བྱ། །བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་གདབ་ནས། དེ་ལ་འདིར་ཀླུ་དང་ས་བདག་གི་གཉེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གི་སྐོར་ལ་གསར་རྙིང་བཀའ་གཏེར་གྱི་ལུགས་སྲོལ་མི་འདྲ་བ་དུ་མ་ཞིག་མཆིས་པ་ལས། ད་ལམ་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་རྒོད་ཀྱི་ལྡེམ་འབྲུ་ཅན་གྱིས་ཟངས་ཟངས་ལྷ་བྲག་ནས་སྤྱན་དྲངས་པའི་བཀའ་བརྒྱད་དྲག་པོ་རང་བྱུང་རང་ཤར་གྱི་ཆ་ལག་རྒྱལ་སྲས་ཁྱུང་ཆེན་ཡོངས་རྫོགས་དང་། གསང་མཚན་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་ལས་ཚོགས་ལས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ནག་པོ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱི་མ་འདིའི་སྒོ་ནས་བྱིན་རླབས་གཏོར་དབང་གི་རིམ་པ་ཟབ་མོ་བསྒྲུབ་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བ་རྣམས་གྲུབ་ནས། སློབ་མ་ལ་བྱ་བའི་རིམ་པ་སྦྱོར་དངོས་རྗེས་གསུམ་ལས། སྦྱོར་བའི་རིམ་པ་ལ། ཐོག་མར་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་ཟབ་མོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཞིག་ཕུལ་མཛོད། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་ནི། །ལས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་འཇིགས་པ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་སྩོལ། །རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བརྒྱུད་པའི་རྩ་བ་བླ་མ་རྗེ༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཡི་དམ་ལྷ༔ ལེགས་པར་བྱིན་རློབ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ རྩ་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ སེམས་བསྐྱེད་འགྲོ་བ་ཀུན་དོན་དུ༔ སྤྲུལ་པའི་ཁྱུང་ཆེན་བསྒྲུབས་ནས་ནི༔ གང་ལ་གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས༔ འགྲོ་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ དངོས་གཞི་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་། གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་བ་རྣམས་སུ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་སྐུའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་ཏེ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སེམས་ཉིད་ཁྲོཾ་མཐིང་ནག་གཅིག་ཏུ་གསལ་བ་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ནག་པོ་མགོ་བོ་དགུ་པ། ཕྱག་གཉིས་པ། ཀླུ་རྒྱལ་མང་པོ་གདན་དུ་བཏིང་བ། ཀླུ་ཕྲན་མང་པོ་ཟས་སུ་ཟ་བ། སྐུ་ལུས་ལས་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་མེ་འབར་བ། ཡེ་ཤེས་འབར་བའི་གཤོག་པ་ཅན། ཉི་ཟླ། འབར་བའི་སྤྱན་མིག་ཅན། ལྕགས་ཀྱུ་འབར་བའི་མཆུ་སྡེར་ཅན་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོས་མཚན་པ། དེ་ལྟར་དུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུའི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་སྤྲུལ་པའི་ཁྱུང་ནག་ཆེན་པོའི་སྐུའི་རྣམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ། སྟེང་ནས་ཁ་ཆར་བབས་པ་ལྟ་བུ། འོག་ནས་ས་རླངས་ཐོན་པ་ལྟ་བུ། བར་ནས་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་ལྟ་བུ། ནམ་མཁའ་ས་གཞི་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཡོམ་ཡོམ་ཤིག་ཤིག་བྱོན་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གཞི་ལུས་ལྷར་གསལ་བ་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཐིམ་པས་ལུས་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག་ཅིང་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གི་སྐུའི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་དྲུང་དྲུང་། ངུར་ངུར། ཆེམ་ཆེམ། ཁཾ་ཁཾ། སོད་སོད། རྦད་རྦད། དཔེ་ཕལ་ཆེར་ལ་མེད་སྭཱ་ཧཱ། ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ། སྤོས་རོལ་བྱ། གསུང་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སླད་དུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ནག་པོར་གསལ་བཞིན་པའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་སྤྲུལ་པའི་ཁྱུང་ནག་ཆེན་པོའི་གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་རྣམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་ངག་སྔགས་སུ་གསལ་བ་ལ་ཐིམ་པས་ངག་གི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག །རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གི་གསུང་གི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྔགས་མཐར། ཝཱ་ཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿདང་སྤོས་རོལ་བྱ། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་སླད་དུ། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ནག་པོར་གསལ་བཞིན་པའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་སྤྲུལ་པའི་ཁྱུང་ནག་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ས་བོན་གྱི་རྣམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཡིད་ཡེ་ཤེས་སུ་གསལ་བ་ལ་དབྱེར་མེད་དུ་ཐིམ་པས་ཡིད་ཀྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག །རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གི་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྔགས་མཐར། ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། དང་སྤོས་རོལ་བྱ། མཐའ་རྟེན་གཏོར་མ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བསྐུར་བ་ནི། གཏོར་མ་འདི་ཉིད་སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཁྱུང་ཆེན་པོར་གསལ་བཏབ་ནས་ཡེ་ཤེས་པ་བསྟིམས། མཆོད་བསྟོད་བཟླས་པས་མཉེས་པར་བྱས་པ་ཡིན་པས། རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་སྐུ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་མོས་གུས་དྲག་པོ་དུང་པ་ཞིག་མཛད་པ་ལ་བརྟེན་ནས། རང་རང་སོ་སོའི་སྤྱི་བོར་བྱོན་ནས་ཁྱུང་ནག་གི་སྐུ་ཚོན་གང་བ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་མར་མེ་གཅིག་ལ་གཉིས་མཆེད་གྱི་ཚུལ་དུ་བྱུང་། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལྷར་གསལ་བའི་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་བོང་བ་འབྲུས་ཁེངས་པ་ལྟར་སྤྲུལ་པའི་ཁྱུང་ནག་གི་སྐུ་མེར་གྱིས་ཁེངས་པས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་གནོད་བྱེད་ཀྱི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་གཞོབ་ཐུལ་གྱིས་ལྷག་མེད་དུ་སོང་། ལུས་སེམས་ལ་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྐྱེས་ཏེ་སྤྲུལ་པའི་བྱ་ཁྱུང་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་དབྱེར་མེད་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ཡིན་སྙམ་དུ་ཐུགས་མོས་མཛོད། སྤྲོ་ན་བརྒྱུད་པའི་བཤར་འདེབས་དང་། བསྡུ་ན། རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་དང་། ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས། གནས་གསུམ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་ཡེ་ཤེས་སྤྲུལ་པའི་ཁྱུང་ཆེན་ནག་པོའི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་ཞིང་བྱིན་གྱིས་རླབས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། དེ་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ལ་བརྟེན་ནས་སྟེང་གདོན་གཟའ་དང་རྒྱུ་སྐར། འོག་གདོན་ཀླུ་དང་ས་བདག །བར་གདོན་འབྱུང་པོ་རྒྱལ་བཙན་ལ་སོགས་པ་འགལ་རྐྱེན་ནད་གདོན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་དང་བསོད་ནམས། དཔལ་དང་འབྱོར་པ། མཐུ་དང་ནུས་པ། ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱི་བརླབ་ཏུ་གསོལ། སྔགས་མཐར། བ་ལིངྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཐར་གཏོར་མའི་ལྷ་འོད་དུ་མེར་གྱིས་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་ལ་ཐིམ་པས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་དང་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད། རྗེས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་བ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་རང་གནས་སུ་བཏང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་བདག་བསྐྱེད་ལ་མཆོད་བསྟོད་བཟོད་གསོལ་ཉེར་བསྡུ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་ཡིག་རྙིང་མཛད་བྱང་མི་གསལ་བ་ཞིག་ལ་མཚམས་སྦྱོར་སོགས་ཀྱི་གསལ་བྱེད་བླ་མའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་སྦྱར་ཏེ། མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་སྒྲོལ་སྟོན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ནོས་པའི་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །འདིའི་བྱིན་རླབས་ཚར་གྲངས་བྱེད་ན། ཐོག་མར་གཏོར་དབང་ གི་བར་རྒྱས་པར་བྱེད། དེ་ནས་སླར་ཡང་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལས་ཀྱི་བྱ་ཁྱུང་ནག་པོར་གསལ་བཞིན་པའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་སྤྲུལ་པའི་ཁྱུང་ནག་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་སྔགས་ཕྲེང་། ཐུགས་ས་བོན་གྱི་རྣམ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་གསལ་བ་ལ་ཐིམ་པས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག །རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྔགས་མཐར་ཀཱ་ཡ་ཝཱ་ཀཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྤོས་རོལ་བྱ། དེ་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ། གཏོར་མ་ལྷར་གསལ་བ་རང་རང་གི་སྤྱི་བོར་བྱོན་པ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གི་སྐུ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་ལྷག་མེད་དུ་བསྲེགས་ཤིང་སྦྱངས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མོས་པ་མཛོད། སྤྲོ་ན་གསོལ་འདེབས་དང་། བསྡུ་ན་སྔགས་མཐར་བ་ལིཾ་ཏ་སོགས་བཏགས་པས་དབང་བསྐུར། ཤིས་བརྗོད་གང་རུང་ཤྭ་ལོ་ཀ་རེ་བྱ། གྲངས་རྫོགས་པའི་ཚེ། མཐར་གཏོར་མའི་ལྷ་འོད་དུ་མེར་གྱིས་ཞུ་སོགས་དཀྱུས་ལྟར་རོ།། །། ༈
[edit]

byang gter khyung nag byin rlabs/_ @#/_/lha brag gter byon las kyi bya khyung nag po'i byin rlabs kyi cho ga bar chad kun sel zhes bya ba bzhugs so/__/oM swa sti sid+d+haM/__rig 'dzin chen po dngos grub rgyal mtshan gyi gter byon las kyi bya khyung nag po'i sgo nas slob ma la byin rlabs bya bar 'dod na/__stegs kyi khar many+dzi'i steng du gtor ma dpal gtor brjid ldan 'khor rang 'dra brgyad kyis bskor ba la rtsi dmar byugs sku tsaka yod na 'dzugs/__mthar mchod gtor dang /__nye logs ci rigs par las bum sogs dgos pa'i yo byad rnams 'du bya/__bdag mdun dbyer med kyi bskyed bzlas sngon du 'gro bas/__slob ma rnams khrus bya/__/bgegs bskrad/__srung 'khor bsgom/__sems bskyed gsal gdab nas/__de la 'dir klu dang sa bdag gi gnyen po rdo rje khyung gi skor la gsar rnying bka' gter gyi lugs srol mi 'dra ba du ma zhig mchis pa las/__da lam sprul pa'i gter ston chen po rig 'dzin rgod kyi ldem 'bru can gyis zangs zangs lha brag nas spyan drangs pa'i bka' brgyad drag po rang byung rang shar gyi cha lag rgyal sras khyung chen yongs rdzogs dang /__gsang mtshan thugs kyi sgrub pa'i las tshogs las kyi bya khyung nag po gnyis kyi phyi ma 'di'i sgo nas byin rlabs gtor dbang gi rim pa zab mo bsgrub pa la/__slob dpon gyi bya ba rnams grub nas/__slob ma la bya ba'i rim pa sbyor dngos rjes gsum las/__sbyor ba'i rim pa la/__thog mar byin rlabs dbang bskur zab mo zhu ba'i yon du maN+Dal zhig phul mdzod/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__/dus gsum sangs rgyas thams cad kyi/__/thugs las sprul pa'i pho nya ni/__/las kyi bya khyung 'jigs pa yi/__/sku gsung thugs kyi byin rlabs stsol/__/rgyud dag par bya ba'i slad du/__mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i rtsa gsum chos srung rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa mngon sum lta bur bzhugs pa'i spyan sngar skyabs su 'gro ba dang /__sems bskyed pa 'di'i rjes zlos mdzod/__brgyud pa'i rtsa ba bla ma rje:__dngos grub stsol ba'i yi dam lha:__legs par byin rlob mkha' 'gro ma:__rtsa ba gsum la skyabs