'chi med mtsho skyes snying tig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 18:20, 23 January 2023 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{Cycle}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ ('chi med mtsho skyes snying tig)

9 Texts

པ་
5
73-83
འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྒྲུབ་ལས། བྱིན་རླབས་དབང་གི་རིམ་པ་ཆུ་འབབ་ཏུ་བཀོད་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཟང་།
'chi med 'ja' lus rdo rje'i srog sgrub las/ byin rlabs dbang gi rim pa chu 'bab tu bkod pa 'chi med bdud rtsi'i bum bzang
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ད་
119
569-573
པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་དག་སྣང་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་གི་ཞལ་ཐང་བཀོད་ཡིག།
pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i dag snang mtsho skyes snying thig gi zhal thang bkod yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
པ་
6
77-78
འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རོལ་མོ།
'chi med mtsho skyes snying tig gi brgyud pa'i gsol 'debs sgyu 'phrul rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
པ་
7
79-94
འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ།
'chi med mtsho skyes snying tig las rtsa ba'i sgrub thabs sgyu 'phrul drwa ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
8
95-98
འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་གི་མཆོད་ཕྲེང་ལྷན་ཐབས་སུ་སྦྱར་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྒྱན།
'chi med mtsho skyes snying tig gi mchod phreng lhan thabs su sbyar ba sgyu 'phrul drwa ba'i rgyan
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
པ་
9
99-108
འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་རྩ་བ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པའི་སྐོང་བ་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྣམ་པར་བཀོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང༌།
'chi med mtsho skyes snying tig rtsa ba yan lag dang bcas pa'i skong ba sgyu 'phrul rnam par bkod pa'i sprin phung
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
པ་
10
109
རྩ་གསུམ་སྐོང་བཤགས་ཉེར་བསྡུས་ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན།
rtsa gsum skong bshags nyer bsdus kun bzang mchod sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
པ་
11
111-127
འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆར་རྒྱུན།
'chi med mtsho skyes snying tig las smin byed rtsa ba'i dbang bzhi bklag chog tu bkod pa ye shes bdud rtsi'i char rgyun
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
པ་
12
129-130
འཆི་མེད་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཏིག་ལས། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི།
'chi med mtsho skyes snying tig las smin byed rtsa ba'i dbang bzhi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)