Category:Completion Stage - rdzogs rim

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:41, 20 July 2021 by Jeremi (talk | contribs) (Created page with "{{GenreCategoryPage}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

All pages tagged with the genre Completion Stage - rdzogs rim.

Here is a basic query of some of the information available about each text:

 TitleRevealerVolume #Total PagesPage NumbersDeityCycleTransmission TypeTerdzo Text #TEXT PDF
DKR-KABUM-08-NYA-004སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས༔'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
8750-53rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigTerdzo-SHA-032BDKR-KABUM-08-NYA-004.pdf
DKR-KABUM-14-PHA-006སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟབ་གསང་ཌཱ་ཀའི་ཐུགས་ཏིག་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
1446274-296rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigDKR-KABUM-14-PHA-006.pdf
DKR-KABUM-22-ZA-011བཀའ་བརྒྱད་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ལས༔ ཡུམ་བཀའ་ཌཱ་ཀིའི་སྲོག་ཏིག་གི་རྫོགས་པའི་རིམ་པ༔Khyentse, Dilgo
mchog gyur gling pa
2215128-135nam mkha'i dbyings kyi dbang phyug mayum bka' DA ki'i srog tigDKR-KABUM-22-ZA-011.pdf
JKCL-KABUM-08-NYA-006འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po845163-207'chi med 'phags ma'i snying thigJKCL-KABUM-08-NYA-006.pdf
JKCL-KABUM-09-TA-046ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་སེང་གདོང་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟབ་མོའི་བཅུད་ཐིག།94591-594seng gdong maJKCL-KABUM-09-TA-046.pdf
JKCL-KABUM-10-THA-002སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
1067-12rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigTerdzo-SHA-032BJKCL-KABUM-10-THA-002.pdf
JKW-KABAB-06-CHA-009མཁའ་འགྲོ་གསང་བ་ཀུན་འདུས་ལས། སྔོན་འགྲོ་དང་བཅས་པའི་རིམ་གཉིས་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར།jo mo sman mo
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
626111-136mkha' 'gro gsang ba kun 'dusyang gter - Rediscovered TreasureTerdzo-NGI-076
Terdzo-NGI-062
JKW-KABAB-06-CHA-009.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-027སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲག་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
196689-694rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionTerdzo-SHA-032BJKW-KABAB-19-DZA-027.pdf
JKW-KABAB-19-DZA-028སྙན་བརྒྱུད་ཡང་ཕུར་སྦྲགས་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་རྫོགས་རིམ་གུད་སྦས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཟབ་གསང་ཌཱ་ཀའི་ཐུགས་ཏིག་མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པའི་གསེང་ལམ།'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po
'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros
1941695-735rdo rje phur pa
yang dag he ru ka
yang phur sbrags ma'i zab tigsnyan brgyud - Aural TransmissionJKW-KABAB-19-DZA-028.pdf
JKW-KABUM-03-GA-001-035བསྐྱེད་རྫོགས་ཟིན་བྲིས་དེ་ཉིད་གསལ་བའི་འགྲེལ་པར་སོགས།357645-701JKW-KABUM-03-GA-001.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-012ཨཱརྻ་དེ་ཝའི་སྤྱོད་བསྡུས་སྒྲོན་མ་ལས་ཟབ་གནད་གཅེས་བཏུས་སོགས་དང་།559423-481JKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-05-CA-002-017དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྣམ་པར་ཕྱེ་བ་སོགས།529523-551JKW-KABUM-05-CA-002.pdf
JKW-KABUM-07-JA-010དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ལཱུ་ཧི་པའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བདེ་ཆེན་འདོད་འཇོ།744165-208'khor lo bde mchogJKW-KABUM-07-JA-010.pdf
JKW-KABUM-07-JA-011-002དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་ནག་པོ་པའི་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་མདོར་བསྡུས་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ།736220-255'khor lo bde mchogbde mchog nag po lugsJKW-KABUM-07-JA-011.pdf
JKW-KABUM-07-JA-012དཔལ་འཁོར་ལོ་བདེ་མཆོག་བོང་བུའི་ཞལ་ཅན་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་ཡིག་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ།717257-273'khor lo bde mchogJKW-KABUM-07-JA-012.pdf
JKW-KABUM-07-JA-015-004རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ་ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་མའི་བསྐྱེད་རྫོགས་མདོར་བསྡུས་པ་མཁའ་སྤྱོད་བགྲོད་པའི་གསང་ལམ།753350-402rdo rje rnal 'byor manA ro mkha' spyod maJKW-KABUM-07-JA-015.pdf
JKW-KABUM-09-TA-002-002ཚེ་དཔག་མེད་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མདོར་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།919130-148tshe dpag medtshe dpag med grub rgyal lugsJKW-KABUM-09-TA-002.pdf
JKW-KABUM-15-BA-006-007གཏེར་གསར་མི་གཡོ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་ཟབ་མོའི་ས་བཅད།mchog gyur gling pa158163-170mi g.yo bami g.yo ba bdud bzhi zil gnonJKW-KABUM-15-BA-006.pdf
JKW-KABUM-15-BA-006-009མི་གཡོ་བ་རིགས་བཞིའི་རྫོགས་རིམ་ཆོས་དྲུག་གཏུམ་པོ་མཐིང་སེར་དམར་པོའི་ངག་འདོན།mchog gyur gling pa153173-175mi g.yo bami g.yo ba bdud bzhi zil gnonJKW-KABUM-15-BA-006.pdf
JKW-KABUM-15-BA-010-005བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་ལྔ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་བསྡུས་དོན།mchog gyur gling pa153233-235dpal he ru ka 'dus pa'i thugs tig bde mchog sangs rgyas mnyam sbyorJKW-KABUM-15-BA-010.pdf
JKW-KABUM-22-ZA-012-091བསྐྱེད་རྫོགས་བོགས་འདོན་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་གྲུབ་གཉིས་རོལ་མོ།224594-597JKW-KABUM-22-ZA-012.pdf