JKW-KABUM-15-BA-010-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་དཀར་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས།
Wylie title zab bdun rtsa gsum tshe dkar don dbang mdor bsdus JKW-KABUM-15-BA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 10, Text 1, Pages 225-227 (Folios 1a1 to 2a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zab bdun rtsa gsum tshe dkar don dbang mdor bsdus. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 225-227. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle ཟབ་བདུན་ཚེ་དཀར་ (zab bdun tshe dkar)
Parent Cycle ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེའི་ཟབ་པ་ (zab bdun rtsa gsum tshe'i zab pa)
Deity tshe dkar
[edit]
༄༅། །ཟབ་བདུན་རྩ་གསུམ་ཚེ་དཀར་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་བྱེད་ན། ཁྲུས། བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར། དབང་བཤད་རྣམས་དབང་རྒྱས་པའི་མཚམས་སྦྱོར་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་ལྟར་ལ། འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་སྲོག་མཁར་དུ་དབུགས་དབྱུང་བར་མཛད་པའི་ཟབ་ཆོས། ཞེས་པའི་མཚམས། རྩ་གསུམ་ཚེ་དཔག་མེད་དཀར་པོ་རིགས་ལྔ་སྒྱུ་འཕྲལ་དྲྭ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་འཆི་མེད་ཚེའི་དོན་དབང་མདོར་བསྡུས་ཏེ་བགྱིད་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བྱ་བའི་རིམ་པ་སྔོན་དུ་གྲུབ། ཁྱེད་རང་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་བགྱི་བར་འོས་པ་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་འཚལ། དེ་ལྟར་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་སློབ་དཔོན་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་ཐ་མི་དད་པའི་དྲུང་དུ་ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་གུས་པའི་ཡིད་རྩེ་གཅིག་པས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་རྣམ་སྣང་ཚེ་དཔག་མེད༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་མཆོག་མངའ་བས༔ བདག་ཅག་སྐྱེ་འཆི་བགྲེས་རྒུད་མེད་པ་ཡི༔ ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མྱུར་བར་སྩལ་དུ་གསོལ༔ ལན་གསུམ། སྨིན་བྱེད་ཟབ་མོའི་བཅུད་སེང་གེའི་འོ་མ་སོགས་ནས། བདག་ལ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ བར་ཡན་ལག་བཅུ་པ་དང་སྡོམ་བཟུང་མཚམས་སྦྱོར་རྒྱས་པ་ལྟར། དབང་གི་གཞི་དགོད་པ་སོགས་ནས། ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱ༔ བར་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཆོག་རྒྱས་པ་ལྟར། སྤོག་ཆོག་མི་དགོས། རྫས་སྔགས་ཏིང་ངེ་འཛིན་སོགས་ནས། བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ༔ བར་རྒྱས་པ་ལྟར། བར་འདིར་སྤྲོ་ན། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱ་བ་སྔོན་དུ་སོང་ནས། ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུ་བའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། བདག་མདུན་ཚེ་དཔག་མེད་རིགས་ལྔ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ལས་སྤྲུལ་པ་དང་ཡང་སྤྲུལ་ཕྱག་བརྙན་ཕོ་ཉའི་ཚོགས་འོད་དང་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་རྣམས་སུ་འཕྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་། འབྱུང་བ་ལྔའི་དྭངས་བཅུད། འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན། རིགས་ལྔའི་ཕྱག་མཚན། སྙིང་པོ་འབྲུ་ལྔ་དང་བཅས་པའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ། མདུན་གྱི་ཚེ་རྫས་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་ཚེའི་བཅུད་ལེན་དུ་གྱུར། ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་ཐམས་ཅད་སོར་ཆུད་ཅིང་འཆི་མེད་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། དབུས་ཀྱི་ཕྱོགས་ནས་སོགས་ཚེ་འགུགས་བསྐུལ། མ་བྱས་ཀྱང་ཆད་སྐྱོན་མེད། སྤྱིར་དོན་དབང་འདི་ལ་ཚེ་འབྲང་མ་གཏོགས་རྣམ་བུམ་མེད་པས་ཚེ་འགུགས་བསྐུལ་བའི་ཚིག་རིས་དང་ཅུང་མི་མཐུན་ཡང་། ཚེ་འབྲང་ལ་དམིགས་ཀྱང་འགལ་བ་མེད་དེ་གཏེར་རྙིང་རྣམས་སུའང་འདི་འདྲ་མང་དུ་འབྱུང་བས་སོ། །གང་ལྟར་ཡང་། དེ་ནས་དངོས་གཞི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་མི་ཤིགས་དྭང་མ་གསུམ་ལྡན་དུ་རྒྱས་གདབ་ཅིང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ། ཐོག་མར་ཚེ་འབྲང་རྡོ་རྗེའི་སོགས་ནས། བཀྲ་ཤིས་ཤོག་བར་མཚམས་སྦྱོར་རྒྱས་པ་ལྟར། རྗེས་དམ་ཚིག་ཁས་བླང་སོགས་སྤྱི་ཁྱབ་ལྟར་མདོར་བསྡུས་བྱས་པས་གྲུབ་བོ། །ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

