JKW-KABUM-10-THA-004-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས།
Wylie title mtshan yang dag par brjod pa'i 'jam dpal gyi rjes su gnang ba'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs rin chen phreng mdzes JKW-KABUM-10-THA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 10, sde tshan 4, Text 20, Pages 307-309 (Folios 63a6 to 64a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mtshan yang dag par brjod pa'i 'jam dpal gyi rjes su gnang ba'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs rin chen phreng mdzes. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 10: 307-309. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Deity 'jam dpal dbyangs
Colophon

།ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩའི་རྗེས་གནང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ལ་འདི་སྦྱར་དུ་རུང་ངོ་།།

zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__sgrub thabs brgya rtsa'i rjes gnang thams cad kyi brgyud 'debs la 'di sbyar du rung ngo

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །མཚན་ཡང་དག་པར་བརྗོད་པའི་འཇམ་དཔལ་གྱི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་རིན་ཆེན་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གསང་བདག་ཛེ་ཏཱ་རི། །རྡོ་རྗེ་གདན་པ་ཆེ་ཆུང་བ་རི་བ། །ས་ཆེན་རྩེ་མོ་གྲགས་པ་ས་པཎ་དང་། །ཀུན་དགའ་དཔལ་བ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཉན་ཆེན་བསོད་ནམས་བརྟན་པ་བསོད་ནམས་སྐྱབས། །གཟུངས་ཀྱི་དཔལ་བ་དཔལ་ལྡན་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་། །ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན་ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །ཀུན་དགའ་བཟང་པོ་རྣམས་ལ༴ རྒྱལ་ཚབ་ཀུན་དབང་ཡོངས་འཛིན་དཀོན་མཆོག་འཕེལ། །དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་དཀོན་མཆོག་དཔལ་ལྡན་དང་། །ཤར་ཆེན་ཀུན་བཀྲ་ཤེས་རབ་འབྱུང་གནས་དཔལ། །བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ་རྣམས་ལ༴ ལྷུན་གྲུབ་དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་དང་། །བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ཞབས། །ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་པ། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་དང་ཚོགས་གཉིས་མཐུས། །མཚན་བཅས་མཚན་མེད་ཏིང་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་ནས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཀྱིས། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩའི་རྗེས་གནང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་ལ་འདི་སྦྱར་དུ་རུང་ངོ་།། །། ༈
[edit]

mtshan yang dag par brjod pa'i 'jam dpal gyi rjes su gnang ba'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs rin chen phreng mdzes/_ @#/_/mtshan yang dag par brjod pa'i 'jam dpal gyi rjes su gnang ba'i bla ma brgyud pa'i gsol 'debs rin chen phreng mdzes zhes bya ba bzhugs so/__/rdzogs pa'i sangs rgyas gsang bdag dze tA ri/__/rdo rje gdan pa che chung ba ri ba/__/sa chen rtse mo grags pa sa paN dang /__/kun dga' dpal ba rnams la gsol ba 'debs/__/nyan chen bsod nams brtan pa bsod nams skyabs/__/gzungs kyi dpal ba dpal ldan tshul khrims dang /__/ye shes rgyal mtshan ngor chen rdo rje 'chang /__/kun dga' bzang po rnams la=__rgyal tshab kun dbang yongs 'dzin dkon mchog 'phel/__/dkon mchog lhun grub dkon mchog dpal ldan dang /__/shar chen kun bkra shes rab 'byung gnas dpal/__/bsod nams rgya mtsho rnams la=__lhun grub dpal ldan kun dga' bkra shis dang /__/bsod nams rin chen kun dga' blo gros zhabs/__/nam mkha' 'chi med skyabs gnas kun 'dus pa/__/rtsa ba'i bla ma rnams la gsol ba 'debs/__/de ltar gsol ba btab dang tshogs gnyis mthus/__/mtshan bcas mtshan med ting 'dzin mthar phyin nas/__/'jig rten 'jig rten 'das pa'i dngos grub kyis/__/phan bde'i dge mtshan rgyas par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__sgrub thabs brgya rtsa'i rjes gnang thams cad kyi brgyud 'debs la 'di sbyar du rung ngo //____//__!_

Footnotes

Other Information