JKW-KABUM-15-BA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས།
Wylie title zab bdun tshe dkar don dbang mdor bsdus JKW-KABUM-15-BA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 10, Pages 225-271 (Folios 1a1 to 24a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Notes - zin bris

9 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
225-227
ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་དཀར་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས།
zab bdun rtsa gsum tshe dkar don dbang mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
227-229
པདྨ་གཙུག་ཏོར་ཐེག་དགུའི་ཐུབ་དབང་གནས་བཅུའི་དབང་གི་ཟིན་བྲིས།
pad+ma gtsug tor theg dgu'i thub dbang gnas bcu'i dbang gi zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
229-231
འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་གི་ཟིན་བྲིས།
'jam dpal snying thig gi dbang gi zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
231-233
དགའ་རབ་སྙིང་ཐིག་ཞི་བ་དང་ཁྲོ་བོའི་དབང་ཟིན།
dga' rab snying thig zhi ba dang khro bo'i dbang zin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
233-235
བདེ་མཆོག་སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་ལྔ་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བའི་བསྡུས་དོན།
bde mchog sangs rgyas mnyam sbyor gyi bskyed rdzogs rim lnga rin chen phreng ba'i bsdus don
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
6
235-242
འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཏིག་དབང་ཐམས་ཅད་སྦྲེལ་ན།
'jam dpal snying tig dbang thams cad sbrel na
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
242-248
གཏེར་གསར་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་རྩ་བསྙེན་མདོར་བསྡུས་པའི་ཟིན་ཐོ།
gter gsar bsam pa lhun grub ma'i rtsa bsnyen mdor bsdus pa'i zin tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
248-268
གཏེར་གསར་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་དབང་གི་ཟིན་ཐོ།
gter gsar bsam pa lhun grub ma'i dbang gi zin tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
268-271
དགོངས་གཏེར་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་གསང་སྒྲུབ་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་ཕྲིན་ལས་ལ་ཁ་བསྒྱུར་ཚུལ།
dgongs gter sgrol ma'i zab tig gi gsang sgrub 'chi med 'phags ma'i phrin las la kha bsgyur tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes

Other Information