JKW-KABUM-11-DA-012-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གྲུབ་པ་ཉེར་བདུན་གྱི་མཆོད་ཕྲེང་སོ་སོར་བྱ་ཚུལ།
Wylie title grub pa nyer bdun gyi mchod phreng so sor bya tshul JKW-KABUM-11-DA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 11, sde tshan 12, Text 3, Pages 385-387 (Folios 12a6 to 13a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Source Author(s) ཁྲོ་ཕུ་ལོ་ཙཱ་བ་བྱམས་པའི་དཔལ་ (Khro phu lo tsA ba byams pa'i dpal)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. grub pa nyer bdun gyi mchod phreng so sor bya tshul. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 11: 385-387. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Offering Substance Liturgies - mchod phreng
Deity byams pa
[edit]
ཁྲོ་བུ་ལོ་ཆེན་གྱི་གསུང་རབ་ལས་བྱུང་བའི་གྲུབ་པ་ཉེར་བདུན་གྱི་མཆོད་ཕྲེང་ཕྱག་རྒྱ་སོ་སོར་བྱེད་ན། རིན་ཆེན་ལྗོན་པ་ལ། ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་གུང་མོ་རྩེ་སྤྲད། སྲིན་ལག་པདྨ་ལྟར་ཁ་ཕྱེ། ལྷག་མ་ལོ་འདབ་ཀྱི་ཚུལ་དུ་བསྒྲེང་། དཔག་བསམ་ཤིང་ལ་ཐལ་མོ་མཐིལ་སྤྲད། སོར་མོའི་རྩེ་སྦྱར་བ་ཟླུམ་པོ་འབྲས་བུ་ལྟར་བྱ། བུམ་པ་བཟང་པོར། རྟགས་བརྒྱད་ཀྱི་བུམ་པའི་རྒྱ། བདུད་རྩི་ལ། གཡོན་པདྨ་ལྟར་ཁ་ཕྱེ། གཡས་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་བདུད་རྩི་ལེན་ཚུལ་བྱ། པདྨའི་རྫིང་བུར། ཐལ་མོ་བརྐྱངས་པའི་སོར་མོ་རྩེ་བཀུག་པ་པདྨའི་རྫིང་བུ་ལྟར། འདོད་འཇོའི་བ་ལ། ཐལ་མོ་ཐད་ཀར་སོར་རྩེ་སྤྲད་པ་ཟླུམ་པོ། མཐེ་བོང་རྭ་ལྟར་བསྒྲེང་། རྟ་མཆོག་ལ། སྣ་བདུན་གྱི་རྟ་མཆོག་ལྟར། ནོར་བུ་ལ། སྣ་བདུན་གྱི་ནོར་བུ་ལྟར། བཙུན་མོ་ལ། སྣ་བདུན་གྱི་བཙུན་མོ་ལྟར། མ་རྨོས་ལོ་ཏོག་ལ། ཐལ་མོ་བརྐྱངས་པའི་སོར་མོ་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྒྲེངས་པ་ལོ་ཏོག་གི་ཚུལ། སྐྱེད་མོས་ཚལ་ལ། ཐལ་མོ་མཉམ་པར་བརྐྱང་། ཨུ་དུམྦཱ་ར་ལ། པདྨའི་རྒྱ། རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན་ལ། ནམ་མཁའ་མཛོད་རྒྱ། ལྷུང་བཟེད་ལ། ཐལ་མོ་བརྐྱངས་ནས་མཛུབ་རྩེ་ཅུང་ཟད་བཀུག་པ་ལྷུང་བཟེད་འདེགས་པའི་རྒྱ། རལ་གྲི་ལ། གཡོན་ཁུ་ཚུར་སྙིང་ག །གཡས་ཁུ་ཚུར་གུང་མཛུབ་བསྒྲེངས་པ་རལ་གྲིའི་རྒྱ། རིལ་བུར། ཐལ་མོ་ཁ་ཕྱིར་བསྟན་ཏེ་བརྐྱངས་པའི་མཐེབ་མཛུབ་ཟླུམ་པོར་སྤྲད། རྐང་མགྱོགས་ལ། ཐལ་མོ་གཉིས་སྙིང་གའི་ཐད་ནས་ཐུར་དུ་སྦུབས་ཏེ་བརྐྱངས་པ་མཆིལ་ལྷཱམ་གྱི་རྒྱ། མིག་སྨན་ལ། ཐལ་མོ་གཉིས་མཐེབ་མཛུབ་སྤྲད་པས་མིག་སྨན་བྱུགས་ཚུལ། བཅུད་ལེན། ཐལ་མོ་གཉིས་ནུ་མའི་ཐད་དུ་བརྐྱངས་ཏེ་མཐེབ་མཛུབ་སྦྱར་བ་བཅུད་ལེན་གྱི་སྣོད་འདེགས་ཚུལ། ཐོད་ལེ་ཀོར་ལ། གཡོན་ཁུ་ཚུར། གཡས་ཁུ་ཚུར་ལ་མཐེབ་མཛུབ་སྦྱར་བས་ཟླ་ཚེས་བྲི་ཚུལ། རྡོ་རྗེར། རྡོ་རྗེའི་རྒྱ། དུང་ལ། དུང་གི་རྒྱ། དོན་ཡོད་ཞགས་པར། མཐེབ་མཛུབ་སྦྱར་ནས་སྦྲེལ་བ་ཞགས་མིག་ལྟར། ཉི་མ་ལ། ཐལ་མོ་མཐིལ་སྦྱར། སོར་མོ་རྣམས་བསྒྲེངས་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྒྱ། ཟླ་བར། ཐལ་མོ་ཁོང་སྟོང་ཟླུམ་པོ་ཟླ་བ་ལྟར་བྱ། གཏེར་ཆེན་པོར། ཐལ་མོ་སྙིང་གའི་ཐད་དུ་མཐིལ་ཟླུམ་པོར་སྦྱར། གུང་སྲིན་རྡོ་རྗེ་ཕྱི་བསྡམ་མཐའ་བཞི་ཐད་ཀ་དང་། མཐེ་བོང་སྟེང་དུ་བསྒྲེངས་པ་གཏེར་གྱི་སྒྲོམ་བུའི་རྒྱ། རིན་ཆེན་ལྕགས་ཀྱུར། གཡོན་ཁུ་ཚུར་སྙིང་ག །གཡས་ཁུ་ཚུར་ལས་མཛུབ་མོ་བརྐྱངས་ཏེ་རྩེ་བཀུག་པ་ཕྲག་པའི་ཐད་བསྐོར་བ་ལྕགས་ཀྱུས་འདེབས་པའི་རྒྱའོ། །དེ་སོ་སོར་ཐོག་མར་པད་ཀོར་གྱིས་གཞི་བླངས་ཏེ་སོ་སོའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། མཐར་སེ་གོལ་གཏོགས་པས་འཇོག་པའོ། །
