JKW-KABUM-10-THA-001-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གཉན་སྒྲོལ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤལ་ཟིལ་དངར།
Wylie title gnyan sgrol yan lag drug pa'i rjes gnang gi brgyud 'debs ut+pal zil dngar JKW-KABUM-10-THA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 10, sde tshan 1, Text 10, Pages 109-111 (Folios 55a4 to 56a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People གཉན་ལོ་ཙཱ་བ་ (gnyan lo tsA ba)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. gnyan sgrol yan lag drug pa'i rjes gnang gi brgyud 'debs ut+pal zil dngar. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 10: 109-111. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle གཉན་སྒྲོལ་ཡན་ལག་དྲུག་པ་ (gnyan sgrol yan lag drug pa)
Deity sgrol ma, sgrol ljang
Colophon

།ཅེས་པའང་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang khyab bdag 'khor lo'i mgon po rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin las tshul 'di'i bka' drin thob pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
༄༅། །གཉན་སྒྲོལ་ཡན་ལག་དྲུག་པའི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤལ་ཟིལ་དངར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་འཕགས་མཆོག་ཀླུ་སྒྲུབ་ཆེ། །བ་ལིཾ་ཏ་པ་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཞབས། །མར་མེ་མཛད་བཟང་དཔལ་བདེ་དྲི་མེད་སྦས། །རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རིན་ཆེན་གྲགས་པའི་ཞབས་དང་བེནྡ་པ། །གཉན་ལོ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་དང་། །ས་སྐྱ་པཎ་ཆེན་རྣམས་ལ༴ མཁན་ཆེན་བྱང་ཆུབ་དཔལ་དང་བདེ་བ་དཔལ། །གྲགས་པ་གཞོན་ནུ་བསོད་ནམས་གྲགས་པ་དང་། །གྲགས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །གྲགས་པ་བཟང་པོ་རྣམས་ལ༴ བྱང་ཆུབ་སེང་གེ་ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་དང་། །ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་རྒྱལ་ཚབ་རྗེ། །དཀོན་མཆོག་འཕེལ་དང་ལྷ་མཆོག་སེང་གེའི་ཞབས། །སངས་རྒྱས་སེང་གེ་རྣམས་ལ༴ ཀུན་དགའ་ལུང་རིག་སྦྱིན་པ་གྲགས་པ་དང་། །ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །ཀུན་དགའ་དཔལ་འབྱོར་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་ཞབས། །བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་རྣམས་ལ༴ ནམ་མཁའ་བསམ་འགྲུབ་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་དང་། །ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ཞབས། །ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་སྩོལ་མཛད་བླ་མ་སོགས། །དངོས་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཡན་ལག་དྲུག་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་ཟབ་མོའི་མཐུས། འཕགས་མ་དགྱེས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་ཏེ། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

gnyan sgrol yan lag drug pa'i rjes gnang gi brgyud 'debs ut+pal zil dngar/__ @#/_/gnyan sgrol yan lag drug pa'i rjes gnang gi brgyud 'debs ut+pal zil dngar zhes bya ba bzhugs so/__/rje btsun sgrol ma 'phags mchog klu sgrub che/__/ba liM ta pa sangs rgyas ye shes zhabs/__/mar me mdzad bzang dpal bde dri med sbas/__/rin chen rdo rje rnams la gsol ba 'debs/__/rin chen grags pa'i zhabs dang ben+da pa/__/gnyan lo chen po chos kyi rgyal mtshan dpal/__/kun dga' snying po grags pa rgyal mtshan dang /__/sa skya paN chen rnams la=__mkhan chen byang chub dpal dang bde ba dpal/__/grags pa gzhon nu bsod nams grags pa dang /__/grags pa tshul khrims shes rab rdo rje'i zhabs/__/grags pa bzang po rnams la=__byang chub seng ge ye shes rgyal mtshan dang /__/ngor chen rdo rje 'chang dbang rgyal tshab rje/__/dkon mchog 'phel dang lha mchog seng ge'i zhabs/_/sangs rgyas seng ge rnams la=__kun dga' lung rig sbyin pa grags pa dang /__/kun dga' bsod nams bsod nams rgyal mtshan dpal/__/kun dga' dpal 'byor sangs rgyas phun tshogs zhabs/__/bstan 'dzin lhun grub rnams la=__nam mkha' bsam 'grub kun dga' blo gros dang /__/nam mkha' 'chi med kun dga' bstan 'dzin zhabs/__/tshul 'di'i bka' drin stsol mdzad bla ma sogs/__/dngos brgyud bla ma'i tshogs la gsol ba 'debs/__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs dang /__/yan lag drug ldan rnal 'byor zab mo'i mthus/__'phags ma dgyes pa'i phrin las yongs rdzogs te/__/rang gzhan don gnyis lhun gyis grub par shog__/ces pa'ang khyab bdag 'khor lo'i mgon po rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin las tshul 'di'i bka' drin thob pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]