DKR-KABUM-13-PA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས། འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟབ་གསང་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གཟེར།
Wylie title zab pa skor bdun las/ 'jam dpal tshe bdag nag po 'khor lo gsum gyi dbang bskur bklag chog tu bkod pa zab gsang gnam lcags thog gzer DKR-KABUM-13-PA-004.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 13, Text 4, Pages 57-72 (Folios 1a to 16b2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. Zab pa skor bdun las 'jam dpal tshe bdag nag po 'khor lo gsum gyi dbang bskur bklag chog tu bkod pa zab gsang gnam lcags thog gzer. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 13: 57-72. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ (thugs dam zab pa skor bdun)
Deity 'jam dpal gshin rje
Colophon

།ཅེས་ཟབ་གསང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་དག་ལ་འཇུག་བདེའི་དབང་ཆོག་ཞིག་གྲུབ་པར་གྱིས་ཞེས་མཆོག་བསྟན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་བློ་མིག་ཐོབ་པ་གནས་དགོན་བྱང་འདྲེན་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་ནས་རྟེན་བཅས་ཆེད་བསྐུལ་བཞིན། འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་གི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ནག་འགྲོས་སུ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀུན་མཛེས་པ་བལ་ཡུལ་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་རང་ལོ་གྱ་གཉིས་ལོར་བྲིས་པ་ཡི་གེ་གཉིས་པར་འགོད་པའི་མཐུན་འགྱུར་ཀྱང་བསྐུལ་པ་པོས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

/ces zab gsang rmad du byung ba 'di dag la 'jug bde'i dbang chog zhig grub par gyis zhes mchog bstan la rgyu mtshan shes pa'i blo mig thob pa gnas dgon byang 'dren pad+ma bkra shis nas rten bcas ched bskul bzhin/_'jam mgon bla ma rnam gnyis kyi gsung gi snang ba la brten nas nag 'gros su 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis gdod nas grub pa'i rdo rje'i gnas kyis phyogs kun mdzes pa bal yul bstan gnyis dar rgyas gling du rang lo gya gnyis lor bris pa yi ge gnyis par 'god pa'i mthun 'gyur kyang bskul pa pos bgyis pa 'dis kyang dpal o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i phrin las phyogs dus kun tu rtag khyab lhun gyis grub par gyur cig_/sarba mang+ga laM/_dge'o//

[edit]
༄༅། །ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས། འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟབ་གསང་གནམ་ལྕགས་ཐོག་གཟེར་བཞུགས།།

༄༅། །ཡེ་ཤེས་ཁྲོས་པའི་སྐུ་ཡི་སྤྲིན་རུམ་ནས། །མཐུ་སྟོབས་གནམ་ལྕགས་ཟེར་གྱིས་ཕས་རྒོལ་བྲག །རྨིང་མེད་བཅོམ་མཛད་འཇམ་དཔལ་དུས་ཀྱི་དགྲ། །ཡིད་ཀྱི་དཔལ་ནོར་འབྲལ་མེད་རྟག་ཏུ་མཆོད། །གཤེད་སྐོར་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་བཅུད། །མཚོ་སྐྱེས་ཐུགས་ཀྱི་ཏི་ལ་ཀ །དྲག་སྔགས་ཟབ་རྒུའི་བདུད་རྩིའི་སྙིང༌། །སྐལ་བཟང་བཙས་སུ་སྣང་འདི་རྨད། །དྲག་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་པ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་ཡང་ཟབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་འཇུག་བདེར་སྤེལ་བ་ལ། སྦྱོར་བ་གཤོམ་དང༌། སྒྲུབ་མཆོད། དངོས་གཞི་དབང་གི་ཆོ་ག །རྗེས་ཀྱི་བྱ་བའི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ཡོ་བྱད་ཀྱི་གཤོམ་ནི། རུང་བའི་གནས་སུ་གཞུང་མཐུན་གྱི་སྐུ་རྟེན་མདུན་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུང་མཐུན་བཀྲམ་པའམ། མ་འབྱོར་ན་འབྲུ་ནག་ཁྲག་གིས་སྤགས་པའི་ཚོམ་བུ་དབུས་སུ་ཆེ་བ་གཅིག །དེ་རྒྱབ་གཡས་གཡོན་རྒྱབ་གསུམ་དུ་རེ་རེ། དེ་རྒྱབ་གཡས་གཡོན་མདུན་གསུམ་དུ་རེ་རེ། དེ་རྒྱབ་ཤར་དུ་གསུམ། ལྷོར་གསུམ། ནུབ་ཏུ་གསུམ། བྱང་དུ་གསུམ། དེ་རྒྱབ་ཤར་དུ་གཉིས། ལྷོ་རུ་གཉིས། ནུབ་ཏུ་གཉིས། བྱང་དུ་གཉིས། དེའི་མཚམས་བཞིར་བཞི། དེ་རྒྱབ་ཕྱོགས་རེར་བརྒྱད་རེ། དེ་རྒྱབ་བཞི། དེ་རྒྱབ་གཤིན་རྗེ་དྲུག་བཅུ་རྩ་བཞི། མ་གཤིན་བདུན་བརྒྱ་ཉི་ཤུའི་མཚོན་དོན་གྲངས་མེད་བཀོད་པའི་ལྷ་གནས་སོ་སོར་སྐུ་ཙཀ་རྣམས་བཀྲམ་སྟེ། དབུས་སུ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན། རིགས་བདག །སྒྲོལ་ཡུམ། དབྱིངས་ཡུམ། ཕྱག་རྡོར། ཡ་མ་རཱ་ཙ། རུས་སྦལ། བྱ་ཁྱུང༌། ལྷ། སྲིན་པོ། ཀླུ། གནོད་སྦྱིན་གྱི་གཤེད་ཆེན་བཞི། ཚེ་བདག །སྲོག་བདག །འཆི་བདག་རྣམས་དང༌། ཡ་མ་རཱ་ཛ། མྱོས་བྱེད་འབར་བ། ཨརྻ་མེ་རུ། རལ་པ་ཚལ་དགུ་རྣམས་དང༌། དུང༌། ལྕགས། བསྭེ། གསེར་གྱི་མོན་པ། ཧེ་ལེ་ཁྱབ་པ། ནག་པོ་འཛུམ་མེད། སོ་འདར་མཁྲེགས་པ། རལ་པ་སྤྱིར་བཅིངས་རྣམས་དང༌། ཟླ་གཤེད་བཅུ་གཉིས། ཞག་གཤེད་སོ་གཉིས། དཀར་པོ་སྙིང་འབྱིན། མ་ཧཱ་ཀ་ལ། ཡབ་རྗེ་ནག་པོ། སྐུ་མཆོག་དམར་པོ་བཞི་བཅས་ཀྱི་སྐུ་ཙཀ །གཤིན་རྗེ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི། མ་གཤིན་བདུན་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་ཡིག་བཅས་དང༌། སྔགས་བྱང་ངམ་སྔགས་ཕྲེང༌། གཤིན་རྗེའི་གཏོར་ཆེན་རང་ལུགས། ཟབ་དབང་གུད་སྦས་བཾ་ཆེན་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་སྦྲེལ་ན་བཾ་ཆེན་མཐོང་རྒྱུན་ལྟར་དང༌། པུ་རི་དཀར་ནག །བཀའ་སྲུང་ལས་གཤིན། གཟའ་བདུད། ཁྲ་ཚ། ཟིན་ཕུང་གི་གཏོར་མ། གཞན་ཡང་དཀར་བགེགས། ཚོགས་ཀྱི་ཡོ་བྱད། ཆད་བརྟན། སྲུང་མའི་གཏོར་འབུལ། ལས་བུམ་བཅས་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་དབང་དོན་སྒྲུབ་མཆོད་ནི། ཚེ་བདག་བརྒྱུད་འདེབས་མཐུ་སྟོབས་དཔུང་བསྐྱེད། བྱིན་རླབས་རྣམ་ལྔ། དཀར་གཏོར་བཅས་བཏང༌། གནམ་ལྕགས་ཞུན་འདྲིལ་གཞུང་གི་སྐྱབས་སེམས་ཡན་ལག་བདུན་པ་བཅས་གྲུབ་མཚམས། སྔོན་ཆིངས་ཀྱི་བགེགས་བསྐྲད་ནས་བཟུང༌། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་བར་བཏང༌། དེ་ནས་གཞུང་གི་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་ནས་བཟུང་བདག་བསྐྱེད་ཚར་གཅིག །མདུན་བསྐྱེད་ཚར་གཅིག །བཾ་ཙཀ་སོགས་ལ་དམིགས་ཏེ་ཚར་གཅིག་སྟེ་ལན་གསུམ་བཏང༌། བཟླས་པ་ལ་ཨ་ཀྲོ་བཅུ་གཅིག་ཅི་ནུས། སྐུ་གསུང་ཐུགས་བཟླས་ཆ་སྙོམ་ཉུང་ཙམ། ཨྱེ་རིང་ཅི་འགྲུབ་དང༌། ཐུན་མཐར་གཏོར་འབུལ་མཆོད་བསྟོད་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། སྤྱི་སྒོས་ཀྱི་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་གཏོར་འབུལ། ཚོགས་སྐོང་བཅས་བཏང༌། ལས་བུམ། ཡ་མ་རཱ་ཛས་བསང༌། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང༌། ལས་བུམ་དབུས་སུ་མ་ཧེའི་སྟེང༌། །འཆི་བདག་ནག་པོ་གཤིན་རྗེ་གཤེད། །ཐོད་དབྱུག་བྷཉྫ་ཁྲག་བཀང་འཛིན། །གཏུམ་དྲག་སྲིན་པོ་ཁྲོས་བཞིན་གྱུར། །གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གནས་པ་ལས། །འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚོགས། །རང་བཞིན་གནས་ནས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཨོཾ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤཔྟ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། བསྟོད་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །ཞིང་རྡུལ་ཀུན་གྱི་གྲངས་སྙེད་ཀྱི། །ལུས་བཏུད་པ་ཡིས་རྣམ་ཀུན་ཏུ། །མཆོག་ཏུ་དད་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བཟླས་པའི་ཚེ། བདག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཐོན་གཟུངས་ཐག་ལ་འཁྲིལ་ཏེ་བུམ་ནང་གི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཞུགས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ། མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བས། ལྷ་ཐམས་ཅད་ཆགས་པ་ཆེན་པོས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སུ་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པར་བལྟའོ། །གསུམ་པ་དབང་དངོས་ལ། བདག་འཇུག་གམ་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར། སློབ་མ་འཇུག་པར་གནང་བ་ཞུ། སྣོད་རུང་གི་སློབ་མ་སྒོ་དྲུང་ནས་ཁྲུས་བྱ། ནང་དུ་གྲལ་ལ་འཁོད་པ་དང་བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་གྲུབ་པ་དང༌། མཚམས་སྦྱོར་གྱི་ཁྱད་པར། དེ་ཡང་ཕྱོགས་དུས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོའི་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ཆེན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ལ་རྩ་བཤད་མན་ངག་གི་རྒྱུད་དང༌། བཀའ་བབ་གྲུབ་བརྙེས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་སོ་སོས་བཀྲལ་བའི་ཡན་ལག་གི་བཀའ་སྲོལ་མཐའ་ཀླས་པ་བཞུགས་ཤིང༌། གངས་ཅན་འདིར་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་ཕྱོགས་ལ་ངོ་བོའི་དབྱེ་ན་གཤེད་སྐོར་རིགས་ལྔ། རྣམ་པའི་ཚུལ་ལས་ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་པའི་ཚུལ་གསུམ། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་རྣ་ཆ་བརྒྱད་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ་དང༌། ཕྱི་འགྱུར་གསར་མའི་ཕྱོགས་ལ་དམར་ནག་འཇིགས་གསུམ་ནང་གསེས་དང་བཅས་པ་བྱོན་པ་ལས། འདིར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་སྐུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་རིགས། འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྐོར་རྣམས། སྐུའི་རིག་འཛིན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས་རྩ་རྒྱུད་ཟླ་གསང་ནག་པོ་དང༌། སྡིག་པ་སྙིང་འཛིན་སོགས་ལས་བསྡུས་ཤིང་རྒྱུད་དོན་མན་ངག་ཏུ་བསྡེབས་ཏེ་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་རིམ་པར་བརྒྱུད་པ་ལས། འདི་ནི་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨཱ་ཀ་རས་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་སོགས་གྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་རྣམས་དང༌། ཁྱད་པར་རྩ་དུམ་སྙིང་པོར་བསྡུས་པའི་མན་ངག་གནད་དྲིལ་སྐོར་སློབ་དཔོན་གཙུག་ལག་དཔལ་དགེ་ལས་གསན་ཚུལ་མཛད་པ་ལས། སྔོན་ཚེ་གཤིན་རྗེ་འདུས་པའི་དུར་ཁྲོད་དུ་གདུག་པའི་དུག་ཤིང་སྲིད་རྩེར་སླེབ་པའི་རྩ་བར། སྲིན་མོ་ཁྲག་གི་མིག་ཅན་དང༌། བདུད་པོ་ཡབ་རྗེ་ནག་པོ་གཉིས་ཀྱི་སྲིད་གསུམ་དབང་དུ་བསྡུས་ནས་གནས་པའི་ཚེ། ཆགས་པ་ཆེན་པོས་བཤོས་པའི་ཚེ་འཆི་སྲོག་གི་བདག་པོ་བུ་གསུམ་བྱུང་བ་གང་དུའང་མ་བཏང་བར་བསྲུངས་ཀྱང༌། བདུད་སྲིན་གཉིས་བྲོ་ཡི་རྩེད་མོ་ལ་གཡེང་བའི་ཚེ་བསྭེ་ལྕགས་དུང་གི་སྡིག་པ་གསུམ་དུ་སྤྲུལ་ནས་འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཉུལ་བའི་ཚེ་ཕ་མའི་ཁ་ལ་མི་ཉན་པའི་ནལ་ཕྲུག་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གིས་འདུལ་བའི་དམོད་བོར་བས། རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཐུགས་རྗེས་སྤྲུལ་པ་གཡོས་ཏེ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྐུར་བཞེངས་ཏེ། ལྷོ་ཕྱོགས་གཤིན་རྗེའི་གྲོང་དུ་བྱོན་ནས་འཇིགས་བྱེད་འཇིགས་པར་བྱེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