JKW-KABUM-10-THA-001-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྒྲོལ་མ་བཙོན་འདོན་མའི་ཆོ་ག་བཀླགས་པས་གྲུབ་པ་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་གདུགས་དཀར།
Wylie title sgrol ma btson 'don ma'i cho ga bklags pas grub pa byin rlabs thugs rje'i gdugs dkar JKW-KABUM-10-THA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 10, sde tshan 1, Text 13, Pages 123-141 (Folios 62a1 to 71a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ (bu ston rin chen grub)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sgrol ma btson 'don ma'i cho ga bklags pas grub pa byin rlabs thugs rje'i gdugs dkar. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 10: 123-141. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len  ·  Liturgy - ngag 'don
Cycle སྒྲོལ་མ་བཙོན་འདོན་མ་ (sgrol ma btson 'don ma)
Deity sgrol ma
Colophon

།ཅེས་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་རབ་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པར་བཀོད་ནས། ལག་ལེན་དང་ངག་འདོན་སོགས་དགོས་རིགས་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཞྭ་ལུ་པའི་བླ་མ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བཀླག་པས་གྲུབ་པར་བྲིས་པའི་དགེ་བས་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་བདེ་བ་མཆོག་དམ་པ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །སརྦ་མངྒ་ལཾ་སུ་སཱ་དྷུ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces rtsod pa'i dus kyi thams cad mkhyen pa bu ston rin chen grub kyi gsung rab tshig gcig kyang ma lus par bkod nas/__lag len dang ngag 'don sogs dgos rigs thams cad dpal zhwa lu pa'i bla ma mkhas pa rnams kyi gsung rgyun gyi rjes su 'brangs te/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bklag pas grub par bris pa'i dge bas yid can thams cad gnas skabs mthar thug gi 'jigs pa thams cad las grol te/__bla na med pa'i bde ba mchog dam pa dang ldan pa'i rgyur gyur cig/__/sarba mang+ga laM su sA d+hu b+ha ba tu/

[edit]
༄༅། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་བཙོན་འདོན་མའི་ཆོ་ག་བཀླག་པས་གྲུབ་པར་བཀོད་པ་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་གདུགས་དཀར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །སངས་རྒྱས་ཀུན་དངོས་བླ་མ་དང་། །ལྷ་མོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ། །དུཿཁ་སྲེག་མཛད་ལ་བཏུད་ནས། །ཁྲི་མུན་ལས་ཐར་བྱེད་པ་བྲི། །དེ་ལ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་མངོན་སུམ་དུ་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་གྲུབ་ཆེན་ཉི་མ་སྦས་པས་ལེགས་པར་བཀྲལ་བའི་རྗེ་བཙུན་མའི་ཆོས་སྐོར་ལས། སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་ངེས་པར་སྲེག་པའི་སྒྲོལ་མ་ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་ཅན་གང་ཞིག་བཙོན་རར་བཅུག་པའི་འཇིགས་པ་ལས་འདོན་པའི་ཆོ་ག་བཀླག་པས་གྲུབ་པར་དགོད་པ་ལ་གཉིས། སྔོན་དུ་ལྷ་ཉེ་བར་བསྙེན་པ་དང་། བསྙེན་པ་རྫོགས་ནས་ལས་ལ་སྦྱར་བའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། རེ་ཞིག་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་དང་། འདིའི་རྗེས་སུ་གནང་བ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་ཐོབ་པ། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་སྔགས་པས། གནས་གཙང་ཞིང་དབེན་པ་ཡིད་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་ཁྲུས་བྱ། གོས་གཙང་མ་གྱོན། མདུན་དུ་ས་གཞིའམ་མཎྜལ་གཙང་མ་བ་བྱུང་གི་ལྕི་བ་ས་ལ་མ་ལྷུང་བས་བྱུགས་པར་དཀྱིལ་འཁོར་བྱ་སྟེ། དེའི་དབུས་སུ་ཨུཏྤལ་ཛཿས་མཚན་པ་བྲི། དེར་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་དགོད། ཕྱི་རོལ་དུ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ལྔ་དགོད། ཆུ་གཉིས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་དང་། གཏོར་མ་སྒྲོལ་མའི་གཅིག །དེ་ནས་རང་གི་ཆོས་སྐྱོང་དང་། མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་གཏོར་དང་གཞི་བདག་སོགས་ལ་སྤྱི་ལྟར་བཤམ། འདི་རྣལ་འབྱོར་ཆེན་པོའི་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པ་ཡིན་པས། འབྱོར་ན་རང་གི་མདུན་དུ་ནང་མཆོད་ཀྱང་བཤམ་མདུན་དུ་རས་བྲིས་ལ་སོགས་པའི་རྟེན་དགྲམ། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། བདག་གི་རྣལ་འབྱོར། མདུན་བསྐྱེད་བསྒོམ་པ། ཐུན་མོང་དུ་བཟླས་པས་སྒྲུབ་པའོ། །དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་སྟན་བདེ་བ་ལ་བསམ་གཏན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་འཁོད་དེ། མཆོད་པ་རྣམས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང་། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། སྟོང་པར་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ཨོཾ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ། ཨོཾ་ཨོཾ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་རྫས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་སྟོང་པ། རྣམ་པ་མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་རྫས་སོ་སོར་སྣང་བ། །ངོ་བོ་ཟག་པ་མེད་པའི་བདེ་བ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེད་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན། འཕགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྣམ་པར་ཐར་པ་ལས་བྱུང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ལྟར་བཟང་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ། ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པ། བླ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་འབྱུང་ཞིང་རྒྱུས་པར་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་སརྦ་བིཏྲ་པཱུ་ར་པཱུ་ར། སུ་ར་སུ་ར་ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཨཱ་ཝརྟ་ཡ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་དྱཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་དྷུ་པེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་གནྡྷེ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཆོད་པའི་སྤྲིན་གྱི་གཟུངས་ནི། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨོཾ་ན་མོ་བྷ་ག་ཝ་ཏེ་བཛྲ་སཱ་ར་པྲ་མརྡ་ནེ། ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཡ། ཨདྷ་ཏེ་སམྱཀྶཾ་བུདྡྷ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། ཨོཾ་བཛྲེ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་ཏེ་ཛྭ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བིདྱ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བོདྷི་ཙིཏྟ་བཛྲེ། མ་ཧཱ་བོ་དྷི་མཎྜོ་པ་སཾ་ཀྲ་མ་ཎེ་བཛྲེ། སརྦ་ཀརྨ་ཨཱ་ཝ་ར་ཎ་བི་ཤོ་དྷ་ན་བཛྲེ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་དམིགས་ཏེ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོས་ཐོག་དྲངས་བདག་གཞན་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་ཕྱོགས་ཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་ངོ་བོ། ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞིའི་འབྱུང་གནས། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མངའ་བདག །སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་བདག་ཉིད། དྲིན་ཅན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཞེས་དང་། བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །བདུན་ནམ་ཉེར་གཅིག །བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་བདག་ཉིད་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་བསྒོམ་བཟླས་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་འདི་དག་གིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག །ལན་གསུམ། བདག་གིས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་སྒོ་ནས་དངོས་གྲུབ་བསྒྲུབ་པ་བྱའོ་ཞེས་སྐྱབས་འགྲོ་དང་སེམས་བསྐྱེད་བྱས་ལ། ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ལྡན་པར་བྱ། སྡུག་བསྔལ་དང་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བར་བྱ། སྡུག་བསྔལ་མེད་པའི་བདེ་བ་དང་དུས་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་བར་བྱ། བདེ་སྡུག་གི་རྒྱུ་ཆགས་སྡང་ཉེ་རིང་མཐའ་དག་དང་བྲལ་ནས་ཆགས་སྡང་མེད་པའི་བར་དུ་སེམས་བཏང་སྙོམས་པར་བྱ། ཞེས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམས་པས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་བསག །ཨོཾ་ཤཱུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ་གིས་གཟུང་འཛིན་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྟོང་པར་བསམས་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་ཏེ། ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་རང་འབྲས་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ལྷའི་སྐུ་བསྒོམ་པ་ནི། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་དང་རྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་ཛཿཟླ་བའི་མདོག་ཅན། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་ཨུཏྤ་ལའམ། མེ་ཐབ་ཛཿས་མཚན་པ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དོན་གཉིས་བྱས། ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྗེ་བཙུན་མ་སྒྲོལ་མ་དུཿཁ་ཐམས་ཅད་སྲེག་མ་ཞེས་བྱ་བ། སྐུ་མདོག་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་ཐུགས་ཀར་མེ་ཐབ་བསྣམས་པ། པདྨ་དཀར་པོ་དང་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་། འོད་ཟེར་སྣ་ཚོགས་པའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ། གཟི་བརྗིད་དཔག་ཏུ་མེད་པ་དང་ལྡན་པར་བསྐྱེད། དེའི་ཐུགས་ཀའི་ཕྱག་མཚན་ས་བོན་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། །རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་པ་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་ནས། ནཻ་ཝི་དྱཱ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ་ཞེས་མཆོད་པ་ལྔས་མཆོད། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དགུག་གཞུག་བཅིང་ཞིང་མཉེས་པར་བྱས་ནས་རང་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསམ། དེའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྣམས་བསམས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཡང་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དབང་གི་ལྷ་རིགས་ལྔ་འཁོར་དང་བཅས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས། ཨོཾ་པཉྩ་ཀུ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་པུཥྤེ་སོགས་མཆོད་པ་ལྔས་མཆོད། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏཱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏུ་མཱཾ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། དེ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བའི་དགོངས་པ་མཛོད། ཡུམ་རྣམས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་བསྣམས་པས། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་དང་། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཞེས་པས་བུམ་པའི་ཆུས་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། སྐུ་གང་། དྲི་མ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་ཡར་ལུད་པ་ལས་ཁ་ཅིག་དབང་དང་ལས་ཀྱི་རིགས་སུ་འདོད་པ་ཡོད་ཀྱང་། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་རིགས་སུ་འདོད་པ་ཉིད་དུ་འཐད་པས། རིགས་བདག་རྣམ་སྣང་གིས་དབུར་བརྒྱན་པར་བསམ། གཉིས་པ་ནི། དེ་ནས་མདུན་གྱི་ཚོམ་བུ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨོཾ་མྲྀ་ཏས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྟོང་པར་སྦྱངས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སོགས་ནས། རིགས་བདག་རྣམ་སྣང་གིས་དབུར་བརྒྱན་ཞེས་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ཡན་ལག་བཞི་རྫོགས་སུ་བསྐྱེད། དབང་གི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པའི་སྐབས། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་སོགས་ཀྱི་མལ་དུ། འདི་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ་ཞེས་བསྒྱུར། མཆོད་པ་བསང་སྦྱངས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། རབ་འབྱམས་རྒྱ་མཚོ་དཔག་མེད་ན། །མཆོད་ཡོན་ཇི་སྙེད་མཆིས་པ་དང་། །བདག་གི་གུས་པས་བཤམས་པ་འདི། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་ལྷ་ཚོགས་དང་། །ཇི་སྙེད་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས། །དེ་སྙེད་རྣམས་ལ་བདག་འབུལ་ན། །ཐུགས་རྗེ་མངའ་བ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །ཅི་བདེ་བར་ནི་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ། དེ་བཞིན་དུ་མཆོད་ཡོན་གྱི་གནས་སུ། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། སྣང་གསལ། དྲི་ཆབ། ཞལ་ཟས་དང་། ཨརྒྷཾ་གྱི་གནས་སུ། པཱ་དྱཾ། པུཥྤེ། དྷུ་པེ། ཨཱ་ལོ་ཀེ། གནྡྷེ། ནཻ་ཝི་དྱཱ་རྣམས་བཅུག་ལ་སོ་སོའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པ་དང་། བླ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དོན་སྟོན་ཅིང་། །ཤེས་རབ་དབྱངས་ཀྱི་རྗེས་འགྲོ་རོལ་མོའི་སྒྲ། །བདུད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཞོམ་ཕྱིར་དབུལ་བར་བགྱི། །དོན་གྱི་དབྱིངས་ལ་མངའ་བརྙེས་འདི་བཞེས་ཤིག །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཤབྡ་སོགས་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད། བསྟོད་པ་ནི། རྒྱས་པར་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གིས་བསྟོད་པའམ། བསྙེན་པའི་སྐབས་དེ་ཙམ་མ་གྲུབ་ན། ཕྱག་འཚལ་ལྷ་ཡི་ཚོགས་རྣམས་རྒྱལ་པོ་དང་། །ལྷ་དང་མིའམ་ཅི་ཡིས་བསྟེན་མ། །ཀུན་ནས་གོ་ཆ་དགའ་བའི་བརྗིད་ཀྱིས། །རྩོད་དང་རྨི་ལམ་ངན་པ་སེལ་མ། །ཞེས་པས་བསྟོད་ལ། སྐབས་འདིར་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡིག་ཆར་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ་བར་གསུངས་པས། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང་། །ཞེས་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ། རང་དང་མདུན་བསྐྱེད་གཉིས་ཀའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ས་བོན་ཛཿཡིག་དཀར་པོའི་མཐར། ན་མོ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ན་མོ་ཨཱཪྻ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། བོ་དྷི་ས་ཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ས་ཏྭཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀཱ་ཡ། ཏདྱ་ཐཱ། རྀ་ཛུ་ཀརྨ་ནིཪྻཱ་ཏེ། ཏཱ་རེ་ཏཱ་རཱ་ཡ། བྷ་ག་ཝ་ཏཱི་ཏུཏྟཱ་རེ། བྲཧྨ་བྷཱ་ཡ་མོ་ཙ་ནི་ཏུ་རེ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞེས་པ་བཀོད་དེ། དེ་ལས་འོད་དཀར་པོ་སྟོན་ཀའི་ཟླ་བ་ལྟར་གཟི་བརྗིད་ཆེ་བ་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། ཁྱད་པར་བཙོན་དུ་བཟུང་བའི་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་བསྲེགས་ནས། འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ནས་ཡིག་འབྲུ་ལ་ཐིམ་པས་གཟི་བརྗིད་བསྐྱེད་པར་བསམ། སྔགས་བརྒྱ་རྩ་རེ་སོང་བ་དང་། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། བསྒྲུབ་བྱའི་མིང་ནས་སྨོས་ལ་ཆེ་གེ་མོ་བཙོན་ར་ནས་ཐར་བར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་པའི་སྤེལ་ཚིག་བཅུག་ལ་བདུན་བདུན་བཟླ། དེ་ལྟར་ཐུན་བཞིར་བཟླས་པས་བསྙེན་པ་ཁྲི་ཕྲག་གཅིག་ཡན་ཆད་རྫོགས་པར་བྱ། །གསུམ་པ་ནི། ཐུན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཇུག་གི་ཐུན་མཚམས་སུ་མཆོད་པ་ཞལ་གསོ། །བསང་སྦྱངས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། གོང་ལྟར་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་པའམ། སྔགས་ཙམ་གྱིས་མཆོད། བསྟོད་པས་བསྟོད། གཏོར་མ་གཏོང་བ་ནི་འོག་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་བྱ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་ལྷག་ཆད་ཀྱི་ཁ་བསྐང་། མ་འབྱོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང་། གང་ཡང་བདག་རྨོངས་བློ་ཡིས་ནི། །བགྱིས་པ་དང་ནི་བགྱིད་སྩལ་པ། །དེ་ཡང་བཟོད་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་སོགས་རྒྱས་བསྡུས་གང་རུང་གིས་ནོངས་པ་བཤགས། དགེ་བའི་རྩ་བ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཐུན་མོང་དུ་བྱས་ཏེ། དགེ་བའི་རྩ་བ་འདི་དག་གིས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་རྒུད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་གྱུར་ཅིག །འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་ཡང་དག་པར་ལྡན་པའི་བདེ་བ་ཉིད་དང་ཡིད་བདེ་བ་ཉིད་ཀྱིས་མིའི་མཆོག་སངས་རྒྱས་སུ་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་གྱུར་ཅིག །བདག་གི་དགེ་བའི་ལས་རྣམས་འདི་དག་གིས། །འཇིག་རྟེན་དུ་ནི་མྱུར་དུ་འཚང་རྒྱ་ཤོག །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་ཆོས་རྣམས་སྟོན་བགྱིད་ཅིང་། །སེམས་ཅན་སྡུག་བསྔལ་མང་པོས་གཟིར་ལས་སྒྲོལ། །ཞེས་བསྔོ་སྨོན་བྱ། ཨོཾ་ཚོམ་བུའི་གཤེགས་གསོལ་འདི་གྲོལ་རྒྱུའི་ཐུན་རྗེས་མཐར་མ་བྱས་པར། དེའི་ཚབ་ཏུ་བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་རུང་མོད། རྩ་བའི་ཡི་གེ་སོར་བཞག་ལྟར་བྲིས་པའོ། །ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །སླར་ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་མུཿ མདུན་བསྐྱེད་ཚོམ་བུའི་ཡེ་ཤེས་པ་དང་། རྟེན་ལ་མ་བརྟེན་པའི་གཏོར་མགྲོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་པ་རྣམས་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ། རང་གི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོས་མཚན་པར་གྱུར། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་དང་། སྟོན་མཆོག་དམ་པ་སོགས་སམ། ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་སོགས་མདོ་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་ཅིང་སྤྱོད་ལམ་དགེ་བའི་བྱ་བ་ལ་འཇུག །ཐུན་བར་རྣམས་སུའང་འགྲུབ་ཏུ་རུང་ན། རྟེན་གསུམ་བྱིན་ཅན་ལ་མཆོད་འབུལ། མཎྜལ། ཕྱག་བསྐོར། མདོ་སྡེ་ཟབ་མོ་ཀློག་པ། སཱཙྪ་དང་། ཆུ་གཏོར་སོགས་དགེ་བའི་དཔུང་བསྐྱེད་པས་ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོང་བ་དང་། བསོད་ནམས་སྐྱེད་པའི་ཐབས་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དེ་ལྟར་བསྙེན་པ་རྫོགས་ནས་ལས་སྦྱོར་ནི། མདུན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པར་བྱེད་ན། ལེའུ་བཅུ་པར་བཤད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་འདྲ་བ་ལ། །ཁྱད་པར་དབུས་སུ་འདིར་སྡུག་བསྔལ་སྲེག་པའི་སྒྲོལ་མ་བསྐྱེད། འཁོར་དུ་བླ་མ་མལ་གྱོས་ལྷ་བཅུ་དྲུག་གིས་བསྐོར་བ་བཞེད། །པུ་རྩེར་གྱིས་པད་འདབ་ཉི་ཤུའི་ལྟེ་བར་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བྱས་པའི་ལྟེ་བར་གཙོ་མོ་དང་། འདབ་བརྒྱད་ལ་རིགས་བཞིའི་ཡུམ་བཞི་དང་། པད་འདབ་ཉི་ཤུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ཉི་ཤུའི་ལྷ་མོ་འགོད་དེ། དེ་བཞིན་བྱེད་ན་དཀྱིལ་ཆོག་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །འདིར་ལག་ཏུ་ལེན་རྒྱུ་བསྡུས་པའི་ལུགས་ལའང་གསུམ། སྦྱོར་བ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། ལས་སྦྱོར་འདི་ལ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་ངེས་པར་དགོས་ཤིང་། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་ཐོན་པ་བྱུང་ན་ལེགས་པས། གནས་ཁང་གཅིག་ཏུ་བསྙེན་པ་གཏང་བའམ། སོ་སོར་གཏང་ནའང་རུང་། གང་ལྟར་ཡང་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཚོགས་དགོས་པས། བསྙེན་པའི་མཇུག་དེ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པ་ཡིན་ན་སྔར་གྱི་མཆོད་གཏོར་སོགས་རྙིང་པ་བརྗེས་ནས་གསར་དུ་བཤམ་པ་ཙམ་གྱིས་རུང་མོད། བསྙེན་སྒྲུབ་སོ་སོར་བྱེད་ན་རྟེན་དང་མཆོད་གཏོར་སོགས་བསྙེན་པའི་སྐབས་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་བཤམ། སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་དང་བཅས་པའི་དགེ་འདུན་བཞི་སྡེ་ལས་མི་ཉུང་བས་ཁྲུས་དང་གཙང་སྦྲའི་ཀུན་སྤྱོད་ལ་གནས་པས་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། མདུན་བསྐྱེད་བསྒོམ་པ། བཟླས་པ་བྱ་བ་རྣམས་སྔར་བསྙེན་པའི་སྐབས་སུ་ཇི་སྐད་བཤད་པ་བཞིན་བྱ་བ་ལས། མཆོད་པ་རྒྱས་པས་མཆོད་ཅེས་འབྱུང་བས། ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད་པའི་རྗེས་སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན་རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་འབུལ་བ་ནི། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་བཅད་དེ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་ཤོག །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར། ཞེས་སྤཪྴེའི་བར་གྱི་མགོར་སྦྱར། ཙཀྲ་རཏྣ་ཞེས་གོ་བརྗེ། པཱུ་ཛ་མེ་གྷ་ས་མུ་དྲ་སྥ་ར་ཎ་ས་མ་ཡེ་ཧཱུྃ་ཞེས་པ་སྤཪྴེའི་བར་གྱི་མཇུག་ཏུ་སྦྱར། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །ནོར་བུ་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །བཀྲེན་ཞིང་ཕོངས་པ་རྒྱུན་བཅད་དེ། །འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །མ་ཎི་རཏྣ། བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །མ་རིག་མུན་པ་རྒྱུན་བཅད་དེ། །ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ནས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་བར་ཤོག །སྟྲི་རཏྣ། བློན་པོ་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཐེག་གསུམ་ལྡན། །བསམ་ཡས་བསྟན་པ་རབ་འཛིན་ཅིང་། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ཤོག །པུ་རུ་ཥ་རཏྣ། གླང་པོ་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །ལྟ་ངན་ཐམས་ཅད་རབ་བསལ་ནས། །བླ་མེད་ཐེག་པ་རབ་ཞོན་ཏེ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གྲོང་འགྲོ་བར་ཤོག །ཧསྟི་རཏྣ། རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །སྲིད་པའི་གཟེབ་ལས་ཡོངས་གྲོལ་ཞིང་། །རྫུ་འཕྲུལ་མཆོག་གི་ཤུགས་ཐོབ་ནས། །སངས་རྒྱས་ཞིང་ཀུན་བགྲོད་པར་ཤོག ཏུ་རངྒ་ཨ་ཤྭ་རཏྣ། དམག་དཔོན་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །ཉོན་མོངས་དགྲ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ནས། །ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཚར་བཅད་དེ། །བསྙེངས་བྲལ་མཆོག་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །ཁཌྒ་རཏྣ། བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་ནི། ལྷ་ཡི་དབང་པོ་ལྷ་མིན་གཡུལ་རྒྱལ་ནས། །བཀྲ་ཤིས་ལྷ་མོ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཆོད་པ་ལྟར། །རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་བརྒྱད་དག་གིས་མཆོད་པར་བགྱི། ཨཥྚ་མངྒ་ལ་དྲ་བྱ། འདོད་ཡོན་ལྔ་ནི། ཁ་དོག་དབྱིབས་ལེགས་ཡིད་འོང་རྒྱན་ཕྲེང་ལྡན། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་གཟུགས་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་ན། །བཞེས་ཤིག་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། །རཱུ་པ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་ཟིན་དང་མ་ཟིན་པའི། །ཡོན་ཏན་ཡིད་འོང་སྒྲ་སྙན་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་སོགས་ཚིག་རྐང་ཐ་མ་གཉིས་འགྲེ། ཤབྡ། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་ཙནྡན་སྦྲུལ་སྙིང་དང་། །ཨ་གར་ལ་སོགས་དབང་པོ་ཚིམ་བྱེད་རྣམས། །མོས་བློས༴ གནྡྷེ། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་རོ་དང་བཅུད་ལྡན་པའི། །ལུས་སེམས་རྟས་བྱེད་རོ་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས། རཱ་ས། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་འཇམ་མཉེན་འཁྲིལ་ཆགས་པའི། །རེག་བྱའི་ཁྱད་པར་དབང་པོ་ཚིམ་བྱེད་རྣམས། །མོས་བློས༴ སྤཪྴེ། གོས་ཟུང་ནི། སྣ་ཚོགས་དབང་པོའི་གཞུ་ལྟར་རབ་བཀྲ་བ། །གང་ལ་རེག་ན་བདེ་བའི་རྒྱུར་འགྱུར་བའི། །གོས་བཟང་རིན་ཆེན་བདག་བློ་སྦྱང་ཕྱིར་འབུལ། །བཟོད་པ་དམ་པའི་གོས་ཀྱིས་བརྒྱན་པར་ཤོག །ཨོཾ་བཛྲ་ཝཱ་ས་སེ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞེས་པས་དབུལ། མཎྜལ་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མའམ། བདུན་མ་སྤྱི་ལྟར་ལ། མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདི་ཉིད་བླ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ལ་དབུལ་བར་བགྱིའོ། །ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་བའི་དོན་དུ་བཞེས་སུ་གསོལ། །བཞེས་ནས་བསྒྲུབ་བྱའི་མིང་ནས་སྨོས་པའམ། སྦྱིན་པའི་བདག་པོ་བཙོན་རའི་འཇིགས་པ་ལས་མྱུར་དུ་ཐར་ནས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བདེ་བ་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར་བ་དང་བཅས་བརྒྱ་རྩ་སོགས་ཅི་ནུས་དབུལ། ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་གིས་བསྟོད། རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་དང་སོགས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ། སྨྲ་བ་གཞན་བཅད་ལ་འདོད་དོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་ཡིད་རྩེ་གཅིག་པས་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་རྣམས་དང་བཅས་ཏེ་སྔགས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བཟླ། བཟའ་བཏུང་སོགས་ཀྱང་རེས་མོས་སུ་བྱ། སྔགས་བརྒྱ་རྩ་རེ་སོང་བ་དང་མཆོད་བསྟོད་གསོལ་འདེབས་སྔར་བཞིན་བསྡུས་པ་རེ་བྱ། བརྒྱད་བརྒྱ་རེ་ཐོན་པ་དང་བསྟོད་པ་རྒྱས་པ་རེ་བྱ། དེ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ཉེར་གཅིག་ཚར་བདུན་སོགས་ཅི་རིགས་པ་དང་། མཐར་ལྷ་མོ་ལ་གུས་སོགས་བསྟོད་པའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང་དྲན་བཞིན་པས་གདོན། སྤྲོ་ཞིང་ནུས་ན་སློབ་དཔོན་ཉི་མ་སྦས་པ་དང་། ཙནྡྲ་གོ་མི་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་བཤེས་གཉེན་སོགས་ཀྱིས་མཛད་པའི་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རེས་མོས་སུ་བསྟོད་ན་ལེགས་མོད། མ་བྱུང་ཀྱང་འགལ་བ་མེད། གང་ལྟར་ཡང་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ལ་གསུམ་ལས། དང་པོ་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་འབུལ་བ་ནི། གཏོར་མ་ནང་མཆོད་ཆུ་ཆང་གིས་བྲན། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕ྄ཊ་ཀྱིས་བསང་། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས། ཡྃ་ལས་རླུང་། རྃ་ལས་མེ། ཨ་ལས་ཐོད་པའི་ནང་དུ། གོ་ཀུ་ད་ཧ་ན་ལས་ཤ་ལྔ། མི་མུ་ཤུ་མ་ར་ལས་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿལས་ཡེ་ཤེས་ལྔ་དང་། དེ་དག་གི་སྟེང་དུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཨཱཿས་མཚན་པ། ཨཱཿལས་འོད་ཟེར་འོག་ཏུ་འཕྲོས་པས། རླུང་གཡོས། མེ་སྦར་བས། ཤ་ལྔ་དང་། བདུད་རྩི་ལྔ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཞུ་བའི་རླངས་པ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕོག་པས། ལྟེ་བའི་ཨཱཿལས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབས་ཤིང་། སླར་ཡང་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་འོད་དང་། རླངས་པ་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོས་པས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྤྱན་དྲངས་པ། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་ཐོད་པའི་ནང་དུ་ལྷུང་བས། ཁ་དོག་དང་། དྲི་དང་། རོ་དང་། བཅུད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་ལན་མང་དུ་བརྗོད་པས་བརླབ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཞལ་ནས་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུ་བྱུང་བས་གཏོར་མ་གསོལ་བར་བསམས་ལ། རྡོ་རྗེ་ཐལ་མོ་ཁ་གྱེན་དུ་ཕྱེ་བས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟ་རེ་ཏུ་རེ་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཱཾ་ཨདྱ་ནུཏྤ་ནྣ་ཏྭོད་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་བདུན་གྱིས་དབུལ། །ཨོཾ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། བསྟོད་པ་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་ཀྱིས་བསྟོད་ལ། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་སྣོམས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་སོགས་འདོད་དོན་གསོལ། །གཉིས་པ་རང་གི་སྒོས་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་གང་བྱེད་རྣམས་ལ་དབུལ་ཞིང་། མཁའ་འགྲོ་སྤྱི་གཏོར་ཀྱང་བླ་མེད་མ་རྒྱུད་སྤྱི་ལྟར་བྱ། གསུམ་པ་འབྱུང་པོ་སྤྱི་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་དྲན་པར་བྱས་ལ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བྷཱུ་ཏ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨཪྵ་ཡ་ཛཿས་མགྲོན་དགུག །ཨོཾ་མ་ཧཱ་བྷཱུ་ཏ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བསྔོས་ལ། འཇིག་རྟེན་པ་ཡི་འབྱུང་པོ་རྣམས། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་སོགས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་དྲག་ཏུ་གདབ་བོ། །ཆོ་ག་ཚར་རེའི་ཁོངས་སུ་དེ་ལྟ་བུ་གང་འགྲུབ་བྱ། ཐུན་ཁོངས་སུ་བཟླས་པ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་བྱུང་ན་ལེགས་པས། སྒྲུབ་པ་པོ་ཕྱེད་ཀྱིས་མཆོད་བསྟོད་སོགས་ཀྱི་བར། ཕྱེད་ཀྱིས་སྔགས་རྒྱུན་བྱ། གཅིག་ཤོས་ཀྱིས་སྔགས་རྒྱུན་ཚུགས་པ་དང་ཕྱེད་ཀྱིས་མཆོད་བསྟོད་བྱ་བ་སོགས་རེས་མོས་སུ་བྱས་ན་ལེགས། །གསུམ་པ་ནི། གང་ལྟར་ཡང་ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན་གཏོར་འབུལ་གྱི་མཇུག་ཏུ། ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་བ་ནས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་བར་བསྙེན་པའི་སྐབས་ལྟར་བྱས་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་གོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ཚུལ་གྱིས་ཆོ་ག་ཉིན་དུས་གསུམ་དང་། མཚན་དུས་གསུམ་སྟེ་དྲུག་ཏུ་བྱ་བར་གསུངས་པ་ལྟར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བསྒྲུབ་བྱའི་ལོ་གྲངས་སོགས་འབད་ནས། །བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཡིན་པ་བཙོན་ར་ལས་དངོས་སུ་ཐར་བའམ། རྨི་ལམ་དུ་ཉི་ཟླ་ཤར་བ། ཆུ་བོ་ལས་བརྒལ་བ། ཉམ་ང་བའི་གཡང་ས་དང་བཙོན་ར་ལས་ཐར་བ། བཅིངས་པ་འགྲོལ་བ་སོགས་ཀྱི་མཚན་མ་བརྟན་པོ་མ་བྱུང་གི་བར་དུ་བྱའོ། །སྒྲོལ་མ་བཙོན་འདོན་གྱི་ཆོ་ག་ཉི་མ་སྦས་པའི་གཞུང་ལ་བརྟེན་ནས། བླ་མ་བརྒྱུད་པ་གཉིས་ཀྱི་མན་ངག་བཞིན་དུ་བུ་སྟོན་གྱིས་བཀོད་པའོ། །འདིས་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་མྱུར་དུ་སྐེམ་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཀྱི་གསུང་རབ་ཚིག་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པར་བཀོད་ནས། ལག་ལེན་དང་ངག་འདོན་སོགས་དགོས་རིགས་ཐམས་ཅད་དཔལ་ཞྭ་ལུ་པའི་བླ་མ་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་གསུང་རྒྱུན་གྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ། བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བཀླག་པས་གྲུབ་པར་བྲིས་པའི་དགེ་བས་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་གནས་སྐབས་མཐར་ཐུག་གི་འཇིགས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་ཏེ། བླ་ན་མེད་པའི་བདེ་བ་མཆོག་དམ་པ་དང་ལྡན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །སརྦ་མངྒ་ལཾ་སུ་སཱ་དྷུ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

sgrol ma btson 'don ma'i cho ga bklags pas grub pa byin rlabs thugs rje'i gdugs dkar/_ @#/_/rje btsun sgrol ma btson 'don ma'i cho ga bklag pas grub par bkod pa byin rlabs thugs rje'i gdugs dkar zhes bya ba bzhugs so/__/sangs rgyas kun dngos bla ma dang /__/lha mo thugs rje che ldan pa/__/duHkha sreg mdzad la btud nas/__/khri mun las thar byed pa bri/__/de la 'phags ma sgrol ma'i ye shes kyi skus mngon sum du rjes su bzung ba'i grub chen nyi ma sbas pas legs par bkral ba'i rje btsun ma'i chos skor las/__sdug bsngal thams cad nges par sreg pa'i sgrol ma la brten nas yid can gang zhig btson rar bcug pa'i 'jigs pa las 'don pa'i cho ga bklag pas grub par dgod pa la gnyis/__sngon du lha nye bar bsnyen pa dang /__bsnyen pa rdzogs nas las la sbyar ba'o/__/dang po la gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__re zhig rnal 'byor bla med kyi dkyil 'khor du dbang bskur ba dang /__'di'i rjes su gnang ba man ngag dang bcas pa legs par thob pa/__snying rje chen po dang ldan pa'i sngags pas/__gnas gtsang zhing dben pa yid dang rjes su mthun par khrus bya/__gos gtsang ma gyon/__mdun du sa gzhi'am maN+Dal gtsang ma ba byung gi lci ba sa la ma lhung bas byugs par dkyil 'khor bya ste/__de'i dbus su ut+pal dzaHsa mtshan pa bri/__der me tog gi tshom bu dgod/__phyi rol du me tog gi tshom bu lnga dgod/__chu gnyis sngon du 'gro ba'i nyer spyod lnga dang /__gtor ma sgrol ma'i gcig__/de nas rang gi chos skyong dang /__mkha' 'gro spyi gtor dang gzhi bdag sogs la spyi ltar bsham/__'di rnal 'byor chen po'i rgyud la brten pa yin pas/__'byor na rang gi mdun du nang mchod kyang bsham mdun du ras bris la sogs pa'i rten dgram/__gnyis pa la gsum/__bdag gi rnal 'byor/__mdun bskyed bsgom pa/__thun mong du bzlas pas sgrub pa'o/__/dang po ni/__rang nyid stan bde ba la bsam gtan gyi spyod lam dang ldan pas 'khod de/__mchod pa rnams/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M phaT kyis bsang /__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho\u0f85haM/__stong par gyur/__stong pa'i ngang las oM oM las byung ba'i rin po che'i snod yangs shing rgya che ba rnams kyi nang du/__oM oM dpag tu med pa zhu ba las byung ba'i lha rdzas las grub pa'i mchod yon/__zhabs bsil/__me tog__/bdug spos/__mar me/__dri chab/__zhal zas/__rol mo la sogs pa mchod rdzas kyi bye brag ji snyed yod pa thams cad rang bzhin stong pa/__rnam pa mchod yon la sogs pa'i mchod rdzas so sor snang ba/__/ngo bo zag pa med pa'i bde ba khyad par can skyed nus pa'i ye shes kyi rang bzhin can/__'phags pa kun tu bzang po'i rnam par thar pa las byung ba'i mchod pa'i sprin phung ltar bzang zhing rgya che ba/__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa/__bla ma dang rje btsun 'phags ma sgrol ma'i lha tshogs sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyi spyan lam du 'byung zhing rgyus par gyur cig__/oM sarba bitra pU ra pU ra/__su ra su ra A warta ya A warta ya hoH__oM badz+ra s+pha ra Na khaM/__oM badz+ra ar+g+haM AHhU~M/__oM badz+ra pA d+yaM AHhU~M/__oM badz+ra puSh+pe AHhU~M/__oM badz+ra d+hu pe AHhU~M/__oM badz+ra A lo ke AHhU~M/__oM badz+ra gan+d+he AHhU~M/__oM badz+ra nai wi d+yA AHhU~M/__oM badz+ra shab+da AHhU~M/__mchod pa'i sprin gyi gzungs ni/__na mo rat+na tra yA ya/__oM na mo b+ha ga wa te badz+ra sA ra pra marda ne/__ta thA ga tA ya/__ad+ha te samyak+saM bud+d+ha ya/__tad+ya thA/__oM badz+re badz+re/__ma hA badz+re/__ma hA te dz+wa badz+re/__ma hA bid+ya badz+re/__ma hA bod+hi tsit+ta badz+re/__ma hA bo d+hi maN+Do pa saM kra ma Ne badz+re/__sarba karma A wa ra Na bi sho d+ha na badz+re swA hA/__/zhes pas byin gyis brlabs pa sngon du 'gro bas/__mdun gyi nam mkhar skyabs yul rnams mngon sum lta bur dmigs te/__sbyin pa'i bdag pos thog drangs bdag gzhan khams gsum 'gro ba nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can thams cad dus 'di nas bzung ste/__ji srid byang chub snying po la mchis kyi bar du phyogs cu dus gsum gyi de bzhin gshegs pa rgyal ba sras dang bcas pa thams cad kyi sku gsung thugs yon tan phrin las thams cad gcig tu bsdus pa'i ngo bo/__chos kyi