[edit]

grub pa nyer bdun gyi mchod phreng so sor bya tshul/ khro bu lo chen gyi gsung rab las byung ba'i grub pa nyer bdun gyi mchod phreng phyag rgya so sor byed na/__rin chen ljon pa la/__thal mo khong stong gung mo rtse sprad/__srin lag pad+ma ltar kha phye/__lhag ma lo 'dab kyi tshul du bsgreng /__dpag bsam shing la thal mo mthil sprad/__sor mo'i rtse sbyar ba zlum po 'bras bu ltar bya/__bum pa bzang por/__rtags brgyad kyi bum pa'i rgya/__bdud rtsi la/__g.yon pad+ma ltar kha phye/__g.yas pa'i mtheb srin gyis bdud rtsi len tshul bya/__pad+ma'i rdzing bur/__thal mo brkyangs pa'i sor mo rtse bkug pa pad+ma'i rdzing bu ltar/__'dod 'jo'i ba la/__thal mo thad kar sor rtse sprad pa zlum po/__mthe bong rwa ltar bsgreng /__rta mchog la/__sna bdun gyi rta mchog ltar/__nor bu la/__sna bdun gyi nor bu ltar/__btsun mo la/__sna bdun gyi btsun mo ltar/__ma rmos lo tog la/__thal mo brkyangs pa'i sor mo rnams phyogs gcig tu bsgrengs pa lo tog gi tshul/__skyed mos tshal la/__thal mo mnyam par brkyang /__u dum+bA ra la/__pad+ma'i rgya/__rdzogs ldan sprin la/__nam mkha' mdzod rgya/__lhung bzed la/__thal mo brkyangs nas mdzub rtse cung zad bkug pa lhung bzed 'degs pa'i rgya/__ral gri la/__g.yon khu tshur snying ga__/g.yas khu tshur gung mdzub bsgrengs pa ral gri'i rgya/__ril bur/__thal mo kha phyir bstan te brkyangs pa'i mtheb mdzub zlum por sprad/__rkang mgyogs la/__thal mo gnyis snying ga'i thad nas thur du sbubs te brkyangs pa mchil lhAm gyi rgya/__mig sman la/__thal mo gnyis mtheb mdzub sprad pas mig sman byugs tshul/__bcud len/__thal mo gnyis nu ma'i thad du brkyangs te mtheb mdzub sbyar ba bcud len gyi snod 'degs tshul/__thod le kor la/__g.yon khu tshur/__g.yas khu tshur la mtheb mdzub sbyar bas zla tshes bri tshul/__rdo rjer/__rdo rje'i rgya/__dung la/__dung gi rgya/__don yod zhags par/__mtheb mdzub sbyar nas sbrel ba zhags mig ltar/__nyi ma la/__thal mo mthil sbyar/__sor mo rnams bsgrengs pa nyi zer gyi rgya/__zla bar/__thal mo khong stong zlum po zla ba ltar bya/__gter chen por/__thal mo snying ga'i thad du mthil zlum por sbyar/__gung srin rdo rje phyi bsdam mtha' bzhi thad ka dang /__mthe bong steng du bsgrengs pa gter gyi sgrom bu'i rgya/__rin chen lcags kyur/__g.yon khu tshur snying ga__/g.yas khu tshur las mdzub mo brkyangs te rtse bkug pa phrag pa'i thad bskor ba lcags kyus 'debs pa'i rgya'o/__/de so sor thog mar pad kor gyis gzhi blangs te so so'i phyag rgya dang /__mthar se gol gtogs pas 'jog pa'o/__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]