JKW-KABUM-15-BA-010-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དགའ་རབ་སྙིང་ཐིག་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་དབང་ཟིན།
Wylie title dga' rab snying thig zhi ba dang khro bo'i dbang zin JKW-KABUM-15-BA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 10, Text 4, Pages 231-233 (Folios 4a2 to 5a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dga' rab snying thig zhi ba dang khro bo'i dbang zin. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 231-233. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Notes - zin bris  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle དགའ་རབ་སྙིང་ཐིག་ (dga' rab snying thig)
[edit]
དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས་ཕྱི་ཡི་དམ་ཞི་བ་རྡོར་སེམས་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་སྐོར་ལ་དབང་། ཁྲིད། ལུང་གསུམ། དང་པོ་ནི། གཞུང་རྩ་བ་ལྟར་སྦྱོར་བ་སྡིག་སྒྲིབ་དག་བྱེད་ཀྱི་ཁྲུས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་དད་པ་བཞི་ཡོངས་རྫོགས་དང་། རིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཤམ་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་མྱོང་གྲོལ་རྫས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བཅས། གཉིས་པ་ནི། གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་དང་། ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེའི་སྟེང་ནས་ཐུན་དང་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ། གཞི་བསྐྱེད་རིམ། ལམ་ཐབས། འབྲས་བུ་གྲོལ་བའི་རིམ་པ། རྗེས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་བཅས། གསུམ་པ་ནི། ཡི་དམ་ཞི་བའི་སྒྲུབ་པ་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་ལ་ནང་གསེས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས། མན་ངག །དབང་ཆོག །བཤགས་སྐོང་། མྱོང་གྲོལ་གྱི་རྫས་སྦྱོར་བཅས། ཆོག་སྒྲིག་ལ་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་སྤྲིན་ཕུང་། ལས་བྱང་བདེ་ཆེན་མྱུར་ལམ། བསྐྱེད་རྫོགས་སྙིང་པོ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་རྣམས་སོ། ། ༈ ནང་བདེ་མཆོག་ཁྲོ་ཆགས་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་གཙོ་བོ་བསྡུས་པ་ཧེ་རུ་ཀ་འདུས་པའི་ཐུགས་ཏིག་ལ་དབང་། ཁྲིད། ལུང་གསུམ། དང་པོ་ནི། སློབ་མ་ལྷག་གནས་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ་ལྟར་འཇུག་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རྒྱལ་བ་རྟག་པ་ལ་བརྟེན་ནས་ཅོད་པན་༡གྱི་དབང་དང་བུམ་༢པའི་དབང་ལྷ་དབང་བཅས། པདྨ་གར་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་གསང་དབང་༣། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡབ་ཡུམ་ལ་བརྟེན་ནས་ཕོ་ཉའི་དབང་༤དང་བཞི་པའི་ངོ་སྤྲོད། ལས་ཀྱི་དབང་༥ལ་གསུམ་ལས། རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་ལ་བརྟེན་ནས་འཆད་པའི་དབང་། ཧེ་རུ་ཀ་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲོལ་བའི་དབང་། རྟ་མཆོག་ལ་བརྟེན་ནས་ལས་ཀྱི་དབང་སྟེ་དབང་ལྔ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། གཉིས་པ་ནི། བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་ལྔ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་ལྟར། ཐུན་དང་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་སྤྱི་ལྟར་དང་། དངོས་གཞི་བུམ་དབང་གི་ལམ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ། གསང་དབང་གི་ལམ་ཐིག་ལེའི་རྣལ་འབྱོར། ཤེར་དབང་གི་ལམ་ཕོ་ཉའི་རྣལ་འབྱོར། དབང་བཞི་པའི་ལམ་འོད་གསལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར། དེའི་བོགས་འདོན་རྨི་ལམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་འགྲུབ་ཚུལ་བཅས། གསུམ་པ་ནི། སློབ་མ་ལྷག་གནས་རིན་ཆེན་སྙིང་པོ། ཕྲིན་ལས་རིན་ཆེན་སྒྲོན་མེ། བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་ལྔ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ། རྟེན་གསུམ་ལྷག་གནས་རིན་ཆེན་དྲ་བ། སྲེག་བླུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་སྣང་བ། ཚོར་གྲོལ་གླུའི་སྙིང་པོ་རིན་ཆེན་སྒྲ་དབྱངས། མཐོང་གྲོལ་གར་གྱི་ཆོ་ག་རིན་ཆེན་རོལ་པ་སྟེ་གཞུང་རིན་ཆེན་རྣམ་བདུན་དང་། ཤིན་ཏུ་གསང་བའི་གབ་ཡིག་བཅས་རྒྱ་གཞུང་ཁོ་ནའོ། །དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་ཏིག་ལས། གསང་བ་བདེ་མཆོག་ཁྲོ་བོ་དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་སྐོར་ལ་དབང་། ཁྲིད། ལུང་གསུམ། དང་པོ་ནི། གཏེར་གཞུང་ལྟར་ཟབ་མོའི་དབང་བཞི་མཐའ་རྟེན་རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དབང་བཅས། གཉིས་པ་ནི། གཏེར་གཞུང་ལྟར་དམན་པ་དབྱིབས། ཟབ་པ་སྔགས། མཐར་ཐུག་ཆོས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གསུམ་གྱི་ཁྲིད། གསུམ་པ་ནི། གཏེར་གཞུང་ལ་ནང་གསེས་སུ། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབྱིབས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། རྩ་རླུང་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་བྱང་སེམས་ཆོས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར། རྡོ་རྗེ་ཚེའི་དགོངས་པ། སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་ཟབ་དབང་བཅས་སོ།། །།
[edit]

