JKW-KABUM-Volume-10-THA

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་བཅུ་པ་ཐ༽ - 59 Texts - 551 Pages
Volume PDF Link


1
1-9
ཁ་ཆེའི་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་སྒྲོལ་དཀར་རྗེས་གནང་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ།
kha che'i paN chen lugs kyi sgrol dkar rjes gnang las tshogs dang bcas pa bdud rtsi'i thig le
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
9-28
ཚར་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཉེར་མཁོ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།
tshar lugs sgrol dkar gyi yig cha nyer mkho 'chi med bdud rtsi'i zil dngar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
28-31
སྒྲོལ་དཀར་གྱི་སྒོ་ནས་ངག་གི་བྱད་འགྲོལ་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།
sgrol dkar gyi sgo nas ngag gi byad 'grol gzhan phan zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
31-43
རྨི་ལམ་ལུང་བསྟན་སྒྲོལ་མའི་སྒོམ་ལུང་དང་མན་ངག་ཉུང་ངུ་ཟླ་བའི་མེ་ལོང་།
rmi lam lung bstan sgrol ma'i sgom lung dang man ngag nyung ngu zla ba'i me long
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
43-57
སྒྲོལ་མ་ཉིན་ཞི་མཚན་ཁྲོའི་རྗེས་གནང་ཕན་བདེའི་ཟླ་འོད།
sgrol ma nyin zhi mtshan khro'i rjes gnang phan bde'i zla 'od
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
1
183-210
འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་གཅིག་པུ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྗེས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་།
'jam pa'i rdo rje dpa' bo gcig pu grub pa'i sgrub rjes las tshogs dang bcas pa dngos grub rgya mtsho'i sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
210-211
འཇམ་དཀར་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་།
'jam dkar brgyud 'debs kha skong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
211-231
འཇམ་དཀར་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཉེར་མཁོའི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
'jam dkar ma ti lugs kyi bsnyen sgrub las gsum gyi nyer mkho'i zin bris bdud rtsi'i snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
231-235
འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
'jam dpal dkar po ma ti lugs kyi sgrub thabs bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
235-237
འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་།
'jam dpal dkar po ma ti lugs kyi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs bdud rtsi'i sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)