JKW-KABUM-10-THA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་སྐོར།
Wylie title 'jam skor JKW-KABUM-10-THA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 10, sde tshan 4, Pages 183-398 (Folios 1a to 108b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre
Deity 'jam dpal dbyangs

34 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
183-210
འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་དཔའ་བོ་གཅིག་པུ་གྲུབ་པའི་སྒྲུབ་རྗེས་ལས་ཚོགས་དང་བཅས་པ་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་།
'jam pa'i rdo rje dpa' bo gcig pu grub pa'i sgrub rjes las tshogs dang bcas pa dngos grub rgya mtsho'i sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
210-211
འཇམ་དཀར་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་།
'jam dkar brgyud 'debs kha skong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
211-231
འཇམ་དཀར་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ཉེར་མཁོའི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
'jam dkar ma ti lugs kyi bsnyen sgrub las gsum gyi nyer mkho'i zin bris bdud rtsi'i snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
231-235
འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
'jam dpal dkar po ma ti lugs kyi sgrub thabs bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
235-237
འཇམ་དཔལ་དཀར་པོ་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་།
'jam dpal dkar po ma ti lugs kyi bla ma brgyud pa'i gsol 'debs bdud rtsi'i sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
237-239
འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་མ་ཏི་ལུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་བ་བདུད་རྩིའི་ཡང་སྙིང་།
'jam dbyangs dkar po ma ti lugs kyi sgrub thabs shin tu bsdus ba bdud rtsi'i yang snying
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
239-240
འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་བསྟོད་ཚིག་གི་ཁ་སྐོང་།
'jam dbyangs dkar po'i sgrub pa'i skabs su nye bar mkho ba'i bstod tshig gi kha skong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
240-246
འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཉུང་གསལ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་ཞལ་ལུང་།
'jam dpal smra ba'i seng ge'i sgrub thabs nyung gsal snying por dril ba grub pa mchog gi zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
246-248
འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་གྱི་བསྙེན་ཐབས་ཉུང་གསལ།
'jam dbyangs dmar ser gyi bsnyen thabs nyung gsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
248-258
འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དམར་སེར་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་ཞལ་ལུང་།
'jam dbyangs a ra pa tsa na dmar ser dpa' bo gcig pa'i sgrub thabs 'jam mgon dgyes pa'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
258-267
འཇམ་དབྱངས་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཡིད་ཀྱི་འདོད་འཇོ།
'jam dbyangs a ra pa tsa na lha lnga'i sgrub thabs snying por dril ba yid kyi 'dod 'jo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
267-271
འཇམ་དཔལ་དམར་སེར་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།
'jam dpal dmar ser gyi sgrub thabs snying por dril ba blo gros snang ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
271-274
འཇམ་དབྱངས་དམར་སེར་དཔའ་བོ་གཅིག་པའི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
'jam dbyangs dmar ser dpa' bo gcig pa'i rjes gnang gi brgyud 'debs smon lam dang bcas pa 'jam mgon dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
274-279
པཎྜི་ཏ་གསེར་གདུགས་ཅན་ནས་བརྒྱུད་པའི་འཇམ་དཔལ་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རྗེས་གནང་དང་བཅས་པ།
paN+Di ta gser gdugs can nas brgyud pa'i 'jam dpal shes rab 'khor lo'i sgrub thabs rjes gnang dang bcas pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
279-280
འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བློ་གྲོས་འདོད་འཇོ།
'jam dbyangs shes rab 'khor lo'i bla ma brgyud pa la gsol ba 'debs pa blo gros 'dod 'jo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
16
280-291
འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་འཁོར་ལོའི་གདམས་པའི་སྙིང་པོ་མདོར་བསྡུས་པ་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།
'jam dbyangs shes rab 'khor lo'i gdams pa'i snying po mdor bsdus pa blo gros snang ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
17
291-295
རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་འཇམ་མགོན་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན།
rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi bstod sgrub zab mo nyams su len tshul 'jam mgon dgyes pa'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
18
295-297
རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།
rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi bstod sgrub zab mo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs blo gros snang ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
19
297-307
མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྗེས་གནང་བྱ་ཚུལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣ་རྒྱན།
mtshan yang dag par brjod pa'i 'jam dpal gyi rjes gnang bya tshul rin po che'i rna rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
20
307-309
མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།
mtshan yang dag par brjod pa'i 'jam dpal gyi rjes su gnang ba'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs rin chen phreng mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
21
309-315
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་བཀླག་ཐབས་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་སྟེར།
'phags pa 'jam dpal gyi mtshan yang dag par brjod pa'i rgyud kyi bklag thabs ye shes grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
22
315-320
ཕུར་བུའི་ལུགས་དབྱངས་ཅན་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་མཁྱེན་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།
phur bu'i lugs dbyangs can dkar mo'i sgrub thabs kun mkhyen dgyes pa'i lam srol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
23
320-353
བོ་དོང་པཎ་ཆེན་ལུགས་ཀྱི་དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་མཚོ་བྱུང་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།
bo dong paN chen lugs kyi dbyangs can ma dkar mo'i bsnyen sgrub las gsum mtsho byung dgyes pa'i lam srol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
24
353-358
དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ཉམས་ལེན་བློ་གྲོས་ཨུཏྤལ་རྒྱས་པའི་ཉིན་བྱེད།
dbyangs can dmar mo'i gsang sgrub nyams len blo gros ut+pal rgyas pa'i nyin byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
25
358-359
སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བློ་གྲོས་མཆོག་སྦྱིན།
sgra dbyangs lha mo dbyangs can ma dmar mo la gsol ba 'debs pa blo gros mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
26
359-361
དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོ་གསང་སྒྲུབ་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་བློ་གྲོས་མཆོག་སྩོལ།
dbyangs can ma dmar mo gsang sgrub kyi rjes gnang gi brgyud 'debs smon lam dang bcas pa blo gros mchog stsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
27
361-369
བོ་དོང་དབྱངས་ཅན་དམར་མོའི་གསང་སྒྲུབ་ལྷ་ལྔའི་སྒྲུབ་རྗེས་འཇིགས་བྲལ་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ།
bo dong dbyangs can dmar mo'i gsang sgrub lha lnga'i sgrub rjes 'jigs bral dgyes pa'i lam srol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
28
369-376
དབྱངས་ཅན་དཀར་མོ་ཕྱག་བཞི་མའི་སྒྲུབ་རྗེས་ཟླ་བ་གཞོན་ནུའི་འཁྲི་ཤིང་།
dbyangs can dkar mo phyag bzhi ma'i sgrub rjes zla ba gzhon nu'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
29
376-380
མི་གཡོ་བ་དཀར་པོའི་སྒྲུབ་ཐབས་བློ་གྲོས་གྲུབ་སྟེར།
mi g.yo ba dkar po'i sgrub thabs blo gros grub ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
30
380-381
བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་བྱེད།
brgyud 'debs ye shes rgyas byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
31
381-382
ཕག་དཀར་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།
phag dkar brgyud 'debs ye shes char 'bebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
32
382-387
རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་མའི་སྒྲུབ་ཐབས་མདོར་བསྡུས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།
rdo rje phag mo dkar mo shes rab gsal byed ma'i sgrub thabs mdor bsdus ye shes snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
33
387-391
བསྙེན་ཐབས་ཡེ་ཤེས་སྣང་སྟེར།
bsnyen thabs ye shes snang ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
34
391-398
རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་མའི་བྱིན་རླབས་མཚམས་སྦྱོར་ངག་གི་དཔལ་སྟེར།
rdo rje phag mo shes rab gsal byed ma'i byin rlabs mtshams sbyor ngag gi dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.


Footnotes

Other Information