phung po stong phrag brgyad cu rtsa bzhi'i 'byung gnas/__'phags pa'i dge 'dun thams cad kyi mnga' bdag__/sku bzhi ye shes lnga'i bdag nyid/_drin can rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams la skyabs su mchi'o/__/sangs rgyas la skyabs su mchi'o/__/chos la skyabs su mchi'o/__/dge 'dun la skyabs su mchi'o/__/zhes dang /__bla ma la skyabs su mchi'o/__/sangs rgyas la skyabs su mchi'o/__/chos la skyabs su mchi'o/__/dge 'dun la skyabs su mchi'o/__/bdun nam nyer gcig__/bla ma sangs rgyas chos dang tshogs kyi mchog rnams la/__/byang chub ma thob bar du bdag nyid skyabs su mchi/__/bdag gis bsgom bzlas bgyis pa'i bsod nams 'di dag gis/__/'gro la phan phyir sangs rgyas myur du 'grub par shog__/lan gsum/__bdag gis sems can thams cad kyi don du 'phags ma sgrol ma'i rnal 'byor gyi sgo nas dngos grub bsgrub pa bya'o zhes skyabs 'gro dang sems bskyed byas la/__nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can thams cad bde ba dang bde ba'i rgyu dang ldan par bya/__sdug bsngal dang sdug bsngal gyi rgyu dang bral bar bya/__sdug bsngal med pa'i bde ba dang dus rtag tu mi 'bral bar bya/__bde sdug gi rgyu chags sdang nye ring mtha' dag dang bral nas chags sdang med pa'i bar du sems btang snyoms par bya/__zhes tshad med bzhi bsgoms pas bsod nams kyi tshogs bsag__/oM shUn+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM gis gzung 'dzin gyi chos thams cad stong par bsams la ye shes kyi tshogs bsags te/__tshogs gnyis kyi rang 'bras sgyu ma lta bu'i lha'i sku bsgom pa ni/__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma dang ra~M las nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du yi ge dzaHzla ba'i mdog can/__de yongs su gyur pa las ut+pa la'am/__me thab dzaHsa mtshan pa/__de las 'od zer 'phros/__don gnyis byas/__tshur 'dus yongs su gyur pa las/__rje btsun ma sgrol ma duHkha thams cad sreg ma zhes bya ba/__sku mdog dkar mo zhal gcig phyag gnyis kyis thugs kar me thab bsnams pa/__pad+ma dkar po dang nyi ma'i dkyil 'khor la sems ma'i skyil krung gis bzhugs pa/__dar dang rin po che'i rgyan dang /__'od zer sna tshogs pa'i phreng bas brgyan pa/__gzi brjid dpag tu med pa dang ldan par bskyed/__de'i thugs ka'i phyag mtshan sa bon gyis mtshan pa las 'od zer 'phros/__/rang bzhin gyi gnas nas rang 'dra'i ye shes pa rje btsun 'phags ma sgrol ma la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs kyis bskor ba mdun gyi nam mkhar oM badz+ra sa mA dzaH__zhes pas spyan drangs pa la/__oM sarba ta thA ga ta AR+YA tA rA sa pa ri wA ra puSh+pe nas/__nai wi d+yA pU dza me g+ha sa mu dra s+pha ra Na sa ma ye hU~M zhes mchod pa lngas mchod/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dgug gzhug bcing zhing mnyes par byas nas rang dang gnyis su med par bsam/__de'i spyi bor oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po rnams bsams la sku gsung thugs byin gyis brlab/__yang thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros/__dbang gi lha rigs lnga 'khor dang bcas pa mdun gyi nam mkhar oM badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs/__oM pany+tsa ku la sa pa ri wA ra puSh+pe sogs mchod pa lngas mchod/__oM sarba ta thA ga tA a b+hi Shiny+tsa tu mAM zhes gsol ba btab pas/__de rnams kyis dbang bskur ba'i dgongs pa mdzod/__yum rnams kyis ye shes kyi bdud rtsis gang ba'i bum pa bsnams pas/__ji ltar bltams pa sogs dang /__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka te sa ma ya shri ye hU~M zhes pas bum pa'i chus spyi bo nas dbang bskur/__sku gang /__dri ma dag__/chu'i lhag ma yar lud pa las kha cig dbang dang las kyi rigs su 'dod pa yod kyang /__de bzhin gshegs pa'i rigs su 'dod pa nyid du 'thad pas/__rigs bdag rnam snang gis dbur brgyan par bsam/__gnyis pa ni/__de nas mdun gyi tshom bu la dmigs te/__oM mr-i tas bsang /__swa b+hA was stong par sbyangs pa sngon du 'gro bas/__stong pa'i ngang las sogs nas/__rigs bdag rnam snang gis dbur brgyan zhes pa'i bar bdag bskyed ji lta ba bzhin yan lag bzhi rdzogs su bskyed/__dbang gi lha la gsol ba gdab pa'i skabs/__oM sarba ta thA ga ta sogs kyi mal du/__'di la mngon par dbang bskur ba stsal du gsol zhes bsgyur/__mchod pa bsang sbyangs byin gyis brlabs la/__thal mo sbyar te/__rab 'byams rgya mtsho dpag med na/__/mchod yon ji snyed mchis pa dang /__/bdag gi gus pas bshams pa 'di/__/rje btsun sgrol ma'i lha tshogs dang /__/ji snyed rgyal ba sras dang bcas/__/de snyed rnams la bdag 'bul na/__/thugs rje mnga' ba khyed rnams kyis/__/ci bde bar ni bzhes nas kyang /__/'dod pa'i dngos grub stsal du gsol/__/oM sarba ta thA ga ta AR+YA tA rA sa pa ri wA ra ar+g+haM pU dza me g+ha sa mu dra s+pha ra Na sa ma ye hU~M/__de bzhin du mchod yon gyi gnas su/__zhabs bsil/__me tog__/bdug spos/__snang gsal/__dri chab/__zhal zas dang /__ar+g+haM gyi gnas su/__pA d+yaM/__puSh+pe/__d+hu pe/__A lo ke/__gan+d+he/__nai wi d+yA rnams bcug la so so'i phyag rgya dang bcas pa dang /__bla med rdo rje theg pa'i don ston cing /__/shes rab dbyangs kyi rjes 'gro rol mo'i sgra/__/bdud kyi 'khor lo gzhom phyir dbul bar bgyi/__/don gyi dbyings la mnga' brnyes 'di bzhes shig__/oM sarba ta thA ga ta AR+YA tA rA sa pa ri wA ra shab+da sogs rol mo dang bcas pas mchod/__bstod pa ni/__rgyas par phyag 'tshal nyer gcig gis bstod pa'am/__bsnyen pa'i skabs de tsam ma grub na/__phyag 'tshal lha yi tshogs rnams rgyal po dang /__/lha dang mi'am ci yis bsten ma/__/kun nas go cha dga' ba'i brjid kyis/__/rtsod dang rmi lam ngan pa sel ma/__/zhes pas bstod la/__skabs 'dir rje btsun rin po che'i yig char yan lag bdun pa bya bar gsungs pas/__rje btsun 'phags ma sgrol ma dang /__/zhes sogs spyi ltar bya/__rang dang mdun bskyed gnyis ka'i thugs kar zla ba'i steng du sa bon dzaHyig dkar po'i mthar/__na mo rat+na tra yA ya/__na mo AR+Ya a ba lo ki te shwa rA ya/__bo d+hi sa twA ya/__ma hA sa twA ya/__ma hA ka ru Ni kA ya/__tad+ya thA/__r-i dzu karma niR+YA te/__tA re tA rA ya/__b+ha ga wa tI tut+tA re/__brah+ma b+hA ya mo tsa ni tu re swA hA/__/zhes pa bkod de/__de las 'od dkar po ston ka'i zla ba ltar gzi brjid che