གད་མོ་ཆེན་པོ་དང་ཨྱེ་རིང་སྔགས་ཀྱི་སྒྲས་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་བཏུལ་ནས་བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་དུ་བྲན་དུ་བཀོལ། ལག་ན་རྡོ་རྗེས་གླེང་བསླངས་ཏེ་ཟླ་གསང་འཁོར་ལོ་རོལ་པ་དང༌། སྙིང་གཟེར་ནག་པོ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་འབུམ་ཕྲག་ཙམ་གསུངས། ལྕགས་སྡིག་ནག་པོ་ལས་བྱུང་བའི་གནམ་ལྕགས་ཨུརྨོའི་གདམས་སྐོར་གྱི་སྙིང་པོའི་བཅུད་བསྡུས་འདི་ཉིད། མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཁྲི་སྲོང་ཡབ་སྲས་ཀྱི་གངས་ཅན་བོད་ཀྱི་མཁན་སློབ་ཉི་ཟླའི་སྒྲོན་མེ་འཆར་བའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐལ་པར་བབས་པའི་ཚེ། གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་གྱི་ཆོས་སྐོར་རྩ་བ་འོག་མིན་ཀརྨ་དང༌། ཡན་ལག་གི་སྐོར་རྣམས་ཡེ་རྒྱལ་ནམ་མཁའ་མཛོད་དུ་སྦས་པ། ལྷ་སྲས་དམ་འཛིན་མུ་རུབ་བཙད་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པས་སྤྱན་དྲངས་པའི་ནང་ཚན་དྲག་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་པ་འཇམ་དཔལ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་སྐོར་རྣམས་ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་དངོས་བྱོན་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པདྨ་གར་དབང་ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་རྩལ་ལ་བཀའ་བབས་པའི་ནང་གསེས་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར། འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར། གུད་སྦས་བཾ་ཆེན་གསང་བའི་དབང་བསྐུར། པུ་རི་དཀར་ནག །བཀའ་སྲུང་གི་སྐོར་བཅས་བཞུགས་པ་ལས། འདིར་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། ཞེས་མཎྜལ་འབུལ་དུ་གཞུག །མཚམས་སྦྱོར་སྤྱི་འགྲེ་བཅས། ཨོཾ་ཙཀྵུ་བྷནྡྷ་བཱ་ར་མ་ཎཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱས་མིག་དར་དང༌། ཨཱ་ཁཾ་བཱི་ར་ཧཱུྃ་གིས་མེ་ཏོག་གཏད། བླ་མ་དཔལ་ཆེན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་དངོས་སུ་གསལ་བ་ལ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བླ་མ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་བརྩེ་བར་དགོངས༔ འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་འདོད་བསམ་པ་ལ༔ འཇམ་དཔལ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་དུ་གསོལ༔ ཐོག་མར་ཐེག་པ་ཐུན་མོང་གི་འཇུག་སྒོ་སོ་སོར་ཐར་པའི་རྩ་བ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་སྡོམ་པ་བླང་དགོས་པས་འདུན་པ་འདི་བཞིན་ཏུ་མཛོད། བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོ་འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་རང་སྣང་སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལ་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་སྐྱབས་གནས་མ་ལུས་པས་བསྐོར་ཏེ་བཞུགས་པ་ལ། བདག་སོགས་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ན་མོཿ བདག་སོགས་སེམས་ཅན་མ་ལུས་པ༔ མཆོག་གསུམ་འདུས་པ་བླ་མ་རྗེ༔ དཔའ་བོ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ མཁའ་འགྲོར་བཅས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ལན་གསུམ། དེ་ནས་ཐེག་ཆེན་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་ལ། ཕ་མར་གྱུར་པའི་སེམས་ཅན་མཐའ་དག་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱ་སྙམ་དུ་སྨོན་པ་དང༌། དེའི་ཆེད་དུ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་ནོས་ལ་གྲོལ་བྱེད་རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་ལམ་བསྒོམ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་དུ་འཇུག་པ་དང༌། སེམས་བསྐྱེད་བྱ་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་མ་ཉིད་ནས་སྤྲོས་བྲལ་འོད་གསལ་ཆེན་པོར་དག་པའི་གནས་ལུགས་དྲན་པ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་རྣམས་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། མཁའ་མཉམ་འགྲོ་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་འཐོབ་པར་བྱ༔ ཆོས་ཀུན་རང་བཞིན་ཡོངས་དག་པ༔ དམིགས་སུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་བསྒོམ༔ གསུམ། ཡུལ་མཆོག་དེ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཕྱག་དང་བཤགས་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་སྒྲིབ་གཉིས་བག་ཆགས་སྦྱོང་བ་དང༌། མཆོད་པ་ལ་སོགས་པས་ཚོགས་གཉིས་ཕུང་པོ་བླ་ན་མེད་པ་བསགས་པ་དང༌། ཡོངས་སུ་བསྔོ་བས་དགེ་བའི་རྩ་བ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་བ་རྣམས་ཀྱི་དམིགས་འདུན་གསལ་ཐོབ་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཆོག་གསུམ་མཁའ་འགྲོར་བཅས་པ་ལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆགས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ མཆོག་དམན་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང༔ ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ དགེ་བ་མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ལ་བསྔོ༔ ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་ཤོག༔ གསུམ། སློབ་དཔོན་གྱིས་དམ་བསྒྲག་པ། ཧོཿ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ འཇུག་པར་འདོད་པའི་སྐལ་ལྡན་རྣམས༔ དམ་ཚིག་ཚུལ་བཞིན་བསྲུང་དགོས་པས༔ དེ་ཕྱིར་སྙིང་ནས་བྲོ་བོར་ཅིག༔ རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་དམ་ཚིག་མཐའ་དག་བཀའ་བཞིན་རྗེས་སུ་བསྒྲུབ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ བདག་ཉིད་ཞུགས་པར་གྱུར་ཕྱིན་ཆད༔ གསང་སྔགས་དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་དང༔ དཀྱིལ་འཁོར་བདག་ཉིད་སློབ་དཔོན་མཆོག༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་སྤང་བསྒྲུབ༔ སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོར་བཞག་བདུད་རྩིའི་དམ་ཆུ་སྦྱིན་ལ། ཧོཿ འཇམ་དཔལ་ཧེ་རུའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ ཞུགས་ཤིང་དམ་ཚིག་སྲུང་བ་ནི༔ བསྐལ་པ་དུ་མར་རྙེད་མི་འགྲུབ༔ དེ་ཕྱིར་སྙིང་ནས་སྤྲོ་བ་སྐྱེད༔ ང་ནི་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ ང་ཡི་བཀའ་ལས་འདའ་མི་རུང༔ རྡོ་རྗེ་དམ་ཚིག་ཆུ་འཐུངས་ཤིག༔ ཉམས་ན་འདིས་ནི་སྲེག་པར་བྱེད༔ བསྲུངས་ན་དངོས་གྲུབ་འདིས་ཐོབ་བོ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཋ་ཋ་ཋ༔ དེ་རྣམས་ཀྱིས་སྡོམ་པ་དང་དམ་ཚིག་ཕོག་སྟེ་རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པ་གྲུབ་ནས། དངོས་གཞི་དབང་གི་རྩ་བ་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པ་ཡིན་པས་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་ལེགས་པར་གཅུན་ལ་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་དམིགས་པ་འདི་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒོམས་ཤིག །ལས་སྔགས་ཀྱིས་བསང༌། ཤཱུ་ནྱ་ཏཱས་སྦྱང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་འོད་གསལ་སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་ཁྱེད་རང་གང་དུ་གནས་པའི་གེ་སར་རྡོ་རྗེའི་བྲག་སྟེང་ཆུ་གླང་ཟུང་བཞི་དང་རུ་དྲ་ཕོ་མོ་བསྣོལ་ཅིང་པདྨ་ཉི་མ་བརྩེགས་པའི་གདན་ལ། རིག་པའི་ངོ་བོ་ཨེ་མཐིང་ནག་དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་ཁྱེད་རང་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་དུས་ཀྱི་མུན་པའི་མདངས་ཅན། ཞལ་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་དབུས་ནག་ཅིང་སྤྱན་དགུ་བགྲད་པ། རབ་ཏུ་ཁྲོས་ཤིང་གར་གྱི་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ། ཕྱག་དྲུག་གཡས་གསུམ་འཁོར་ལོ་རལ་གྲི་རྡོ་རྗེ། གཡོན་གསུམ་བེ་ཅོན་གཏུན་ཤིང་སྡིགས་མཛུབ་མཛད་པ། དཔལ་དང་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་ཅིང་ཞབས་བཞི་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་བའི་སྟབས་ཅན་ཡུམ་བེ་ཏཱ་ལི་སྨུག་ནག་སྙིང་དང་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པས་འཁྱུད་པའི་གནས་གསུམ་དུ་ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿདམར་ཧཱུྃ་མཐིང་གས་མཚན་པ་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་དང་འོག་མིན་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཡེ་ཤེས་པའི་ལྷ་ཚོགས་དུས་མཐའི་སྤྲིན་གཏིབས་པ་ལྟར་སྤྱན་དྲངས་ཁྱེད་རང་གི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཐིམ་ནས་གཉིས་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །གུ་གུལ་སོགས་འབེབས་པའི་རྫས་བསྲེག །རོལ་མོ་དབྱངས་དང་བཅས་པས་བྱིན་འབེབས་བརྗོད་ལ། སྔགས་མཐར། ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ བཏགས་པ་དྲག་ཏུ་བརྗོད། དེ་ལྟར་ཕབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་རྒྱུན་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ཉམས་མེད་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཤིག །རྒྱ་གྲམ་སྤྱི་བོར་བཀོད་ལ། ཏིཥྛ་བཛྲ་བརྗོད་ཚོམ་བུའམ་ཕྱག་རྒྱའི་མཎྜལ་བཀོད་ལ། ཁྱེད་རང་ལ་སྔར་བྱིན་པའི་མེ་ཏོག་དེ་ཉིད་རང་ལ་ཚེ་རབས་ནས་འབྲེལ་བའི་རིགས་ཀྱི་ལྷ་གང་ཡིན་པ་ལ་ཕོག་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་འདོར་འཚལ། ཧོཿ རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ལས་ནི་གཉིས་མེད་པའི༔ སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ལྷ་མཆོག་དེ་དག་ལ༔ རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་མེ་ཏོག་འདི་འབུལ་གྱིས༔ རང་རིག་ལྷ་དང་མཇལ་ཞིང་དབྱེར་མེད་ཤོག༔ པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཕོ་མོའི་རིགས་ངེས་པས་གསང་མཚན་སྦྱིན་ཅིང་སྤྲད། སྤྱི་ཙམ་དུ། མེ་ཏོག་ལྷག་པའི་ལྷ་གཙོ་བོ་ལ་ཕོག་པས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་དབང་རྟགས་ཅོད་པན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྤྱི་བོར་བཅིང་པར་མོས་ཤིག ཧོཿ བསྐལ་པ་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ལྷ་མཆོག་ལ༔ རིག་པའི་མེ་ཏོག་ཕུལ་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ རང་རིག་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་ཡི༔ སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ པུཥྤེ་གྲྀཧྞ་ཨི་མཾ་སཏྭ་མ་ཧཱ་བ་ལ༔ ཞེས་མེ་ཏོག་སླར་སྤྱི་བོར་བཞག །མིག་དབྱེ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཧོཿ མ་རིག་འཐིབ་པོས་བསྒྲིབས་པ་ཡི༔ རབ་རིབ་ལིང་ཏོག་འདི་ཉིད་ནི༔ སློབ་དཔོན་ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་ཐུར་མས་བསལ་དུ་གསོལ༔ སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་སངས་ཀྱིས་བསལ་བར་མོས་ཤིག །གསེར་ཐུར་གྱིས་གདོང་གཡོགས་བསལ་ལ། བཅོམ་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི༔ དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་མཐོང་བྱའི་ཕྱིར༔ སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ མིག་འབྱེད་དེ་བཞིན་དབྱེ་བར་བྱ༔ ཙཀྵུཿཔྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ ཕྱག་ཤིང་གིས་མཚོན་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་ནི། ལྟོས་ཤིག་ལེགས་འོང་སྐལ་ལྡན་རྣམས༔ ད་ནི་དད་པ་རབ་ཏུ་སྐྱེད༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་མཆོག་དཀྱིལ་འཁོར་འདི༔ མཐོང་བས་ལས་སྒྲིབ་ཀུན་བྱང་འགྱུར༔ མདུན་དུ་དཔལ་ཆེན་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་ཆས་རྣམས་ཀྱིས་འཇིགས་པར་བརྒྱན་ཅིང༌། ནང་དུ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཅུ་གཉིས། དེའི་ལྟེ་བར་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་གླིང་དགུར་གྱུར་པ། ཕྱི་ནང་གི་ལྷ་གནས་སོ་སོར་ཐོད་མཁར་གྲུ་གསུམ་མེ་རླུང་འཁྲུགས་པ། ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་བྲག་ཆེན་ཀླུ་འབུམ་གཉན་ཁྲི་ས་བདག་སྟོང་དང་ལྷ་ཆེན་ཕྱོགས་སྐྱོང་མ་ཧེ་གླང་རྒོད་ཕོ་མོ་པད་ཉི་རྣམས་ཀྱི་གདན་ལ་བཅོམ་ལྡན་འདས་དཔལ་ཆེན་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་བེ་ཏཱ་ལིས་འཁྱུད་པ་གཡས་སུ་སྒྲོལ་ཡུམ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི། གཡོན་དུ་དབྱིངས་ཡུམ་མུ་ཁ་ལེ། སྐུ་ལས་སྤྲུལ་པ་རྒྱན་གྱི་ལྷ་བརྒྱད་སྤྲོ་བ། ཕོ་བྲང་གླིང་བརྒྱད་ལ་གྱད་ནོན་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད། ཟླ་གམ་མདུན་མར་སྐུ་སྤྲུལ་ཚེ་བདག་མཐིང་ནག །གཡས་པར་ཐུགས་སྤྲུལ་འཆི་བདག་ནག་པོ། གཡོན་པར་གསུང་སྤྲུལ་སྲོག་བདག་དམར་པོ་རྣམས་སོ་སོའི་ཡུམ་དང་བཅས་པ། འཁོར་ལོའི་རྩིབས་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་དབུས་རྩིབས་རྣམས་སུ་གཤེད་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་བཞི། གཡས་རྩིབས་རྣམས་སུ་མོན་པ་ཡབ་ཡུམ་བཞི། གཡོན་རྩིབས་རྣམས་སུ་བདུད་པོ་ཡབ་ཡུམ་བཞི། གྲུ་ཆད་བཅུ་གཉིས་ལ་ཟླ་བའི་འཆི་བདག་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་གཉིས། དེ་རྒྱབ་འོབས་ཆེན་ཤར་དུ་བདུད་པོ་བརྒྱད། ལྷོ་རུ་གཤིན་རྗེ་བརྒྱད། ནུབ་ཏུ་མ་མོ་བརྒྱད། བྱང་དུ་གནོད་སྦྱིན་བརྒྱད་བཅས་ཞག་གི་འཆི་བདག་སོ་གཉིས། སྒོ་བཞི་དྲེགས་པ་སྡེ་བཞི་ཡུམ་དང་བཅས་པ། ཕྱི་ཁྱམས་དང་མུ་ཁྱུད་ཀྱི་ལྕགས་མཁར་རྣམས་ལ་གཤིན་རྗེ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི། མ་གཤིན་བདུན་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་སྟེ་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བར་མོས་ལ་དད་པ་དང་སྤྲོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྐྱེད་ཅིག །འདི་ནི་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཏེ་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རླུང་སྔགས་སེམས་གསུམ་དབྱེར་མེད་པའི་བདག་ཉིད། ངོ་བོ་རང་རིག་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་རང་བཞིན་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་ཡབ་ཡུམ། སྒྲོལ་ཡུམ་དང་དབྱིངས་ཡུམ་རོ་རྐྱང༌། སྙིང་གི་ཕྱོགས་མཚམས་ཀྱི་ཐད་དུ་གཤེད་ཆེན་བརྒྱད། ཙིཏྟའི་ཟུར་གསུམ་དུ་ཚེ་འཆི་སྲོག་བདག །དབང་པོའི་སྒོ་བཞིར་ཡ་མ་རཱ་ཛ་སོགས་བཞི། མགྲིན་པའི་རྩ་མདུད་དུ་མོན་བདུད་བཅུ་དྲུག །ལུས་ཀྱི་ལྷུ་ཚིག་བཞི་ལ་ཟླ་བའི་འཆི་བདག་བཅུ་གཉིས། སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་ལ་ཞག་གཤེད་སོ་གཉིས། རྐང་ལག་མཐིལ་བཞི་ལ་དཀར་པོ་སྙིང་འབྱིན་སོགས་ཆོས་སྐྱོང་བཞི། གཤིན་རྗེ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི། མ་གཤིན་བདུན་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་སོགས་རྣམ་འཕྲུལ་གཙོ་འཁོར་སྟོན་ཀྱང་ངོ་བོ་འཇམ་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངོ་བོར་གདོད་ནས་དག་པས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་འཕོ་བའི་དབང་གིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་དོན་ངོ་ཤེས་པར་མཛོད་ཅིག །དེ་རྣམས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་པ་ལགས། ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཀུན་གཟིགས་འཇམ་མགོན་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ༔ སོགས་ལན་གསུམ། སློབ་དཔོན་གྱིས། བདེ་གཤེགས་རིགས་མཆོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སོགས་ཞེས་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་དེ། དབང་དངོས་ལ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་དབང་རྫོགས་རིམ་དང་འབྲེལ་བ་ནང་ནུས་པ་འཇུག་པའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བསྐུར་བ་སྟེ། སྦྱང་གཞི་སློབ་མའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་གཟོད་ནས་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཉིད། སྦྱོང་བྱེད་འཇམ་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུས་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས། སྦྱངས་འབྲས་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོ་རྣམ་པར་རོལ་པའི་ལྷ་སྔགས་སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ལ། འཇམ་དཔལ་ཞི་བ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྐུ་སྙིང་གར་བསྟིམས་ཏེ། ཧཱུྃ༔ རང་རིག་བྱང་ཆུབ་སོགས། གཙོ་བོ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག་པས་སློབ་མ་གཙོ་བོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བའི་སྐུ་འོད་དུ་ཞུ་བས་སྐུ་དབུས། དབུ་མའི་ཡར་མར་དུ་ཨ་ཧཾ་གི་རྣམ་པ་ལས་བྱུང་བའི་ཁམས་དཀར་དམར་གྱིས་གང་སྟེ་བདེ་སྟོང་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ ཀུན་གཞི་མ་བཅོས་རྫོགས་པ་ཆེ༔ སོགས། སྒྲོལ་ཡུམ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་དབུ་མའི་གཡས་སུ་བཞུགས་པར་མོས་ལ། ཛཿ རང་བཞིན་གསལ་བ་སོགས། དབྱིངས་ཡུམ་མུ་ཁ་ལེ་དབུ་མའི་གཡོན་དུ་བཞུགས་པར་མོས་ལ། ཛཿ རང་བཞིན་སོགས། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་དང་ཡུམ་སྙེམས་མ་སྙིང་དབུས་ཤར་གྱི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་ཞེ་སྡང་གནས་སུ་དག་པ་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་དང༌། ཆུ་ཁམས་མ་མཱ་ཀིའི་ངོ་བོར་དག་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ ཞེ་སྡང་རྣམ་པར་སོགས། ཡ་མ་རཱ་ཛ་དང་ཡུམ་གསོད་བྱེད་མ་ལྷོའི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་གཏི་མུག་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དང༌། ས་ཁམས་སྤྱན་མར་དག་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ གཏི་མུག་རྣམ་པར་སོགས། ཡབ་རུས་སྦལ་དང་ཡུམ་སྲིད་པ་དབང་བྱེད་ནུབ་ཀྱི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་འདོད་ཆགས་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དང༌། མེ་ཁམས་གོས་དཀར་མོར་དག་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ འདོད་ཆགས་རྣམ་པར་སོགས། ཡབ་བྱ་ཁྱུང་དང་ཡུམ་གདུག་པ་འདུལ་མཛད་བྱང་གི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་ཕྲག་དོག་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་དང༌། རླུང་ཁམས་དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མར་དག་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ ཆ་མཉམ་རྣམ་པར་སོགས། གྱད་ནོན་ལྷ་གཤེད་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་ཤར་ལྷོའི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་ཀློང་གྱུར་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ ཀུན་གཞིའི་རྣམ་ཤེས་སོགས། སྲིན་པོའི་གཤེད་ཆེན་སྟག་གདོང་ཡབ་ཡུམ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་བསྟིམ་པས་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་འདའ་ཀ་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ ཡིད་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་སོགས། ཀླུ་གཤེད་སྦྲུལ་གདོང་ཡབ་ཡུམ་ནུབ་བྱང་གི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་ཉོན་ཡིད་དབྱིངས་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ ཉོན་མོངས་རྣམ་ཤེས་སོགས། གནོད་སྦྱིན་གཤེད་ཆེན་ཁྱུང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་བྱང་ཤར་གྱི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་ལུས་ཤེས་དག་པ་མཐའ་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་སོགས། ཐུགས་སྤྲུལ་ཚེ་བདག་ནག་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཙིཏྟའི་མདུན་ཟུར་ལ་བསྟིམས་པས་ཡིད་ཀྱི་བདག་འཛིན་དག་པ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་རུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ ཡིད་ཀྱི་བདག་འཛིན་སོགས། གསུང་སྤྲུལ་སྲོག་བདག་དམར་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཙིཏྟའི་གཡོན་ཟུར་ལ་བསྟིམས་པས་ངག་གི་བདག་འཛིན་དག་པ་གསུང་རྡོ་རྗེ་རུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ ངག་གི་བདག་འཛིན་སོགས། སྐུ་སྤྲུལ་འཆི་བདག་ནག་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཙིཏྟའི་གཡས་ཟུར་ལ་བསྟིམས་པས་ལུས་ཀྱི་བདག་འཛིན་དག་པ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་རུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ ལུས་ཀྱི་བདག་འཛིན་སོགས། གཤེད་ཆེན་ཡ་མ་རཱ་ཛ་དང་ཡུམ་ཁྲག་མིག་མ་མིག་ཤེས་ལ་བསྟིམས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྤྱན་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ མིག་གི་རྣམ་ཤེས་སོགས། གཤེད་ཆེན་མྱོས་བྱེད་འབར་བ་དང་ཡུམ་གསོད་བྱེད་མ་རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས་ལ་བསྟིམས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྙན་གྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ རྣ་བའི་རྣམ་ཤེས་སོགས། གཤེད་ཆེན་ཨཱརྻ་མེ་རུ་ཙེ་དང་ཡུམ་སྲོག་ལེན་མ་སྣ་ཡི་རྣམ་ཤེས་ལ་བསྟིམས་པས་ཡེ་ཤེས་ཤངས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ སྣ་ཡི་རྣམ་ཤེས་སོགས། གཤེད་ཆེན་རལ་པ་ཚལ་དགུ་དང༌། ཡུམ་རལ་གཅིག་མ་ལྕེ་ཡི་རྣམ་ཤེས་ལ་བསྟིམས་པས་ཡེ་ཤེས་ལྗགས་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ ལྕེ་ཡི་རྣམ་ཤེས་སོགས། དུང་གི་མོན་པ་སེང་གདོང་དང་ཡུམ་མོན་མོ་བླ་རྐུན་མགྲིན་པ་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་ཤར་སྟོད་ཀྱི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་ཕྱིན་ཅི་ལོག་གི་རྟོག་པ་གནས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ ཕྱིན་ཅི་ལོག་རྟོག་སོགས། ལྕགས་ཀྱི་མོན་པ་སྟག་གདོང་དང་མོན་མོ་གཡུ་རལ་ཡབ་ཡུམ་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་ལྷོ་སྟོད་ཀྱི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་མྱོང་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པ་གནས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ མྱོང་བྱེད་རྟོག་པ་སོགས། བསྭེ་ཡི་མོན་པ་དྲེད་མགོ་ཡུམ་ཁྲག་རལ་མ་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་ནུབ་སྟོད་ཀྱི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་རྟོག་པ་གནས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ སྐྱེ་གནས་རྟོག་པ་སོགས། གསེར་གྱི་མོན་པ་ཁྱུང་མགོ་ཡུམ་མོན་མོ་སྙིང་འབྱིན་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་བྱང་སྟོད་ཀྱི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་རེག་བྱའི་རྟོག་པ་གནས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ རེག་བྱའི་རྟོག་པ་སོགས། ཤར་བདུད་ཧེ་ལེ་ཁྱབ་པ་དང་ཡུམ་བདུད་མོ་མི་ཟན་ལོངས་སྤྱོད་འཁོར་ལོའི་ཤར་སྨད་ཀྱི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་གནས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ ལུས་ཀྱི་རྣམ་ཤེས་སོགས། ལྷོ་བདུད་ནག་པོ་འཛུམ་མེད་དང་ཡུམ་སྙིང་ཁྲག་འཐུང་མ་ལྷོ་སྨད་ཀྱི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་ལུས་ཕུང་གནས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ ལུས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སོགས། སོ་འདར་མཁྲེགས་པ་དང་ཤ་ལ་གཟེར་འདེབས་ཡབ་ཡུམ་ནུབ་སྨད་ཀྱི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་ལུས་ཀྱི་རེག་ཡུལ་གནས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ ལུས་ཀྱི་རེག་ཡུལ་སོགས། བྱང་བདུད་རལ་པ་སྤྱིར་བཅིང་དང་བདུད་མོ་ཁྲག་རལ་མ་བྱང་སྨད་ཀྱི་རྩ་འདབ་ལ་བསྟིམས་པས་ལུས་ཀྱི་རེག་ཤེས་གནས་སུ་དག་པར་མོས་ཤིག ཨེ༔ ལུས་ཀྱི་རེག་ཤེས་སོགས། ཟླ་བའི་འཆི་བདག་བཅུ་གཉིས་ལུས་ཀྱི་ལྷུ་ཚིག་བཞི་ལ་བསྟིམས་པས་རྣམ་རྟོག་གི་ལྷ་འདྲེ་དབང་དུ་བྱེད་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག ཨེ༔ ཤར་སྟོད་ལ་ནི་སོགས། ཞག་གཤེད་སོ་གཉིས་སྤྱི་བོའི་རྩ་འདབ་སོ་གཉིས་ལ་བསྟིམས་པས་གཉིས་སྣང་གི་འཁྲུལ་རྟོག་བཅོམ་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག ཨེ༔ ཚེས་གཅིག་ལ་ནི་སོགས། ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་སྒོ་སྲུང་ཡབ་ཡུམ་བཞི་རྐང་ལག་མཐིལ་བཞི་ལ་བསྟིམས་པས་དུས་བཞི་ལྷ་རུ་དག་པའི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག ཨེ་ཡཿ མ་གཤིན་འདུས་པའི་སོགས། གཤིན་རྗེ་དབྱུ་གུ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི་དང༌། མ་གཤིན་བདུན་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་རྣམས་བྲན་དང་ཕོ་ཉའི་ཚུལ་དུ་གཏད་པས་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལ་དབང་འབྱོར་བར་མོས་ཤིག ཡཿབྷྱོཿ མ་གཤིན་དྲུག་ཅུ་སོགས། སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་དབང་གི་རྗེས་འབྲེལ་དུ་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་པ་ལ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་ཐུགས་ཀར་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བཞིའི་སྟེང་དུ་པད་ཉི་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དམར་སེར་རལ་པོད་འཛིན་པ། དེའི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མའི་སྟེང་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་རྩེ་ལྔ་པའི་ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་སྔགས་ཕྲེང་གིས་བསྐོར་བ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་གཉིས་པ་འཕྲོས། རྡོ་རྗེའི་ཡབ་ཀྱི་སྦུབས་དང་ཞལ་ནས་ཐོན། ཁྱེད་རང་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཞལ་ནས་བརྒྱུད། རྡོ་རྗེའི་རྭ་རྩེ་ནས་ཞུགས། ལྟེ་བར་ཧཱུྃ་ཡིག་གི་མཐར་འཁོད་པ་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་དོན་གཉིས་བྱས་པར་མོས་ལ་འདིའི་རྗེས་ཟློས། ཨ་ཀྲོ་བཅུ་གཅིག་པ་ལན་གསུམ་དང༌། ཨྱེ་རིང་བརྗོད། སྤྲོ་ན་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སྔགས་ཀྱང་གནས་སོ་སོ་ནས་སྤྲོ་བསྟིམ་བྱས་ལ་རྗེས་ཟློས་བྱར་གཞུག །མཐར་སྔགས་བྱང་ཕྲེང་བ་མགྲིན་པར་བཞག་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་གྱི་གསུང་རིག་སྔགས་ཀྱི་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་རིག་པ་འཛིན་པ་འདི་ལ་འཇུག་ཅིང་བརྟན་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང་རྟེན་སྙིང་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ལྟར་ལྷ་སྔགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མའམ་གཟུགས་བརྙན་ལྟར་སྣང་ཡང་གདོད་ནས་རང་བཞིན་གྱིས་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ལས་འདས་པ་ཀ་དག་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་རང་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་བརྗོད་ལ་མཉམ་པར་བཞག་ཏུ་བཅུག །མཐའ་བརྟེན་བྱིན་རླབས་ཆིག་རྫོགས་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བར་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བདུད་དགྲ་བདུད་འདུལ་སོགས། གཏོར་སྣོད་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་འབར་བ་ཐོད་པ་ལྕགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ། གཏོར་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་ཡབ་ཡུམ། ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ། སྒྲོལ་ཡུམ་དང་དབྱིངས་ཡུམ། གྱད་ནོན་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་བརྒྱད། ཚེ་འཆི་སྲོག་བདག །གཤེད་ཆེན་ཡབ་ཡུམ་བཞི། མོན་བདུད་ཡབ་ཡུམ་བཅུ་དྲུག །ཟླ་གཤེད་བཅུ་གཉིས། ཞག་གཤེད་སོ་གཉིས། ཆོས་སྐྱོང་བཞི། གཤིན་རྗེ་དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞི། མ་གཤིན་བདུན་བརྒྱ་ཉི་ཤུ་སོགས་འཇམ་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྟེང་ན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ། མཐའ་སྐོར་དུ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས། སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར། རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་མ་འདྲེས་གསལ་རྫོགས་སུ་བཞུགས་པ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་དང་བཅས་པའི་དབང་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག ཨེ་ཛ་ཡཿབྷྱོཿ དམ་ཚིག་ཆེན་པོའི་སོགས། ཨྱེ་རིང་བཟླ་བཞིན་བསྐུར་རོ། །རྗེས་གཏོར་ཟན་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་སུ་རོལ་པས་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་འགྲུབ་པར་མོས་ཤིག །དངོས་གྲུབ་བྃ་ཆེན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། གསེར་གྱི་མཎྜལ་ཕུལ་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧོཿ བླ་མ་འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་གཤེད༔ བདག་ལ་བརྩེ་བར་དགོངས་སུ་གསོལ༔ དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར༔ བྃ་ཆེན་གསང་བའི་དབང་བསྐུར་སྩོལ༔ བྃ་ཆེན་ཙིཏྟ་གྲུ་གསུམ་གྱི་གདན་དུ་འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་སེམས་བྱུང་དག་པ་རྩ་བའི་ལྷ་དྲུག །རྒྱན་ལྷ་བརྒྱད། རྩ་བ་ཟླུམ་པོའི་ཚུལ་གྱིས་ཟླ་གམ་གསུམ་ལ་སྤྲུལ་པ་གསུམ། མདུན་དུ་ཡེ་ཤེས་རྩ་ལ་ཡ་མ་རཱ་ཛ། གཡས་ཆོས་ཉིད་རྩ་ལ་ཡ་བ་ཏི། རྒྱབ་ཡོན་ཏན་གྱི་རྩ་ལ་ཨ་ཝ་གླང་མགོ །གཡོན་རང་རྒྱུད་ཀྱི་རྩ་ལ་རལ་བ་ཚར་དགུ །རྣམ་ཤེས་ཚོགས་བརྒྱད་ཡུལ་དུས་དག་པ་མོན་བདུད་ཡབ་ཡུམ། ལྟེ་བ་འཕོ་བ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་རྩ་ལ་ཁམས་བཅུ་གཉིས་དག་པའི་འཆི་བདག །ལྟོ་བ་ཁྲག་ཁྱམས་འོབས་སྲུང་ཤ་ཟ་ཀིང་ཀང༌། བྃ་གྱི་ཕྱི་རུ་ཕུང་པོ་ལྔ་ལ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་དང་གཤེད་བཞི། འབྱུང་བ་ཡུམ་ལྔ་རྣམ་ཤེས་མཐར་བྱེད་བརྒྱད། ཡན་ལག་སྒོ་བ་སྟེ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་གསལ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ རྣམ་རྟོག་མཚན་མ་ཀུན་སྤངས་ཤིང༔ དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོའི་རྫས་སུ་བལྟ༔ དེས་ནི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར༔ དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་འདི་ལོངས་ཤིག༔ ཧཱུྃ༔ བདེ་ཆེན་བྃ་གྱི་ཕོ་བྲང་ན༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་འཁྱིལ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་ངོ་བོ་སྟེ༔ ཐུགས་བཅུད་ཡེ་ཤེས་དབང་བསྐུར་རོ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཙིཏྟ་ཤུདྡྷེ་ཨ༔ ཞེས་གནས་གསུམ་དུ་བཞག །འཁྲུལ་རྟོག་གི་སྤང་བླང་འཛིན་ཞེན་རྣམས་སེམས་ཀྱི་རོལ་པ་ཙམ་ལས་དོན་ལ་སྐྱེ་འགག་གནས་བྲལ་ཆོས་ཉིད་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་ལས་མ་གཡོས་པ་མཚོན་ཕྱིར་བྃ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷའི་རོལ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྫས་སུ་རོལ་པས་དུག་ལྔ་རང་གྲོལ་འཇམ་དཔལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་བསྐྱེད་པའི་རྫས་སུ་བརྡས་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། རྣམ་རྟོག་སྤང་བླང་འཛིན་ཞེན་རྣམས༔ སེམས་ཀྱི་རོལ་པར་བལྟ་བྱས་ཏེ༔ ཡེ་ཤེས་རྒྱན་དུ་ཤར་བ་ན༔ སྤང་བླང་བློ་ཡི་གཟེབ་ལས་གྲོལ༔ རིག་པ་གཅེར་མཐོང་ནམ་མཁའ་འདྲ༔ ཉོན་མོངས་ཐམས་ཅད་སྐྱེ་གྲོལ་ཡིན༔ དུག་ལྔ་རང་གྲོལ་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ སེམས་འདི་སྐྱེ་མེད་ཆོས་ཀྱི་སྐུ༔ ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་རང་གྲོལ་ལོ༔ ཞེས་ངོ་སྤྲད་ལ། ལྷ་རྣམས་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བདུད་རྩིར་ཞུ་བར་བསམ་ལ། བྃ་ཆེན་བསིལ་ཞིང་ཕུད་ལྷ་ལ་འབུལ། གདོང༌། མིག །མགོ་བོ། ལུས་ཀྱི་ཆ་སྟོད། དམེ་བ་ལྔ་གསང་རྫས་ལ་བསྲེས་ནས་སློབ་མ་ལ་སྦྱིན་ཏེ། ཧོཿ བྃ་ཆེན་བདུད་རྩི་འདི་སྦྱིན་པས༔ མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ བྃ་ཆེན་ཤ་འདི་ཚེ་ལ་མཚོན༔ ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ བྃ་ཆེན་ཁྲག་འདི་ཆང་ལ་མཚོན༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ བྃ་ཆེན་རུས་པ་མཚོན་ཆར་མཚོན༔ ནུས་མཐུའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨ་ཏི་ཏི་ར་སིདྡྷི་ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཞེས་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་རོལ། སྨོན་ལམ་དང་བཀྲ་ཤིས་བྱའོ། །དེ་ནས་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟོབས་ཆེན་པུ་རིའི་དབང་བསྐུར་བས་སྲུང་བཤིག་བསད་ཟློག་མནན་འགུགས་མངོན་སྤྱོད་ཀྱི་ལས་དྲུག་ལ་སོགས་པ་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཀྱི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །མཆོད་རྟེན་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མི་ཤིགས་ཐུགས་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ནི༔ ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་སྐུ་ཡི་དབྱིངས༔ སྲུང་བ་པུ་རིའི་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཀ་ནི་ཀ་རཀྵ༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ཕྱི་པུ་རིའི་དབང་དེ་ཡང་ནང་རང་ལུས་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ལ་གདོད་ནས་ཡོངས་གྲུབ་ཆེན་པོར་རྫོགས་པའི་དོན་ངོ་སྤྲད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ རང་བྱུང་ལུས་ལ་མཆོད་རྟེན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ རྐེད་པ་རུས་སྦལ་ཆུ་གླང་བཏེགས་པ་ཡིས༔ བརླ་དང་དཔྱི་མིག་ཁྲི་དང་མཚན་མ་ཨེ༔ རྒྱུ་མ་སྦྲུལ་ཁྲི་དོན་སྣོད་མཆིན་ཁྲི་རྣམས༔ སྤྲུལ་པའི་གཤེད་ཆེན་སྒལ་ཚིགས་སྲོག་ཤིང་སྟེ༔ བྱང་ཁོག་ཤེལ་གྱི་བུམ་པ་ཟླུམ་པོའི་ནང༔ གློ་བ་གྱད་གནོན་སྤྲུལ་པའི་ལྷ་བརྒྱད་བཞུགས༔ སྲོག་རྩ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེ་འོད་ལྔ་འབར༔ སྙིང་ནི་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་སྙིང་ཁྲག་ནི༔ བཅོམ་ལྡན་འཇམ་དཔལ་ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་སྐུ༔ མགོ་བོ་བྲེ་ལ་དུང་ཁང་ཆོས་འཁོར་དང༔ མགོ་ལྤགས་ཆར་ཁེབས་རལ་པ་ཁྱུང་གི་ཏོག༔ རྣ་བ་ལག་པ་དར་དཔྱང་ཅོད་པན་མཛེས༔ བ་སྤུ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བཅུ་གསུམ་འབར༔ རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོར་རྫོགས༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་དེ་དག་དོན་ལ་ཆོས་ཉིད་བདེ་གཤེགས་སྙིང་པོའི་རང་མདངས་སུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་གསང་བ་ཆེན་པོའི་མཆོད་རྟེན་དུ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར༔ ཧཱུྃ༔ རང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ མ་བཅོས་སྟོང་པར་མཆོད་རྟེན་ཤར༔ ཡེ་ནས་གཞོམ་གཞིག་ཡོངས་སུ་བྲལ༔ ཀ་དག་འདི་ནི་སྲུང་བའི་མཆོག༔ བསྒོམ་དང་བསྒྲུབ་བྱ་གང་ཡང་མེད༔ ཆོས་ཉིད་ཀློང་དུ་ལྟ་བའི་རྒྱལ༔ ཕྱག་རྒྱ་ཟིལ་གནོན་ཐུགས་ཀྱི་དབྱིངས༔ རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ངོ་མཚར་ཆེ༔ ཟང་ཐལ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་དང་འདྲ༔ སྤང་བླང་བློ་ཡི་གཟེབ་ལས་གྲོལ༔ ཞེས་ངོ་སྤྲད། དེ་ལྟར་ལེགས་པར་རྟོགས་ན་དོན་གཉིས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འབད་མེད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་རྫོགས་པར་འགྱུར་རོ། །གཟའ་བདུད། ཁྲ་ཟིན། ལས་གཤིན་བཅས་ཀྱི་བཀའ་གཏད་མཁན་རཏྣའི་ཡིག་ཆ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཟབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་དབང༌། བཾ་ཆེན་གསང་བའི་དབང་བསྐུར། པུ་རི་དཀར་ནག་བཅས་རྫོགས་པར་བྱིན་པས་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་དྲོད་ཚད་རྙེད་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ལས་ལ་བརྩོན་པར་གྱིས་ཤིག །ཡེ་དྷརྨ་དང་ཤིས་པ་བརྗོད་ལ་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་དག་རྣམས་ཀྱིས་གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས། དྲག་སྔགས་ཀྱིས་ཟབ་པ་གཤིན་རྗེ་ཚེ་བདག་ནག་པོའི་ཡང་ཟབ་འཁོར་ལོ་གསུམ་དབང་སོགས་ལེགས་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་པས་སོགས་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ལ། དམ་ཚིག་ཁས་བླང༌། གཏང་རག་མཎྜལ་ཕྱིན་ཆད་སྤྱི་ལྟར་བྱ། བཞི་པ་རྗེས་ཀྱི་བྱ་བ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཚོགས་ལ་རོལ། མཇུག་གི་སྤྱི་ཆིངས་ལྟར་ལྷག་མ་བཏང༌། བསྐུལ་བ། ཆད་མདོའི་མཉམ་དུ་གཏེར་སྲུང་གཏོར་མ་རྣམས་ཀྱང་ཕུལ། བརྟན་མ་བསྐྱང༌། རྟ་བྲོ་བརྡུང༌། དཀྱིལ་འཁོར་གཏང་རག་མཆོད་བསྟོད། ནོངས་བཤགས་བཟོད་གསོལ། ཡེ་ཤེས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་སོགས་རྟེན་ལ་བརྟན་བཞུགས། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་བསྡུ། བདག་བསྐྱེད་བསྡུ་ལྡང༌། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱི་བར་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱའོ། །ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེའི་ཐ་རམ་འབྱེད་པ་ཡི། །བློ་ནུས་དམན་ཡང་དད་མོས་ཉེར་ལེན་གྱིས། །ངོ་མཚར་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་རང་སྐལ་དུ། །ཁྱབ་བདག་བླ་མས་བསྩལ་བ་དུས་མཐར་ཡང༌། །སྨིན་གྲོལ་རྒྱུན་མི་འཆད་པའི་ཞབས་ཏོག་ཏུ། །སྤེལ་འདིས་རང་གཞན་སྒྲིབ་པར་མི་འགྱུར་ཞིང༌། །ཟབ་དོན་ཉི་འོད་ཆེས་གསལ་བསྟན་འགྲོ་ཡི། །ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་རྒྱས་བརྟན་འཕེལ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཟབ་གསང་རྨད་དུ་བྱུང་བ་འདི་དག་ལ་འཇུག་བདེའི་དབང་ཆོག་ཞིག་གྲུབ་པར་གྱིས་ཞེས་མཆོག་བསྟན་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་བློ་མིག་ཐོབ་པ་གནས་དགོན་བྱང་འདྲེན་པདྨ་བཀྲ་ཤིས་ནས་རྟེན་བཅས་ཆེད་བསྐུལ་བཞིན། འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གསུང་གི་སྣང་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ནག་འགྲོས་སུ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཀྱིས་ཕྱོགས་ཀུན་མཛེས་པ་བལ་ཡུལ་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་དུ་རང་ལོ་གྱ་གཉིས་ལོར་བྲིས་པ་ཡི་གེ་གཉིས་པར་འགོད་པའི་མཐུན་འགྱུར་ཀྱང་བསྐུལ་པ་པོས་བགྱིས་པ་འདིས་ཀྱང་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་རྟག་ཁྱབ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

@#/__/zab pa skor bdun las/_'jam dpal tshe bdag nag po 'khor lo gsum gyi dbang bskur bklag chog tu bkod pa zab gsang gnam lcags thog gzer bzhugs// @#/__/ye shes khros pa'i sku yi sprin rum nas/_/mthu stobs gnam lcags zer gyis phas rgol brag_/rming med bcom mdzad 'jam dpal dus kyi dgra/_/yid kyi dpal nor 'bral med rtag tu mchod/_/gshed skor rgyud lung man ngag bcud/_/mtsho skyes thugs kyi ti la ka_/drag sngags zab rgu'i bdud rtsi'i snying*/_/skal bzang btsas su snang 'di rmad/_/drag sngags kyi zab pa gshin rje tshe bdag nag po yang zab 'khor lo gsum gyi dbang bskur 'jug bder spel ba la/_sbyor ba gshom dang*/_sgrub mchod/_dngos gzhi dbang gi cho ga_/rjes kyi bya ba'i rim pa'o/_/dang po yo byad kyi gshom ni/_rung ba'i gnas su gzhung mthun gyi sku rten mdun dkyil 'khor gzhung mthun bkram pa'am/_ma 'byor na 'bru nag khrag gis spags pa'i tshom bu dbus su che ba gcig_/de rgyab g.yas g.yon rgyab gsum du re re/_de rgyab g.yas g.yon mdun gsum du re re/_de rgyab shar du gsum/_lhor gsum/_nub tu gsum/_byang du gsum/_de rgyab shar du gnyis/_lho ru gnyis/_nub tu gnyis/_byang du gnyis/_de'i mtshams bzhir bzhi/_de rgyab phyogs rer brgyad re/_de rgyab bzhi/_de rgyab gshin rje drug bcu rtsa bzhi/_ma gshin bdun brgya nyi shu'i mtshon don grangs med bkod pa'i lha gnas so sor sku tsaka rnams bkram ste/_dbus su phyag rgya zil gnon/_rigs bdag_/sgrol yum/_dbyings yum/_phyag rdor/_ya ma rA tsa/_rus sbal/_bya khyung*/_lha/_srin po/_klu/_gnod sbyin gyi gshed chen bzhi/_tshe bdag_/srog bdag_/'chi bdag rnams dang*/_ya ma rA dza/_myos byed 'bar ba/_ar+Ya me ru/_ral pa tshal dgu rnams dang*/_dung*/_lcags/_bswe/_gser gyi mon pa/_he le khyab pa/_nag po 'dzum med/_so 'dar mkhregs pa/_ral pa spyir bcings rnams dang*/_zla gshed bcu gnyis/_zhag gshed so gnyis/_dkar po snying 'byin/_ma hA ka la/_yab rje nag po/_sku mchog dmar po bzhi bcas kyi sku tsaka_/gshin rje drug cu rtsa bzhi/_ma gshin bdun brgya nyi shu rnams kyi srog yig bcas dang*/_sngags byang ngam sngags phreng*/_gshin rje'i gtor chen rang lugs/_zab dbang gud sbas baM chen gsang ba'i dbang bskur sbrel na baM chen mthong rgyun ltar dang*/_pu ri dkar nag_/bka' srung las gshin/_gza' bdud/_khra tsha/_zin phung gi gtor ma/_gzhan yang dkar bgegs/_tshogs kyi yo byad/_chad brtan/_srung ma'i gtor 'bul/_las bum bcas 'du bya'o/_/gnyis pa dbang don sgrub mchod ni/_tshe bdag brgyud 'debs mthu stobs dpung bskyed/_byin rlabs rnam lnga/_dkar gtor bcas btang*/_gnam lcags zhun 'dril gzhung gi skyabs sems yan lag bdun pa bcas grub mtshams/_sngon chings kyi bgegs bskrad nas bzung*/_mchod pa byin rlabs bar btang*/_de nas gzhung gi ting 'dzin rnam gsum nas bzung bdag bskyed tshar gcig_/mdun bskyed tshar gcig_/baM tsaka sogs la dmigs te tshar gcig ste lan gsum btang*/_bzlas pa la a kro bcu gcig ci nus/_sku gsung thugs bzlas cha snyom nyung tsam/_a+ye ring ci 'grub dang*/_thun mthar gtor 'bul mchod bstod phrin las bcol/_spyi sgos kyi srung ma rnams kyi gtor 'bul/_tshogs skong bcas btang*/_las bum/_ya ma rA dzas bsang*/_swa b+hA was sbyang*/_las bum dbus su ma he'i steng*/_/'chi bdag nag po gshin rje gshed/_/thod dbyug b+hany+dza khrag bkang 'dzin/_/gtum drag srin po khros bzhin gyur/_/gnas gsum 'bru gsum gnas pa las/_/'od 'phros ye shes sems dpa'i tshogs/_/rang bzhin gnas nas spyan drangs gyur/_/oM badz+ra sa mA dzaH_dzaHhU~M ba~M hoH_oM ya ma rA dza sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/_shap+ta pra tIts+tsha swA hA/_bstod par 'os pa thams cad la/_/zhing rdul kun gyi grangs snyed kyi/_/lus btud pa yis rnam kun tu/_/mchog tu dad pas phyag 'tshal bstod/_/bzlas pa'i tshe/_bdag gi thugs ka nas sngags kyi phreng ba thon gzungs thag la 'khril te bum nang gi lha tshogs rnams kyi thugs ka nas zhugs par gyur/_oM ya ma rA dza sa ma ya hU~M/_mthar/_oM AHhU~M gis mchod yon phul bas/_lha thams cad chags pa chen pos 'od du zhu nas byang chub kyi sems su ro gcig tu gyur par blta'o/_/gsum pa dbang dngos la/_bdag 'jug gam rig pa'i me tog dor/_slob ma 'jug par gnang ba zhu/_snod rung gi slob ma sgo drung nas khrus bya/_nang du gral la 'khod pa dang bgegs bskrad/_srung 'khor bsgom/_me tog bkye bsdu grub pa dang*/_mtshams sbyor gyi khyad par/_de yang phyogs dus sangs rgyas thams cad kyi gsang ba mi zad rgyan gyi 'khor lo'i khyab bdag dpal chen 'jam dpal gshin rje gshed la rtsa bshad man ngag gi rgyud dang*/_bka' bab grub brnyes kyi slob dpon so sos bkral ba'i yan lag gi bka' srol mtha' klas pa bzhugs shing*/_gangs can 'dir snga 'gyur rnying ma'i phyogs la ngo bo'i dbye na gshed skor rigs lnga/_rnam pa'i tshul las ye shes las dang 'jig rten pa'i tshul gsum/_phrin las kyi bye brag rna cha brgyad yongs su grags pa dang*/_phyi 'gyur gsar ma'i phyogs la dmar nag 'jigs gsum nang gses dang bcas pa byon pa las/_'dir ye shes kyi gshin rje gshed po sku de bzhin gshegs rigs/_'khor 'das kun