su mchi:__sems bskyed 'gro ba kun don du:__sprul pa'i khyung chen bsgrubs nas ni:__gang la gang 'dul phrin las kyis:__'gro don byed par sems bskyed do:__dngos gzhi la sku gsung thugs kyi byin rlabs dang /__gtor ma'i dbang bskur ba rnams su yod pa las/__dang po sku'i byin rlabs kyi slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__las sngags kyis bsang /__swa b+hA was sbyang /__slob ma rnams kyi phung khams skye mched kyis mtshon pa'i ma dag pa'i snang ba thams cad mi dmigs te stong pa nyid du gyur/__stong pa'i ngang las/__khyed rang rnams kyi sems nyid khroM mthing nag gcig tu gsal ba de yongs su gyur pa las/__khyed rang rnams las kyi bya khyung nag po mgo bo dgu pa/__phyag gnyis pa/__klu rgyal mang po gdan du bting ba/__klu phran mang po zas su za ba/__sku lus las gnam lcags kyi me 'bar ba/__ye shes 'bar ba'i gshog pa can/__nyi zla/__'bar ba'i spyan mig can/__lcags kyu 'bar ba'i mchu sder can du gsal ba'i spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon pos mtshan pa/__de ltar du gsal ba'i thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi sku'i byin rlabs ma lus pa sprul pa'i khyung nag chen po'i sku'i rnam pa bsam gyis mi khyab pa/__steng nas kha char babs pa lta bu/_'og nas sa rlangs thon pa lta bu/__bar nas bu yug 'tshubs pa lta bu/__nam mkha' sa gzhi bar snang thams cad yom yom shig shig byon nas/__khyed rang rnams kyi gzhi lus lhar gsal ba la dbyer med du thim pas lus kyi nad gdon sdig sgrib thams cad dag cing rdo rje khyung gi sku'i byin rlabs ma lus pa rgyud la zhugs pa'i mos pa mdzod/__oM drung drung /__ngur ngur/__chem chem/__khaM khaM/__sod sod/__rbad rbad/__dpe phal cher la med swA hA/__kA ya a b+hi Shiny+tsa oM/__spos rol bya/__gsung gi byin rlabs kyi slad du/__khyed rang rnams las kyi bya khyung nag por gsal bzhin pa'i gnas gsum yig 'bru gsum gyis mtshan pa las 'od zer 'phros pas phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi gsung gi byin rlabs ma lus pa sprul pa'i khyung nag chen po'i gzungs sngags kyi rnam pa bsam gyis mi khyab par spyan drangs nas ngag sngags su gsal ba la thim pas ngag gi nad gdon sdig sgrib thams cad dag__/rdo rje khyung gi gsung gi byin rlabs ma lus pa rgyud la zhugs pa'i mos pa mdzod/__sngags mthar/__wA ka a b+hi Shiny+tsa AHdang spos rol bya/__slar yang thugs kyi byin rlabs kyi slad du/__khyed rang rnams las kyi bya khyung nag por gsal bzhin pa'i gnas gsum yig 'bru gsum gyis mtshan pa las 'od zer 'phros pas phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi thugs kyi byin rlabs ma lus pa sprul pa'i khyung nag chen po'i thugs sa bon gyi rnam pa bsam gyis mi khyab par spyan drangs nas yid ye shes su gsal ba la dbyer med du thim pas yid kyi nad gdon sdig sgrib thams cad dag__/rdo rje khyung gi thugs kyi byin rlabs ma lus pa rgyud la zhugs pa'i mos pa mdzod/__sngags mthar/__tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M/__dang spos rol bya/__mtha' rten gtor ma la brten nas dbang bskur ba ni/__gtor ma 'di nyid sprul pa'i bya khyung chen por gsal btab nas ye shes pa bstims/__mchod bstod bzlas pas mnyes par byas pa yin pas/__rdo rje khyung gi ye shes sku dngos yin snyam pa'i mos gus drag po dung pa zhig mdzad pa la brten nas/__rang rang so so'i spyi bor byon nas khyung nag gi sku tshon gang ba dpag tu med pa mar me gcig la gnyis mched gyi tshul du byung /__khyed rang rnams lhar gsal ba'i tshangs bug nas zhugs/__lus kyi nang