ba 'phros/__'phags pa mchod/__sems can thams cad kyi sdig sgrib sbyangs/__khyad par btson du bzung ba'i las dang nyon mongs pa thams cad bsregs nas/__'od zer tshur 'dus nas yig 'bru la thim pas gzi brjid bskyed par bsam/__sngags brgya rtsa re song ba dang /__thal mo sbyar te/__bsgrub bya'i ming nas smos la che ge mo btson ra nas thar bar mdzod cig__/ces pa'i spel tshig bcug la bdun bdun bzla/__de ltar thun bzhir bzlas pas bsnyen pa khri phrag gcig yan chad rdzogs par bya/__/gsum pa ni/__thun thams cad kyi mjug gi thun mtshams su mchod pa zhal gso/__/bsang sbyangs byin gyis brlabs la/__gong ltar mchod phreng rgyas pa'am/__sngags tsam gyis mchod/__bstod pas bstod/__gtor ma gtong ba ni 'og nas 'byung ba ltar bya/__yi ge brgya pa lan gsum gyis lhag chad kyi kha bskang /__ma 'byor pa dang nyams pa dang /__gang yang bdag rmongs blo yis ni/__/bgyis pa dang ni bgyid stsal pa/__/de yang bzod par mdzad du gsol/__/zhes sogs rgyas bsdus gang rung gis nongs pa bshags/__dge ba'i rtsa ba de yang sems can thams cad dang thun mong du byas te/__dge ba'i rtsa ba 'di dag gis bdag dang sems can thams cad 'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i rgud pa thams cad dang bral bar gyur cig__/'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i phun sum tshogs pa thams cad dang yang dag par ldan pa'i bde ba nyid dang yid bde ba nyid kyis mi'i mchog sangs rgyas su tshe 'di nyid la gyur cig__/bdag gi dge ba'i las rnams 'di dag gis/__/'jig rten du ni myur du 'tshang rgya shog__/'gro la phan phyir chos rnams ston bgyid cing /__/sems can sdug bsngal mang pos gzir las sgrol/__/zhes bsngo smon bya/__oM tshom bu'i gshegs gsol 'di grol rgyu'i thun rjes mthar ma byas par/__de'i tshab tu brtan bzhugs spyi ltar byas kyang rung mod/__rtsa ba'i yi ge sor bzhag ltar bris pa'o/__/khyed kyis sems can don kun mdzad/__/rjes su mthun pa'i dngos grub stsol/__/sangs rgyas yul du gshegs nas kyang /__/slar yang 'byon par mdzad du gsol/__/oM badz+ra muH__mdun bskyed tshom bu'i ye shes pa dang /__rten la ma brten pa'i gtor mgron gyi ye shes pa rnams gshegs/__dam tshig pa rnams rang la thim/__rang gi spyi bor oM dkar po/__mgrin par aHdmar po/__thugs kar hU~M sngon pos mtshan par gyur/__dge ba 'di yis myur du bdag__/rje btsun sgrol ma 'grub gyur nas/__/'gro ba gcig kyang ma lus pa/__/de yi sa la 'god par shog__/ces sogs bsngo smon dang /__ston mchog dam pa sogs sam/__che ba'i che mchog sogs mdo rgyud las byung ba'i bkra shis kyi tshigs su bcad pa dang me tog gi char dbab cing spyod lam dge ba'i bya ba la 'jug__/thun bar rnams su'ang 'grub tu rung na/__rten gsum byin can la mchod 'bul/__maN+Dal/__phyag bskor/__mdo sde zab mo klog pa/__sAts+tsha dang /__chu gtor sogs dge ba'i dpung bskyed pas las kyi sgrib pa sbyong ba dang /__bsod nams skyed pa'i thabs la brtson par bya'o/__/gnyis pa de ltar bsnyen pa rdzogs nas las sbyor ni/__mdun gyi dkyil 'khor rgyas par byed na/__le'u bcu par bshad pa'i dkyil 'khor dang 'dra ba la/__/khyad par dbus su 'dir sdug bsngal sreg pa'i sgrol ma bskyed/__'khor du bla ma mal gyos lha bcu drug gis bskor ba bzhed/__/pu rtser gyis pad 'dab nyi shu'i lte bar pad+ma 'dab brgyad byas pa'i lte bar gtso mo dang /__'dab brgyad la rigs bzhi'i yum bzhi dang /__pad 'dab nyi shu la phyag 'tshal nyi shu'i lha mo 'god de/__de bzhin byed na dkyil chog las shes par bya'o/__/'dir lag tu len rgyu bsdus pa'i lugs la'ang gsum/__sbyor ba/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__las sbyor 'di la sgrub pa'i grogs nges par dgos shing /__de thams cad kyang sngon du bsnyen pa thon pa byung na legs pas/__gnas khang gcig tu bsnyen pa gtang ba'am/__so sor gtang na'ang rung /__gang ltar yang sgrub pa'i skabs lhan cig tu tshogs dgos pas/__bsnyen pa'i mjug de nyid du sgrub pa byed pa yin na sngar gyi mchod gtor sogs rnying pa brjes nas gsar du bsham pa tsam gyis rung mod/__bsnyen sgrub so sor byed na rten dang mchod gtor sogs bsnyen pa'i skabs ji lta ba bzhin bsham/__sgrub pa'i grogs dang bcas pa'i dge 'dun bzhi sde las mi nyung bas khrus dang gtsang sbra'i kun spyod la gnas pas cho ga la 'jug par bya'o/__/gnyis pa ni/__bdag bskyed kyi rnal 'byor/__mdun bskyed bsgom pa/__bzlas pa bya ba rnams sngar bsnyen pa'i skabs su ji skad bshad pa bzhin bya ba las/__mchod pa rgyas pas mchod ces 'byung bas/__chu gnyis nyer spyod rol mo dang bcas pas mchod pa'i rjes spro zhing nus na rin chen sna bdun 'bul ba ni/__bde bar gshegs pa thams cad la/__/'khor lo rin chen 'di phul bas/__/srid pa'i 'khor lo rgyun bcad de/__/chos kyi 'khor lo bskor bar shog__/oM sarba ta thA ga ta AR+YA tA rA sa pa ri wA ra/__zhes spaR+she'i bar gyi mgor sbyar/__tsakra rat+na zhes go brje/__pU dza me g+ha sa mu dra s+pha ra Na sa ma ye hU~M zhes pa spaR+she'i bar gyi mjug tu sbyar/__rgyal ba sras dang bcas rnams la/__/nor bu rin chen 'di phul bas/__/bkren zhing phongs pa rgyun bcad de/__/'byor pa phun sum tshogs par shog__/ma Ni rat+na/__btsun mo rin chen 'di phul bas/__/ma rig mun pa rgyun bcad de/__/shes rab dbyings kyi don rtogs nas/__/thabs dang shes rab 'brel bar shog__/s+t+ri rat+na/__blon po rin chen 'di phul bas/__/phyi nang gsang gsum theg gsum ldan/__/bsam yas bstan pa rab 'dzin cing /__/yon tan thams cad ldan par shog__/pu ru Sha rat+na/__glang po rin chen 'di phul bas/__/lta ngan thams cad rab bsal nas/__/bla med theg pa rab zhon te/__/thams cad mkhyen grong 'gro bar shog__/hasti rat+na/__rta mchog rin chen 'di phul bas/__/srid pa'i gzeb las yongs grol zhing /__/rdzu 'phrul mchog gi shugs thob nas/__/sangs rgyas zhing kun bgrod par shog__tu rang+ga a shwa rat+na/__dmag dpon rin chen 'di phul bas/__/nyon mongs dgra las rgyal gyur nas/__/phas kyi rgol ba tshar bcad de/__/bsnyengs bral mchog ni thob par shog__/khaD+ga rat+na/__bkra shis rdzas brgyad ni/__lha yi dbang po lha min g.yul rgyal nas/__/bkra shis lha mo brgyad kyis mchod pa ltar/__/rgyal ba rnams dang rje btsun sgrol ma la/__/bkra shis rdzas brgyad dag gis mchod par bgyi/__aSh+Ta mang+ga la dra bya/__'dod yon lnga ni/__kha dog dbyibs legs yid 