JKW-KABUM-02-KHA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གཏམ་གྱི་ཚོགས་རིག་གཞུང་རྒྱ་མཚོར་འཇུག་པའི་གྲུ་རྫིང་།
Wylie title gtam gyi tshogs rig gzhung rgya mtshor 'jug pa'i gru rdzing JKW-KABUM-02-KHA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 1, Pages 1-281 (Folios 1a to 141a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre Discourses - gtam

43 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
2-16
སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྲས་དང་སློབ་མར་བཅས་པ་ལ་འཕྲིན་དུ་གསོལ་བའི་གཏམ་ཕྱོགས་ཀྱི་རྣ་རྒྱན།
sangs rgyas dang byang chub sems dpa' sras dang slob mar bcas pa la 'phrin du gsol ba'i gtam phyogs kyi rna rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
16-27
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་གྱི་ཐུགས་རྗེ་ལ་བསྐུལ་བའི་གཏམ།
'phags pa 'jam dpal gyi thugs rje la bskul ba'i gtam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
27-28
ཁྱབ་བདག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་འཁྲི་ཤིང་།
khyab bdag 'khor lo'i mgon po la bsngags pa'i gtam nyin mor byed pa'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
28-30
དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ་དད་པའི་གེ་སར།
dpal ldan bla ma mchog la bsngags pa'i gtam dad pa'i ge sar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
30-31
མཁས་དང་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ་ཟླ་བའི་འཁྲི་ཤིང་།
mkhas dang grub pa'i khyu mchog la bsngags pa'i gtam zla ba'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
31-33
གནས་ལྔ་རིག་པའི་ཚུལ་ལ་མཁས་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོར་བསྔགས་པའི་གཏམ་ཨུཏྤལ་དོ་ཤལ།
gnas lnga rig pa'i tshul la mkhas pa'i khyu mchog chen por bsngags pa'i gtam ut+pal do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
33-34
ངེས་དོན་གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ་ཟླ་གཞོན་འཛུམ་ཟེར།
nges don grub pa'i khyu mchog la bsngags pa'i gtam zla gzhon 'dzum zer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
34-36
སྡེ་སྣོད་འཛིན་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོ་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོའི་གླུ་དབྱངས།
sde snod 'dzin pa'i khyu mchog chen po la bsngags pa'i gtam dpyid kyi dpal mo'i glu dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
36-37
སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་ངེས་པ་འབྱེད་པའི་གཏམ་ཀུནྡཱའི་འཁྲི་ཤིང་།
sdom pa gsum gyi nges pa 'byed pa'i gtam kun+dA'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
37-38
བསླབ་པར་བྱ་བའི་གཏམ་ཀུ་མུད་གསར་པའི་ཆུན་པོ།
bslab par bya ba'i gtam ku mud gsar pa'i chun po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
38-40
དགེ་འདུན་འདུས་པའི་སྡེ་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ་ཆར་སྤྲིན་རོལ་མོ།
dge 'dun 'dus pa'i sde la bsngags pa'i gtam char sprin rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
40-42
ནགས་ཚལ་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ་ཨུཏྤལ་ཆུན་པོ།
nags tshal la bsngags pa'i gtam ut+pal chun po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
42-43
བོད་ཡུལ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་དག་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
bod yul gyi rdo rje'i gnas chen dag la bsngags pa'i gtam DA ki dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
43-48
ནགས་ཚལ་གྱི་གཏམ་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་སྣང་བྱེད།
nags tshal gyi gtam gzhi lam 'bras bu'i snang byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
48-52
བཤེས་གཉེན་ལ་སྤྲིང་བའི་གཏམ་ཐེག་པའི་འཁྲི་ཤིང་།
bshes gnyen la spring ba'i gtam theg pa'i 'khri shing
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
16
52-54
སྐུ་ཡི་དབེན་གནས་བསྒྲགས་ཡོངས་རྫོང་དུས་དགྲའི་དབང་པོའི་ཕོ་བྲང་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་ཏམྦུ་ར།
sku yi dben gnas bsgrags yongs rdzong dus dgra'i dbang po'i pho brang la bsngags pa'i gtam rdo rje sgra ma'i tam+bu ra
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
17
54-56
གསུང་གི་དབེན་གནས་དཔལ་གྱི་བསམ་ཡས་མཆིམས་ཕུ་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་གླུ་དབྱངས།
gsung gi dben gnas dpal gyi bsam yas mchims phu la bsngags pa'i gtam rdo rje sgra ma'i glu dbyangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
18
56-57
ཐུགས་ཀྱི་དབེན་གནས་ལྷོ་བྲག་མཁར་ཆུ་རྡོ་རྗེའི་ཕོ་བྲང་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་རོལ་མོ།
thugs kyi dben gnas lho brag mkhar chu rdo rje'i pho brang la bsngags pa'i gtam rdo rje sgra ma'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
19
57-61
ཡོན་ཏན་གྱི་དབེན་གནས་བསམ་འགྲུབ་ཤེལ་གྱི་བྲག་ཕུག་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་མཆོད་སྤྲིན།
yon tan gyi dben gnas bsam 'grub shel gyi brag phug la bsngags pa'i gtam rdo rje sgra ma'i mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
20
61-64
ཕྲིན་ལས་ཀྱི་དབེན་གནས་མོན་ཁ་ནེ་རིང་སེང་གེའི་རྫོང་དུ་བགྲོད་པའི་གཏམ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་ངག།