thams cad bong ba 'brus khengs pa ltar sprul pa'i khyung nag gi sku mer gyis khengs pas nad gdon sdig sgrib gnod byed kyi tshogs thams cad gzhob thul gyis lhag med du song /__lus sems la bde stong gi ye shes bsam gyis mi khyab pa skyes te sprul pa'i bya khyung chen po'i sku gsung thugs yon tan phrin las dang dbyer med du byin gyis brlabs pa yin snyam du thugs mos mdzod/__spro na brgyud pa'i bshar 'debs dang /__bsdu na/__rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams dang /__yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs/__gnas gsum gyi dpa' bo mkha' 'gro chos skyong srung ma'i tshogs rnams dang /__khyad par ye shes sprul pa'i khyung chen nag po'i lha tshogs 'khor dang bcas pa thams cad kyis rdo rje'i slob ma 'di rnams kyi lus ngag yid gsum la sku gsung thugs kyis dbang bskur zhing byin gyis rlabs par mdzad du gsol/__de ltar byin gyis brlabs pa la brten nas steng gdon gza' dang rgyu skar/__'og gdon klu dang sa bdag__/bar gdon 'byung po rgyal btsan la sogs pa 'gal rkyen nad gdon bar chad thams cad zhi ba dang /__mthun rkyen tshe dang bsod nams/__dpal dang 'byor pa/__mthu dang nus pa/__nyams dang rtogs pa'i yon tan thams cad gong nas gong du 'phel zhing rgyas par byin gyi brlab tu gsol/__sngags mthar/__ba ling+ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M/__mthar gtor ma'i lha 'od du mer gyis zhu nas khyed rang la thim pas byang chub bar du 'bral ba med par byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__ces dang sngags kyi mthar/__dzaHhU~M ba~M hoH__zhes brjod/__rjes dam tshig khas blang ba sogs spyi ltar byas la slob ma rnams rang gnas su btang /__slob dpon gyis bdag bskyed la mchod bstod bzod gsol nyer bsdu bsngo smon shis brjod sogs spyi ltar bya'o/__/zhes pa'ang yig rnying mdzad byang mi gsal ba zhig la mtshams sbyor sogs kyi gsal byed bla ma'i phyag bzhes ltar sbyar te/__mkhas shing dngos grub brnyes pa'i sgrol ston 'jam pa'i dbyangs chos kyi rgyal mtshan las tshul 'di'i bka' drin nos pa'i mkhyen brtse'i dbang pos zin bris su btab pa dge legs su gyur cig__/'di'i byin rlabs tshar grangs byed na/__thog mar gtor dbang _gi bar rgyas par byed/__de nas slar yang khyed rang rnams las kyi bya khyung nag por gsal bzhin pa'i gnas gsum yig 'bru gsum gyis mtshan pa las 'od zer 'phros pas phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi sku gsung thugs kyi byin rlabs ma lus pa sprul pa'i khyung nag chen po'i sku phyag rgya/__gsung sngags phreng /__thugs sa bon gyi rnam pa bsam gyis mi khyab par spyan drangs nas sgo gsum rdo rje gsum du gsal ba la thim pas lus ngag yid gsum gyi nad gdon sdig sgrib thams cad dag__/rdo rje khyung gi sku gsung thugs kyi byin rlabs ma lus rgyud la zhugs pa'i mos pa mdzod/__sngags mthar kA ya wA katsit+ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M/__zhes brjod cing spos rol bya/__de brtan par bya ba'i slad du/__gtor ma lhar gsal ba rang rang gi spyi bor byon pa las rdo rje khyung gi sku dpag tu med pa 'phros/__lus kyi nang thams cad gang /__nad gdon sdig sgrib thams cad lhag med du bsregs shing sbyangs/__sku gsung thugs yon tan phrin las dang bcas pas rgyud byin gyis brlabs pa'i mos pa mdzod/__spro na gsol 'debs dang /__bsdu na sngags mthar ba liM ta sogs btags pas dbang bskur/__shis brjod gang rung shwa lo ka re bya/__grangs rdzogs pa'i tshe/__mthar gtor ma'i lha 'od du mer gyis zhu sogs dkyus ltar ro//___//_!

Footnotes

Other Information