gyi phyag rgya zil gnon gyi skor rnams/_sku'i rig 'dzin 'jam dpal bshes gnyen gyis rtsa rgyud zla gsang nag po dang*/_sdig pa snying 'dzin sogs las bsdus shing rgyud don man ngag tu bsdebs te grub pa'i rig 'dzin rnams la rim par brgyud pa las/_'di ni sangs rgyas gnyis pa pad+mA ka ras slob dpon 'jam dpal bshes gnyen sogs grub pa'i rig 'dzin rnams dang*/_khyad par rtsa dum snying por bsdus pa'i man ngag gnad dril skor slob dpon gtsug lag dpal dge las gsan tshul mdzad pa las/_sngon tshe gshin rje 'dus pa'i dur khrod du gdug pa'i dug shing srid rtser sleb pa'i rtsa bar/_srin mo khrag gi mig can dang*/_bdud po yab rje nag po gnyis kyi srid gsum dbang du bsdus nas gnas pa'i tshe/_chags pa chen pos bshos pa'i tshe 'chi srog gi bdag po bu gsum byung ba gang du'ang ma btang bar bsrungs kyang*/_bdud srin gnyis bro yi rtsed mo la g.yeng ba'i tshe bswe lcags dung gi sdig pa gsum du sprul nas 'jig rten thams cad nyul ba'i tshe pha ma'i kha la mi nyan pa'i nal phrug gsum rdo rje 'chang gis 'dul ba'i dmod bor bas/_rgyal ba rdo rje 'chang gi thugs rjes sprul pa g.yos te bcom ldan 'das 'jam dpal gshin rje gshed phyag rgya zil gnon gyi skur bzhengs te/_lho phyogs gshin rje'i grong du byon nas 'jigs byed 'jigs par byed pa'i rdo rje'i gad mo chen po dang a+ye ring sngags kyi sgras dregs pa can thams cad btul nas bstan pa'i bka' srung du bran du bkol/_lag na rdo rjes gleng bslangs te zla gsang 'khor lo rol pa dang*/_snying gzer nag po la sogs pa'i rgyud 'bum phrag tsam gsungs/_lcags sdig nag po las byung ba'i gnam lcags urmo'i gdams skor gyi snying po'i bcud bsdus 'di nyid/_mnga' bdag chos kyi rgyal po 'jam dpal dbyangs khri srong yab sras kyi gangs can bod kyi mkhan slob nyi zla'i sgron me 'char ba'i bsod nams kyi skal par babs pa'i tshe/_gu ru'i thugs dam zab pa skor bdun gyi chos skor rtsa ba 'og min karma dang*/_yan lag gi skor rnams ye rgyal nam mkha' mdzod du sbas pa/_lha sras dam 'dzin mu rub btsad po'i rnam 'phrul o rgyan mchog gyur bde chen gling pas spyan drangs pa'i nang tshan drag sngags kyi zab pa 'jam dpal tshe bdag nag po'i skor rnams lo chen bai ro dngos byon 'jam mgon chos kyi rgyal po pad+ma gar dbang phrin las 'gro 'dul rtsal la bka' babs pa'i nang gses rtsa ba'i dbang bskur/_'khor lo gsum gyi dbang bskur/_gud sbas baM chen gsang ba'i dbang bskur/_pu ri dkar nag_/bka' srung gi skor bcas bzhugs pa las/_'dir 'khor lo gsum gyi dbang bskur zhu ba'i yon du maN+Dal phul/_zhes maN+Dal 'bul du gzhug_/mtshams sbyor spyi 'gre bcas/_oM tsak+Shu b+han+d+ha bA ra ma NA ya swA hAs mig dar dang*/_A khaM bI ra hU~M gis me tog gtad/_bla ma dpal chen 'jam dpal gshin rje gshed po dngos su gsal ba la mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/_bla ma 'jam dpal gshin rje'i gshed:_bdag la thugs rjes brtse bar dgongs:_'gro rnams bsgral 'dod bsam pa la:_'jam dpal dkyil 'khor bstan du gsol:_thog mar theg pa thun mong gi 'jug sgo so sor thar pa'i rtsa ba skyabs su 'gro ba'i sdom pa blang dgos pas 'dun pa 'di bzhin tu mdzod/_bla ma dkyil 'khor gyi bdag po 'jam dpal phyag rgya zil gnon rang snang sprul pa'i 'khor tshogs dang bcas pa la phyogs dus kyi skyabs gnas ma lus pas bskor te bzhugs pa la/_bdag sogs nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad snying po byang chub la mchis kyi bar du skyabs su mchi'o snyam pas 'di'i rjes zlos/_na moH_bdag sogs sems can ma lus pa:_mchog gsum 'dus pa bla ma rje:_dpa' bo 'jam dpal gshin rje'i gshed:_mkha' 'gror bcas la skyabs su mchi:_lan gsum/_de nas theg chen thun mong ma yin pa byang chub mchog tu sems bskyed pa la/_pha mar gyur pa'i sems can mtha' dag bcom ldan 'das dpal chen gshin rje gshed po'i go 'phang la 'god par bya snyam du smon pa dang*/_de'i ched du smin byed kyi dbang nos la grol byed rim gnyis zab mo'i lam bsgom par bgyi'o snyam du 'jug pa dang*/_sems bskyed bya skyed byed kyi chos thams cad gdod ma nyid nas spros bral 'od gsal chen por dag pa'i gnas lugs dran pa don dam byang chub kyi sems rnams gsal thob la 'di'i rjes zlos/_mkha' mnyam 'gro rnams bsgral ba'i phyir:_'jam dpal gshin rje 'thob par bya:_chos kun rang bzhin yongs dag pa:_dmigs su med pa'i rang bzhin bsgom:_gsum/_yul mchog de rnams kyi spyan sngar phyag dang bshags pas sgo gsum gyi sgrib gnyis bag chags sbyong ba dang*/_mchod pa la sogs pas tshogs gnyis phung po bla na med pa bsags pa dang*/_yongs su bsngo bas dge ba'i rtsa ba rgya cher spel ba rnams kyi dmigs 'dun gsal thob la 'di'i rjes zlos/_bla ma 'jam dpal he ru ka:_mchog gsum mkha' 'gror bcas pa la:_lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:_phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:_'gal 'khrul nyams chags mthol zhing bshags:_mchog dman dge la rjes yi rang:_chos kyi 'khor lo bskor bar bskul:_mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:_dge ba mkha' mnyam 'gro la bsngo:_thams cad sangs rgyas thob par shog:_gsum/_slob dpon gyis dam bsgrag pa/_hoH_'jam dpal gshin rje'i dkyil 'khor 'dir:_'jug par 'dod pa'i skal ldan rnams:_dam tshig tshul bzhin bsrung dgos pas:_de phyir snying nas bro bor cig:_rdo rje theg pa'i thun mong ma yin pa'i dam tshig mtha' dag bka' bzhin rjes su bsgrub snyam pas 'di'i rjes zlos/_hoH_'jam dpal gshin rje'i dkyil 'khor 'dir:_bdag nyid zhugs par gyur phyin chad:_gsang sngags dam tshig thams cad dang:_dkyil 'khor bdag nyid slob dpon mchog:_srog gi phyir yang mi spang bsgrub:_slob dpon gyis rdo rje spyi bor bzhag bdud rtsi'i dam chu sbyin la/_hoH_'jam dpal he ru'i dkyil 'khor 'dir:_zhugs shing dam tshig srung ba ni:_bskal pa du mar rnyed mi 'grub:_de phyir snying nas spro ba skyed:_nga ni 'jam dpal gshin rje'i gshed:_nga yi bka' las 'da' mi rung:_rdo rje dam tshig chu 'thungs shig:_nyams na 'dis ni sreg par byed:_bsrungs na dngos grub 'dis thob bo:_badz+ra sa ma ya Tha Tha Tha:_de rnams kyis sdom pa dang dam tshig phog ste rgyud rnam par dag pa grub nas/_dngos gzhi dbang gi rtsa ba ye shes pa dbab pa yin pas sgo gsum gyi gnad legs par gcun la gzhan du ma yengs par dmigs pa 'di rtse gcig tu sgoms shig_/las sngags kyis bsang*/_shU n+ya tAs sbyang*/_chos thams cad mi dmigs pa 'od gsal stong pa nyid kyi ngang las khyed rang gang du gnas pa'i ge sar rdo rje'i brag steng chu glang zung bzhi dang ru dra pho mo bsnol cing pad+ma nyi ma brtsegs pa'i gdan la/_rig pa'i ngo bo e mthing nag de yongs su gyur pa las skad cig gis khyed rang bcom ldan 'das dpal chen gshin rje'i gshed po phyag rgya zil gnon zhal gsum phyag drug sku mdog mthing nag dus kyi mun pa'i mdangs can/_zhal g.yas dkar g.yon dmar dbus nag cing spyan dgu bgrad pa/_rab tu khros shing gar gyi nyams dgu dang ldan pa/_phyag drug g.yas gsum 'khor lo ral gri rdo rje/_g.yon gsum be con gtun shing sdigs mdzub mdzad pa/_dpal dang dur khrod kyi chas thams cad kyis brgyan cing zhabs bzhi g.yas bskum g.yon brkyang ba'i stabs can yum be tA li smug nag snying dang thod khrag 'dzin pas 'khyud pa'i gnas gsum du oM dkar AHdmar hU~M mthing gas mtshan pa dang*/_slob dpon gyi thugs ka nas kyang 'od zer dpag tu med pa 'phros pas rang bzhin gyi gnas dang 'og min dur khrod chen po la sogs pa nas ye shes pa'i lha tshogs dus mtha'i sprin gtibs pa ltar spyan drangs khyed rang gi sgo gsum la thim nas gnyis med du gyur par mos shig_/gu gul sogs 'bebs pa'i rdzas bsreg_/rol mo dbyangs dang bcas pas byin 'bebs brjod la/_sngags mthar/_dz+nyA na badz+ra a be sha ya a aH_btags pa drag tu brjod/_de ltar phab pa'i byin rlabs kyi rgyun byang chub ma thob kyi bar du nyams med brtan par byas par mos shig_/rgya gram spyi bor bkod la/_tiSh+Tha badz+ra brjod tshom bu'am phyag rgya'i maN+Dal bkod la/_khyed rang la sngar byin pa'i me tog de nyid rang la tshe rabs nas 'brel ba'i rigs kyi lha gang yin pa la phog par shog cig snyam pas 'di'i rjes zlos dang bcas te 'dor 'tshal/_hoH_rang rig ye shes las ni gnyis med pa'i:_sngon nas 'brel ba'i lha mchog de dag la:_rig pa'i ye shes me tog 'di 'bul gyis:_rang rig lha dang mjal zhing dbyer med shog:_puSh+pe pra tIts+tsha hoH_pho mo'i rigs nges pas gsang mtshan sbyin cing sprad/_spyi tsam du/_me tog lhag pa'i lha gtso bo la phog pas de nyid kyis dbang rtags cod pan gyi tshul du spyi bor bcing par mos shig__hoH_bskal pa sngon nas 'brel ba'i lha mchog la:_rig pa'i me tog phul ba'i byin rlabs kyis:_rang rig lha dang gnyis su med pa yi:_sku gsung thugs kyi dngos grub thob par shog:_puSh+pe gr-ih+Na i maM satwa ma hA ba la:_zhes me tog slar spyi bor bzhag_/mig dbye bar gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/_hoH_ma rig 'thib pos bsgribs pa yi:_rab rib ling tog 'di nyid ni:_slob dpon thabs mkhas thugs rje yi:_ye shes thur mas bsal du gsol:_slob dpon gyi thugs ka nas ye shes kyi 'od zer gser gyi thur ma lta bu 'phros ma rig pa'i sgrib g.yogs sangs kyis bsal bar mos shig_/gser thur gyis gdong g.yogs bsal la/_bcom ldan phyag rgya zil gnon gyi:_dkyil 'khor mngon sum mthong bya'i phyir:_sngon gyi rgyal ba thams cad kyis:_mig 'byed de bzhin dbye bar bya:_tsak+ShuHpra be sha ya phaT:_phyag shing gis mtshon