phrin las kyi dben gnas mon kha ne ring seng ge'i rdzong du bgrod pa'i gtam rdo rje sgra ma'i ngag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
21
64-66
རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་ཡེར་པ་བྱང་ཆུབ་ཤིང་གི་དགའ་ཚལ་ལ་བསྔགས་པའི་གཏམ་དྲང་སྲོང་གྲུབ་པའི་རྒྱན།
rdo rje'i gnas chen yer pa byang chub shing gi dga' tshal la bsngags pa'i gtam drang srong grub pa'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
22
66-85
དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་པད་དུ་བསྙེན་པས་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཐོབ་པ་ལས་བྱུང་བའི་གཏམ་ངོ་མཚར་དཔྱིད་ཀྱི་དགའ་སྟོན།
dpal ldan bla ma'i zhabs pad du bsnyen pas chos kyi bdud rtsi thob pa las byung ba'i gtam ngo mtshar dpyid kyi dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
23
85-102
འཕགས་པ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་གཏམ་བློ་གསལ་རྣ་བའི་རྒྱན།
'phags pa gnas brtan bcu drug gi rtogs pa brjod pa'i gtam blo gsal rna ba'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
24
102-105
མི་འཁྲུགས་པ།
mi 'khrugs pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
25
105-107
འོད་དཔག་མེད།
'od dpag med
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
26
107-108
འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ།
'phags pa 'jam dpal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
27
108-113
སྤྱན་རས་གཟིགས།
spyan ras gzigs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
28
113-114
ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ།
phyag na rdo rje
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
29
114-116
འཕགས་པ་བྱམས་པ་རྣམས་ཀྱི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ།
'phags pa byams pa rnams kyi rtogs pa brjod pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
30
116-118
རྒྱ་གར་མཁས་པའི་གཏམ་ཚོགས་ཉེ་བར་བསྡུས་པའི་སྐོར་རྣམས་དང་།
rgya gar mkhas pa'i gtam tshogs nye bar bsdus pa'i skor rnams dang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
31
118-126
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཞེས་པའི་སྙན་ངག་ཆེན་པོ་སློབ་དཔོན་རྟ་དབྱངས་ཀྱིས་མཛད་པ་ལེའུ་ཉི་ཤུ་རྩ་བརྒྱད་པ།
sangs rgyas kyi spyod pa zhes pa'i snyan ngag chen po slob dpon rta dbyangs kyis mdzad pa le'u nyi shu rtsa brgyad pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
32
126-137
ཡོན་ཏན་བདུན་ཡོངས་སུ་བརྗོད་པའི་གཏམ་དབྱིག་གཉེན་གྱིས་མཛད་པ་སོགས།
yon tan bdun yongs su brjod pa'i gtam dbyig gnyen gyis mdzad pa sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
33
137-156
ཐེག་པའི་རྣམ་དབྱེ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་གཏམ་ཉུང་ངུ་རྣམ་གསལ།
theg pa'i rnam dbye gsal bar byed pa'i gtam nyung ngu rnam gsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
34
156-162
གྲུབ་པའི་མཐའ་རྣམ་པར་དབྱེ་བའི་གཏམ་ངེས་དོན་རྣ་ཆ།
grub pa'i mtha' rnam par dbye ba'i gtam nges don rna cha
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
35
162-164
བློ་གསལ་བསླབ་བྱ་ལ་བསྐུལ་བའི་གཏམ་གཞན་ལ་ཕན་པའི་བདུད་རྩི།
blo gsal bslab bya la bskul ba'i gtam gzhan la phan pa'i bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
36
164-165
གནས་ལུགས་མཛོད་ལས་འཕྲོས་པའི་གཏམ།
gnas lugs mdzod las 'phros pa'i gtam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
37
165-192
ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལྔ་ལྡན་དང་མཎྜལ་གྱི་རྣམ་བཤད་ཟུང་འབྲེལ་དུ་འཆད་ཚུལ།
phun sum tshogs pa lnga ldan dang maN+Dal gyi rnam bshad zung 'brel du 'chad tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
38
192-197
ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ཁྲིར་ཕེབས། ཞབས་བརྟན། དབང་ཆོས་ལེགས་འབུལ་གྱི་སྐབས་དོན་རྣམ་པར་བཞག་པ།
yul dam pa rnams khrir phebs/ zhabs brtan/ dbang chos legs 'bul gyi skabs don rnam par bzhag pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
39
197-200
གོང་མ་ཕྱོགས་གླང་ཁྲི་སྟོན་སྐབས་ཀྱི་རྣམ་གཞག།
gong ma phyogs glang khri ston skabs kyi rnam gzhag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
40
200-232
ཀྱེ་རྡོར་རབ་གནས་བཟང་པོ་དྲུག་ལྡན་གྱི་ཚུལ་ལས་བརྩམས་པའི་འབེལ་གཏམ།
kye rdor rab gnas bzang po drug ldan gyi tshul las brtsams pa'i 'bel gtam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
41
232-233
རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཞན་གསོས་མགྲིན་གླུ།
rtogs pa brjod pa'i tshigs su bcad pa gzhan gsos mgrin glu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
42
233-234
ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་གཞན་གསོས་བདུད་རྩིའི་དབྱངས་སྙན།
shis par brjod pa'i tshigs su bcad pa gzhan gsos bdud rtsi'i dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
43
234-281
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལྔ་ཡི་རྣམ་པར་བཞག་པའི་གཏམ་དཔྱོད་ལྡན་རྣ་བའི་བཅུད་ལེན།
de bzhin gshegs pa'i sku gsung thugs yon tan phrin las mi zad rgyan 'khor lnga yi rnam par bzhag pa'i gtam dpyod ldan rna ba'i bcud len
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: