JKW-KABUM-10-THA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:00, 2 September 2022 by Marcus (talk | contribs) (Text replacement - "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes|classification=Tibetan Publications" to "{{Khyentse Metadata |sectionheading=Yes |classification=Tibetan Publications ")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

‎‎

སྒྲོལ་མའི་སྐོར།
Wylie title sgrol ma'i skor JKW-KABUM-10-THA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 10, sde tshan 1, Pages 1-144 (Folios 1a to 72b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre
Deity sgrol ma

15 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
1-9
ཁ་ཆེའི་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།
kha che'i paN chen lugs kyi sgrol dkar rjes gnang las tshogs dang bcas pa bdud rtsi'i thig le
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
9-28
ཚར་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཉེར་མཁོ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།
tshar lugs sgrol dkar gyi yig cha nyer mkho 'chi med bdud rtsi'i zil dngar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
28-31
སྒྲོལ་དཀར་གྱི་སྒོ་ནས་ངག་གི་བྱད་འགྲོལ་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།
sgrol dkar gyi sgo nas ngag gi byad 'grol gzhan phan zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
31-43
རྨི་ལམ་ལུང་བསྟན་སྒྲོལ་མའི་སྒོམ་ལུང་དང་མན་ངག་ཉུང་ངུ་ཟླ་བའི་མེ་ལོང་།
rmi lam lung bstan sgrol ma'i sgom lung dang man ngag nyung ngu zla ba'i me long
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
43-57
སྒྲོལ་མ་ཉིན་ཞི་མཚན་ཁྲོའི་རྗེས་གནང་ཕན་བདེའི་ཟླ་འོད།
sgrol ma nyin zhi mtshan khro'i rjes gnang phan bde'i zla 'od
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
57-93
ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་ཟླ་འོད།
jo lugs sgrol ma nyer gcig gi sgrub thabs rjes gnang man ngag dang bcas pa phan bde'i zla 'od
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
93-94
ཇོ་བོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྩོལ།
jo bo lugs kyi sgrol ma nyer gcig gi brgyud 'debs phan bde'i mchog stsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
94-103
པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱིའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་ལྗང་སྒྲུབ་རྗེས་བདུད་རྩིའི་སྙེ་མ།
paN chen shAkya shrI'i lugs kyi sgrol ljang sgrub rjes bdud rtsi'i snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
103-109
གཉན་སྒྲོལ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་རྣམ་བཞག་ཨུཏྤལ་ཆུན་པོ།
gnyan sgrol yan lag drug pa'i bsnyen sgrub las gsum gyi rnam bzhag ut+pal chun po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
109-111
གཉན་སྒྲོལ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤལ་ཟིལ་དངར།
gnyan sgrol yan lag drug pa'i rjes gnang gi brgyud 'debs ut+pal zil dngar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
111-116
ཉི་སྦས་ལྕགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་ཟིན་བྲིས་སྐལ་བཟང་ཉེར་མཁོ།
nyi sbas lcags kyi sgrol ma nyer gcig gi zin bris skal bzang nyer mkho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
116-123
གྲུབ་ཆེན་ཉི་མ་སྦས་པའི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་སྤྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་མངོན་རྟོགས་རྣལ་འབྱོར་ཉེར་མཁོ།
grub chen nyi ma sbas pa'i lugs kyi sgrol ma spyi sgrub kyi mngon rtogs rnal 'byor nyer mkho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
123-141
སྒྲོལ་མ་བཙོན་འདོན་མའི་ཆོ་ག་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་གདུགས་དཀར།
sgrol ma btson 'don ma'i cho ga bklags pas grub pa byin rlabs thugs rje'i gdugs dkar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
141-142
སྒྲོལ་དཀར་རྒྱུན་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
sgrol dkar rgyun khyer shin tu bsdus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
141-144
སྒྲོལ་དཀར་རྒྱས་སྦྱིན་རྒྱ་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་ངག་འདོན།
sgrol dkar rgyas sbyin rgya gzhung gi dngos bstan ngag 'don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]