JKW-KABUM-10-THA-001-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྒྲོལ་དཀར་གྱི་སྒོ་ནས་ངག་གི་བྱད་འགྲོལ་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།
Wylie title sgrol dkar gyi sgo nas ngag gi byad 'grol gzhan phan zla snang JKW-KABUM-10-THA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 10, sde tshan 1, Text 3, Pages 28-31 (Folios 14b6 to 16a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sgrol dkar gyi sgo nas ngag gi byad 'grol gzhan phan zla snang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 10: 28-31. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Activity Practices - las tshogs
Deity sgrol ma, sgrol ma yid bzhin 'khor lo
Colophon

།ཞེས་པའང་དཔལ་སྟག་ལུང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉམས་གཞེས་སུ་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡིག་རྙིང་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་ངག་གི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་ནས། གསུང་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang dpal stag lung mchog sprul rin po che'i nyams gzhes su bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos yig rnying gi dgongs don ltar sbyar ba'i dge bas 'gro kun ngag gi nyes skyon thams cad las grol nas/__gsung rdo rje rnam pa thams cad pa'i go 'phang thob pa'i rgyur gyur cig

[edit]
སྒྲོལ་དཀར་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྒོ་ནས་ངག་གི་བྱད་འགྲོལ་བའི་མན་ངག་ཕན་བདེའི་ཟླ་སྣང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཏཱ་ར་ཡཻ། འདིར་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་སྒོ་ནས་ངག་གི་བྱད་སྲུང་བ་དང་འགྲོལ་བར་འདོད་པས། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་གསུམ་ལས། དང་པོ་ནི། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་བྱ། རང་སྐད་ཅིག་གིས་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་གསལ་བའི་སྙིང་གར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཏཱྃ་ཡིག་དཀར་པོ། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་བླ་མ་འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་ཅན་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་ཚོགས་ཞིང་སྤྱན་དྲང་། པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟཱཾ། གྱིས་གདན་འབུལ། ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ ན་མ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་རེ་བྷྱཿ ཞེས་པས་ཕྱག་བྱས། ཨོཾ་གུ་རུ་ཨཱཪྻཱ་ཏཱ་རཱ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། གིས་མཆོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྡོམ་པ་བཟུང་། བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཚེ་སྦྱིན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་བདག་གི་ངག་བཅིངས་པ་དང་མནན་པ་ལས་གྲོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། རང་གི་སྙིང་གར་མེའི་རང་བཞིན་རྃ་ཡིག་དམར་པོ། མགྲིན་པར་ན་ནག་པོ། ལྕེ་རྩེར་ཏྃ་ནག་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པ། མདུན་གྱི་རྗེ་བཙུན་མའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་གི་སྙིང་གའི་རྃ་ལ་ཕོག་པས་དེ་ལས་མེ་དམར་ལམ་གྱིས་འབར་བས་མགྲིན་པ་དང་ལྕེ་རྩེའི་ཡི་གེ་ནག་པོ་གཉིས་གཞོབ་ཐུལ་གྱིས་ཚིག་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཛི་ཧྭཱ་སཾ་རཀྵ་ཨོཾ་རྡོ་རྗེའི་ལྕེ་ཡང་དག་པར་སྲུངས་ཤིག་ཧཱུྃ། སི་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་མཐར། མདུན་གྱི་རྗེ་བཙུན་མ་འཁོར་བཅས་རང་ལ་ཐིམ་ཞིང་། རང་གི་ལྕེ་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་འོད་འབར་བ་ནུས་མཐུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏཱ་རེ་ཡེ་བྷ་ག་ཝ་ཏི་ཛི་ཧྭཱ་བཱ་ཀ་བནྡྷ་མོ་ཙ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་སྒྲོལ་མ་སྒྲོལ་མ་གང་གི་ཆེད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་མས་ལྕེ་དང་ངག་འཆིང་བ་གྲོལ་བའི་གཞི་ཚུགས། ཞེས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ནི། དགེ་བ་འདི་ཡིས་སྐྱེ་བོ་ཀུན། །སོགས་དང་། གཞན་ཡང་སྐྱེ་བ་འདི་ཉིད་དུ། །སོགས་ཀྱིས་དགེ་བ་བསྔོ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ། བགེགས་རིགས་སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུ་ཞི་བ་དང་། །སོགས་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་རྒྱུན་དུ་ཐོ་རངས་སྔ་བར་ཉམས་སུ་བླངས་པས་ངག་བཅིངས་པ་དང་མནན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱོན་ལས་གྲོལ་བ་མྱོང་བས་གྲུབ་ཅིང་། འདི་ལ་བདག་མདུན་གཉིས་ཀར་ཡན་ལག་བཞི་རྫོགས་ཀྱིས་ལྷར་བསྐྱེད་པ་དང་། མཆོད་བསྟོད་རྒྱས་པར་བྱ་བར་བཤད་པ་བཞིན་སྤྲོ་ན་བྱས་ཀྱང་རུང་མོད། རྒྱུན་དུ་འདི་ཁོ་ནས་དོན་འགྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པའང་དཔལ་སྟག་ལུང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཉམས་གཞེས་སུ་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཡིག་རྙིང་གི་དགོངས་དོན་ལྟར་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་ངག་གི་ཉེས་སྐྱོན་ཐམས་ཅད་ལས་གྲོལ་ནས། གསུང་རྡོ་རྗེ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