te dkyil 'khor bstan pa ni/_ltos shig legs 'ong skal ldan rnams:_da ni dad pa rab tu skyed:_bde gshegs rigs mchog dkyil 'khor 'di:_mthong bas las sgrib kun byang 'gyur:_mdun du dpal chen gshin rje gshed po'i ye shes kyi dkyil 'khor dur khrod rol pa'i gzhal med khang chen po dur khrod kyi chas rnams kyis 'jigs par brgyan cing*/_nang du 'khor lo rtsibs bcu gnyis/_de'i lte bar gru gsum mthing nag gling dgur gyur pa/_phyi nang gi lha gnas so sor thod mkhar gru gsum me rlung 'khrugs pa/_pho brang chen po'i dbus su rdo rje brag chen klu 'bum gnyan khri sa bdag stong dang lha chen phyogs skyong ma he glang rgod pho mo pad nyi rnams kyi gdan la bcom ldan 'das dpal chen 'jam dpal gshin rje'i gshed phyag rgya zil gnon be tA lis 'khyud pa g.yas su sgrol yum e ka dzA Ti/_g.yon du dbyings yum mu kha le/_sku las sprul pa rgyan gyi lha brgyad spro ba/_pho brang gling brgyad la gyad non chen po yab yum brgyad/_zla gam mdun mar sku sprul tshe bdag mthing nag_/g.yas par thugs sprul 'chi bdag nag po/_g.yon par gsung sprul srog bdag dmar po rnams so so'i yum dang bcas pa/_'khor lo'i rtsibs bcu gnyis kyi dbus rtsibs rnams su gshed chen yab yum bzhi/_g.yas rtsibs rnams su mon pa yab yum bzhi/_g.yon rtsibs rnams su bdud po yab yum bzhi/_gru chad bcu gnyis la zla ba'i 'chi bdag yab yum bcu gnyis/_de rgyab 'obs chen shar du bdud po brgyad/_lho ru gshin rje brgyad/_nub tu ma mo brgyad/_byang du gnod sbyin brgyad bcas zhag gi 'chi bdag so gnyis/_sgo bzhi dregs pa sde bzhi yum dang bcas pa/_phyi khyams dang mu khyud kyi lcags mkhar rnams la gshin rje drug cu rtsa bzhi/_ma gshin bdun brgya nyi shu ste rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor mngon sum du mjal bar mos la dad pa dang spro ba rgya chen po skyed cig_/'di ni mtshon byed dpe'i dkyil 'khor te mtshon bya don gyi dkyil 'khor rlung sngags sems gsum dbyer med pa'i bdag nyid/_ngo bo rang rig 'jam dpal ye shes sems dpa' rang bzhin bde stong zung 'jug phyag rgya zil gnon yab yum/_sgrol yum dang dbyings yum ro rkyang*/_snying gi phyogs mtshams kyi thad du gshed chen brgyad/_tsit+ta'i zur gsum du tshe 'chi srog bdag_/dbang po'i sgo bzhir ya ma rA dza sogs bzhi/_mgrin pa'i rtsa mdud du mon bdud bcu drug_/lus kyi lhu tshig bzhi la zla ba'i 'chi bdag bcu gnyis/_spyi bo'i rtsa 'khor la zhag gshed so gnyis/_rkang lag mthil bzhi la dkar po snying 'byin sogs chos skyong bzhi/_gshin rje drug cu rtsa bzhi/_ma gshin bdun brgya nyi shu sogs rnam 'phrul gtso 'khor ston kyang ngo bo 'jam dpal khrag 'thung chen po'i ye shes gcig gi ngo bor gdod nas dag pas rdo rje gsum gyi ye shes 'pho ba'i dbang gis byin gyis brlab pa'i don ngo shes par mdzod cig_/de rnams kyis dkyil 'khor du 'jug pa'i chos rnams grub pa lags/_zhugs nas mngon par dbang bskur zhu ba'i yon du maN+Dal phul/_gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos/_kun gzigs 'jam mgon dkyil 'khor gtso:_sogs lan gsum/_slob dpon gyis/_bde gshegs rigs mchog thams cad kyi:_sogs zhes spro ba bskyed de/_dbang dngos la sku gsung thugs kyi zab dbang rdzogs rim dang 'brel ba nang nus pa 'jug pa'i thun mong ma yin pa bskur ba ste/_sbyang gzhi slob ma'i phung khams skye mched thams cad gzod nas 'jam dpal gshin rje gshed kyi dkyil 'khor gyi lha tshogs rang bzhin lhun gyis grub pa nyid/_sbyong byed 'jam dpal khrag 'thung rol pa'i lha tshogs kyi ye shes skus dbang bskur byin gyis brlabs pas/_sbyangs 'bras 'jam dpal zhi khro rnam par rol pa'i lha sngags sems kyi rdo rje'i dkyil 'khor mngon du gyur par mos la/_'jam dpal zhi ba ye shes sems dpa'i sku snying gar bstims te/_hU~M:_rang rig byang chub sogs/_gtso bo phyag rgya zil gnon gyi sku spyi bor bzhag pas slob ma gtso bo zhal gcig phyag gnyis yab yum mnyam par sbyor ba'i sku 'od du zhu bas sku dbus/_dbu ma'i yar mar du a haM gi rnam pa las byung ba'i khams dkar dmar gyis gang ste bde stong lhan skyes kyi ye shes mngon du gyur par mos shig__hU~M:_kun gzhi ma bcos rdzogs pa che:_sogs/_sgrol yum e ka dzA Ti dbu ma'i g.yas su bzhugs par mos la/_dzaH_rang bzhin gsal ba sogs/_dbyings yum mu kha le dbu ma'i g.yon du bzhugs par mos la/_dzaH_rang bzhin sogs/_phyag na rdo rje dang yum snyems ma snying dbus shar gyi rtsa 'dab la bstims pas zhe sdang gnas su dag pa me long ye shes dang*/_chu khams ma mA ki'i ngo bor dag par mos shig__hU~M:_zhe sdang rnam par sogs/_ya ma rA dza dang yum gsod byed ma lho'i rtsa 'dab la bstims pas gti mug chos dbyings ye shes dang*/_sa khams spyan mar dag par mos shig__hU~M:_gti mug rnam par sogs/_yab rus sbal dang yum srid pa dbang byed nub kyi rtsa 'dab la bstims pas 'dod chags sor rtog ye shes dang*/_me khams gos dkar mor dag par mos shig__hU~M:_'dod chags rnam par sogs/_yab bya khyung dang yum gdug pa 'dul mdzad byang gi rtsa 'dab la bstims pas phrag dog bya grub ye shes dang*/_rlung khams dam tshig sgrol mar dag par mos shig__hU~M:_cha mnyam rnam par sogs/_gyad non lha gshed seng gdong yab yum shar lho'i rtsa 'dab la bstims pas kun gzhi'i rnam shes klong gyur ye shes su dag par mos shig__e:_kun gzhi'i rnam shes sogs/_srin po'i gshed chen stag gdong yab yum lho nub tu bstim pas yid kyi rnam shes 'da' ka ye shes su dag par mos shig__e:_yid kyi rnam shes sogs/_klu gshed sbrul gdong yab yum nub byang gi rtsa 'dab la bstims pas nyon yid dbyings grol ye shes su dag par mos shig__e:_nyon mongs rnam shes sogs/_gnod sbyin gshed chen khyung gdong yab yum byang shar gyi rtsa 'dab la bstims pas lus shes dag pa mtha' grol ye shes su dag par mos shig__e:_lus kyi rnam shes sogs/_thugs sprul tshe bdag nag po yab yum tsit+ta'i mdun zur la bstims pas yid kyi bdag 'dzin dag pa thugs rdo rje ru gyur par mos shig__e:_yid kyi bdag 'dzin sogs/_gsung sprul srog bdag dmar po yab yum tsit+ta'i g.yon zur la bstims pas ngag gi bdag 'dzin dag pa gsung rdo rje ru gyur par mos shig_e:_ngag gi bdag 'dzin sogs/_sku sprul 'chi bdag nag po yab yum tsit+ta'i g.yas zur la bstims pas lus kyi bdag 'dzin dag pa sku rdo rje ru gyur par mos shig__e:_lus kyi bdag 'dzin sogs/_gshed chen ya ma rA dza dang yum khrag mig ma mig shes la bstims pas ye shes kyi spyan gyi rdzu 'phrul thob par mos shig__e:_mig gi rnam shes sogs/_gshed chen myos byed 'bar ba dang yum gsod byed ma rna ba'i rnam shes la bstims pas ye shes kyi snyan gyi rdzu 'phrul thob par mos shig__e:_rna ba'i rnam shes sogs/_gshed chen Ar+Ya me ru tse dang yum srog len ma sna yi rnam shes la bstims pas ye shes shangs kyi rdzu 'phrul thob par mos shig__e:_sna yi rnam shes sogs/_gshed chen ral pa tshal dgu dang*/_yum ral gcig ma lce yi rnam shes la bstims pas ye shes ljags kyi rdzu 'phrul thob par mos shig__e:_lce yi rnam shes sogs/_dung gi mon pa seng gdong dang yum mon mo bla rkun mgrin pa longs spyod 'khor lo'i shar stod kyi rtsa 'dab la bstims pas phyin ci log gi rtog pa gnas su dag par mos shig__e:_phyin ci log rtog sogs/_lcags kyi mon pa stag gdong dang mon mo g.yu ral yab yum longs spyod 'khor lo'i lho stod kyi rtsa 'dab la bstims pas myong byed kyi rtog pa gnas su dag par mos shig__e:_myong byed rtog pa sogs/_bswe yi mon pa dred mgo yum khrag ral ma longs spyod 'khor lo'i nub stod kyi rtsa 'dab la bstims pas skye gnas kyi rtog pa gnas su dag par mos shig__e:_skye gnas rtog pa sogs/_gser gyi mon pa khyung mgo yum mon mo snying 'byin longs spyod 'khor lo'i byang stod kyi rtsa 'dab la bstims pas reg bya'i rtog pa gnas su dag par mos shig__e:_reg bya'i rtog pa sogs/_shar bdud he le khyab pa dang yum bdud mo mi zan longs spyod 'khor lo'i shar smad kyi rtsa 'dab la bstims pas lus kyi rnam shes gnas su dag par mos shig__e:_lus kyi rnam shes sogs/_lho bdud nag po 'dzum med dang yum snying khrag 'thung ma lho smad kyi rtsa 'dab la bstims pas lus phung gnas su dag par mos shig__e:_lus kyi phung po sogs/_so 'dar mkhregs pa dang sha la gzer 'debs yab yum nub smad kyi rtsa 'dab la bstims pas lus kyi reg yul gnas su dag par mos shig__e:_lus kyi reg yul sogs/_byang bdud ral pa spyir bcing dang bdud mo khrag ral ma byang smad kyi rtsa 'dab la bstims pas lus kyi reg shes gnas su dag par mos shig__e:_lus kyi reg shes sogs/_zla ba'i 'chi bdag bcu gnyis lus kyi lhu tshig bzhi la bstims pas rnam rtog gi lha 'dre dbang du byed nus par gyur cig__e:_shar stod la ni sogs/_zhag gshed so gnyis spyi bo'i rtsa 'dab so gnyis la bstims pas gnyis snang gi 'khrul rtog bcom pa'i dbang thob par gyur cig__e:_tshes gcig la ni sogs/_pho brang chen po'i sgo srung yab yum bzhi rkang lag mthil bzhi la bstims pas dus bzhi lha ru dag pa'i dbang thob par gyur cig__e yaH_ma gshin 'dus pa'i sogs/_gshin rje dbyu gu drug cu rtsa bzhi dang*/_ma gshin bdun brgya nyi shu rnams bran dang pho nya'i tshul du gtad pas tshar gcod rjes 'dzin gyi phrin las la dbang 'byor bar mos shig__yaHb+h+yoH_ma gshin drug cu sogs/__sku phyag rgya'i dbang gi rjes 'brel du bzlas pa'i lung sbyin pa la dmigs pa 'di bzhin mdzod/_slob dpon dkyil 'khor gyi gtso bo dang dbyer med pa'i thugs kar 'khor lo rtsibs bzhi'i steng du pad nyi zla ba'i gdan la ye shes sems dpa' dmar ser ral pod 