JKW-KABUM-10-THA-004-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཕག་དཀར་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས།
Wylie title phag dkar brgyud 'debs ye shes char 'bebs JKW-KABUM-10-THA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 10, sde tshan 4, Text 31, Pages 381-382 (Folios 100a4 to 100b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ (byams pa kun dga' bstan 'dzin)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. phag dkar brgyud 'debs ye shes char 'bebs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 10: 381-382. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་མ་ (rdo rje phag mo dkar mo shes rab gsal byed ma)
Deity phag dkar
Colophon

།ཞེས་པའང་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལས་ཆོས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

zhes pa'ang rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin las chos tshul 'di'i bka' drin thob pa mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/

[edit]
༄༅། །རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་དཀར་མོ་ཤེས་རབ་གསལ་བྱེད་མའི་བརྒྱུད་འདེབས་ཡེ་ཤེས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་ཡུམ་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧཱིས། །མངོན་སུམ་རྗེས་བཟུང་ཀོངྐ་དཱཏྟ་དང་། །འཇིགས་མེད་འབྱུང་གནས་ལེགས་སྤྱོད་རིན་ཆེན་སྲུང་། །མ་ན་ཀ་ཤྲཱི་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆག་ལོ་ཆོས་རྗེ་དཔལ་དང་མདོ་སྡེ་དཔལ། །ཤོང་སྟོན་ལོ་ཆེན་མཆོག་ལྡན་ལེགས་པའི་བློ། །བློ་གྲོས་བརྟན་པ་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་དང་། །ས་བཟང་འཕགས་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངོར་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་དབང་གྲགས་རྒྱལ་ཞབས། །མཁན་ཆེན་ལེགས་འབྱུང་དཀོན་མཆོག་ལྷུན་གྲུབ་དང་། །ཀུན་དགའ་མཆོག་ལྡན་མུས་ཆེན་ནམ་མཁའི་མཚན། །མཆོག་ལེགས་རྡོ་རྗེ་རྣམས་ལ༴ བསྟན་འཛིན་བཟང་པོ་མཁྱེན་རབ་བྱམས་པའི་དཔལ། །རྨོར་ཆེན་རྗེ་དང་འཇམ་མགོན་གནས་གསར་བ། །ཀུན་དགའ་བློ་གྲོས་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་དང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དང་། །རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་བསྒོམས་བཟླས་རྣལ་འབྱོར་མཐུས། །ཉོན་མོངས་ཤེས་བྱའི་སྒྲིབ་གཉིས་ཀུན་བྱང་ནས། །ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལས་ཆོས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

phag dkar brgyud 'debs ye shes char 'bebs/__ @#/_/rdo rje phag mo dkar mo shes rab gsal byed ma'i brgyud 'debs ye shes char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/__/rgyal ba kun yum badz+ra wA ra hIs/__/mngon sum rjes bzung kong+ka dAt+ta dang /__/'jigs med 'byung gnas legs spyod rin chen srung /__/ma na ka shrI rnams la gsol ba 'debs/__/chag lo chos rje dpal dang mdo sde dpal/__/shong ston lo chen mchog ldan legs pa'i blo/__/blo gros brtan pa ma ti paN chen dang /__/sa bzang 'phags pa rnams la gsol ba 'debs/__/ngor chen rdo rje 'chang dbang grags rgyal zhabs/__/mkhan chen legs 'byung dkon mchog lhun grub dang /__/kun dga' mchog ldan mus chen nam mkha'i mtshan/__/mchog legs rdo rje rnams la=__bstan 'dzin bzang po mkhyen rab byams pa'i dpal/__/rmor chen rje dang 'jam mgon gnas gsar ba/__/kun dga' blo gros nam mkha' 'chi med dang /__/rtsa ba'i bla ma rnams la gsol ba 'debs/__/de ltar gus pas gsol ba btab pa dang /__/rdo rje btsun mo'i bsgoms bzlas rnal 'byor mthus/__/nyon mongs shes bya'i sgrib gnyis kun byang nas/__/ye shes snang ba rgyas par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin las chos tshul 'di'i bka' drin thob pa mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: