JKW-KABUM-15-BA-010-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཐིག་གི་དབང་གི་ཟིན་བྲིས།
Wylie title 'jam dpal snying thig gi dbang gi zin bris JKW-KABUM-15-BA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 10, Text 3, Pages 229-231 (Folios 3a2 to 4a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam dpal snying thig gi dbang gi zin bris. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 229-231. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Notes - zin bris  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཐིག་ ('jam dpal snying thig)
[edit]
འཇམ་དཔལ་སྙིང་ཏིག་གི་དབང་ལ། ཁྲུས། བགེགས་བསྐྲད། སྲུང་འཁོར། མཎྜལ། གསོལ་གདབ། དཀོན་མཆོག་རྗེས་དྲན། ཕྱག་འཚལ། སྐྱབས་འགྲོ། རྟེན་གསུམ། བཀྲ་ཤིས། ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྡོམ་བཟུང་། སྐུ་ཙཀ྄ །གཟུངས། སྨོན་ལམ། བཀྲ་ཤིས། རང་རྒྱལ་སྐུ། གཟུངས། སྨོན་ལམ། བཀྲ་ཤིས། ཡན་ལག་བདུན་པ། སེམས་བསྐྱེད། བྱང་སེམས། སྐུ། གཟུངས། སྨོན་ལམ། བཀྲ་ཤིས། བྱ་སྤྱོད་ལ་མཎྜལ། གསོལ་གདབ། རྒྱུན་བཤགས། བུམ་པ། ཐོར་ཚུགས། དབུ་རྒྱན། དར་དཔྱངས། སྟོད་གཡོགས། སྨད་གཡོགས། རྫས་བརྒྱད། བཀྲ་ཤིས། ཡོ་ག་ལ་མཎྜལ། གསོལ་གདབ། སྡོམ་བཟུང་། ཡེ་ཤེས་དབབ་བརྟན། སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབང་། སྣ་བདུན། ཤིས་བརྗོད། འཇམ་དཔལ་ཞི་བ་ལ་མཎྜལ། མིག་དར། མེ་ཏོག །གསོལ་གདབ། རྒྱུན་བཤགས། དམ་བཅའ། ཡེ་ཤེས་དབབ་བསྟིམ། མེ་ཏོག་དོར་འཆིང་། མིག་དབྱེ། དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན། དངོས་གཞིའི་མཎྜལ། གསོལ་གདབ། དབང་ལྷ་སྤྱན་དྲངས་སོགས། ཐོད་པའི་བུམ་དབང་། བདུད་རྩིའི་གསང་དབང་། འཇམ་དཔལ་ཁྲོ་བོའི་ཤེར་དབང་ལ། སློབ་མ་གཙོ་བོ་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་བསྐྱེད། གསང་བུམ་ཐོད་པ་ཁ་སྦྱོར། གཏོར་མ། རིག་ཙཀ །ལས་གཏོར། དབང་བཞི་པ་ཀུན་བཟང་དོན་ཕྲིན། རྟགས་བརྒྱད། མཇུག་ཤིས་བརྗོད་སོགས་སྤྱི་ལྟར། ། ༈ བཀྲ་ཤིས་ནི། སྟོན་མཆོག་དམ་པ། གང་དུ་སྐྱེས་པའི་ཚེ་རབས༴ འབྱུང་པོ་གང་དག༴ ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག༴ གཞན་གནོད་གཞིར་བཅས་སྤོང་༴ ༈ རྟེན་འབྲེལ་ལུགས་འབྱུང་ཚུལ་དུ་བསྒོམས་པའི་མཐུས། །ལུགས་ལྡོག་འཕགས་པ་བདེན་པ་མངོན་བྱས་ནས། །རང་བྱུང་རང་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི། །བརྟེན་པ་མེད་པའི་ཚུལ་དུ་རྟོགས་པར་ཤོག །སྲིད་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས། །བདེན་པ་བཞི་དང་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་ལམ། །རྩེ་གཅིག་བསྒོམས་པའི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་པ། །འཕགས་པ་རང་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །འབད་དང་རྩོལ་བས་མ་གོས༴ རི་བོང་འཛིན་པ་ལྟར་དཀར༴ རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས༴ བསོད་ནམས༴ བགེགས་རིགས༴ ལོ་བརྒྱ༴ སྦྱིན་པ༴ བཅོམ་ལྡན་གསེར་མདོག༴ རྣམ་པར་སྣང་མཛད༴ ཕུན་སུམ་ཚོགས༴ བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག༴ གནས་འདིར་སོགས་བརྗོད།། །།
[edit]

'jam dpal snying thig gi dbang gi zin bris/__gong 'og gnyis yod/__ 'jam dpal snying tig gi dbang la/__khrus/__bgegs bskrad/__srung 'khor/__maN+Dal/__gsol gdab/__dkon mchog rjes dran/__phyag 'tshal/__skyabs 'gro/__rten gsum/__bkra shis/__nyan thos kyi sdom bzung /__sku tsaka?__/gzungs/__smon lam/__bkra shis/__rang rgyal sku/__gzungs/__smon lam/__bkra shis/__yan lag bdun pa/__sems bskyed/__byang sems/__sku/__gzungs/__smon lam/__bkra shis/__bya spyod la maN+Dal/__gsol gdab/__rgyun bshags/__bum pa/__thor tshugs/__dbu rgyan/__dar dpyangs/__stod g.yogs/__smad g.yogs/__rdzas brgyad/__bkra shis/__yo ga la maN+Dal/__gsol gdab/__sdom bzung /__ye shes dbab brtan/__sku gsung thugs dbang /__sna bdun/__shis brjod/__'jam dpal zhi ba la maN+Dal/__mig dar/__me tog__/gsol gdab/__rgyun bshags/__dam bca'/__ye shes dbab bstim/__me tog dor 'ching /__mig dbye/__dkyil 'khor bstan/__dngos gzhi'i maN+Dal/__gsol gdab/__dbang lha spyan drangs sogs/__thod pa'i bum dbang /__bdud rtsi'i gsang dbang /__'jam dpal khro bo'i sher dbang la/____slob ma gtso bo dam ye dbyer med bskyed/__gsang bum thod pa kha sbyor/__gtor ma/__rig tsaka__/las gtor/__dbang bzhi pa kun bzang don phrin/__rtags brgyad/__mjug shis brjod sogs spyi ltar/___/__!_bkra shis ni/__ston mchog dam pa/__gang du skyes pa'i tshe rabs=__'byung po gang dag=__che ba'i che mchog=__gzhan gnod gzhir bcas spong =__!__rten 'brel lugs 'byung tshul du bsgoms pa'i mthus/__/lugs ldog 'phags pa bden pa mngon byas nas/__/rang byung rang sangs rgyas kyi ye shes ni/__/brten pa med pa'i tshul du rtogs par shog__/srid las nges par 'byung bas rgyud bskul nas/__/bden pa bzhi dang rten 'brel zab mo'i lam/__/rtse gcig bsgoms pa'i 'bras bu mthar phyin pa/__/'phags pa rang rgyal rnams kyi bkra shis shog__/'bad dang rtsol bas ma gos=__ri bong 'dzin pa ltar dkar=__rgyal ba sras bcas=__bsod nams=__bgegs rigs=__lo brgya=__sbyin pa=__bcom ldan gser mdog=__rnam par snang mdzad=__phun sum tshogs=__bkra shis gang zhig=__gnas 'dir sogs brjod//___//_

Footnotes

Other Information