'ong rgyan phreng ldan/__/phyogs dus kun na gzugs mchog ci mchis pa/__/mos blos dkyil 'khor lha la bdag 'bul na/__/bzhes shig bla med grub mchog stsal du gsol/__/rU pa kA ma gu Na/__phyogs dus kun na zin dang ma zin pa'i/__/yon tan yid 'ong sgra snyan ci mchis pa/__/mos blos sogs tshig rkang tha ma gnyis 'gre/__shab+da/__phyogs dus kun na tsan+dan sbrul snying dang /__/a gar la sogs dbang po tshim byed rnams/__/mos blos=__gan+d+he/__phyogs dus kun na ro dang bcud ldan pa'i/__/lus sems rtas byed ro mchog ci mchis pa/__/mos blos/__rA sa/__phyogs dus kun na 'jam mnyen 'khril chags pa'i/__/reg bya'i khyad par dbang po tshim byed rnams/__/mos blos=__spaR+she/__gos zung ni/__sna tshogs dbang po'i gzhu ltar rab bkra ba/__/gang la reg na bde ba'i rgyur 'gyur ba'i/__/gos bzang rin chen bdag blo sbyang phyir 'bul/__/bzod pa dam pa'i gos kyis brgyan par shog__/oM badz+ra wA sa se swA hA/__/zhes pas dbul/__maN+Dal tshom bu so bdun ma'am/__bdun ma spyi ltar la/__ma tshang ba med pa 'di nyid bla ma dang rje btsun 'phags ma sgrol ma'i lha tshogs rnams la dbul bar bgyi'o/__/thugs rjes 'gro ba'i don du bzhes su gsol/__/bzhes nas bsgrub bya'i ming nas smos pa'am/__sbyin pa'i bdag po btson ra'i 'jigs pa las myur du thar nas lus ngag yid gsum bde ba dang ldan par byin gyis brlab tu gsol/__/zhes brjod cing me tog 'thor ba dang bcas brgya rtsa sogs ci nus dbul/__phyag 'tshal nyer gcig gis bstod/__rje btsun 'phags ma sgrol ma dang sogs yan lag bdun pa bya/__smra ba gzhan bcad la 'dod don la gsol ba 'debs pa'i yid rtse gcig pas sgrub pa'i grogs rnams dang bcas te sngags rgyun mi 'chad par bzla/__bza' btung sogs kyang res mos su bya/__sngags brgya rtsa re song ba dang mchod bstod gsol 'debs sngar bzhin bsdus pa re bya/__brgyad brgya re thon pa dang bstod pa rgyas pa re bya/__de yang phyag 'tshal nyer gcig tshar bdun sogs ci rigs pa dang /__mthar lha mo la gus sogs bstod pa'i phan yon kyang dran bzhin pas gdon/__spro zhing nus na slob dpon nyi ma sbas pa dang /__tsan+d+ra go mi dang /__thams cad mkhyen pa'i bshes gnyen sogs kyis mdzad pa'i bstod pa byin rlabs can rnams kyis kyang res mos su bstod na legs mod/__ma byung kyang 'gal ba med/__gang ltar yang gtor ma 'bul ba la gsum las/__dang po yi dam gyi lha rje btsun sgrol ma la 'bul ba ni/__gtor ma nang mchod chu chang gis bran/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M pha?T kyis bsang /__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho\u0f85haM/__stong pa'i ngang las/__ya~M las rlung /__ra~M las me/__a las thod pa'i nang du/__go ku da ha na las sha lnga/__mi mu shu ma ra las bdud rtsi lnga dang /__oM hU~M trA~M hrIHAHlas ye shes lnga dang /__de dag gi steng du sna tshogs rdo rje AHsa mtshan pa/__AHlas 'od zer 'og tu 'phros pas/__rlung g.yos/__me sbar bas/__sha lnga dang /__bdud rtsi lnga dang /__ye shes lnga zhu ba'i rlangs pa sna tshogs rdo rje la phog pas/__lte ba'i AHlas bdud rtsi'i rgyun babs shing /__slar yang sna tshogs rdo rje'i 'od dang /__rlangs pa phyogs bcur 'phros pas/__de bzhin gshegs pa thams cad kyi bdud rtsi spyan drangs pa/__sna tshogs rdo rje dang lhan cig tu thod pa'i nang du lhung bas/__kha dog dang /__dri dang /__ro dang /__bcud phun sum tshogs pa dang ldan pa'i ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M zhes lan mang du brjod pas brlab/__mdun bskyed kyi zhal nas 'od kyi sbu gu byung bas gtor ma gsol bar bsams la/__rdo rje thal mo kha gyen du phye bas/__oM tA re tut+ta re tu re oM a kA ro mu khaM sarba d+harmA NAM ad+ya nut+pa n+na twod oM AHhU~M phaT swA hA/__lan bdun gyis dbul/__/oM AR+YA tA rA sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__bstod pa rgyas bsdus gang rigs kyis bstod la/__rje btsun sgrol ma 'khor bcas rnams/__/mchod sbyin gtor ma 'di snoms la/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas sogs 'dod don gsol/__/gnyis pa rang gi sgos kyi chos skyong gang byed rnams la dbul zhing /__mkha' 'gro spyi gtor kyang bla med ma rgyud spyi ltar bya/__gsum pa 'byung po spyi la dmigs te/__oM AHhU~M lan gsum gyis byin rlabs dran par byas la/__oM ma hA b+hU ta lo ka pA la sa pa ri wA ra aR+Sha ya dzaHsa mgron dgug__/oM ma hA b+hU ta lo ka pA la sa pa ri wA ra a kA ro sogs lan gsum gyis bsngos la/__'jig rten pa yi 'byung po rnams/__mchod sbyin gtor ma sogs phrin las bcol/__'dod pa'i don la gsol ba drag tu gdab bo/__/cho ga tshar re'i khongs su de lta bu gang 'grub bya/__thun khongs su bzlas pa rgyun mi 'chad pa byung na legs pas/__sgrub pa po phyed kyis mchod bstod sogs kyi bar/__phyed kyis sngags rgyun bya/__gcig shos kyis sngags rgyun tshugs pa dang phyed kyis mchod bstod bya ba sogs res mos su byas na legs/__/gsum pa ni/__gang ltar yang thun las ldang ba na gtor 'bul gyi mjug tu/__yi ge brgya pas lhag chad kha bskang ba nas bkra shis kyi bar bsnyen pa'i skabs ltar byas te spyod lam la 'jug go/__/de lta bu'i tshul gyis cho ga nyin dus gsum dang /__mtshan dus gsum ste drug tu bya bar gsungs pa ltar rtse gcig tu bsgrub bya'i lo grangs sogs 'bad nas/__/bsgrub bya gang yin pa btson ra las dngos su thar ba'am/__rmi lam du nyi zla shar ba/__chu bo las brgal ba/__nyam nga ba'i g.yang sa dang btson ra las thar ba/__bcings pa 'grol ba sogs kyi mtshan ma brtan po ma byung gi bar du bya'o/__/sgrol ma btson 'don gyi cho ga nyi ma sbas pa'i gzhung la brten nas/__bla ma brgyud pa gnyis kyi man ngag bzhin du bu ston gyis bkod pa'o/__/'dis 'khor ba sdug bsngal gyi rgya mtsho chen po myur du skem par gyur cig__/ces rtsod pa'i dus kyi thams cad mkhyen pa bu ston rin chen grub kyi gsung rab tshig gcig kyang ma lus par bkod nas/__lag len dang ngag 'don sogs dgos rigs thams cad dpal zhwa lu pa'i bla ma mkhas pa rnams kyi gsung rgyun gyi rjes su 'brangs te/__bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bklag pas grub par bris pa'i dge bas yid can thams cad gnas skabs mthar thug gi 'jigs pa thams cad las grol te/__bla na med pa'i bde ba mchog dam pa dang ldan pa'i rgyur gyur cig/__/sarba mang+ga laM su sA d+hu b+ha ba tu//___//__!_

Footnotes

Other Information