JKW-KABUM-10-THA-001-015

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྒྲོལ་དཀར་རྒྱས་སྦྱིན་རྒྱ་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་ངག་འདོན།
Wylie title sgrol dkar rgyas sbyin rgya gzhung gi dngos bstan ngag 'don JKW-KABUM-10-THA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 10, sde tshan 1, Text 15, Pages 141-144 (Folios 71b4 to 72b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sgrol dkar rgyas sbyin rgya gzhung gi dngos bstan ngag 'don. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 10: 141-144. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Liturgy - ngag 'don  ·  Offering Rituals - mchod sbyin
Deity sgrol ma, sgrol ma dkar mo
[edit]
༄༅། །སྒྲོལ་དཀར་རྒྱས་སྦྱིན་རྒྱ་གཞུང་གི་དངོས་བསྟན་གྱིས་ངག་འདོན་ནི། བདག་བསྐྱེད་གྲུབ་ནས། ཡཀྵས་བསང་ཆུ་བསྒྲུབ། མཆོད་རྫས་དང་བསྲེག་རྫས་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་རིན་ཆེན་སྣོད། །ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེར་ཨོཾ་ཡིག་ཞུ་བ་ལས། །ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་དང་། །བསྲེག་བླུགས་རྫས་རྣམས་བདུད་རྩིའི་རང་བཞིན་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་གསུམ་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་ཛྭཱ་ལ་རྃ་གྱིས་མེ་སྦར། མེ་ཐབ་བསང་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །ཐབ་ཀྱི་དབུས་སུ་པདྨ་ཉི་མའི་སྟེང་། །རྃ་ལས་མེ་ལྷ་དམར་སེར་དྲང་སྲོང་ཆས། །བགྲང་ཕྲེང་སྤྱི་བླུགས་འཛིན་པའི་གནས་གསུམ་དུ། །འབྲུ་གསུམ་འོད་ཀྱིས་རང་འདྲ་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟཱཾ། ཨརྒྷཾ་སོགས། ས་མ་ཡ་སྟཱཾ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོ། སླར་ཡང་དབང་ལྷ་རིགས་ལྔ་སྤྱན་དྲངས་ནས། །དབང་བསྐུར་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དབུར་བརྒྱན་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭཱ་ཨཱཿས་ཀུ་ཤ་དགྲམ། ཡཀྵས་བསང་། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བདུན་གྱིས་མར་ཁུ། ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ། །ཚར་གཅིག །ཨརྒྷཾ་སོགས། མེ་སྟེ་བསྲེག་བྱ་སོགས། ཨོཾ་བོ་དྷི་བྲྀཀྵཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། བདུན་གྱིས་ཡམ་ཤིང་། ཏེ་ཛ་ལཀྵྨཱིཾ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ། ཨགྣ་ཡེས་མར་ཁུ་བདུན། བི་བྷཱུ་ཏི་ལཀྵྨཱིཾ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ། ཨོཾ་སརྦ་པཱ་པཾ་ད་ཧ་ན་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། བདུན་གྱིས་ཏིལ། ཤུ་བྷ་ལཀྵྨཱིཾ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སྭཱ་ཧཱ། བདུན་གྱིས་དུཪྦ། ཨ་ཡུར་ལཀྵྨཱིཾ་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་ཨོཾ། ཨོཾ་ཨརྒྷཾ་སྭཱ་ཧཱས་མཆོད། མར་བླུགས་གཟར་གང་བླུགས། ཨོཾ་བཛྲ་ཛྭ་ལ་རཾ། མེ་ལྷ་འབར་བའི་རྣམ་པར་གྱུར་པའི་དབུས། །པྃ་ལས་པདྨ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་སྟེང་། །ཏཱྃ་ཡིག་དཀར་པོའི་འོད་ཀྱི་འཕྲོ་འདུ་ལས། །རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ནི། སོགས་ནས། དབུ་བརྒྱན་གྱུར། བར། ཨོཾ་ཨགྣས་བྱོན་སྐྱེམས་ཕུལ། མཆོད་བསྟོད་བྱ། ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་བརླབས་ལ་བསྲེག་རྫས་གོང་ལྟར་ཕུལ། ཁྱད་པར་དུཪྦ་ལ་ལྷ་སྔགས་སྤེལ་ཚིག་ཅན་གྱིས་གྲངས་བཟུང་། མཚམས་སུ་འདོད་གསོལ་སྦྱར། གཤེགས་སྐྱེམས་དགངས་བླུགས་གསུམ་ཕུལ། མཆོད་བསྟོད། གཏོར་མ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབས། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་སོགས་དང་། ཨ་ཀ་རོས་ཕུལ། སླར་ཡང་མཆོད་བསྟོད་འདོད་དོན་གསོལ། ནོངས་བཤགས། གཤེགས་གསོལ་བྱ། ཛྭ་ལས་མེ་གསོ། འབར་བའི་འོད་ལས་མེ་ལྷའི་རྣམ་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཨརྒྷཾ་སྭཱ་ཧཱ། བསྲེག་རྫས་བདུན་རེ་ཕུལ། གཤེགས་སྐྱེམས་ཕུལ། མཆོད་བསྟོད་བྱ། གཏོར་མ་བྱིན་རླབས་ལ། ཨོཾ་ཨགྣ་ཡེ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མསྶརྦ་སོགས་ཀྱིས་ཕུལ། མཆོད་བསྟོད་འདོད་གསོལ། ནོངས་བཤགས། བཛྲ་མུཿ མེ་ལྷ་ཡེ་ཤེས་རང་བཞིན་གནས་སུ་གཤེགས། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱའོ། །
[edit]