dga' rab snying thig zhi ba dang khro bo'i dbang zin/__ dga' rab rdo rje'i snying tig las phyi yi dam zhi ba rdor sems sangs rgyas mnyam sbyor gyi skor la dbang /__khrid/__lung gsum/__dang po ni/__gzhung rtsa ba ltar sbyor ba sdig sgrib dag byed kyi khrus sngon du 'gro ba'i dad pa bzhi yongs rdzogs dang /__ril sgrub kyi gsham nas 'byung ba ltar myong grol rdzas kyi dbang bskur bcas/__gnyis pa ni/__gter gzhung rtsa ba dang /__nyams len snying po bde chen thig le'i steng nas thun dang khrid kyi sngon 'gro/__gzhi bskyed rim/__lam thabs/__'bras bu grol ba'i rim pa/__rjes kyi rnal 'byor bcas/__gsum pa ni/__yi dam zhi ba'i sgrub pa gter gzhung rtsa ba la nang gses su sgrub thabs/__man ngag__/dbang chog__/bshags skong /__myong grol gyi rdzas sbyor bcas/__chog sgrig la brgyud 'debs bde chen sprin phung /__las byang bde chen myur lam/__bskyed rdzogs snying po bde chen thig le rnams so/___/__!_nang bde mchog khro chags sangs rgyas mnyam sbyor 'khor los sgyur ba gtso bo bsdus pa he ru ka 'dus pa'i thugs tig la dbang /__khrid/__lung gsum/__dang po ni/__slob ma lhag gnas rin chen snying po ltar 'jug pa khyad par can sngon du 'gro bas rgyal ba rtag pa la brten nas cod pan 1gyi dbang dang bum 2pa'i dbang lha dbang bcas/__pad+ma gar dbang la brten nas gsang dbang 3/__rdo rje sems dpa' yab yum la brten nas pho nya'i dbang 4dang bzhi pa'i ngo sprod/__las kyi dbang 5la gsum las/__rdo rje nyi ma la brten nas 'chad pa'i dbang /__he ru ka la brten nas sgrol ba'i dbang /__rta mchog la brten nas las kyi dbang ste dbang lnga yongs su rdzogs pa/__gnyis pa ni/__bskyed rdzogs rim lnga rin chen phreng ba ltar/__thun dang khrid kyi sngon 'gro spyi ltar dang /__dngos gzhi bum dbang gi lam bskyed pa'i rim pa/__gsang dbang gi lam thig le'i rnal 'byor/__sher dbang gi lam pho nya'i rnal 'byor/__dbang bzhi pa'i lam 'od gsal gyi rnal 'byor/__de'i bogs 'don rmi lam gyi rnal 'byor mthar thug gi 'bras bu 'grub tshul bcas/__gsum pa ni/__slob ma lhag gnas rin chen snying po/__phrin las rin chen sgron me/__bskyed rdzogs rim lnga rin chen phreng ba/__rten gsum lhag gnas rin chen dra ba/__sreg blugs kyi cho ga rin chen snang ba/__tshor grol glu'i snying po rin chen sgra dbyangs/__mthong grol gar gyi cho ga rin chen rol pa ste gzhung rin chen rnam bdun dang /__shin tu gsang ba'i gab yig bcas rgya gzhung kho na'o/___/dga' rab rdo rje'i snying tig las/__gsang ba bde mchog khro bo dpal yang dag he ru ka'i skor la dbang /__khrid/__lung gsum/__dang po ni/__gter gzhung ltar zab mo'i dbang bzhi mtha' rten rdo rje tshe'i dbang bcas/__gnyis pa ni/__gter gzhung ltar dman pa dbyibs/__zab pa sngags/__mthar thug chos kyi rnal 'byor gsum gyi khrid/__gsum pa ni/__gter gzhung la nang gses su/__bskyed rim gyi sgrub thabs dbyibs kyi rnal 'byor/__rtsa rlung sngags kyi rnal 'byor/__rten dang brten pa'i byang sems chos kyi rnal 'byor/__rdo rje tshe'i dgongs pa/__slob ma rjes 'dzin zab dbang bcas so//___//

Footnotes

Other Information