'dzin pa/_de'i thugs kar nyi ma'i steng rdo rje sngon po rtse lnga pa'i lte bar hU~M mthing nag sngags phreng gis bskor ba las sngags phreng gnyis pa 'phros/_rdo rje'i yab kyi sbubs dang zhal nas thon/_khyed rang lhar gsal ba'i zhal du zhugs/_thugs kar ye shes sems dpa'i zhal nas brgyud/_rdo rje'i rwa rtse nas zhugs/_lte bar hU~M yig gi mthar 'khod pa las 'od zer spro bsdus don gnyis byas par mos la 'di'i rjes zlos/_a kro bcu gcig pa lan gsum dang*/_a+ye ring brjod/_spro na sku gsung thugs sngags kyang gnas so so nas spro bstim byas la rjes zlos byar gzhug_/mthar sngags byang phreng ba mgrin par bzhag la/_bcom ldan 'das 'jam dpal phyag rgya zil gnon gyi gsung rig sngags kyi nus mthu thams cad rig pa 'dzin pa 'di la 'jug cing brtan par gyur cig_/ces dang rten snying brjod la me tog 'thor/_de ltar lha sngags kyis mtshon pa'i chos thams cad sgyu ma'am gzugs brnyan ltar snang yang gdod nas rang bzhin gyis spros pa'i mtha' las 'das pa ka dag nam mkha' lta bu'i rang bzhin du shes par gyis shig_/ces brjod la mnyam par bzhag tu bcug_/mtha' brten byin rlabs chig rdzogs gtor ma'i dbang bskur zhu bar gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/_bdud dgra bdud 'dul sogs/_gtor snod gru gsum mthing nag 'bar ba thod pa lcags kyi grong khyer chen po'i dbus su/_gtor ma bcom ldan 'das 'jam dpal phyag rgya zil gnon yab yum/_thugs kar ye shes sems dpa'/_sgrol yum dang dbyings yum/_gyad non chen po yab yum brgyad/_tshe 'chi srog bdag_/gshed chen yab yum bzhi/_mon bdud yab yum bcu drug_/zla gshed bcu gnyis/_zhag gshed so gnyis/_chos skyong bzhi/_gshin rje drug cu rtsa bzhi/_ma gshin bdun brgya nyi shu sogs 'jam dpal khrag 'thung rol pa'i dkyil 'khor yongs rdzogs kyi steng na rtsa brgyud kyi bla ma/_mtha' skor du yi dam zhi khro rab 'byams/_sangs rgyas byang chub sems dpa'/_dpa' bo rnal 'byor/_rdo rje'i chos skyong ba'i srung ma'i tshogs dang bcas pa ma 'dres gsal rdzogs su bzhugs pa gnas gsum du bzhag pas sku gsung thugs yon tan phrin las dang bcas pa'i dbang thams cad thob par mos shig_e dza yaHb+h+yoH_dam tshig chen po'i sogs/_a+ye ring bzla bzhin bskur ro/_/rjes gtor zan dngos grub kyi rdzas su rol pas las rab 'byams thogs med du 'grub par mos shig_/dngos grub ba~M chen gyi dbang bskur ba la/_gser gyi maN+Dal phul te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/_hoH_bla ma 'jam dpal gshin rje'i gshed:_bdag la brtse bar dgongs su gsol:_dngos grub chen po thob bya'i phyir:_ba~M chen gsang ba'i dbang bskur stsol:_ba~M chen tsit+ta gru gsum gyi gdan du 'jam dpal phyag rgya zil gnon sems byung dag pa rtsa ba'i lha drug_/rgyan lha brgyad/_rtsa ba zlum po'i tshul gyis zla gam gsum la sprul pa gsum/_mdun du ye shes rtsa la ya ma rA dza/_g.yas chos nyid rtsa la ya ba ti/_rgyab yon tan gyi rtsa la a wa glang mgo_/g.yon rang rgyud kyi rtsa la ral ba tshar dgu_/rnam shes tshogs brgyad yul dus dag pa mon bdud yab yum/_lte ba 'pho ba bcu gnyis kyi rtsa la khams bcu gnyis dag pa'i 'chi bdag_/lto ba khrag khyams 'obs srung sha za king kang*/_ba~M gyi phyi ru phung po lnga la ya mAn+ta ka dang gshed bzhi/_'byung ba yum lnga rnam shes mthar byed brgyad/_yan lag sgo ba ste dkyil 'khor yongs rdzogs gsal bar byin gyis brlabs pas sku gsung thugs kyi dbang dang dngos grub thob par mos shig__hU~M:_rnam rtog mtshan ma kun spangs shing:_dngos grub chen po'i rdzas su blta:_des ni ye shes mchog thob phyir:_dngos grub chen po 'di longs shig:__hU~M:_bde chen ba~M gyi pho brang na:_mchog dang thun mong dngos grub 'khyil:_phyag rgya zil gnon ngo bo ste:_thugs bcud ye shes dbang bskur ro:_d+harma d+hA tu tsit+ta shud+d+he a:_zhes gnas gsum du bzhag_/'khrul rtog gi spang blang 'dzin zhen rnams sems kyi rol pa tsam las don la skye 'gag gnas bral chos nyid bde chen thig le nyag gcig las ma g.yos pa mtshon phyir ba~M nyid dkyil 'khor gyi lha'i rol par byin gyis brlabs te dngos grub kyi rdzas su rol pas dug lnga rang grol 'jam dpal bde ba chen po'i ye shes rgyud la bskyed pa'i rdzas su brdas ngo sprad pa ni/_rnam rtog spang blang 'dzin zhen rnams:_sems kyi rol par blta byas te:_ye shes rgyan du shar ba na:_spang blang blo yi gzeb las grol:_rig pa gcer mthong nam mkha' 'dra:_nyon mongs thams cad skye grol yin:_dug lnga rang grol ye shes che:_sems 'di skye med chos kyi sku:_ka dag lhun grub rang grol lo:_zhes ngo sprad la/_lha rnams dngos grub kyi bdud rtsir zhu bar bsam la/_ba~M chen bsil zhing phud lha la 'bul/_gdong*/_mig_/mgo bo/_lus kyi cha stod/_dme ba lnga gsang rdzas la bsres nas slob ma la sbyin te/_hoH_ba~M chen bdud rtsi 'di sbyin pas:_mchog gi dngos grub thob par shog:_ba~M chen sha 'di tshe la mtshon:_tshe yi dngos grub thob par shog:_ba~M chen khrag 'di chang la mtshon:_bde chen ye shes don rtogs shog:_ba~M chen rus pa mtshon char mtshon:_nus mthu'i dngos grub thob par shog:_a ti ti ra sid+d+hi a la la ho:_zhes dpon slob gnyis kas rol/_smon lam dang bkra shis bya'o/_/de nas sku gsum gyi yon tan yongs su rdzogs pa stobs chen pu ri'i dbang bskur bas srung bshig bsad zlog mnan 'gugs mngon spyod kyi las drug la sogs pa phrin las rab 'byams kyi dbang thob par mos shig_/mchod rten spyi bor bzhag la/_hU~M:_dus gsum rgyal ba thams cad kyi:_mi shigs thugs kyi mchod rten ni:_phyag rgya zil gnon sku yi dbyings:_srung ba pu ri'i dbang bskur ro:_oM d+harma d+hA tu ka ni ka rak+Sha:_a b+hi Shiny+tsa hU~M:_de ltar phyi pu ri'i dbang de yang nang rang lus rdo rje phung po'i grong khyer la gdod nas yongs grub chen por rdzogs pa'i don ngo sprad pa ni/_hU~M:_rang byung lus la mchod rten lhun gyis grub:_rked pa rus sbal chu glang btegs pa yis:_brla dang dpyi mig khri dang mtshan ma e:_rgyu ma sbrul khri don snod mchin khri rnams:_sprul pa'i gshed chen sgal tshigs srog shing ste:_byang khog shel gyi bum pa zlum po'i nang:_glo ba gyad gnon sprul pa'i lha brgyad bzhugs:_srog rtsa mi shigs rdo rje 'od lnga 'bar:_snying ni nyi zla'i gwa'u snying khrag ni:_bcom ldan 'jam dpal phyag rgya zil gnon sku:_mgo bo bre la dung khang chos 'khor dang:_mgo lpags char khebs ral pa khyung gi tog:_rna ba lag pa dar dpyang cod pan mdzes:_ba spu srung ba'i 'khor lo bcu gsum 'bar:_rang bzhin lhun grub srung ba'i 'khor lor rdzogs:_rtsa rlung thig le de dag don la chos nyid bde gshegs snying po'i rang mdangs su lhun gyis grub pa gsang ba chen po'i mchod rten du shes par bya ba'i phyir:_hU~M:_rang bzhin chos kyi dbyings nyid las:_ma bcos stong par mchod rten shar:_ye nas gzhom gzhig yongs su bral:_ka dag 'di ni srung ba'i mchog:_bsgom dang bsgrub bya gang yang med:_chos nyid klong du lta ba'i rgyal:_phyag rgya zil gnon thugs kyi dbyings:_rang byung ye shes ngo mtshar che:_zang thal nam mkha'i dkyil dang 'dra:_spang blang blo yi gzeb las grol:_zhes ngo sprad/_de ltar legs par rtogs na don gnyis kyi phrin las 'bad med lhun gyis grub par rdzogs par 'gyur ro/_/gza' bdud/_khra zin/_las gshin bcas kyi bka' gtad mkhan rat+na'i yig cha ltar shes par bya'o/_/de ltar yang zab 'khor lo gsum dbang*/_baM chen gsang ba'i dbang bskur/_pu ri dkar nag bcas rdzogs par byin pas bsnyen sgrub kyi drod tshad rnyed nas sangs rgyas kyi bstan pa srung ba'i las la brtson par gyis shig_/ye d+harma dang shis pa brjod la me tog 'thor/_de dag rnams kyis gu ru'i thugs dam zab pa skor bdun las/_drag sngags kyis zab pa gshin rje tshe bdag nag po'i yang zab 'khor lo gsum dbang sogs legs par grub pa yin pas sogs kyis mtshams sbyar la/_dam tshig khas blang*/_gtang rag maN+Dal phyin chad spyi ltar bya/_bzhi pa rjes kyi bya ba/_slob dpon gyis tshogs la rol/_mjug gi spyi chings ltar lhag ma btang*/_bskul ba/_chad mdo'i mnyam du gter srung gtor ma rnams kyang phul/_brtan ma bskyang*/_rta bro brdung*/_dkyil 'khor gtang rag mchod bstod/_nongs bshags bzod gsol/_ye shes pa dkyil 'khor sogs rten la brtan bzhugs/_dam tshig pa rang la bsdu/_bdag bskyed bsdu ldang*/_bsngo smon shis brjod kyi bar mtha' rgyas su bya'o/_/zab gsang rdo rje'i tha ram 'byed pa yi/_/blo nus dman yang dad mos nyer len gyis/_/ngo mtshar chos kyi bdud rtsi rang skal du/_/khyab bdag bla mas bstsal ba dus mthar yang*/_/smin grol rgyun mi 'chad pa'i zhabs tog tu/_/spel 'dis rang gzhan sgrib par mi 'gyur zhing*/_/zab don nyi 'od ches gsal bstan 'gro yi/_/phan bde'i dga' ston rgyas brtan 'phel gyur cig_/ces zab gsang rmad du byung ba 'di dag la 'jug bde'i dbang chog zhig grub par gyis zhes mchog bstan la rgyu mtshan shes pa'i blo mig thob pa gnas dgon byang 'dren pad+ma bkra shis nas rten bcas ched bskul bzhin/_'jam mgon bla ma rnam gnyis kyi gsung gi snang ba la brten nas nag 'gros su 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis gdod nas grub pa'i rdo rje'i gnas kyis phyogs kun mdzes pa bal yul bstan gnyis dar rgyas gling du rang lo gya gnyis lor bris pa yi ge gnyis par 'god pa'i mthun 'gyur kyang bskul pa pos bgyis pa 'dis kyang dpal o rgyan sangs rgyas gnyis pa'i phrin las phyogs dus kun tu rtag khyab lhun gyis grub par gyur cig_/sarba mang+ga laM/_dge'o//_//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: