JKW-KABUM-15-BA-010-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

པདྨ་གཙུག་ཏོར་ཐེག་དགུའི་ཐུབ་དབང་གནས་བཅུའི་དབང་གི་ཟིན་བྲིས།
Wylie title pad+ma gtsug tor theg dgu'i thub dbang gnas bcu'i dbang gi zin bris JKW-KABUM-15-BA-010.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 10, Text 2, Pages 227-229 (Folios 2a3 to 3a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. pad+ma gtsug tor theg dgu'i thub dbang gnas bcu'i dbang gi zin bris. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 227-229. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Notes - zin bris  ·  Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle འཕགས་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གཙུག་ཏོར་ ('phags pa thugs rje chen po pad+ma gtsug tor)
Colophon

གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་བྲིས།།

gter chen rin po che'i phyag bzhes ltar bris

[edit]
༄༅། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་གཙུག་ཏོར་ཐེག་དགུ་དང་འབྲེལ་བ་ལས། ལྷ་མིའི་ཐེག་པ་ཐུབ་པ་གནས་བཅུའི་དབང་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་བཅས་བཤམ་དང་སྒྲུབ་མཆོད་གྲུབ་ནས། བདག་འཇུག་ནི། རང་ཉིད་ཐུབ་པར་མོས་པའི་སྤྱི་བོའི་གཙུག །རིན་ཆེན་འོད་ཟེར་འབར་བའི་སྣང་བ་ཡིས། །ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་བྱིན་རླབས་ཀུན། །འོད་ཀྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ། །སླར་ཡང་སྤྱི་བོའི་འོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བ་ལས། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལས་རང་འདྲའི་གཉིས་པ་འཕྲོས། །སྤྱི་བོ་ནས་ཐིམ་སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འགགས། །འགོག་ལམ་ཡོན་ཏན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་གྱུར། །དེ་ནས་སློབ་མ་རྗེས་བཟུང་ལ་ཁྲུས་བྱ། ཆོས་བཤད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། སྦྱོར་བ་སྐྱབས་འགྲོ་དང་། དངོས་གཞི་བསྙེན་གནས་ཀྱི་སྡོམ་པ་དང་། དེའི་གདམས་ངག་འབོགས་པ། རྗེས་བསླབ་པ་གསུམ་མི་ཉམས་ཤིང་བརྟན་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་དབང་བསྐུར་བའོ། །ཕྱི་མ་ལ་མཎྜལ། ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སོགས་གསོལ་འདེབས། སྦྱོར་བ་སྡིག་སྒྲིབ་དག་ཕྱིར། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་དང་མུ་ནེ་བཟླས་པས་བུམ་ཁྲུས་བྱ། དངོས་གཞི་ལུས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ལེགས་པའི་ཆེད་ལྷ་རྣམས་སྤྲོས་ཏེ། འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟར་གྱི། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཇི་སྙེད་པའི། །བཅོམ་ལྡན་གཙོ་བོས་དབང་བསྐུར་བས། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་གྲོལ་བར་ཤོག །སྔགས་བརྗོད། མཆོག་གསུམ་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་འཕགས་པ་ཆེ། ཡན་ལག་འབྱུང་གིས་དབང་བསྐུར་བས། །དམ་ཆོས་ཆབ་སྲིད་འཛིན་པར་ཤོག །ཨོཾ་མ་ཧཱ་སྠཱ་ཝི་ར་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། ཞེས་སོ་སོར་སྦྱར་ལ་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་དང་། དྷརྨ་ཏཱ་བཅས་བསྐུར། སྔགས་བྱང་གཏད་ལ། མཆོག་གསུམ༴ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་དམ་པའི་ཆོས། །ཀུན་ཚང་སྙིང་པོའི་དབང་བསྐུར་བས། །ཆོས་ཀྱི་མཛོད་མཆོག་འཛིན་པར་ཤོག །ཡེ་དྷརྨཱ་བརྗོད། མཆོད་རྟེན་གཏད་ལ། མཆོག་གསུམ༴ རིགས་ཀྱི་བུ་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི། །ཆོས་སྐུའི་རྟེན་མཆོག་དབང་བསྐུར་བས། །ཟད་དང་མི་སྐྱེ་ཤེས་པར་ཤོག །མུ་ནེ་དང་། དྷརྨ་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་མི། མཐའ་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། བསླབ་བྱ་ཁས་བླངས། མཎྜལ་སོགས་སྤྱི་ལྟར་རོ། །གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་བྲིས།། །།
[edit]

pad+ma gtsug tor theg dgu'i thub dbang gnas bcu'i dbang gi zin bris/__ @#/_/thugs rje chen po pad+ma gtsug tor theg dgu dang 'brel ba las/__lha mi'i theg pa thub pa gnas bcu'i dbang la/__dkyil 'khor bcas bsham dang sgrub mchod grub nas/__bdag 'jug ni/__rang nyid thub par mos pa'i spyi bo'i gtsug__/rin chen 'od zer 'bar ba'i snang ba yis/__/phyogs bcu'i rgyal ba sras bcas byin rlabs kun/__/'od kyi rnam par bsdus te rang la thim/__/slar yang spyi bo'i 'od kyis bskul ba las/__/dkyil 'khor lha las rang 'dra'i gnyis pa 'phros/__/spyi bo nas thim sdug bsngal kun 'byung 'gags/__/'gog lam yon tan rgyud la skyes par gyur/__/de nas slob ma rjes bzung la khrus bya/__chos bshad kyis mtshams sbyar te maN+Dal phul/__sbyor ba skyabs 'gro dang /__dngos gzhi bsnyen gnas kyi sdom pa dang /__de'i gdams ngag 'bogs pa/__rjes bslab pa gsum mi nyams shing brtan par bya ba'i slad du dbang bskur ba'o/__/phyi ma la maN+Dal/__kun mkhyen ye shes sogs gsol 'debs/__sbyor ba sdig sgrib dag phyir/__ji ltar bltams pa sogs dang mu ne bzlas pas bum khrus bya/__dngos gzhi lus kyi sdom pa legs pa'i ched lha rnams spros te/__'das dang ma byon da ltar gyi/__/dus gsum sangs rgyas ji snyed pa'i/__/bcom ldan gtso bos dbang bskur bas/__/'khor ba'i sdug bsngal grol bar shog__/sngags brjod/__mchog gsum bden pa'i byin rlabs kyis/__/rigs kyi bu la 'phags pa che/__yan lag 'byung gis dbang bskur bas/__/dam chos chab srid 'dzin par shog__/oM ma hA s+thA wi ra a b+hi Shiny+tsa mi/__zhes so sor sbyar la gnas brtan bcu drug dang /__d+harma tA bcas bskur/__sngags byang gtad la/__mchog gsum=__rigs kyi bu la dam pa'i chos/__/kun tshang snying po'i dbang bskur bas/__/chos kyi mdzod mchog 'dzin par shog__/ye d+harmA brjod/__mchod rten gtad la/__mchog gsum=__rigs kyi bu la sangs rgyas kyi/__/chos sku'i rten mchog dbang bskur bas/__/zad dang mi skye shes par shog__/mu ne dang /__d+harma kA ya a b+hi Shiny+tsa mi/__mtha' rten bkra shis brjod cing me tog 'thor/__bslab bya khas blangs/__maN+Dal sogs spyi ltar ro/__/gter chen rin po che'i phyag bzhes ltar bris//___//_

Footnotes

Other Information