sgrol dkar gyi sgo nas ngag gi byad 'grol gzhan phan zla snang / sgrol dkar yid bzhin 'khor lo'i sgo nas ngag gi byad 'grol ba'i man ngag phan bde'i zla snang zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru tA ra yai/__'dir rje btsun sgrol ma dkar mo'i sgo nas ngag gi byad srung ba dang 'grol bar 'dod pas/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes gsum las/__dang po ni/__sangs rgyas chos dang tshogs kyi mchog rnams la/__/sogs lan gsum gyis skyabs sems bya/__rang skad cig gis rje btsun sgrol mar gsal ba'i snying gar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du tA~M yig dkar po/__de las 'od zer 'phros pas/__rang bzhin gyi gnas nas bcom ldan 'das ma bla ma 'od dpag med kyi dbu rgyan can la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs kyis bskor ba mdun gyi nam mkhar oM badz+ra sa mA dzaH__zhes pas tshogs zhing spyan drang /__pad+ma ka ma lA ya stAM/__gyis gdan 'bul/__na mo gu ru b+h+yaH__na ma AR+YA tA rA sa pa ri wA re b+h+yaH__zhes pas phyag byas/__oM gu ru AR+YA tA rA sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/__shap+da AHhU~M/__gis mchod/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi/__/sogs lan gsum gyis sdom pa bzung /__bcom ldan 'das ma tshe sbyin yid bzhin 'khor los bdag gi ngag bcings pa dang mnan pa las grol bar mdzad du gsol/__zhes lan gsum gyis gsol ba gdab bo/__/gnyis pa dngos gzhi la/__rang gi snying gar me'i rang bzhin ra~M yig dmar po/__mgrin par na nag po/__lce rtser ta~M nag po rnams kyis mtshan pa/__mdun gyi rje btsun ma'i thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros/__rang gi snying ga'i ra~M la phog pas de las me dmar lam gyis 'bar bas mgrin pa dang lce rtse'i yi ge nag po gnyis gzhob thul gyis tshig par gyur/__oM badz+ra dzi hwA saM rak+Sha oM rdo rje'i lce yang dag par srungs shig hU~M/__si hU~M/__zhes brgya rtsa brgyad bzlas mthar/__mdun gyi rje btsun ma 'khor bcas rang la thim zhing /__rang gi lce rdo rje dkar po rtse lnga pa 'od 'bar ba nus mthu phun sum tshogs pa dang ldan par gyur/__oM tA re tA re ye b+ha ga wa ti dzi hwA bA ka ban+d+ha mo tsa swA hA/__oM sgrol ma sgrol ma gang gi ched du bcom ldan 'das mas lce dang ngag 'ching ba grol ba'i gzhi tshugs/__zhes brgya rtsa brgyad bzla'o/__/gsum pa rjes ni/__dge ba 'di yis skye bo kun/__/sogs dang /__gzhan yang skye ba 'di nyid du/__/sogs kyis dge ba bsngo zhing smon lam gdab/__bgegs rigs stong phrag brgyad cu zhi ba dang /__/sogs bkra shis kyi tshigs su bcad pas mtha' brgyan par bya'o/__/de ltar rgyun du tho rangs snga bar nyams su blangs pas ngag bcings pa dang mnan pa sogs kyi skyon las grol ba myong bas grub cing /__'di la bdag mdun gnyis kar yan lag bzhi rdzogs kyis lhar bskyed pa dang /__mchod bstod rgyas par bya bar bshad pa bzhin spro na byas kyang rung mod/__rgyun du 'di kho nas don 'grub pa nyid do/__/zhes pa'ang dpal stag lung mchog sprul rin po che'i nyams gzhes su bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos yig rnying gi dgongs don ltar sbyar ba'i dge bas 'gro kun ngag gi nyes skyon thams cad las grol nas/__gsung rdo rje rnam pa thams cad pa'i go 'phang thob pa'i rgyur gyur cig/____//_!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]