zab bdun tshe dkar don dbang mdor bsdus/__ @#/_/zab bdun rtsa gsum tshe dkar don dbang mdor bsdus byed na/_khrus/__bgegs bskrad/__srung 'khor/__dbang bshad rnams dbang rgyas pa'i mtshams sbyor bdud rtsi'i chu rgyun ltar la/__'chi med rtag pa dam pa'i srog mkhar du dbugs dbyung bar mdzad pa'i zab chos/__zhes pa'i mtshams/__rtsa gsum tshe dpag med dkar po rigs lnga sgyu 'phral drwa ba'i dkyil 'khor du sku gsung thugs kyi 'chi med tshe'i don dbang mdor bsdus te bgyid pa la/__slob dpon gyi bya ba'i rim pa sngon du grub/__khyed rang slob ma rnams kyi bgyi bar 'os pa dbang bskur zhu ba'i yon du maN+Dal phul 'tshal/__de ltar maN+Dal phul nas slob dpon dang dkyil 'khor gyi gtso bo tha mi dad pa'i drung du thal mo me tog dang bcas te gus pa'i yid rtse gcig pas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__'gro ba'i mgon po rnam snang tshe dpag med:__'chi med rdo rje tshe yi mchog mnga' bas:__bdag cag skye 'chi bgres rgud med pa yi:__tshe dang ye shes myur bar stsal du gsol:__lan gsum/__smin byed zab mo'i bcud seng ge'i 'o ma sogs nas/__bdag la stsal du gsol:__bar yan lag bcu pa dang sdom bzung mtshams sbyor rgyas pa ltar/__dbang gi gzhi dgod pa sogs nas/__a be sha ya a A:__bar ye shes dbab chog rgyas pa ltar/__spog chog mi dgos/__rdzas sngags ting nge 'dzin sogs nas/__badz+rA ya swA hA:__bar rgyas pa ltar/__bar 'dir spro na/__de ltar ye shes dbab cing brtan par bya ba sngon du song nas/__tshe 'gugs shing bcud bsdu ba'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__bdag mdun tshe dpag med rigs lnga sgyu 'phrul drwa ba lha mo mgyogs ma'i tshogs dang bcas pa las sprul pa dang yang sprul phyag brnyan pho nya'i tshogs 'od dang 'od zer dang bcas pa phyogs bcu'i zhing khams rab 'byams rnams su 'phros pas khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba dang /__'byung ba lnga'i dwangs bcud/__'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan thams cad 'od zer kha dog lnga ldan/__rigs lnga'i phyag mtshan/__snying po 'bru lnga dang bcas pa'i rnam par bsdus te/__mdun gyi tshe rdzas rnams la thim pas 'chi med tshe'i bcud len du gyur/__khyed rang rnams la thim pas bla tshe chad nyams yar ba thams cad sor chud cing 'chi med tshe dang ye shes kyi dngos grub ma lus pa thob pa'i mos pa mdzod/__dbus kyi phyogs nas sogs tshe 'gugs bskul/__ma byas kyang chad skyon med/__spyir don dbang 'di la tshe 'brang ma gtogs rnam bum med pas tshe 'gugs bskul ba'i tshig ris dang cung mi mthun yang /__tshe 'brang la dmigs kyang 'gal ba med de gter rnying rnams su'ang 'di 'dra mang du 'byung bas so/__/gang ltar yang /__de nas dngos gzhi lus ngag yid gsum mi shigs dwang ma gsum ldan du rgyas gdab cing /__sku gsung thugs rdo rje'i tshe dang ye shes kyi dbang bskur ba'i slad du/__thog mar tshe 'brang rdo rje'i sogs nas/__bkra shis shog bar mtshams sbyor rgyas pa ltar/__rjes dam tshig khas blang sogs spyi khyab ltar mdor bsdus byas pas grub bo/__/shu b+haM//___//_

Footnotes

Other Information