JKW-KABUM-10-THA-001-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཇོ་བོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྩོལ།
Wylie title jo bo lugs kyi sgrol ma nyer gcig gi brgyud 'debs phan bde'i mchog stsol JKW-KABUM-10-THA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 10, sde tshan 1, Text 7, Pages 93-94 (Folios 47a4 to 47b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཇོ་བོ་རྗེ་ཨ་ཏི་ཤ་ (Atiśa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. jo bo lugs kyi sgrol ma nyer gcig gi brgyud 'debs phan bde'i mchog stsol. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 10: 93-94. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཇོ་བོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་ (jo bo lugs sgrol ma nyer gcig)
Deity sgrol ma, sgrol ma nyer gcig
Colophon

།ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

zhes pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
༄༅། །ཇོ་བོ་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྩོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ །རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་བཤེས་གཉེན་རིན་ཆེན་གསལ། །ཡོན་ཏན་གྲགས་དང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སངས་རྒྱས་སྒོམ་པ་མཆིམས་ཆེན་ནམ་མཁའ་གྲགས། །གྲགས་པ་ཤེས་རབ་གྲགས་བརྩོན་བློ་བཟང་གྲགས། །ཀུན་དགའ་རྒྱལ་མཚན་གྲུབ་པ་ཤེས་རབ་དཔལ། །རོང་སྟོན་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤཱཀྱ་མཆོག་ལྡན་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་སྨོན་ལམ་རྒྱལ་མཚན་ཞབས། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་ཕྱུག་བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་དང་། །ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་རྒྱལ་བ་ལྷུན་གྲུབ་དང་། །སྤྲོ་ལུང་པ་དང་བློ་གསལ་བསྟན་འཛིན་ཞབས། །ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་དཔལ། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གཅིག་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཞབས། །ཕྲིན་ལས་ཀུན་སྩོལ་རྣམ་འཕྲུལ་ཉེར་གཅིག་བཅས། །གུས་པས་བསྒོམས་བཟླས་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

jo bo lugs kyi sgrol ma nyer gcig gi brgyud 'debs phan bde'i mchog stsol/_brgyud 'debs phan bde'i mchog stsol/ @#/_/jo bo lugs kyi sgrol ma nyer gcig gi brgyud 'debs phan bde'i mchog stsol zhes bya ba bzhugs so/__/rje btsun sgrol ma dpal ldan a ti sha__/rgyal ba'i 'byung gnas bshes gnyen rin chen gsal/__/yon tan grags dang ye shes rdo rje'i zhabs/__/chos kyi seng ge rnams la gsol ba 'debs/__/sangs rgyas sgom pa mchims chen nam mkha' grags/__/grags pa shes rab grags brtson blo bzang grags/__/kun dga' rgyal mtshan grub pa shes rab dpal/__/rong ston chen po rnams la gsol ba 'debs/__/shAkya mchog ldan bsod nams rgyal mtshan dpal/__/bsod nams dpal 'byor smon lam rgyal mtshan zhabs/__/mkhyen brtse'i dbang phyug bsod nams chos 'phel dang /__/ngag dbang chos grags rnams la gsol ba 'debs/__/bsod nams rgyal mtshan rgyal ba lhun grub dang /__/spro lung pa dang blo gsal bstan 'dzin zhabs/__/kun dga' blo gros nam mkha' 'chi med dpal/__/rtsa ba'i bla ma rnams la gsol ba 'debs/__/rgyal ba'i yum gcig 'phags ma sgrol ma'i zhabs/__/phrin las kun stsol rnam 'phrul nyer gcig bcas/__/gus pas bsgoms bzlas bstod cing gsol btab mthus/__/don gnyis yid bzhin 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//____//_!

Footnotes

Other Information