sa bcad Section 10

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཅུ་པ། གསན་ཡིག་སྐོར།

A cycle of records of teachings received.

22 Texts[edit]

ཡ་
1
1-98
རྒྱལ་བཀའ་རིན་པོ་ཆེ་གངས་ལྗོངས་སུ་འགྱུར་རོ་ཅོག་ལས་ཇི་ཙམ་ཐོབ་པའི་ཡི་གེ་མཛེས་པའི་གཟུགས་བརྙན་འབུམ་བཀྲའི་བཻ་ཌཱུར་དྭངས་པའི་ཨ་དར་ཤ།
rgyal bka' rin po che gangs ljongs su 'gyur ro cog las ji tsam thob pa'i yi ge mdzes pa'i gzugs brnyan 'bum bkra'i bai DUr dwangs pa'i a dar sha
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཡ་
2
99-183
རྒྱལ་བའི་བསྟན་འགྱུར་ཆེན་མོའི་ཐོབ་ཡིག་ངོ་མཚར་ཤེལ་དཀར་མེ་ལོང་།
rgyal ba'i bstan 'gyur chen mo'i thob yig ngo mtshar shel dkar me long
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཡ་
3
184-219
རྙིང་རྒྱུད་གསན་ཡིག།
rnying rgyud gsan yig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཡ་
4
220-284
རྙིང་མ་བཀའ་མའི་ཐོབ་ཡིག །ཨོཾ་སྭསྟི། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་སོགས།
rnying ma bka' ma'i thob yig /oM swasti/ dus gsum rgyal ba sogs
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཡ་
5
285-322
གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གྱི་བཀའ་བབས་ཉེ་བརྒྱུད་ཟབ་མོ་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་མཛོད་ཆེན་པོའི་ཐོབ་ཡིག་ངོ་མཚར་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ཕྲེང་མཛེས་མཚོ་སྐྱེས་དགྱེས་པའི་དབྱངས་སྙན།
gsang sngags snga 'gyur nang rgyud sde gsum gyi bka' babs nye brgyud zab mo rin chen gter gyi mdzod chen po'i thob yig ngo mtshar u dum wa ra'i phreng mdzes mtsho skyes dgyes pa'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
1
1-20
གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་རྟེན་དང་བཅས་པའི་ཐོབ་ཡིག་ནོར་བུ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ།
gdams ngag rin po che'i mdzod kyi smin grol rgyab rten dang bcas pa'i thob yig nor bu sna tshogs kyi phreng ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
2
21-29
བཀའ་བརྒྱུད་སྔགས་མཛོད་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ལུང་དང་བཅས་པའི་ཐོབ་ཡིག་རྒྱུད་སྡེ་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་མཛོད།
bka' brgyud sngags mdzod kyi dbang khrid lung dang bcas pa'i thob yig rgyud sde rin po che'i gter mdzod
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
3
30-55
འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་གཟིགས་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་པའི་སྡེའི་རྒྱ་ཆེན་བཀའ་ཡི་མཛོད་ཆེན་པོ་ལེགས་པར་ཐོབ་པའི་གཏམ་ཟབ་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ་མི་ཟད་དཔལ་གྱི་སྣང་བ།
'jam mgon chos kyi rgyal po kun gzigs blo gros mtha' yas pa'i sde'i rgya chen bka' yi mdzod chen po legs par thob pa'i gtam zab rgyas rgya mtsho mi zad dpal gyi snang ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
4
56-76
འོད་གསལ་ཐེག་རྩེའི་སྙིང་ཐིག་བི་མ་ལ་དང༌། པད་འབྱུང་གི་བཀའ་སྲོལ་སྙིང་ཐིག་མ་བུའི་སྨིན་གྲོལ་རྒྱབ་བརྟེན་བཅས་ཐོབ་ཚུལ་ངོ་མཚར་ནོར་བུའི་དོ་ཤལ།
'od gsal theg rtse'i snying thig bi ma la dang/ pad 'byung gi bka' srol snying thig ma bu'i smin grol rgyab brten bcas thob tshul ngo mtshar nor bu'i do shal
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
5
77-78
ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན་བརྒྱུད་ཡིག།
klong chen mdzod bdun brgyud yig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
6
79-81
བྱང་གཏེར་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་གསན་ཡིག།
byang gter dgongs pa zang thal gyi gsan yig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
7
82-104
གཏེར་ཆེན་པདྨ་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཐོབ་ཡིག་སྐལ་བཟང་ཕན་བདེའི་ཤིང་རྟ།
gter chen pad+ma gling pa'i zab gter yongs rdzogs kyi thob yig skal bzang phan bde'i shing rta
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
8
105-106
ལྷ་བཙུན་ཆོས་སྐོར་གསན་ཡིག།
lha btsun chos skor gsan yig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
9
107-132
སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེའམ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་གླིང་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་ཐོབ་ཡིག།
sprul pa'i gter chen stag sham nus ldan rdo rje'am o rgyan bsam gtan gling pa'i zab gter gyi thob yig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
10
133-141
རིག་འཛིན་འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོའི་ཟབ་ཆོས་སྐོར་ཀྱི་ཐོབ་ཡིག་དྲི་མེད་ཤེལ་དཀར་ཕྲེང་བ།
rig 'dzin 'ja' tshon snying po'i zab chos skor kyi thob yig dri med shel dkar phreng ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
11
142-161
ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་ཐོབ་ཡིག་རིན་ཆེན་སྙེ་མ།
kun mkhyen bla ma 'jigs med gling pa'i bka' 'bum gyi thob yig rin chen snye ma
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
12
162-173
རུ་དམ་ཤྲཱི་སེངྷར་ཆོས་མཛོད་ཀྱི་གྲལ་དུ་བཀོད་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་བཀའ་འབུམ་གླེགས་བམ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་གྲངས་ལྡན་བཞུགས་པའི་ཐོབ་ཡིག།
ru dam shrI seng+har chos mdzod kyi gral du bkod pa'i chos kyi rje rgyal ba'i sras po 'jigs med chos kyi dbang po'i bka' 'bum glegs bam pha rol phyin pa'i grangs ldan bzhugs pa'i thob yig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
13
174-218
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་གསུམ་འབུམ་གྱི་ཐོབ་ཡིག།
'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i gsum 'bum gyi thob yig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
14
219-276
ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པོའི་གཏེར་ཆོས་ཇི་ལྟར་ཐོབ་ཚུལ་གྱི་བརྗེད་བྱང་ཕྱོགས་གཅི་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ།
o rgyan mchog gyur bde chen zhig po gling po'i gter chos ji ltar thob tshul gyi brjed byang phyogs gci tu bkod pa rin po che'i phreng ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
15
277-288
མི་ཕམ་བཀའ་འབུམ་གསན་ཡིག།
mi pham bka' 'bum gsan yig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
16
289-297
རྡོ་གྲུབ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་ལུང་གི་ཐོབ་ཡིག།
rdo grub 'jigs med bstan pa'i nyi ma'i bka' 'bum gyi lung gi thob yig
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ར་
17
298-304
རྗེ་བླ་མ་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་ཐོབ་ཡིག་ནོར་བུའི་ཕྲེང་བ།
rje bla ma zhe chen rgyal tshab pad+ma rnam rgyal rin po che'i bka' 'bum gyi thob yig nor bu'i phreng ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)

Debug data: