JKW-KABUM-10-THA-004-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར།
Wylie title rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi bstod sgrub zab mo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs blo gros snang ster JKW-KABUM-10-THA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 10, sde tshan 4, Text 18, Pages 295-297 (Folios 57a6 to 58a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi bstod sgrub zab mo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs blo gros snang ster. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 10: 295-297. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Deity 'jam dpal dbyangs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/manjushri-praise-sadhana-lineage-prayer
Colophon

ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ།།

zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos so

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་བསྟོད་སྒྲུབ་ཟབ་མོའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བློ་གྲོས་སྣང་སྟེར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །འཇམ་པའི་དབྱངས་དང་རྡོ་རྗེ་མཚོན་ཆ་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་པ་རྔོག་ལོ་ཆེ། །རིན་ཆེན་གྲགས་དང་བྱང་ཆུབ་གྲགས་པ་ཆོས་སེང་བརྩོན་འགྲུས་སེང་གེའི་ཞབས། །དར་མ་སེང་གེ་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་དར་ཚུལ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་དཔལ། །རིན་ཆེན་སེང་གེ་བུ་སྟོན་ཡབ་སྲས་བཀྲ་ཤིས་རིན་ཆེན་ངོར་ཆེན་རྗེ། །གྲགས་རྒྱལ་ལེགས་འབྱུང་ཀུན་དགའ་བསོད་ནམས་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་སངས་རྒྱས་སེང་གེ། བུདྡྷའི་མཚན། །ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་ནམ་མཁའ་སངས་རྒྱས་བསོད་བཀའ་འགྱུར་བ། མཆོག་རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་དང་། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཀུན་དགའ་ལྷུན་གྲུབ་ལེགས་པའི་འབྱུང་གནས་ཀུན་བློའི་ཞབས། །བསྟན་པའི་ཉི་མ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ངག་དབང་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་སོགས། །དངོས་བརྒྱུད་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཚོགས་ལ་མི་ཕྱེད་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ཤིང་། །འཇམ་མགོན་བསྔགས་པའི་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མངས་དད་གསུམ་སོར་མོས་བསྐུལ་བ་ལས། །གནས་སྐབས་ཕྱི་ནང་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོར་བློ་གྲོས་སྣང་བ་རྒྱས་པ་དང་། །མཐར་ཐུག་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་འདས་པའི་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་བྱིན་རློབས། ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ།། །། ༈
[edit]

rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi bstod sgrub zab mo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs blo gros snang ster/ @#/_/rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi bstod sgrub zab mo'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs blo gros snang ster zhes bya ba bzhugs so/__/'jam pa'i dbyangs dang rdo rje mtshon cha 'bum phrag gsum pa rngog lo che/__/rin chen grags dang byang chub grags pa chos seng brtson 'grus seng ge'i zhabs/__/dar ma seng ge 'jam dpal rdo rje dar tshul bsod nams rgyal mtshan dpal/__/rin chen seng ge bu ston yab sras bkra shis rin chen ngor chen rje/__/grags rgyal legs 'byung kun dga' bsod nams dkon mchog lhun grub sangs rgyas seng ge/__bud+d+ha'i mtshan/__/nam mkha' dpal bzang nam mkha' sangs rgyas bsod bka' 'gyur ba/__mchog rin chen rgya mtsho dang /__/phyogs las rnam rgyal kun dga' lhun grub legs pa'i 'byung gnas kun blo'i zhabs/__/bstan pa'i nyi ma 'jam dpal gzhon nu ngag dbang rdo rje rin chen sogs/__/dngos brgyud dpal ldan bla ma'i tshogs la mi phyed gus pas gsol 'debs shing /__/'jam mgon bsngags pa'i nor bu'i rgyud mangs dad gsum sor mos bskul ba las/__/gnas skabs phyi nang rig gzhung rgya mtshor blo gros snang ba rgyas pa dang /__/mthar thug srid zhi'i mtha' las 'das pa'i kun mkhyen ye shes thob byin rlobs/__zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos so//____//__!_

Footnotes

Other Information