sgrol dkar rgyas sbyin rgya gzhung gi dngos bstan ngag 'don/ @#/_/sgrol dkar rgyas sbyin rgya gzhung gi dngos bstan gyis ngag 'don ni/__bdag bskyed grub nas/__yak+Shas bsang chu bsgrub/__mchod rdzas dang bsreg rdzas bsang sbyangs/__stong pa'i ngang las oM las rin chen snod/__/yangs shing rgya cher oM yig zhu ba las/__/lha rdzas las grub mchod pa'i sprin phung dang /__/bsreg blugs rdzas rnams bdud rtsi'i rang bzhin gyur/__oM badz+ra ar+g+haM sogs dang /__oM AHhU~M gis brlabs/__oM tA re gsum dang /__oM badz+ra dz+wA la ra~M gyis me sbar/__me thab bsang sbyangs/__stong pa'i ngang las mtshan nyid yongs rdzogs pa'i/__/thab kyi dbus su pad+ma nyi ma'i steng /__/ra~M las me lha dmar ser drang srong chas/__/bgrang phreng spyi blugs 'dzin pa'i gnas gsum du/__/'bru gsum 'od kyis rang 'dra spyan drangs gyur/__/oM ag+na ye e h+ye hi/__pad+ma ka ma lA ya stAM/__ar+g+haM sogs/__sa ma ya stAM/__dzaHhU~M ba~M ho/__slar yang dbang lha rigs lnga spyan drangs nas/__/dbang bskur rnam par snang mdzad dbur brgyan gyur/__oM badz+ra sa twA AHsa ku sha dgram/__yak+Shas bsang /__oM ag+na ye swA hA/__bdun gyis mar khu/__A yur puN+ye puSh+tiM ku ru oM/__/tshar gcig__/ar+g+haM sogs/__me ste bsreg bya sogs/__oM bo d+hi br-ik+ShA ya swA hA/__bdun gyis yam shing /__te dza lak+Sh+mIM puSh+tiM ku ru oM/__ag+na yes mar khu bdun/__bi b+hU ti lak+Sh+mIM puSh+tiM ku ru oM/__oM sarba pA paM da ha na badz+rA ya swA hA/__bdun gyis til/__shu b+ha lak+Sh+mIM puSh+tiM ku ru oM/__oM badz+ra A yu She swA hA/__bdun gyis duR+ba/__a yur lak+Sh+mIM puSh+tiM ku ru oM/__oM ar+g+haM swA hAs mchod/__mar blugs gzar gang blugs/__oM badz+ra dz+wa la raM/__me lha 'bar ba'i rnam par gyur pa'i dbus/__/pa~M las pad+ma a las zla ba'i steng /__/tA~M yig dkar po'i 'od kyi 'phro 'du las/__/rje btsun sgrol ma yid bzhin 'khor lo ni/__sogs nas/__dbu brgyan gyur/__bar/__oM ag+nas byon skyems phul/__mchod bstod bya/__lha sngags kyis brlabs la bsreg rdzas gong ltar phul/__khyad par duR+ba la lha sngags spel tshig can gyis grangs bzung /__mtshams su 'dod gsol sbyar/__gshegs skyems dgangs blugs gsum phul/__mchod bstod/__gtor ma/__oM AHhU~M gis brlabs/__oM tA re sogs dang /__a ka ros phul/__slar yang mchod bstod 'dod don gsol/__nongs bshags/__gshegs gsol bya/__dz+wa las me gso/__'bar ba'i 'od las me lha'i rnam par gyur/__oM ar+g+haM swA hA/__bsreg rdzas bdun re phul/__gshegs skyems phul/__mchod bstod bya/__gtor ma byin rlabs la/__oM ag+na ye sa pa ri wA ra na mas+sarba sogs kyis phul/__mchod bstod 'dod gsol/__nongs bshags/__badz+ra muH__me lha ye shes rang bzhin gnas su gshegs/__bsngo smon shis brjod bya'o/__/

Footnotes

Other Information