སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་མཆོག་གི་སྣང་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title sku gsum rigs 'dus zab tig las rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa bde chen bum bzang bklag chog tu bkod pa ngo mtshar mchog gi snang ba DKR-KABUM-13-PA-002.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 13, Text 2, Pages 10-43 (Folios 1a to 34a4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation Khyentse, Dilgo. sku gsum rigs 'dus zab tig las rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa bde chen bum bzang bklag chog tu bkod pa ngo mtshar mchog gi snang ba. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 13: 10-43. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur
Cycle སྐུ་གསུམ་རིག་འདུས་ཟབ་ཏིག་ (sku gsum rigs 'dus zab tig)
Deity pad+ma'i myu gu
Recension Link Other Versions on this site: སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་མཆོག་གི་སྣང་བ།
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-066
Colophon

།ཅེས་ཤིན་ཏུ་མི་བསྲུན་སྙིགས་མའི་སྨག་རུམ་དུ་འཐུམས་ཀྱང་སྔོན་བསགས་དཀར་པོའི་གློག་ཕྲེང་གི་གར་ཐབས་ཡིད་མཁར་རང་བཞིན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་བྱེད་ལས་དགེ་བས་ངོ་མཚར་ཟབ་མོའི་གསང་བ་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་སིལ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྨིན་ལམ་ཆེན་པོ་འདི་ཡང་མདོ་ཁམས་ཤར་གྱི་ནཱ་ལེནྡྲ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་བཀའ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་གསང་མཛོད་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་ནས་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཀུན་གཟིགས་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ལས་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་རང་སྐལ་ཐོབ་པའི་ཚེ་དབང་ཆོག་འཇུག་བདེ་ཞིག་འབྲི་བར་དགོས་པའི་བཀའ་ལུང་ནོར་བུའི་ཐོར་ཚུགས་ཚངས་གནས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་དམིགས་སུ་བསྩལ་བ་དང༌། མཆོག་གཏེར་གདམས་པའི་སྲོལ་འཛིན་གཏེར་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་བསྟན་འཕེལ་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཞལ་ཐང་གཏེར་སྲས་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་ཐུགས་དམ་རྟེན་སྨན་བྲིས་ཁྱད་མཚར་གྱི་རྟེན་བཅས་ཚུལ་འདིའི་དབང་ཆོག་གཏེར་གཞུང་གི་མཇུག་རྫོགས་རིམ་བར་དོ་དྲུག་གི་གསེང་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་དགོངས་ཀློང་ནས་ཕབ་པར་རྗེ་བླ་མར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཁྱོད་ནས་བྲིས་དང་རུང་ཞེས་དགོངས་གཏད་གཏད་རྒྱ་དང་བཅས་མཛད་མོད་རང་གཞན་ཉམས་ལེན་བྱེད་ནུས་དཀོན་པས་སྙོམས་ལས་སུ་ཐལ་བ་ཕྱིས་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་མ་ཙམ་བསྟན་རྒྱུན་ལ་སྨན་སྲིད་ཅིང་བླ་མའི་བཀའ་རས་སུ་མ་བོར་བའི་དགོས་པ་ཙམ་མཐོང་ནས་བྲིས་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོར་སྐུ་གསུམ་བླ་མ་དགྱེས་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་དབུགས་དབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

/ces shin tu mi bsrun snyigs ma'i smag rum du 'thums kyang sngon bsags dkar po'i glog phreng gi gar thabs yid mkhar rang bzhin gyis bsgyur ba'i byed las dge bas ngo mtshar zab mo'i gsang ba u dum wa ra'i sil ma 'di nyid kyi smin lam chen po 'di yang mdo khams shar gyi nA len+d+ra rdzong gsar bkra shis lha rtse'i bka' gter chos kyi gsang mdzod bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal nas rigs kun khyab bdag kun gzigs pad+ma ye shes rdo rje'i bka' drin las pad+ma gar dbang mdo sngags gling pa'i rang skal thob pa'i tshe dbang chog 'jug bde zhig 'bri bar dgos pa'i bka' lung nor bu'i thor tshugs tshangs gnas kyi rgyan du dmigs su bstsal ba dang*/_mchog gter gdams pa'i srol 'dzin gter sras mchog sprul rin po che 'gyur med tshe dbang bstan 'phel nas thugs sgrub bar chad kun sel gyi dkyil 'khor lha tshogs yongs rdzogs kyi zhal thang gter sras rig 'dzin tshe dbang nor bu'i thugs dam rten sman bris khyad mtshar gyi rten bcas tshul 'di'i dbang chog gter gzhung gi mjug rdzogs rim bar do drug gi gseng lam yongs rdzogs dgongs klong nas phab par rje bla mar gsol ba btab pa de dag kyang khyod nas bris dang rung zhes dgongs gtad gtad rgya dang bcas mdzad mod rang gzhan nyams len byed nus dkon pas snyoms las su thal ba phyis dbang chog khrigs ma tsam bstan rgyun la sman srid cing bla ma'i bka' ras su ma bor ba'i dgos pa tsam mthong nas bris pa mkha' khyab yid can rgya mtshor sku gsum bla ma dgyes pa'i dga' tshal du dbugs dbyung ba'i rgyu kho nar smon pa bzhin 'grub par gyur cig_/sarba mang+ga laM/_dge'o//

[edit]
༄༅། །སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་ལས། རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ངོ་མཚར་མཆོག་གི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །རིགས་ལྔ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ཁྱབ་བདག་ཆེ། །སྐུ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་སྤྲིན། །རིག་འཛིན་བླ་མའི་སྐུ་བཞེངས་གཏེར་ཆེན་རྗེ། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེས་སུ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །མངོན་སུམ་ལམ་བྱེད་ཐབས་ཚུལ་ཀུན་གྱི་ཕུལ། །རྡོ་རྗེའི་དབང་གི་རིམ་པ་ཟབ་མོའི་ལམ། །ཅུང་ཟད་དབྱེ་ལ་གནང་སྩོལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འདིར་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྣམ་གསུམ་གྱི་ཟབ་གཏེར་ཐུགས་སྒྲུབ་རྣམ་བཞིའི་དགོངས་བཅུད་གཅིག་དྲིལ། སྐྱེ་འཆི་བར་དོའི་ཉམས་ལེན་སྙིང་པོ་ཀུན་ཚང༌། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་གི་སྨིན་ལམ་དབང་གི་ཆོ་ག་ཞིབ་རྒྱས་སུ་དབྱེ་བ་ལ་གཉིས། བསྒྲུབ་གཞི་དཀྱིལ་འཁོར་འདུ་བྱ་དང༌། བསྒྲུབ་ཆོས་དབང་གི་རིམ་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། གཞུང་ལས། དེ་ལ་ཐོག་མར་རྩ་བའི་དབང༔ རྒྱས་པར་བསྐུར་བའི་རིམ་པ་ནི༔ དབེན་པའི་གནས་སུ་སྟེགས་བུའི་དབུས༔ དཀྱིལ་འཁོར་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པ་དང༔ དམ་རྫས་མཆོད་ཚོགས་འདུ་བྱས་ལ༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རྗེ་གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་དུས་ཆེན་དང༌། ཡར་མར་གྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་སོགས་པའི་དུས་དགེ་བར་གནས་ཁང་གི་ཕུག་ལོགས་སུ་གཞུང་མཐུན་ཞིང་བཀོད་ཀྱིས་བྲིས་ཐང་སོགས་རྟེན་བཀྲམ་པའི་སྤྱན་སྔར་སྟེགས་ཡངས་པར་རྡུལ་ཚོན་རས་བྲིས་ཀྱི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་མཛེས་ཚོན་ཅན་གྱི་སྟེང་མཉྫི་ལ་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་དམར་པོ་ཅན་གྱི་མདུན་དུ་རྡོར་དྲིལ་བསྣོལ་མ། གཡས་སུ་དབུ་རྒྱན། རྒྱབ་ཏུ་རྡོ་རྗེ། གཡོན་དུ་དྲིལ་བུ་དང༌། གཞུང་མཐུན་ལྷ་ཙཀ་རྣམས་དང༌། གསང་ཐོད། རིག་ཙཀ །ཤེལ་རྡོ། སྔགས་ཕྲེང༌། མེ་ལོང༌། བར་དོ་དྲུག་གི་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ཆས། པདྨའི་མྱུ་གུའི་སྐུའམ། ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཙཀ་གཅིག་བསྡུས། མར་མེ། ཐིག་ལེ་དམར་པོ་ཧྲཱིཿས་མཚན་པ། ཨ་ཡིག་དཀར་པོ། རྡོར་སེམས་ལྟ་བུའི་སྐུ། དེའི་སྔགས་བྱང༌། ཕྱག་མཚན་གྱི་ཙཀ་ལི་རྣམས་དང༌། ཚེ་འབྲང༌། ཚེ་རིལ་ཆང༌། ཆོས་སྲུང་གི་གཏོར་སྤུངས་བཅས་དང༌། ཆོས་འབྱུང་བསྣོལ་མའི་སྟེང་དཔལ་གཏོར་རྒྱན་སྤྲོས་དར་གདུགས་ཅན་དང༌། སྨན་རཀ །ཉེར་སྤྱོད། མིག་དར། མེ་ཏོག །ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ། ཆད་བརྟན། དཀར་བགེགས་སོགས་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ། ཆོ་གའི་གཞུང་བསྲང་བ་དང༌། དབང་གི་ལས་རིམ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ནི། བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་བསྐྱེད་ཅིང་བཟླ༔ ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱས་པར་བསྐོར༔ སློབ་དཔོན་བདག་ཉིད་འཇུག་པ་དང༔ སློབ་མ་འཇུག་པར་གནང་བ་ནོད༔ ཞེས་གསུངས་པས་ལས་བྱང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ནས་བརྩམས། དངོས་གཞི་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་དུ་བསྐྱེད་དེ། བཟླས་པའི་དབུར། བྷྲཱུྃ་བི་ཤྭ་བི་ཤུདྡྷེ་ཛྙཱ་ན་ཙཀྲ་མཎྜལ་ལ་ཕཊ྄་ཛཿས་ཛཔ་ཁང་དབྱེ་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་ཆིག་དྲིལ་གྱི་བཟླས་པ་གྲུབ་པ་དང༌། རྣམ་བུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། བུམ་པ་བྷྲཱུྃ་ལས་གཞལ་ཡས་ཁང༔ མཚན་ཉིད་ཐམས་ཅད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས༔ སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ སྣང་སྟོང་ཆུ་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ༔ རང་གི་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་ལས༔ འོད་ཟེར་མཆོད་པའི་ཚུལ་དུ་སྤྲོས༔ སྙོམས་འཇུག་བྱང་སེམས་བདུད་རྩི་ཡིས༔ བུམ་པ་ཡོངས་སུ་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སཏྭ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་བུམ་པའི་ལྷ་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་བུམ་ཆུ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་བར་བསམ། ལས་བུམ་ནང་དུ་པད་ཉིའི་སྟེང༔ ཧྲཱིཿལས་དབང་ཆེན་རྟ་མགྲིན་རྒྱལ༔ དམར་ནག་ཐོད་དབྱུག་མེ་ཞགས་འཛིན༔ ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་མེ་དབུས་རོལ༔ ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ལས༔ བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བྱུང་བུམ་པ་གང༔ དག་བྱེད་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིར་གྱུར༔ ཅེས་མོས་ལ། ཨོཾ་ཧ་ཡ་གྲཱྀ་ཝ་ཧཱུྃ་ཕཊ྄༔ བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་མཐར། ཁྲོ་བོ་ཆེན་པོའི་བགེགས་ཟློག་ཅིང་ལས་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། ཚེ་འབྲང་དང་ཚེ་རིལ་ཆང་ལ་དམིགས་ཏེ། བདག་མདུན་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་རྒྱལ་སྲས་པདྨའི་མྱུ་གུའི་གནས་ལྔར་ཕྱག་མཚན་ལྔ་དང་ཡིག་འབྲུ་ལྔས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང༌། ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཟེར་ལྟར་སྤྲོས་པས་བདག་དང་བསྲུང་བྱའི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། འབྱུང་བ་བཞིའི་དྭངས་མ། འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་དང་དགེ་མཚན་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། རང་རྣལ་འབྱོར་མ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་ནས་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། མདུན་གྱི་ཚེ་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་བཅུད་ལེན་དུ་གྱུར། ཞེས་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་བཞག་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་ཚེ་ཛཔ་ཅི་ནུས་བཟླ། མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱིཿ པདྨ་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་བཅས༔ ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་ལོ་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་རང་སོར་ཆུད༔ འབྱུང་ལྔའི་དྭངས་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔར་བསྡུས༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་སྙིང་དབུས་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ མི་འགྱུར་འགག་མེད་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔ འཆི་མེད་རྟག་པ་དོན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དང༌། ཨཱཿ སྤྲོས་པས་སྣང་སྲིད་ཁྱབ་པའི་ཚེ་དང་དཔལ༔ བསྡུས་པས་སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་བསྟིམ༔ བཅིངས་པས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཅིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་རཀྵ་ཨ་ཨཿ ཞེས་རྒྱས་གདབ་བཅས་གྲུབ་པ་དང༌། བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་སྤྱི་སྒོས་ཀྱི་གསོལ་བསྐང་རྒྱས་བསྡུས་ཅི་རིགས་བྱས་མཐར། རིག་འཛིན་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱི་ཕྲེང་བས་མདུན་བསྐྱེད་མགྲོན་ཐབས་སུ་བཞུགས་པའི་བཀའ་གཏེར་སྲུང་མ་ལྕམ་དྲལ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མར་རང་སྲོག་ས་བོན་མཚན་པ་ལ་རེག་པས་སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་དྲན་པས་ཅི་འདོད་པའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་བསམ་ལ། ཤཱ་ས་ན་ཅུང་ཟད་བཟླ། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང༌། མཆོད་བསྟོད་ཡིག་བརྒྱའི་མཐར། ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་ལ་དབང་བཞི་སྙིང་པོའི་ཚུལ་གྱིས་བདག་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོ་གས་ཉམས་ཆགས་བསྐངས་ཤིང་ནུས་པ་གསོས་ལ་སློབ་མ་འཇུག་པར་གནང་བ་ཞུས་པས་དགྱེས་བཞིན་བསྩལ་བར་བསམས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོལ་བས་བསྒྲིབ། བསྡུ་ན་ཐུགས་སྒྲུབ་སྤྱི་ལྟར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སྭཱ་ཧཱཿ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་གུ་ཎ་ཀརྨ་སྭ་བྷཱ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧཾཿ ཨོཾ༔ ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་ཡི༔ ཡེ་ཤེས་རིག་རྩལ་འཆང་བའི་ལྷ༔ གདོད་ནས་རང་དང་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས༔ རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས༔ དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པར༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་སུ་རོ་གཅིག་པའི༔ དབང་བསྐུར་བྱིན་རླབས་རྨད་པོ་ཆེ༔ སྐུ་བཞིའི་ངོ་བོར་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་སྟྭཾ་ཧོཿ ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་རིག་པའི་མེ་ཏོག་དོར་བས་བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ། གཉིས་པ་དབང་གི་ལས་རིམ་དངོས་ལ། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་གཉིས། དང་པོ་ལའང་སྔོན་འགྲོ་འཇུག་པའི་ཆོས་དང༌། དབང་གི་རིམ་པ་དངོས་སོ། །དང་པོ་ལ་ཕྱི་ནང་གི་འཇུག་པ་གཉིས་ལས། ཐོག་མར་ཕྱི་འཇུག་ནི། སྣོད་དུ་འོས་པའི་སློབ་མ་སྒོ་དྲུང་དུ་བོས་ལ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། ནང་དུ་འཇུག་པས་སྟན་ལ་འཁོད་པ་དང་བགེགས་ལ་གཏོར་མ་བཏང་ཞིང་བཀའ་བསྒོས་ཏེ་ཐུན་གྱི་གཟིར་ལ་བསྐྲད། སླར་མི་འཇུག་པའི་ཕྱིར་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོའི་ཕྱོགས་བཅིངས་ཏེ། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སྤྱོད་གསལ་བཏབ་ཅིང༌། སྐབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཆོས་བཤད་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་དང་བཅས། དེ་ལ་འདིར་བསྒྲུབ་བྱའི་མཐར་ཐུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་མཆོག་གི་གོ་འཕང་ཡང་མོས་པ་ཙམ་གྱིས་མངོན་དུ་བྱེད་ནུས་ན་ལས་དང་དངོས་གྲུབ་གཞན་འགྲུབ་པ་ནི་ཚེགས་མེད་པ་ཟབ་ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་སྟེ། དེ་ཡང་བསྒྲུབ་བྱ་དང༌། སྒྲུབ་བྱེད་རྩ་བ་ཡན་ལག་རྒྱས་བསྡུས་སོགས་ཀྱིས་དབྱེ་བས་ཐུགས་སྒྲུབ་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱས་མཚོན་དུ་མ་བཞུགས་པ་ལས་སྐབས་སུ་བབས་པ་སྒྲུབ་བྱེད་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཟབ་ཏིག་སྟེ་རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་ཆེན་པོའི་ཟབ་ལམ་འདི་ཉིད་ཀྱི་འཕྲོ་གཞི་ནི་གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྣམ་གསུམ་ལ་བཀའ་བབ་བརྙེས་པའི་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡང་གསང་གི་དབྱེ་བས་ཐུགས་སྒྲུབ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་བཞིའི་བསྐྱེད་རྫོགས་རྫོགས་ཆེན་དང་བཅས་པའི་ཟབ་གནད་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་བྱ་སླ་ཁྱེར་བདེ་ཚིག་ཉུང་དོན་ཟབ་འདས་རྗེས་ཐོག་བབ་ཏུ་དགོང་ཀློང་ལས་བརྡོལ་བའི་ཚུལ། བླ་སྒྲུབ་རྩ་བའི་གཞུང་ལས། བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མཐར་ཐུག་སྙིང་པོའི་སྐོར་བཞི་སྟེ༔ དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཡང་སྙིང་བཅུད༔ ཟབ་མོའི་སྒྲུབ་པ་འདི་ཁོ་ན༔ ཞེས་གསུངས་བའི་བསྒྲུབ་བྱ་གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོའི་བསྒྱུར་བ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་སྟེ། རྗེ་འདིའི་སྤྲུལ་གཞི་ནི་དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་སྲས་རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་དུ་གྲགས་པའི་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཡབ་གཅིག་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི་ལྷ་སྲས་བར་པ་དམ་འཛིན་མུ་རུབ་བཙད་པོ་ཞེས་གྲགས་པ་སྟེ། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པས་ཐུགས་ཟིན་གྱི་སློབ་མའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པའི་མཚན་དགེ་བསྙེན་སེང་གེ་བཟང་པོར་གསོལ། སྐྱེས་སྦྱང་གི་ཡོན་ཏན་ཕུལ་དུ་སོན་པས་ལྷ་སྲས་ལོ་ཙཱ་བ་ཞེས་གྲགས། བླ་མ་དགོངས་འདུས་གསེར་ཆོས་ཆེན་པོའི་དབང་གིས་སྣོད་ལྡན་དུ་བསྔགས་པའི་གསང་མཚན་རོལ་པ་ཡེ་ཤེས་རྩལ་དུ་གསོལ་ཞིང༌། ཆོས་དེའི་བདག་པོ་སྟོན་པ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོར་མངའ་གསོལ། ཁྱད་པར་མདོ་ཁམས་སྨད་དུ་ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་དང་བཅས་པ་འགགས་མེད་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་པས་བྱོན་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཆེན་ཉེར་ལྔ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན། བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། བླ་རྫོགས་ཐུགས་གསུམ། དགོངས་འདུས་སྙིང་པོ་ལྔ། སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཐབས་ཆེན་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་འཁོར་རྒྱ་ཆེར་བསྐོར་བའི་ཚེ་ཉེ་བའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་གཙོ་བོ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པར་གྱུར་པས་མཚོན་བླ་སློབ་དགོངས་པ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ནས་སྐུ་ཚེ་དེ་ཉིད་ལ་འཇའ་ལུས་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་བརྙེས་ཀྱང༌། བོད་ཡུལ་ཕྱི་མའི་གདུལ་བྱ་ལ་དགོངས་པས་གཏེར་ཆེན་སངས་རྒྱས་གླིང་པ་དང་ཞིག་གླིང་འོད་གསལ་སྒྱུ་མ་ལ་སོགས་པའི་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབ་ཆེན་པོ་རྣམས་དང༌། གསང་བདག་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དང༌། ལས་ཅན་རྒྱལ་པོ་ཛཿ ས་སྐྱོང་བུདྡྷའི་མཚན་ཅན་སོགས་མཁས་གྲུབ་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་མཚན་དང་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་དུས་གསུམ་ཀུན་ཏུ་སྟོན་པས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རླབས་ཆེན་མཛད་པའི་སྐྱེས་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་བླ་མ་པདྨ་སམྦྷ་ཝའི་རྒྱལ་ཚབ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་ཞིག་པོ་གླིང་པ་ཞེས་མཚན་གྱི་དྲིལ་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་པདྨའི་ཞབས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྒྲགས་པའང༌། སྙིགས་དུས་ཀྱི་གདུལ་བྱའི་བགོ་སྐལ་གྱི་སྐུ་ཚེ་དེའི་མཛད་པ་རྫོགས་ནས་གཟུགས་སྐུ་དབྱིངས་སུ་སྡུད་པའི་སྐབས། གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་གཙུག་རྒྱན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་དག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་སྣང་དུ་ནུབ་ཕྱོགས་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་བྲེ་བྲག །པདྨས་ཡོངས་སུ་ཁེབས་པའི་ཞིང་གི་སྟོན་པ་རྒྱལ་སྲས་པདྨའི་མྱུ་གུ་ཞེས་པར་མངོན་བྱང་རྣམ་པ་ལྔས་སངས་རྒྱས་བའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོ་ཡོངས་སུ་སྦྱང་པའི་ཕྱིར་སྐུ་དང་མཚན་གྱི་བཀོད་པས་བསམ་ཡས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་བཀོད་པ་སྟོན་པར་མཛད་དེ། འདས་རྗེས་རང་བྱུང་དགོངས་པ་ཟང་ཐལ་གྱི་ཐུགས་ཏིག་ཞལ་ཆེམས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་སྙིང་ཐིག་འདི་ཉིད་བསྩལ་བ་སྟེ་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་ལས། དད་དང་ངེས་ཤེས་རྩེ་གཅིག་པས༔ འདི་ཉིད་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་བླངས་ན༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཞི༔ བསམ་པ་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྩོལ་མེད་སྐྱེ༔ ལྟ་སྒོམ་གདེང་ཐོབ་རྩལ་ཆེན་རྫོགས༔ སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་བླ་མ་དང༔ ནམ་ཡང་འབྲལ་མེད་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ དེ་ཕྱིར་ཟབ་རྒྱས་ཀུན་གྱི་བཅུད༔ སྙིང་གི་ཐིག་ལེར་གཅེས་པར་ཟུངས༔ ཡལ་བར་མ་དོར་ཉམས་སུ་ལོངས༔ རང་གཞན་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རིག་འཛིན་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཡོངས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་བསྒྱུར་བ་ཆེན་པོ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས། ལྕགས་རྟ་མགོ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔར་དག་པའི་སྣང་བར་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་པདྨས་ཁེབས་པར་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུ་ལས་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་བར་དོ་དྲུག་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་བཅས་ཞལ་གྱི་གདམས་པའི་བདུད་རྩི་དངོས་སུ་གསན། ཟླ་བ་གཅིག་ཏུ་གསང་བའི་དམ་ཚིག་གི་རྒྱས་བཏབ། རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅུར་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བར་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཡི་གེའི་འདུ་བྱེད་པ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་རྩལ་གྱིས་མཛད་པའི་ཚེ། ས་གཞིའི་ཁྱོན་ལ་དྲོད་གློ་བུར་དུ་བབས་པས་འཁྱགས་པ་རྣམས་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་དུ་གྱུར་པའི་དགེ་མཚན་ཀུན་གྱི་དབང་པོའི་མངོན་སུམ་དུ་གྱུར་པ་དང་བཅས་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ཆོས་སྒོ་ཐོག་མར་ཕྱེ་ཞིང་ཚོགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ། རིམ་གྱིས་སྐལ་ལྡན་ཡོངས་ལ་སྤེལ་བར་མཛད་པའི་ཟབ་ལམ་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་དབང་གི་ཆོ་གས་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ལ་རྒྱས་བསྡུས་གཉིས་སུ་བཞུགས་པ་ལས། སྔ་མ་སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི་རྒྱས་པར་བསྐུར་བ་ལ། སྔོན་འགྲོ་འཇུག་པའི་ཆོས་དང༌། དངོས་གཞི་དབང་གི་རིམ་པ་གཉིས་ལས། ཐོག་མར་ཕྱི་ནང་གི་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པ་ལ་ཐོག་མར་ཆས་སུ་འཇུག་པ་ལ། མ་རིག་པའི་སྒྲིབ་གཡོགས་ཀྱིས་སྐུ་གསུམ་བླ་མ་འདུས་པའི་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཐོང་བ་སྒྲིབ་པ་མཚོན་པའི་ཕྱིར་མིག་དར་འཆིང་བར་ཞུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་མིག་དར་འཆིང༌། རང་རིག་བླ་མའི་དགོངས་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མཇལ་བའི་ཕྱག་རྟེན་དུ་དཔའ་བོ་འབྲུ་ལྔ་ལས་སྐྱེས་པའི་མེ་ཏོག་ཕྱག་ཏུ་ཐོག་པར་མོས་ཤིག །ཨཱ་ཁྃ་བཱི་ར་པུཥྤེ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ་ཞེས་མེ་ཏོག་སྦྱིན། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རིག་འདུས་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དངོས་སུ་མོས་པས་ཕྱག་ཐལ་མོ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོཿ རིགས་འདུས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་དགོངས༔ བདག་ཅག་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ སྨིན་གྲོལ་དབང་མཆོག་ཟབ་མོ་དོན་གཉེར་ན༔ ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་རྗེས་སུ་བཟུང་དུ་གསོལ༔ རྩ་གསུམ་དཀྱིལ་འཁོར་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྤྲོ་བསྡུས་བྱེད་པོ་ནི་རིག་འཛིན་བླ་མ་སྟེ། དེ་ཡི་གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེ་བཞི་དབྱིངས་སུ་འཇུག་པ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་ལམ་མཆོག་མངོན་དུ་གྱུར་པས་སྐལ་པ་མཆོག་དང་ལྡན་པས་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཀྱང༌། དབང་སྲོག་རྒྱུད་ལ་འཛིན་པ་དམ་ཚིག་འབའ་ཞིག་ལ་རག་ལས་པའི་ཕྱིར་ཁེ་ཉེན་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བར་ཤེས་པས་ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་གྱི་སྡོམ་པ་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་པའི་སྲུང་མཚམས་ལས་མི་འདའ་བར་སྲུང་བ་ཁས་ལེན་ནུས་ན་ཡེ་ཤེས་མཆོག་གིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱའོ་ཞེས་གནང་བ་སྦྱིན་པ་འདི་ལ་སྙན་གཏོད་འཚལ། ཧོཿ བླ་མེད་གསང་བ་མཆོག་གི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ ཞུགས་པ་ལེགས་ཀྱང་དམ་ཚིག་སྲུང་དཀའ་བས༔ ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་བསླབ་ལས་མི་འདའ་ན༔ ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་དབང་བསྐུར་སྦྱིན་པར་བྱ༔ ཞེས་བསྐུལ་བས་གུས་ཤིང་སྤྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་སླར་ཡང་ནན་ཏན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིས་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བླ་མས་གནང་བའི་དམ་ཚིག་སྲོག་བཞིན་བསྲུང༔ མཐའ་ཡས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་དོན་བགྱིད་ཕྱིར༔ རིག་འདུས་རྣལ་འབྱོར་རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་ལགས་ན༔ ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་ངེས་པར་གནང་དུ་གསོལ༔ ཞེས་ཞུས་པས། སློབ་དཔོན་གྱིས་མཁྱེན་བརྩེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པས་སྣོད་དུ་རུང་བར་མཁྱེན་ནས་ཐེག་མཆོག་རྒྱལ་པོ་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་སྣོད་རུང་དབང་པོ་རབ་ཏུ་གྱུར་ཀྱང༌། སྲིད་པའི་གཡང་ས་ལས་སྒྲོལ་བའི་ཆོས་ཀྱི་གཞི་ངེས་འབྱུང་གི་བློ་དང༌། ཞི་བའི་མཐའ་འགོག་པའི་ལམ་གྱི་གཞུང་ཤིང་ལྷག་པའི་བསམ་པ་གཞན་ཕན་གྱི་བསམ་པ་ཐབས་ཤེས་གཉིས་དང་ལྡན་པས་བསགས་སྦྱང་གི་སྒོ་དུ་མས་རྒྱུད་དག་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་ཐུན་མོང་གི་འཇུག་སྒོ་ལ་བརྩོན་པར་བསྐུལ་བ་ནི། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་རིགས་འདུས་བླ་མ་ཡི༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོར་འཇུག་ཅིང་སྨིན་པར་བྱ༔ ངེས་འབྱུང་ལྷག་པའི་བསམ་པ་རྩེ་གཅིག་པས༔ རང་རྒྱུད་དག་པའི་ཐབས་ལ་འཇུག་པར་འཚལ༔ ཞེས་གདམས། དེ་ཡང་ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་དང་པོའི་འཇུག་སྒོ་ནི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་སྟེ། རྒྱུ་དྭངས་འདོད་ཡིད་ཆེས་ཀྱིས་དད་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཡུལ་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀུན་ཀྱང་རིགས་འདུས་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་ལས་གཞན་དུ་མ་དམིགས་པས་ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་གཅིག་ཆོག་ནོར་བུ་ལུགས་བླ་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བདག་གཞན་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་དྲིལ་གྱིས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ན་མོཿ ངོ་བོ་ཆོས་སྐུ་སོགས། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་རིགས་འདུས་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པའི་ཕྱིར་ཐུན་མོང་ཁྱད་པར་བླ་མེད་ཀྱི་ལམ་ལ་འཇུག་སྟེ་གདུལ་དཀའ་འདུལ་ཞིང་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གདུང་འཚོབ་པས་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོའི་རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་སྙམ་པས་བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོཿ མ་གྱུར་མཁའ་མཉམ་སོགས། ཚོགས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གྱུར་པ་ནི་རིགས་འདུས་བླ་མ་རུ་ཤེས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བསགས་སྦྱང་ཡན་ལག་བདུན་པས་དམིགས་རྣམ་ཚིག་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་བཞིན་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོཿ སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་སོགས། དེ་ཡང་སྤྱིར་དབང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ནོད་པ་སྟེ་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་འཇུག་པས་ཁྱད་པར་བྱས་པ་ལས་དོན་དུ་སྡོམ་པ་གསུམ་ཀ་རྒྱུད་དག་གྲོལ་དུ་བྱེད་པར་གནད་དོན་གཅིག་པས་རིགས་འདུས་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷུན་རྫོགས་ཆེན་པོའི་སྤྱན་སྔར། མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ཉེས་སྤྱོད་ཀྱི་གཡང་ལས་སྐྱོབ་ཅིང་གཏན་བདེའི་གནས་སུ་འགོད་པའི་སླད་དུ་ངེས་འབྱུང་དང་གཞན་ཕན་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་ལྟ་སྤྱོད་ཟུང་འཇུག་གི་སྒོ་ནས་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་རྡོ་རྗེའི་བརྟུལ་ཞུགས་བཟུང་བའི་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོཿ རིགས་འདུས་བླ་མ་ལྷ་ཚོགས་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བདག་གི་དེང་བཟུང་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ མཁའ་མཉམ་འགྲོ་ཀུན་ཡོངས་སུ་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ རྩ་གསུམ་རབ་འབྱམས་སྐྱབས་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་བཟུང༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གཞན་གནོད་གཞིར་བཅས་སྤང༔ གཞན་ཕན་སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྐྱེད༔ མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ཐབས་ཀྱི་ལམ་སྒྲུབ་པའི༔ སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས༔ སྲོག་གི་ཕྱིར་ཡང་མི་བཏང་གཟུང་ལགས་ན༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོས་བརྩེ་བས་ཉེར་དགོངས་ཏེ༔ བདག་རྒྱུང་ཡོངས་སུ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་མཛད་གསོལ༔ བླ་མེད་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་གྱི་མཐར་ཐུག་གི་གསང་སྔགས་ལམ་གྱི་རྩ་བ་ནི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཏེ་དེ་དག་སྐྱེས་བརྟན་གོང་འཕེལ་དུ་གྱུར་པས་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་ལམ་ཐམས་ཅད་མཐར་ཕྱིན་དགོས་པས་ན་ཐོག་མར་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་སྙིང་གར་ངོ་བོ་ལམ་བྱེད་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན། རྣམ་པ་ལམ་བྱེད་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཉ་གང་བའི་སྟེང་དུ་དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྡོ་རྗེ་དཀར་པོ་རྩེ་ལྔ་པ་རེས་མཚན་པར་མོས་ལ་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་སརྦ་ཡོ་ག་བྷོ་དྷི་ཙིཏྟ་ཨཱཿ དེ་ནས་བྱིན་རླབས་ལམ་དུ་བྱ་བའི་ཕྱིར་སློབ་དཔོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པ་སྙིང་གར་བཞག་ཅིང་སྔགས་འདི་བརྗོད་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་བརྟན་གོང་འཕེལ་དུ་བྱས་པར་མོས་མཛོད། ཨོཾ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ དེ་དག་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཕྱི་འཇུག་གི་རིམ་པས་རྒྱུད་དག་ཅིང་སྣོད་རུང་དུ་བྱས་ནས། གཉིས་པ་ནང་འཇུག་ལ་རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་འཇུག་པའི་ཐོག་མར་ཁྱབ་བདག་རིགས་འདུས་བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཀྱིས་བསྐུལ་བས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་སྒོ་བཞི་ཤག་གིས་བྱེ་བར་མོས་མཛོད། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཔྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ རིགས་འདུས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟེར་ཕོག་པས་རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱུད་ལ་ལྷག་གེར་ཤར་བ་མཚོན་པའི་བརྡར་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ཤར་སྒོར་དབང་སྟེགས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཁོར་པར་མོས་ལ། ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ དོན་དམ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཡང་ཀུན་རྫོབ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཚད་མེད་བཞིའི་ཏིང་འཛིན་མཐར་ཕྱིན་པ་ལས་འབྱུང་བས་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོའི་ཤར་སྒོ་ནས་གཡས་བསྐོར་གྱིས་སྒོ་བཞིར་འཇུག་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་ཕྱག་བྱ་བར་མོས་ལ་ཐལ་མོ་གནས་གསུམ་དུ་སྦྱར་བས་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ན་མོ་ཏེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ན་མ་མི་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ན་མོ་ན་མ་ཧཱུྃ༔ ལན་བཞི་བརྗོད། སླར་ཡང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོ་སྔར་གྱི་དབང་སྟེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་འཁོད་པ་ལ། ནང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་པ་དབབ་པའི་སླད་དུ་སྦྱོར་བ་རྡོ་རྗེའི་ཆུ་ནན་སྦྱིན་པ་ནི། ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རིགས་འདུས་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་འདི་ཉིད་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པས་སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་དམ་ལས་འདས་ན་རང་གཤེད་དུ་དབབ་ཅིང་ཚུལ་བཞིན་བསྲུངས་བས་དངོས་གྲུབ་ཆེན་པོ་མཐོང་བའི་ཆོས་ལ་ཐོབ་པའི་ཁེ་ཉེན་ཤེས་པས་དཔང་པོའི་ཚུལ་དུ་རོལ་མཛོད། ནང་མཆོད་ཀྱི་ཆུ་ནན་སྦྱིན་ལ། ཧཱུྃ༔ འདའ་དཀའ་རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་བདུད་རྩིའི་ཆུ༔ དམ་ཚིག་མ་བསྲུངས་སྲོག་གི་གཤེད་དུ་འབེབས༔ བསྲུངས་ན་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཚེ་འདིར་ཐོབ༔ དེ་བས་དམ་སྲུངས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་འཐུངས་ཤིག༔ ས་མ་ཡ་ཨུ་ད་ཀ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿ སྦྱང་བྱ་སྣོད་བཅུད་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་བྱེད་རིགས་འདུས་སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཟབ་མོའི་ནུས་པས། སྦྱངས་འབྲས་མི་སློབ་འབྲས་བུའི་གསང་བ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་མྱུར་ལམ་རིམ་པ་དབང་གི་བདུད་རྩི་གཏོར་བླུགས་ཀྱི་ནུས་པ་མངོན་གྱུར་དུ་སད་པར་བྱེད་པ་ལ། ཐ་མལ་སྣང་ཤེས་ཀྱི་རྟོག་འཁྲུལ་དང་བཅས་པ་སྨིན་པར་མི་རུང་བས། རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འབེབས་པར་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོཿ བདེ་གཤེགས་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་དེང་འདིར་ཕབ་ནས་ཀྱང༔ བདག་གནས་རྣལ་འབྱོར་ལྷ་དང་ཆོས་ཉིད་ཀྱི༔ ཡེ་ཤེས་རོལ་པའི་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད་དུ་གསོལ༔ དེ་ལྟར་ན་སྒོ་གསུམ་གྱི་གནད་གཅུན་ཞིང་ཐུགས་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་དུ་མཛོད༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སོགས་སྔགས་དང༌། ལས་ཆུས་སྟོང་པར་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཕྱི་སྣོད་རྣམ་པར་དག་པ་ཡེ་ཤེས་རང་སྣང་འོག་མིན་པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་ཁམས་གཞི་དང་རྒྱན་དང་དབྱིབས་དང་བཀོད་པ་ཚད་མེད་པས་མཛེས་ཤིང་ངོ་མཚར་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོའི་དབུས་སུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་པའི་ནུས་སྟོབས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་ནོར་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་འབྱོར་བ་མཐའ་ཀླས་པས་བརྒྱན་པའི་དབུས་སུ། སྣ་ཚོགས་པདྨ་ཉི་མ་བམ་རོའི་སྟེང་དུ་སློབ་མ་རང་རང་གི་སེམས་ཉིད་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་ཀུན་རྫོབ་དག་པའི་ཞལ་རས་ཁྲོ་འཛུམ་རྗེས་ཆགས་བཞད་པའི་བདེ་ཆེན་གྱི་ཉམས་འགྱུར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞལ་གཅིག་སྤྱན་གསུམ་མཆེ་བ་གཙིགས་པ། རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་དོན་དམ་དག་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཕག་ཞལ་ངུར་སྒྲ་སྒྲོག་པ། དབུ་སྐྲ་གནག་སྣུམ་སིལ་བུར་གྲོལ་བས་སྐུ་རྒྱབ་ཡོངས་སུ་ཁེབས་པ། ཕྱག་གཡས་བདུད་བཞི་རྩད་ནས་གཅོད་པའི་གྲི་གུག་ནམ་མཁར་འཕྱར་བ། ཕྱག་གཡོན་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཐོད་ཁྲག་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། གྲུ་མོར་ཐབས་ཧེ་རུ་ཀའི་ངོ་བོ་ཁ་ཊྭཱྃ་ག་རྩེ་གསུམ་འཆང་བ། ཞབས་གཡས་བསྐུམས་པས་སྲིད་པའི་སྐྱེ་སྒོ་དགག་ཕྱིར་རྟིང་པ་བྷ་གར་གཏད་པ། གཡོན་བརྐྱངས་པས་ཞི་བ་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་མི་གནས་པ་མཚོན་བྱེད་བཾ་རོ་དམར་པོ་མགོ་བོ་གཡོན་དུ་བསྟན་པའི་སྙིང་གར་བརྫིས་པ། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བརྡར་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པའི་ཐུགས་ཀ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མི་ཤིགས་དྭངས་མ་ལྔ་ལྡན་གྱི་ཐིག་ལེར་པདྨ་འདབ་མ་བརྒྱད་པའི་དབུས་སུ་ཐབས་ཤེས་རླུང་སེམས་གཉིས་མེད་ཉི་ཟླའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་དོན་དམ་ཤེས་རིག་གི་རྒྱལ་པོ་རྣམ་པ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྒྱལ་སྲས་པདྨའི་མྱུ་གུ་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་གཙོ་བོ་གསུང་རྡོ་རྗེ་པདྨའི་རིགས་མཚོན་པའི་སྐུ་མདོག་འཆར་ཀའི་ཉིན་བྱེད་ལྟར་དམར་གསལ། ཟག་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པའི་ལང་ཚོ་ཤིན་ཏུ་བདོ་བའི་ཉམས་འགྱུར་དང་ལྡན་པའི་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཞིང་རབ་འབྱམས་ཁྱབ་པར་བརྡལ་བ། སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་སྤྱན་ཟུང་ཟིམ་བུར་གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་གཟིགས་ཞིང་ཞི་འཛུམ་སྒེག་པའི་ཚུལ་ཅན། དབུ་སྐྲ་མཐོན་མཐིང་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པའི་ཐོར་ཚུགས་ནོར་བུའི་ཏོག་གིས་མཛེས་པའི་ལྷག་མ་ལྕང་ལོའི་ཟར་བུ་གཡས་གཡོན་དུ་འཕྱང་བ། ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་པུས་མོ་གཡས་པའི་སྟེང་དུ་བརྐྱངས་པས་གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་གྲུབ་ཆར་འབེབས་པའི་ཡིད་བཞིན་གྱི་ནོར་བུ་བསྣམས་པ། གཡོན་པས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་འགྲོ་བ་སྲིད་ཞིའི་གཡང་ས་ལས་སྒྲོལ་བའི་བརྡར་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱའི་མཐེབ་མཛུབ་ཀྱིས་ཨུཏྤལ་ལོ་འདབ་རྒྱས་པའི་ཡུ་བ་ཐུགས་ཀར་བཟུང་བའི་མེ་ཏོག་སྙན་གྱི་ཐད་སོར་ཁ་ཕྱེ་བར་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བས་མཚན་པ། རྒྱལ་ཀུན་ཐུགས་རྗེའི་རང་གཟུགས་མཚོན་པའི་རི་དྭགས་ཀྱི་པགས་པས་ཕྲག་གཡོན་བཀབ་པ། དོན་ལ་ཟག་མེད་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཆེ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྟགས་སུ་དར་གྱི་ན་བཟའ་དང་རིན་པོ་ཆེའི་བརྒྱན་པ། ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་པར་འགྲོ་འདུལ་རྒྱལ་སྲས་འཕགས་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི་གོ་ཆ་འཆང་བའི་བརྡར་ཞབས་གཡས་བརྐྱང་གཡོན་བསྐུམ་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་རིགས་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཆོས་སྐུ་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་དམར་གསལ་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་རང་འོད་ཀྱི་ཡུམ་དང་སྦྱོར་བ། ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ལོངས་སྐུ་པདྨའི་སྤྱན་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད་ཡུམ་མནྡཱ་ར་བ་དང་བཅས་མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན་པ་གཉིས་ཀའང་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཆ་བྱད་ཅན་ཆུ་སྐྱེས་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་བཞུགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་གདན་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་གདོད་ནས་ཡོངས་གྲུབ་སྣང་སྲིད་གཞིར་བཞེངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་རྣམས་གསལ་བ་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རབ་འབྱམས་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་དང༌། ཁྱད་པར་ནུབ་ཕྱོགས་པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་ན་བཞུགས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པདྨའི་མྱུ་གུ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་རང་དབང་མེད་པར་བསྐུལ་ཏེ་དེ་རྣམས་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ། གསུང་ཡིག་འབྲུ། ཐུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས་པ་བཞིན་དུ་སྤྱན་དྲངས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་བཟོད་མེད་དུ་འབར་ཞིང་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་མཛོད། ཌཱ་དྲིལ་དང་བཅས་སྙན་པའི་དབྱངས་ཀྱིས། ཧྲཱིཿ ནུབ་ཕྱོགས་པདྨས་ཁེབས་པའི་སོགས་ལས་གཞུང་གི་སྤྱན་འདྲེན་དང༌། རྩ་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་ཅིང་བྱིན་དབབ། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་གིས་བྱིན་བསྡུ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོས་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟིམ་པར་བྱས་ལ། དེ་ལྟར་དབབ་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་ནུས་གཉུག་མའི་སྒོ་གསུམ་ལ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་སྤྱི་གཙུག་ཏུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག་པས་རྒྱས་བཏབ། དེ་ལྟར་ཡེ་ཤེས་དབབ་ཅིང་བརྟན་པར་བྱས་ནས་ཁྱབ་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཧེ་རུ་ཀའི་རིགས་ཀྱིས་ཁྱབ་བྱ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔའི་རིགས་ལྔ་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་ཉིད་ལས་དང་སྨོན་ལམ་གྱིས་གང་ལ་འབྲེལ་པ་ངོས་བཟུང་ནས་བསྒྲུབས་ན་དངོས་གྲུབ་མྱུར་པའི་ཕྱིར་སྔར་ཕུལ་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་མེ་ཏོག་གི་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་ཐལ་མོས་བཟུང་ལ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་རིགས་གང་ལ་འབྲེལ་བ་དེ་ལ་འབབ་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་དང་བཅས་ཏེ་དོར་འཚལ། ཧོཿ ཚེ་རབས་འབྲེལ་བའི་རིགས་འདུས་བླ་མ་ལྷར༔ རིན་ཆེན་མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་གུས་པས་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་བཞེས་ཏེ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར༔ མི་འབྲལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ རཏྣ་པུཥྤེ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཞེས་མེ་ཏོག་པདྨ་འདབ་བཞི་རིགས་ལྔའི་ཕྱག་མཚན་ཅན་དུ་དོར་བས་དབུས་སུ་བབས་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། དེའི་མདུན་དུ་ཧེ་རུ་ཀ །ཤར་དུ་རྒྱལ་བ་རྟག་པ། ལྷོར་རྡོ་རྗེ་ཉི་མ། ནུབ་ཏུ་པདྨ་གར་དབང༌། བྱང་དུ་རྟ་ཡི་རྒྱལ་པོ་སྟེ་རྒྱལ་བ་རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་ཉེ་བའི་རིགས་ངེས་པར་བྱས་ལ་དེའི་མཚན་གྱི་ཐོག་མཐའ་ཅན་གྱི་གསང་བའི་མིང་བྱིན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་རིགས་ཀྱི་སྤྲོ་བསྡུ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་ཡེ་གཉིས་སུ་མེད་པ་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀྱི་རོལ་པ་ལས་ཐ་དད་དུ་མ་འདས་པས་དེ་ཉིད་དང་རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འབྲེལ་པས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་མི་འབྲལ་བར་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དུ་མེ་ཏོག་དབང་རྟགས་ཅོད་པན་གྱི་རྣམ་པར་སླར་ཡང་སྤྱི་བོར་བཅིང་པར་མོས་མཛོད། ཧོཿ རྒྱལ་བ་རིགས་དྲུག་ཡེ་ཤེས་ཅིར་སྣང་ཡང༔ བླ་མ་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་དབྱིངས་ལས་ཤར༔ རིགས་ཀྱི་ཅོད་པན་སྤྱི་བོར་བཅིངས་པ་ཡིས༔ དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་འབྲལ་མེད་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ པུཥྤེ་སིདྡྷི་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་སྟྭྃ༔ སྔོན་ཆད་གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་རྟོག་གི་སྒྲིབ་པས་རང་རིག་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་མ་མཇལ་བ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་གསེར་གྱི་ཐུར་མ་ལྟ་བུ་བྱུང་ནས་མིག་དར་དང་ལྷན་ཅིག་བསལ་བར་མོས་ཤིག །མིག་དར་བསལ་ཏེ། ཧོཿ མ་རིག་ལིང་ཏོག་ཚོགས་བརྒྱད་ཀུན་གཞི་བཅས༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་གསེར་གྱི་ཐུར་མས་བསལ༔ རྣམ་པར་དག་པའི་གཟིགས་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ རིགས་འདུས་དོན་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཛྙཱ་ན་ཙཀྵ⁽11e2⁾་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ྄༔ དེ་ལྟར་ཕྱི་ཀུན་རྫོབ་བརྡ་ཡི་བླ་མས་ལྷག་པ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིས་མཚོན་བྱེད་བྱས་ནས། ནང་ལྷག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་སྤྲུལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྣོད་བཅུད་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེའི་འོག་མིན་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་དཔལ་ཡོན་ཟག་མེད་འབྱོར་པ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱན་བཀོད་ཚད་མེད་པས་མཛེས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོ་པདྨས་ཁེབས་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ས་གཞི་ཐ་གྲུ་ཡངས་པའི་ཁྱོན་དུ་ནོར་བུའི་ལྗོན་ཤིང་བདུད་རྩིའི་ཆུ་ཀླུང༌། མེ་ཏོག་གི་སྐྱེད་ཚལ། རིན་པོ་ཆེའི་ལྷུན་པོ་སོགས་མཛེས་ཤིང་ཉམས་དགའ་བའི་ཁྱོན་དུ་སྤྲུལ་པའི་བྱ་དང་རི་དྭགས་བུང་བའི་ཚོགས་བག་ཕེབས་པར་རྒྱུ་ཞིང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་སྙན་པར་སྒྲོག་བཞིན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་བདེ་དགའ་ལ་སྤྱོད་པ། དེའི་དབུས་ལྷ་དང་མི་ཡིས་མི་སྤྱོད་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ནོར་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང་གི་རྒྱན་བཀོད་མཆོད་པའི་ཁྱད་པར་དུ་མས་མཛེས་པའི་དབུས་སུ་གསུང་རྡོ་རྗེ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཁྱབ་བདག་འབྲས་བུའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་པདྨའི་མྱུ་གུ་དབང་མདོག་གི་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་ཉི་མ་བྱེ་བའི་ལང་ཚོ་ལྟར་འབར་བ། དགྱེས་པའི་ཞལ་རས་འཛུམ་ཞིང་ཞི་བའི་སྤྱན་ཟུང་གདུལ་བྱའི་ཡུལ་ལ་གཟིགས་པ་ཤིན་ཏུ་བཟང་པོའི་ངང་ཚུལ་ཅན་མཐོན་མཐིང་དབུ་སྐྲའི་ཐོར་ཚུགས་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་མཛེས་པའི་འོད་ཟེར་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་སུ་འཕྲོ་བ། བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆས་བཅུ་གསུམ་གྱིས་སྤུད་པའི་ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་པུས་མོ་གཡས་པའི་སྟེང་བརྐྱངས་པས་རིན་པོ་ཆེའི་ནོར་བུ་དབང་གི་རྒྱལ་པོ་བསྣམས་ཤིང༌། གཡོན་མཐེབ་སྲིན་སྦྱར་བའི་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱིས་ཨུཏྤལ་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བུམ་པས་མཚན་པའི་ཡུ་བ་ནས་འཛིན་པ། ཞབས་གཉིས་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་འགྱིང་ཞིང༌། ཆོས་དབྱིངས་རྒྱས་པར་འགེངས་པའི་འོད་ཟེར་གྱི་ཕྲེང་བ་མུ་མེད་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ཁྱབ་པར་བརྡལ་ཞིང་སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི་དམ་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཏིལ་གྱི་གོང་བུ་ཁ་ཕྱེ་བ་བཞིན་བཞུགས་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བྱུང་སྙམ་པའི་དད་མོས་གདུང་བས་དག་པའི་ཞིང་མཆོག་དེར་སྐྱེས་ནས་སྟོན་པ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཞལ་མཇལ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་སྨོན་ལམ་དང༌། བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་མཆོག་ལ་སྦྱོར་ཞིང༌། ངེས་པ་དོན་གྱི་བླ་མ་རང་རིག་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ངོ་བོར་རང་བཞིན་ཐུགས་རྗེའི་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀྱི་དགྱེས་ཞལ་འདུ་འབྲལ་མེད་པ་མངོན་སུམ་དུ་མཇལ་བའི་སྐལ་པ་བཟང་པོར་འགྱུར་པས་དད་གུས་སྤྲོ་བ་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡང་ཡང་བསྐྱེད་པར་མཛོད་ཅིག །གཉིས་པ་དབང་གི་ཆོ་ག་དངོས་ལ། སྨིན་བྱེད་རྩ་བའི་དབང་བཞི། གྲོལ་ལམ་བར་དོ་དྲུག་གི་བྱིན་རླབས། མཐའ་རྟེན་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་གྱི་དབང་དང་སྙིང་པོ་གཏོར་མའི་དབང་བཅས་བཞིར་བཞུགས་པ་ལས། དང་པོ་ལའང༌། ཕྱི་ཕན་པའི་དབང༌། ནང་ནུས་དབང༌། གསང་བ་ཟབ་དབང་གསུམ་འབོག་པའོ། །དང་པོ་ལ། རྡོ་རྗེ་སློབ་མའི་དབང་དང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཐུན་མོང་རིག་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བ་ནི། དེ་དག་གིས་སྔོན་འགྲོ་འཇུག་པའི་ཆོས་ཀྱིས་དབང་གིས་སྣོད་རུང་དུ་བསྒྲུབ་ནས། དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་ཞུ་བའི་སླད་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཧོཿ ཇི་ལྟར་གདོད་མའི་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས༔ རང་གི་སྲས་ལ་དབང་བསྐུར་བསྩལ་བ་ལྟར༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས༔ བདག་ཀྱང་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་སློབ་བུ་ཤར་སྒོར་དབང་སྟེགས་སེངྒེའི་ཁྲི་ལ་བཞག་ཅིང་བཀོད་ནས་དབང་རྣམས་རིམ་པར་སྩོལ་བར་མོས་ཤིག །སྤྲུལ་སྐུ་འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་མྱུ་གུ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐོག་མར་བུམ་པའི་དབང་གི་སླད་དུ་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་མཆོག་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་གི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས། ཤབྡ་ཨཱ་ཧཱུྃ༔ དེ་ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་རིག་པའི་དབང་ལྔ་བསྐུར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་དག་བྱ་འཁོར་བའི་ཆོས་ཕུང་ཁམས་ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་ལ། དག་བྱེད་རིག་པའི་དབང་ལྔ་སོ་སོར་བསྐུར་བས། དག་འབྲས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་རིགས་ལྔའི་གོ་འཕང་མངོན་གྱུར་དུ་སད་པས་སྐུ་ལྔ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་གསང་བ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་སྐལ་ལྡན་དུ་སྒྲུབ་དགོས་པའི་ཕྱིར་དང་པོ་མི་བསྐྱོད་པ་ཆུའི་དབང་གི་སླད་དུ། སློབ་དཔོན་དང་སློབ་མ་རྣམས་ངོ་བོ་སྐུ་གསུམ་བླ་མ་རིགས་འདུས་སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུ་ལ་རྣམ་པ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་མཐིང་ག་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའི་སྐུར་གྱུར་པ་ལ། ནམ་མཁའ་གང་བའི་དབང་གི་ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་རིག་པའི་ལྷ་མོ་བུམ་པ་འཛིན་པ་སྤྲོས་ཏེ་མི་བསྐྱོད་པ་ཆུའི་དབང་བསྐུར་བར་མོས། བུམ་པ་ཐོགས་ལ། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ མི་བསྐྱོད་བདུད་རྩི་ཆུ་ཡིས་དབང་བསྐུར་བས༔ རྣམ་ཤེས་གནས་གྱུར་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བཛྲཱི་བྷ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱ། སློབ་དཔོན་དང་སློབ་མ་རྣམས་ངོ་བོ་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུ་ལ་རྣམ་པ་དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་སེར་པོ་རིན་པོ་ཆེ་དང་དེའི་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པར་གནས་གྱུར་པ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་དཔལ་མཚོན་པའི་དབུ་རྒྱན་སྤྱི་བོར་བཅིང་བར་མོས་ཤིག །དབུ་རྒྱན་བཅིངས་ཏེ། ཏྲཱྃ༔ བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དབུ་རྒྱན་དབང་སྐུར་བས༔ ཚོར་བ་གནས་གྱུར་མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་རཏྣ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཏྲཱྃ༔ དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀ་པདྨ་གར་དབང་གསུང་རྡོ་རྗེ་དམར་པོ་པདྨ་དང་དེའི་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པར་གནས་གྱུར་པ་ལ་གསུང་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་རྒྱ་ཕྱག་གཡས་སུ་གཏད་པར་མོས་ཤིག ཧྲཱིཿ བླ་མ་པདྨ་གར་དབང་ངོ་བོ་ཉིད༔ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་རྡོ་རྗེའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འདུ་ཤེས་གནས་གྱུར་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ པདྨའི་རིགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་པདྨ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ ཞེས་རྡོ་རྗེ་གཡས་སུ་གཏད། དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་རྟ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ལྗང་གུ་རྒྱ་གྲམ་དང་དེའི་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་གནས་འགྱུར་པ་ལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རིགས་མཚོན་པའི་ཤེས་རབ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་གཡོན་དུ་སྦྱིན་པར་མོས་ཤིག ཧཱཿ བླ་མ་རྟ་མཆོག་རོལ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་དྲིལ་བུའི་དབང་བསྐུར་བས༔ འདུ་བྱེད་གནས་གྱུར་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་དབང་མཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཀརྨ་སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱཿ ཞེས་དྲིལ་བུ་གཡོན་དུ་གཏད། དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་བ་རྟག་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དཀར་པོ་འཁོར་ལོ་དང་དེའི་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་འཛིན་པ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་རྡོར་དྲིལ་བསྣོལ་མ་སྤྱི་བོར་བཀོད་དེ་གསང་བའི་མཚན་གྱི་དྲིལ་བསྒྲག་པར་མོས་ཤིག །རྡོར་དྲིལ་བསྣོལ་མ་སྤྱི་བོར་དཀྲོལ་ལ། ཨོཾཿ བླ་མ་རྒྱལ་བ་རྟག་པའི་ངོ་བོ་ཉིད༔ རྣམ་པར་སྣང་མཛད་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུགས་ཕུང་གནས་གྱུར་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ བདེ་གཤེགས་རིགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་ཐོབ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེ་དག་གིས་རྒྱུད་སྡེ་ཕྱི་ནང་དང་དཔོན་སློབ་ཐུན་མོང་གི་དབང་ཀུན་འབྱུང་ལས་ཉོན་གྱི་གཞི་མ་རིག་པ་ལྔ་གཏོར་ཞིང༌། གནས་སྣང་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་དགོངས་སྤྱོད་རྒྱུད་ལ་སད་པས་བླུག་ཅིང༌། རིགས་ལྔ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་དབང་ལྔའོ། །དེ་དག་གིས་རིགས་མཆོག་སོ་སོའི་དབང་བསྐུར་བས་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ལྟ་སྤྱོད་ལམ་དུ་ཁྱེར་ནུས་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་མའི་སྐལ་ལྡན་དུ་བྱེད་པའི་དབང་རྣམས་ཐོབ་པས་སྣོད་རུང་དུ་བྱས་ཏེ། རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། བླ་སློབ་གཉིས་ཀ་རིགས་ལྔའི་འཁོར་ལོའི་བསྒྱུར་བ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་དཀར་པོ་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པར་གསལ་བ་ལ། རྡོ་རྗེ་ཐུགས། དྲིལ་བུ་གསུང༌། ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་གསུམ་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་དབང་བྱིན་པས་རིགས་ལྔ་ཡང་བསྡུ་ན་གསུམ། དེ་ཡང་ཐབས་ཤེས་གཉིས་མེད་ཧེ་རུ་ཀའི་རིགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དབང་གིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་བྱས་པར་མོས་མཛོད་ཅིག །རྡོ་རྗེ་ཕྱག་གཡས་སུ་གཏད་དེ་གསོར། དྲིལ་བུ་གཡོན་དུ་གཏད་དེ་དཀྲོལ་ཞིང་དཀུར་བསྟེན་ཏེ་ཐུགས་ཀར་འཁྱུད་རྒྱས་བསྣོལ་བཞིན། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡི་ངོ་བོ་ཉིད༔ མི་ཕྱེད་དམ་ཚིག་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒོ་གསུམ་གནས་འགྱུར་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོའི་དབང་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་གྷཎྜེ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ་ཨཿ ཨོཾ་བཛྲཱི་བྷ་ཝ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་གིས་བུམ་པ་སྤྱི་བོར་བཞག །བུམ་ཆུ་འཐོར་འཐུང་བྱས་པས། དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། སྒྲིབ་པ་བཞིའི་ས་བོན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག །ཆུའི་ལྷག་མ་གྱེན་དུ་འཁྱིལ་བ་མགོ་བོའི་གནས་ལྔར་བབས་པ་ལས། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་མི་བསྐྱོད་པ། རྣ་ལྟག་གཡས་སུ་རིན་འབྱུང༌། ལྟག་པར་སྣང་མཐའ། གཡོན་དུ་དོན་གྲུབ། དཔྲལ་བར་རྣམ་སྣང༌། མི་བསྐྱོད་པའི་མདུན་དུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་དབུར་བརྒྱན་ཏེ་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་ནམ་མཁའ་གང་བའི་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱིས་ཤིས་པའི་བདེན་ཚིག་དང་བཅས་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་གི་ཆར་སིལ་མ་ཕབ་པས་རིམ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་སྒོམ་པ་དང༌། དབང་བསྐུར་རྒྱུད་བཤད་སློབ་མ་བསྡུ་བ་སོགས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལས་རབ་འབྱམས་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང་ཐོབ་པ་ལ་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་ཀུན་གྱི་མངའ་དབུལ་བར་མོས་ཤིག །ཨརྒྷཾ་སོགས་དང༌། ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། མངའ་གསོལ་གྱི་ཆས་རྣམས་ཀྱང་འབུལ་ཚུལ་བྱ། ཞལ་ནས་གསུངས་བའི་ཤིས་བརྗོད་དང་རོལ་མོ་བཅས་བྱའོ། །དེ་དག་གིས་བུམ་པའི་དབང་སྐུར་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པས་དབང་གི་ཆོ་ག་དང༌། སྒྲུབ་ཐབས། ཕྱག་རྒྱ། མཆོད་བསྟོད། བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་སྔགས་བཟླ་བ། སྦྱིན་བསྲེག །རབ་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་དང༌། ལས་བཞི་སོགས་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལམ་གྱི་རིམ་པས་རང་གི་སྤྱོད་པ་དང༌། གཞན་ལ་སྟོན་པ་སོགས་ལ་དབང་བ་ཡིན་ནོ། །དེས་བུམ་དབང་མཐའ་རྟེན་དང་བཅས་པ་སོང་ནས། གཉིས་པ་ནང་ནུས་པ་འཇུག་པའི་དབང་བསྐུར་བ་ནི། དེས་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་ཆེན་པོའི་སྣང་སྟོང་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཕྱི་བུམ་པའི་དབང་བསྐུར་བ་སྟེ། ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས་བུམ་དབང་བསྐུར་བ་དེ་ཡང་ནང་རང་གི་གཉུག་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་སུ་སྨིན་པ་ནང་གི་བསྐྱེད་བཟླས་རྫོགས་གསུམ་གྱི་ཟབ་ལམ་མཐར་ཐུག་གི་དབང་སྣོད་རུང་དུ་བྱེད་པ་སྟེ་དེའི་ནུས་པ་དངོས་སུ་སད་བྱེད་དམ་འཇུག་བྱེད་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་བས་རང་གཞན་གཉིས་ཀའི་དོན་བྱེད་ནུས་པ་ལ་དབང་བས་ཏེ། མདུན་བསྐྱེད་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་ལས་རང་འདྲའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་གཉིས་པ་ཆད། རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་གནས་སོ་སོར་ཐིམ་པས་གསལ་བརྟན་གཟི་བྱིན་འབར། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྐུ་སྣང་སྟོང་གི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་ལ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག །པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་གི་སྐུ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ། ཧྲཱིཿ རིགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག་ཆེ༔ པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་བའི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་བའི་སྣང་བ་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ རིག་སྟོང་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རུ་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་དྷཱ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ པདྨའི་སྤྱན་གྱི་སྐུ་མགྲིན་པར་བཞག་སྟེ། ཧྲཱིཿ གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་སེམས་དཔའ་པདྨའི་སྤྱན༔ ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལས་རླུང་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ བདེ་སྟོང་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ པདྨའི་མྱུ་གུའི་སྐུ་སྙིང་གར་བཞག་ལ། ཧྲཱིཿ མ་འགག་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཚུལ་འཆང་བ༔ འགྲོ་འདུལ་པདྨའི་མྱུ་གུའི་དབང་བསྐུར་བས༔ རྩ་ཁམས་འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ གསལ་སྟོང་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སཏྭ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཕག་མོའི་སྐུ་དཔྲལ་བར་བཞག་སྟེ། ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་རྒྱལ་བ་མ་ལུས་འབྱུང་བའི་གནས༔ མཁའ་སྤྱོད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྒྲིབ་གཉིས་འཁྲུལ་བའི་སྣང་བ་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ དབྱེར་མེད་བདེ་ཆེན་སྐུ་རུ་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨོ་ཡོ་གི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞི་ཁྲོ་རིགས་བརྒྱའི་སྐུ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཧཱུྃ༔ སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་རོལ་ཅིར་ཡང་ཤར༔ ཞི་ཁྲོ་རིགས་འདུས་རྒྱལ་བའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་འཁྲུལ་སྣང་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ རབ་འབྱམས་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་དག་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ དེ་ལྟར་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཞི་ཁྲོ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབང་བསྐུར་བས་སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་དག་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་རྣམ་རོལ་དུ་ངོ་འཕྲོད་ནས་སྣང་གྲགས་རིག་པ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་དག་པ་རབ་འབྱམས་སུ་ལམ་དུ་ཁྱེར་བས་སྣང་བཅས་བླ་མ་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཁྱེར་དང་མ་བྲལ་བར་གྱིས་ཤིག །གཉིས་པ་གསུང་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་པ་བཟླས་པའི་ལུང་སྦྱིན་པ་ལ། སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གཉིས་ལས། ཐོག་མར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་གྱི་བཟླས་ལུང་ནི། ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ཐུགས་ཀར་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར། སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་སྲོག་སྔགས་བྱེ་རུའི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུས་བསྐོར་བ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ་ལ་སེམས་གཏད་དེ་མོས་གུས་བགྱིས་པས། སྔགས་ཕྲེང་མར་མེ་མཆེད་པ་ལྟར་བྱོན་པ་ཞལ་ནས་བརྒྱུད་སློབ་མ་ལྷར་གསལ་བའི་ཞལ་དུ་ཞུགས། ཐུགས་དབུས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྙིང་པོའི་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་ལ་ཐིམ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་ཕྱོགས་དུས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་དང་ཁྱད་པར་པདྨས་ཁེབས་པའི་ཞིང་ནས་རིགས་འདུས་པདྨའི་མྱུ་གུ་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་དང་བཅས་པ་མཆོད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཉམས་ཆག་སྡིག་ལྟུང་སྦྱངས། ཐུགས་རྒྱུད་དབང་མེད་དུ་བསྐུལ་ནས་སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ། སླར་འཕྲོས་པས་སྣོད་བཅུད་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་སད་པའི་དམིགས་བཟླས་དང་བཅས་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་གྱི་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་སཏྭ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བཟླ། ཕྲིན་ལས་བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས་བསྙེན་སྔགས་གཅིག་ལས་མི་འབྱུང་ཡང་དབང་ཆོག་གཏེར་གཞུང་ལས། སོ་སོའི་སྔགས་ཀྱི་བཟླས་ལུང་སྦྱིན། །གསུངས་པ་ལ་དཔགས་ན་ལྷ་གཙོ་འཁོར་སོ་སོའི་སྔགས་བཟླ་དགོས་པ་ལྟ་བུར་གསུངས་པས། གཉིས་པ་བྱེ་བྲག་ལྷ་སོ་སོའི་བཟླས་ལུང་ནི། སླར་ཡང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སོགས་ནས། ཧྲཱིཿཡིག་ལ་ཐིམ་པས་དག་པའི་རླུང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགོངས་རྒྱུད་མངོན་སུམ་སད་པར་མོས་པས་རྩ་བའི་བསྙེན་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་པདྨ་སཏྭ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། ཐུགས་སྲོག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྤྱི་བོའི་རིགས་བདག་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་གི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེའི་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿལས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་དང་ཁྱད་པར་བརྒྱུད་གསུམ་རིག་འཛིན་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ལྷ་སྔགས་འོད་ཟེར་གྱི་རྣམ་པར་བྱོན་ནས་སློབ་མའི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་མོས་ལ་བླ་མ་ཆོས་སྐུའི་བསྙེན་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་པདྨ་དྷཱ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་རིགས་འདུས་པདྨའི་མྱུ་གུའི་ཐུགས་སྲོག་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སངས་རྒྱས་པདྨའི་སྤྱན་གྱི་ཐུགས་དབུས་པད་ཉིའི་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་སྲིད་ཞི་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར་གྱི་རྣམ་པར་བསྡུས་སློབ་མའི་སྒོ་གསུམ་ལ་ཐིམ་པས་དྭངས་མ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གི་བཅུད་དུ་སྨིན་པས་འཆི་མེད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་གྱུར་པ་མོས་ལ་སྒྲུབ་པའི་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྣང་བ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་སད་པས་གྲགས་སྟོང་སྔགས་ཀྱི་ཛཔ྄་སྒྲ་བུང་བ་ཚང་ཞིག་པ་བཞིན་སྒྲོག་པས་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་འབྱམས་ཀླས་པས་དངོས་གྲུབ་རྣམ་པ་གཉིས་རྩོལ་མེད་དུ་ཐོབ་པར་བསམས་ལ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོའི་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སཏྭ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་གི་མཐར་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་སྲོག་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུས་སྣོད་བཅུད་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་གཡོས། སྲིད་ཞིའི་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་དང་ཁྱད་པར་དུ་གནས་ཡུལ་གྱི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པ་ཆར་བབ་པ་བཞིན་བྱོན་ནས་སློབ་མའི་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས་ལ་ཐིམ་པས་ལས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་རབ་འབྱམས་ལ་དབང་ཐོབ་པར་མོས་པས་ལས་སྔགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་པདྨོ་ཡོ་གི་ནཱི་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ། སླར་ཡང་ཐུགས་སྲོག་ཧྲཱིཿཡིག་གི་འོད་ཀྱིས་རིགས་འདུས་པདྨའི་མྱུ་གུའི་རྡོ་རྗེའི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་གདན་གསུམ་ལྷའི་འཁོར་ལོ་གདོད་ནས་གྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་དག་གི་སྐུ་ཡི་འོད་ཟེར་གྱིས་སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་ལྷ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་འཁོར་ལོར་སད་པས་དག་པ་རབ་འབྱམས་ཆེན་པོའི་སྣང་བ་ཁྱབ་བརྡལ་དུ་སད་པས། ཉམས་ཆག་དང་རྟོག་སྒྲིབ་དག །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོའི་གསང་བ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོར་དབང་བསྒྱུར་བར་མོས་ལ་སྔགས་འདི་ཡི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་གུ་ཧྱ་ཛྙཱ་ན་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ལན་གསུམ་བྱ། དེ་ལྟར་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱི་ནུས་པ་དང་བྱིན་རླབས་བརྟན་པའི་ཕྱིར་སྔགས་ཕྲེང་མགྲིན་པར་བཞག་པས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །སྔགས་བྱང་གཏད་ལ། ཨཱཿ འགྲོ་འོང་བརྟན་དང་གཡོ་བའི་སྒྲ་སྐད་ཀུན༔ རྡོ་རྗེའི་སྔགས་ཀྱི་ངོ་བོར་དབང་བསྐུར་བས༔ ཕྱི་ནང་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ གྲགས་སྟོང་ཡི་གེའི་སྤྲིན་དུ་རྫོགས་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝཱཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེ་ལྟར་གསུང་རྡོ་རྗེ་སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བས་ལས་རླུང་གི་རྒྱུ་བ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་དག་སྟེ་བརྟན་གཡོའི་སྒྲ་སྐད་ཐམས་ཅད་གྲགས་སྟོང་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསང་བའི་སྔགས་ཀྱི་གཟེར་ཐེབས་པས་བླ་མའི་གསུང་རྡོ་རྗེའི་ལམ་ཁྱེར་དང་མ་བྲལ་བར་གྱིས་ཤིག །ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དགོངས་པ་ངོ་སྤྲད་པའི་ཕྱིར་ལྷ་སྔགས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་ཐམས་ཅད་དོན་ལ་སེམས་ཉིད་གཅིག་གི་ཆོ་འཕྲུལ་ཏེ། སེམས་ནི་སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་གྱི་མཚན་རྟོག་བྲལ་བའི་གཤིས་སྟོང་ཉིད། གདངས་འོད་གསལ། ཟུང་འཇུག་རབ་ཏུ་མི་གནས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཚོན་བྱེད་མེ་ལོང་དྭངས་པར་གཟུགས་བརྙན་སྣ་ཚོགས་འཆར་ཡང་སྣང་སྟོང་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་དཔེས་མཚོན་ཏེ་དབང་བསྐུར་བར་མོས་ཤིག །མེ་ལོང་བསྟན་ཏེ། ཧཱུྃ༔ ལྷ་དང་སྔགས་ཀུན་མེ་ལོང་གཟུགས་བརྙན་ལྟར༔ འོད་གསལ་གཉུག་མའི་ངོ་བོར་དབང་བསྐུར་བས༔ ཆོས་དང་ཆོས་ཅན་སྤྲོས་པ་ཇི་སྙེད་ཀུན༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ཐུགས་སུ་སྨིན་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཡེ་ཤེས་ངོ་སྤྲོད་པའི་དབང་བསྐུར་བས་འཁྲུལ་རྟོག་གང་ཤར་རང་གྲོལ་ཆོས་ཉིད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་དགོངས་པ་མི་འགྱུར་པའི་གཟེར་དང་འཕྲོ་འདུ་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་གཟེར་གྱིས་ཐེབས་པར་གྱིས་ཤིག །དེ་དག་ནི་བླ་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་ནུས་སྟོབས་སློབ་མའི་སྒོ་གསུམ་ལ་འཇུག་ཅིང་དབྱེར་མེད་དུ་བརྟན་པར་བྱས་པས་ལྷ་དང་སྐལ་བ་མཉམ་པས་གཞན་གྱི་དོན་བྱེད་པའི་དངོས་གྲུབ་གཉིས་ཀ་དབང་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་གྱུར་པས་ན་བླ་མ་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་པའི་སྐུའི་ཕྱི་མཚན་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ལྟར་བུམ་དབང་བསྐུར་བ་ཡིས༔ སྣང་ཞེན་ལུས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་དག༔ བསྐྱེད་རིམ་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ལ་དབང༔ སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་འགྱུར༔ ཞེས་རྟོགས་པ་བསྐྱེད། གསུམ་པ་གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ་གསུམ། སྦྱོར་བ་སྤྱོད་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་གསང་དབང༌། དངོས་གཞི་རིག་མའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་ཤེར་དབང༌། རྗེས་མཉམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བ་སྟེ། ཟབ་དབང་གསུམ་པོ་འདི་ནི་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་བཙན་ཐབས་སུ་འཆར་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་མཁས་ཀྱི་མྱུར་ལམ་ཟབ་མོའི་དབང་གི་མཐར་ཐུག་པ་སྟེ་དབང་གི་བདག་རྐྱེན་སྔགས་ཀྱི་ལྟ་དགོངས་ཏིང་འཛིན་གྱི་ནུས་པས་སློབ་མའི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབ་ནུས་པའི་སློབ་དཔོན་ཉིད་དམིགས་རྐྱེན་བྱས་ཏེ། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་བླ་མ་ལོངས་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བདེ་བའི་སྒྲ་དང་འོད་ཟེར་གྱིས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྡོ་རྗེ་ཆགས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་བསྐུལ་ཏེ་སྤྱན་དྲངས་པ་ཡབ་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཞུགས་ཐུགས་ཀར་རྗེས་ཆགས་ཀྱི་མེས་ཞུ་བའི་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བདེ་བའི་རྒྱུན་སྦྱོར་མཚམས་ནས་ཐོན་ཏེ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ་སློབ་མའི་ལྕེ་ལ་བཞག་པར་མོས་པས། ཐོད་པའི་བདུད་རྩི་བྱིན་ཏེ། ཨཱཿ སྣང་བའི་ངོ་བོ་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྟོང་པའི་རང་བཞིན་འཆི་མེད་མནྡཱ་ར༔ མཉམ་སྦྱོར་ཐུགས་རྗེ་བྱང་སེམས་དབང་བསྐུར་བས༔ ལས་རླུང་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་བོ་དྷི་ཙིཏྟ་ས་མ་ཡ་ཨཱཿ ཞེས་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷན་ཅིག་བྱེད་རྐྱེན་རྫས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྔགས་དང་བཅས་ཏེ་བྱིན་པ་རྡོ་རྗེའི་ལྕེ་ཡིས་མྱངས་བས་ལམ་སྔ་མ་སྔ་མས་སྒོ་ཕྱེ་ནས་ཉམས་མྱོང་ཕྱི་མ་ཕྱི་མ་འབྱུང་བ་དེ་མ་ཐག་པའི་རྐྱེན་ཏེ། དེས་ནི་རྩ་ཐམས་ཅད་བདུད་རྩིས་གང༌། ཁམས་ཞུ་བའི་བདེ་བས་དུག་གསུམ་གྱི་རྣམ་རྟོག་འགགས། །ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །དེ་དག་གིས་བླ་མ་གསུང་རྡོ་རྗེ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུའི་རྡོ་རྗེ་ལུས་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས། གསང་དབང་ཐོབ་ནས་ངག་སྒྲིབ་དག༔ རླུང་དང་གཏུམ་མོ་སྒོམ་ལ་དབང༔ ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར་སྨིན་པར་འགྱུར༔ ཞེས་རྟོགས་པ་བརྗོད། ཟབ་དབང་གཉིས་པ་དངོས་གཞི་རིག་མའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་བ་སྟེ། བླ་མ་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཆོས་སྐུའི་ཐུགས་ཀ་ནས། ངོ་བོ་འཕགས་བཞིའི་འབྱུང་གནས་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ་ཉིད། རྣམ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཕག་མོའི་རང་བཞིན་གཟུགས་དང་ལང་ཚོའི་མཛེས་པ་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པའི་ཤེས་རབ་འཛུམ་བཞད་ཆགས་པའི་མདངས་ཀྱིས་བདེ་བའི་ཉེར་བསྡོག་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་གཏད་པར་མོས་ཤིག །རིག་ཙཀ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ འདི་ནི་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་བའི་གནས༔ ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་མ་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྕམ༔ དགའ་བཞིའི་ཐར་པ་བསྟེན་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་ལ་འཆར་བར་ཤོག༔ ཨོཾ་གུ་ཧྱ་མུ་དྲ་པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་དེ་གཏད་པས། སློབ་མ་རྣམས་ཐབས་མཆོག་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་རྟ་མཆོག་རོལ་པ་དང༌། གཏད་པའི་རིག་མ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་སྟེ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་དུ་གསལ་བ་དང༌། མཁའ་གསང་རྡོ་རྗེ་དང་པདྨར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་མཚུངས་པར་ཐབས་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་གཞན་དོན་དུ་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བསྒྲུབ་པའི་འདོད་པ་མཉམ་པོར་ལྡན་པའི་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྡན་གྱིས་སྒོ་གསུམ་འདོད་ཆགས་ཀྱི་སྦྱོར་བ་ལ་བསླབ་པ་གསུམ་གྱིས་ཐབས་ལམ་གྱི་ཆོས་ཉེར་བདུན་གྱིས་བསྡུས་པའི་སྦྱོར་ཐབས་རྣམ་པ་མང་པོའི་བདེ་བའི་གནས་ལ་དྲག་ཏུ་བསྐུལ་བས། ཡས་བབས་དང་མས་བརྟན་གྱི་དགའ་བཞི་རྒྱུ་འབྲས་སུ་སྐྱེས་ཏེ་ཁ་སྦྱོར་གསུམ་གྱིས་མཐར་ཐུག་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་བ་ཉམས་སུ་མྱོང་ཕྱིར། དབབ་བཟུང་ལྡོག་འགྲེམས་ལ་མཁས་པ་བཞིས་སྦ་བ་གསུམ་གྱིས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་བསྒྲུབས་ནས་དཔལ་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ་དང་སྤྱོད་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་སྟེ་གསང་བ་མཚན་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་མའི་ཆུ་སྐྱེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྟེན་ནས་ཐོབ་པ་སྟེ། ཤེས་རབ་དབང་ཐོབ་ཡིད་སྒྲིབ་དག༔ ཕོ་ཉའི་མྱུར་ལམ་བསྒོམ་ལ་དབང༔ ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་འགྱུར༔ ཞེས་རྟོགས་པ་བརྗོད། ཟབ་དབང་གསུམ་པ་རྗེས་མཉམ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཅན་ལ་དབང་བཞི་པ་བསྐུར་བ་སྟེ། དབང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཐར་ཐུག་ནི་བསྐུར་ཐོབ་མེད་པར་ཡེ་ནས་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོར་རྫོགས་པའི་དོན་མཐོང་བ་ནི། རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་སྟེ་དེ་ནི་དགོངས་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་ལྡན་པའི་བླ་མས་ཡེ་ཤེས་འཕོ་བའི་དབང་གི་ཆོ་གས་ཐོབ་དགོས་པས་ན་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་རིགས་བདག་ཏུ་བཞུགས་པའི་བླ་མ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་གི་ཐུགས་ཀ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་གོང་བུ་ལས་རང་འདྲའི་སྐུ་ཆུང་ལ་གཟི་བརྗིད་དང་ལྡན་པ་སྐར་མདའ་འཕངས་པ་བཞིན་སྤྲོས་ཏེ་སློབ་མའི་སྙིང་གར་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དགོངས་བརྒྱུད་སྙིང་ལ་འཕོས། རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་སྟེ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གནས་ལུགས་དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་དོན་དམ་བདེན་པའི་དེ་ཉིད་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས་པའི་ཕྱིར་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་ངོ་སྤྲོད་པར་མོས་ཤིག ཧོཿ ཆོས་དབྱིངས་ངོ་བོ་བསམ་བརྗོད་སྤྲོས་ལས་འདས༔ ཡེ་ཤེས་རིག་པ་ཟང་ཐལ་རྗེན་པར་ཤར༔ དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང༔ དོན་དམ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་ཨ་ཨཿ འདི་ལྟར་དབྱིངས་ཀ་དག་དང་རིག་པ་ལྷུན་གྲུབ་འོད་གསལ་གཉིས་ཟུང་འཇུག་ཆོས་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་མཐར་ཐུག་པ་ནི་ངེས་པ་དོན་གྱི་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་ཆེན་པོ་སྟེ་དེ་ཉིད་གདོད་ནས་རང་ལ་རང་ཆས་སུ་ཡེ་གྲོལ་གཤིས་ཀྱི་གནས་ལུགས་ལ་བཞུགས་པ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་སྙིང་དབུས་སུ་ཐིམ་པས་མངོན་སུམ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་ཤིག །དེས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བརྟེན་ནས། བཞི་པའི་དབང་ཐོབ་སྒྲིབ་ཀུན་དག༔ ཡེ་ཤེས་སྐུ་རུ་སྨིན་པར་འགྱུར༔ ཞེས་རྟོགས་པ་བརྗོད། གཉིས་པ་གྲོལ་ལམ་བར་དོ་དྲུག་གི་བྱིན་རླབས་བྱ་བ་ལ། སྤྱིར་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཟབ་ལམ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ལ། སྲིད་པ་འཁོར་བའི་སྐྱེ་འཆི་བར་དོ་ཐམས་ཅད་གནས་ལུགས་དབང་བཙན་དུ་བྱས་ན་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཁྱབ་བདག་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་ལས་གཞན་དུ་མ་འདས་ཀྱང་མ་རྟོགས་གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་སྣང་བར་དོ་དྲུག་གི་སྣང་བ་འཇིགས་ལ་ཡ་ང་བ་ཤར་བས་རྟག་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་ཏེ་མནར་བ་ཡིན་ཀྱང་གནས་སྣང་གཉིས་ཀ་དག་པ་ཆེན་པོར་ངོ་སྤྲོད་པས་སྨིན་པར་བྱས་ན་འཁྲུལ་སྣང་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་རྣམ་རོལ་དུ་གྲོལ་བའི་ཕྱིར་བརྡ་དོན་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་དབང་བསྐུར་བ་ལ། སྤྱིར་ངེས་པ་གཏན་དུ་མེད་པའི་སྣང་བ་གློ་བུར་བ་ཞིག་ལ་བར་མ་དོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། དེ་ནི་ཀུན་བཏགས་གློ་བུར་གྱི་འཁྲུལ་སྣང་འདི་ཐམས་ཅད་ཏེ། དེ་ལ་སྦྱང་བྱ། སྦྱོང་བྱེད། སྦྱངས་འབྲས་ཀྱི་དབྱེ་བས་མེད་བཞིན་འཁྲུལ་བས་སྒྲོ་བཏགས་པར་ངོ་ཤེས་ཏེ་སྲིད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་གྲོལ་ཞིང་ཞི་བ་མྱང་འདས་ཆེན་པོ་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་དུ་གྲོལ་བའི་ཆེད་བསྡུ་ན་དྲུག་ཏུ་འདུས་པ་ལས། འདི་ལྟར་སྐྱེ་ཤི་བར་དོའི་སྣང་ཆ་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཀྱི་ལྷ་སྔགས་ཏིང་འཛིན་གྱི་རོལ་པར་ལམ་དུ་ཁྱེར་བས་འཁྲུལ་སྣང་གི་འཇུག་ལྡང་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་བའི་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ངོ་ཤེས་དགོས་པའི་ཕྱིར་མེ་ལོང་དུ་ཞི་ཁྲོའི་སྐུ་གཟུགས་འཆར་བ་སྣང་ཙམ་འགག་མེད་དུ་ཤར་ཡང་མེ་ལོང་གཅིག་གི་རྒྱ་ལས་མ་འདས་པའི་ཚུལ་གྱི་བརྡ་ཡིས་མཚོན་པར་མོས་ཤིག །མེ་ལོང་ལ་སྐུ་བརྙན་བསྟན་ལ་སྤྱི་བོར་བཞག ཨོཾ༔ སྐྱེ་ཤི་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར༔ བསྐྱེད་རིམ་ལྷ་སྐུར་བསྒོམ་པའི་དབང་བསྐུར་བས༔ བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་ལྷ་དང་སྔགས་སུ་ཤར༔ སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ གཉིས་པ་མཉམ་རྗེས་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་ཅིར་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་ཤར་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་བརྟན་པ་མ་ཐོབ་བར་བསམ་གཏན་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་ཐམས་ཅད་ཐབས་གྲོལ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་དྲུག་གིས་དཔེ་དང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དགོངས་པའི་ཉམས་རྩལ་སྦྱངས་བས་འཁྲུལ་རྟོག་གི་མུན་པ་སེལ་བའི་དོན་ངོ་སྤྲད་པར་མོས་ཤིག །མར་མེ་བསྟན་ལ་སྙིང་གར་བཞག་སྟེ། ཧཱུྃ༔ བསམ་གཏན་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་སྦྱང་བའི་ཕྱིར༔ རྫོགས་རིམ་རང་གསལ་སྣང་བའི་དབང་བསྐུར་བས༔ དཔེ་དང་དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་རྒྱུད་ལ་ཤར༔ བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་སད་རྨི་གཉིད་འཐུག་གི་འཁྲུལ་པ་རང་རྒྱུད་པའི་བར་དོ་བདེ་གསལ་མི་རྟོག་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་སུ་སྦྱང་དགོས་པ་ངོ་སྤྲད་པའི་ཕྱིར་ཧྲཱིཿཡིག་བདེ་བའི་ཐིག་ལེས་མཚན་པའི་གསལ་ལ་རྟོག་མེད་མེ་ལོང་གིས་མཚོན་ཏེ་འཁྲུལ་པ་ཕྱིར་གྲོལ་གྱི་དགོངས་པ་ལམ་དུ་ཁྱེར་ནུས་པར་མོས་ཤིག །ཐིག་ལེ་དམར་པོ་ཧྲཱིཿམཚན་པ་བསྟན་ལ་མགྲིན་པར་བཞག ཧྲཱིཿ རྨི་ལམ་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་སྦྱོང་པའི་ཕྱིར༔ བདེ་གསལ་མི་རྟོག་ཐིག་ལེའི་དབང་བསྐུར་བས༔ ངོ་ཤེས་རྩལ་རྫོགས་ཉམས་རྟོགས་ལྷུག་པར་ཤར༔ གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཨོཾ་སརྦ་དྷརྨ་ཏཱ་བི་ཀལྤ་བུདྡྷ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧྲཱིཿ བཞི་པ་འཇིག་རྟེན་འདི་དང་ཕྱི་མའི་སྲིད་པ་གཉིས་ཀྱི་བར་འཆི་ཁ་བར་དོ་གཞི་ལམ་གྱི་འོད་གསལ་མ་བུ་འདྲེས་ནས་གཞི་ཐོག་ཏུ་བཙན་ས་ཟིན་ཏེ་གྲོལ་དགོས་པའི་ཕྱིར་རླུང་སེམས་གོང་འཕོའི་བརྡ་རྟགས་ཆོས་ཉིད་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཆོས་སྐུ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྲོག་གི་ས་བོན་ཨ་ཡིག་དཀར་གསལ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཏེ་དབང་བསྐུར་བས་འཁྲུལ་པ་རང་གྲོལ་གྱི་གདེང་ཚད་མངོན་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །ཨ་ཡིག་སྤྱི་བོར་བཞག་ལ། ཨཿ འཆི་ཁ་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར༔ རླུང་སེམས་གོང་དུ་འཕོ་བའི་དབང་བསྐུར་བས༔ སྐུ་གསུམ་དགོངས་པའི་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅིག་ཤར༔ མྱོང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨ་ཕཊ྄་ཨ་ཕཊ྄་ཨ་ཕཊ྄༔ ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱཿ ལྔ་པ་སྣང་མཆེད་ཐོབ་གསུམ་ལུགས་ལྡོག་གིས་གཞི་ལས་གཞི་སྣང་ཆོས་ཉིད་བར་དོ་སྒྲ་འོད་ཟེར་གསུམ་ཐམས་ཅད་དབྱིངས་རིག་གཉིས་མེད་ཀྱི་རང་རྩལ་རང་སྣང་དུ་ངོ་ཤེས་རྩལ་རྫོགས་བརྟན་པ་ཐོབ་ནས་རང་སྣང་རང་གྲོལ་གྱི་གདིང་ཐོབ་སྟེ་རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བཙན་ས་ཟིན་པར་གྱུར་ཅིག །འཇའ་ཤེལ་ཕྱར་ཏེ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་ཉིད་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར༔ དབྱིངས་དང་རིག་པ་དབྱེར་མེད་དབང་བསྐུར་བས༔ ངོ་ཤེས་ཐག་ཆོད་བརྟན་པ་ཐོབ་པར་ཤར༔ རིག་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག །ཨོཾ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དྲུག་པ་ཕྱི་ནང་བར་གྱི་སྲིད་པ་བར་དོའི་ལས་རླུང་གི་གཞན་དབང་ལས་ལྡོག་པའི་ཕྱིར་འཁྲུལ་སྣང་སྲིད་པ་བར་དོའི་རླུང་སེམས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཐམས་ཅད་དག་པ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་ངོ་ཤེས། འཁྲུལ་སྣང་ཆོས་ཉིད་དུ་དག་ཏེ་རང་སྣང་རང་གྲོལ་གྱི་གདིང་ཐོབ་པས་སྐུ་གསུམ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་ཁམས་སུ་ཕྱིར་མི་ལྡོག་པའི་བཙན་ས་ཟིན་ཏེ་ལམ་ལྔའི་ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་པར་གྱུར་ཅིག །སྐུ་སྔགས་ཕྱག་མཚན་རྣམས་བསྟན་ལ། ཏྲཱཾ༔ སྲིད་པ་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་སྦྱོང་བའི་ཕྱིར༔ མ་འགག་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་དབང་བསྐུར་བས༔ གཟུང་འཛིན་སྲེད་ལེན་དག་སྣང་རོལ་པར་ཤར༔ ཚོར་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཨོཾ་སརྦ་དྷརྨ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ དེ་ལྟར་འཁོར་འདས་ལམ་གསུམ་གྱིས་བསྡུས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་བར་དོར་དྲུག་ཏུ་བསྡུས་ཏེ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་བླ་མ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལམ་ཁྱེར་ཟབ་མོའི་བརྡ་ཡི་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དབང་ཙམ་ཐོབ་པའི་དགོས་པའང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལས། འདི་ནི་ཟབ་མོའི་ཁྲིད་རིམ་གྱི༔ སྙིང་པོའི་བྱིན་རླབས་རིམ་པ་སྟེ༔ དབང་འདི་ལན་གཅིག་ཐོབ་པས་ཀྱང༔ བར་དོ་གྲོལ་བར་ཐེ་ཚོམ་མེད༔ ཅེས་གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་གྲུབ་བརྒྱའི་སྤྱི་མེས་ཆེན་པོ་ཉིད་གཟུགས་སྐུ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ནང་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ཏེ། སླར་ཡང་ཕྱིར་གསལ་སྒྲོན་མ་དྲུག་གིས་སྐུ་དང་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་བཀོད་པའི་གསང་བ་དོན་གྱི་རྣམ་ཐར་ཟབ་མོའི་འདྲ་འབག་ཀུན་གཟིགས་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་ཆེན་པོར་འདས་རྗེས་ཐོག་བབ་ཏུ་སྣང་བའི་ཐུགས་ཏིག་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རང་བཞིན་བརྒྱད་ལྡན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ལས་དབང་ཐོབ་པ་ཙམ་གྱི་དགོས་པའང་དེ་ལྟར་ན། སྨིན་རྗེས་གྲོལ་བྱེད་ཀྱི་ལམ་ལ་འཇུག་པས་བརྩོན་ན་སྐྱེ་འཆི་བར་དོའི་འཁྲུལ་སྣང་རང་སར་གྲོལ་ཏེ་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་གོ་འཕང་བདེ་བླག་ཏུ་གྲུབ་ནས་རྣམ་གྲོལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་བདེ་མྱུར་གྱིས་བཙན་ས་ཟིན་པ་སོམ་ཉི་དང་བྲལ་བར་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་ངེས་པ་གཏིང་ནས་འདྲོང་བས་དད་མོས་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པར་མཛོད་ཅིག །གསུམ་པ་མཐའ་རྟེན་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་གྱི་དབང་ལ། དེ་ལྟར་རང་དོན་དུ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་བླ་མའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་སྨིན་པར་བྱས་ནས་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་ལམ་དུ་ཞུགས་ཏེ། གཞན་དོན་དུ་གདུལ་བྱ་རྗེས་སུ་འཛིན་པ་ལ་ཞི་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཡུལ་དུ་མ་གྱུར་པའི་གདུལ་དཀའ་ནག་ཕྱོགས་པའི་འབྱུང་པོ་ཞིང་བཅུའི་དགྲ་བགེགས་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་ཀྱིས་ཚར་གཅོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་པའི་སླད་དུ་རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོར་གཉེར་དུ་གཏད་ཅིང་ས་ལམ་བར་ཆད་མེད་པར་བགྲོད་པའི་དཔུང་གྲོགས་བྱ་བར་བཀའ་བསྒོ་བ་ནི། བླ་མ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་སྤྱི་དཔལ་ཆེ་མཆོག་སྨུག་ནག་དབང་ཆེན་རོལ་པའི་སྐུར་བཞེངས་པའི་མདུན་དུ་གཏོར་མ་ཉིད་ཕོ་རྒྱུད་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྗེ་ལེགས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ། སྣང་སྲིད་མ་མོའི་སྤྱི་དཔལ་སྔགས་སྲུང་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི། གཉིས་མེད་བཀའ་སྲུང་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོ་རྣམས་ལ་ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་སྲུང་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཁྲོམ་ཆེན་པོའི་འདུན་ས་བཞིན་འཇིགས་ཤིང་རྔམས་པའི་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པ་ལ། ཁྱེད་རང་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱང་དཔལ་ཆེན་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀའི་སྙེམས་པས་གནས་པ་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་བཀའ་བསྒོས་པའི་མོད་ནས་མདུན་གྱི་སྲུང་མ་འཁོར་དང་བཅས་པ་དམ་ཚིག་གཅིག་པའི་གྲོགས་སུ་དགོངས་ཏེ་དགྱེས་ཤིང་བརྩེ་བའི་ཚུལ་གྱིས་མདུན་དུ་བྱོན་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ་བྷྱོཿ གཞི་དབྱིངས་རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་སོགས་ལས་བྱང་ལྟར་བཏང་རྗེས། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འདི་ཉིད་དང༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ནམ་ཡང་མི་འབྲལ་བས༔ ཟབ་ལམ་སྒྲུབ་པའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང༔ མཐུན་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་མཐར། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོ་རྗེ་གདེངས་ཏེ། ཤཱ་ས་ནའི་མཐར། ས་མ་ཡ་སྨ་ར༔ ས་མ་ཡ་མ་ཏི་ཀྲ་མ་ཏི༔ ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ༔ ཞེས་བརྗོད་པས་སྲུང་མ་འཁོར་དང་བཅས་པས་སྔོན་དཔལ་ཆེན་པོ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པར་བཅས་པས་ཇི་ལྟར་བཀའ་བསྒོས་པའི་ཐ་ཚིག་རྗེས་སུ་དྲན་ཏེ་དྭངས་མའི་སྲོག་སྙིང་སོ་སོའི་ས་བོན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྲོས་ཏེ་སློབ་མ་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ལྟེ་བ་ནས་བརྒྱུད་སྙིང་གི་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ལ་ཐིམ་པས་སྲོག་སྙིང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་ཏེ་སླན་ཆད་ཇི་ལྟར་བསྒོ་བའི་བཀའ་བཞིན་བགྱིད་པར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པར་བསམས་ལ། སློབ་མ་ལ་བདུད་རྩི་བྱིན་པའི་ལྷག་མ་ཆོས་སྐྱོང་གི་གཏོར་མ་ལ་བྲན་ཅིང་སླར་ཡང་སློབ་མར་བྱིན་ཏེ་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་རྣམས་དང་སྲོག་སྙིང་གཅིག་ཏུ་བསྲེས་པར་བསམ་ལ། གཏོར་མ་བཏེགས་ཏེ། ཀྱཻ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་མངག་གཞུག་ཆེན་པོ། བསྟན་པ་དམ་པའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་ལེགས་ལྡན་ཚོགས་ཀྱི་བདག་པོ། དབྱིངས་ཡུམ་ཨེ་ཀ་ཙཱ་ཊི། དཔལ་ཆེན་མ་ནིང་ནག་པོ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་ཕྱག་དྲུག །ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཡབ་ཡུམ། རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་སོགས་རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་སྐུ་པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་དབང༌། ལོངས་སྐུ་ཚེ་འོད་དཔག་མེད། སྤྲུལ་སྐུ་པདྨའི་མྱུ་གུ། པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག །ཀུན་གཟིགས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་སོགས་རྩ་བ་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། དགེ་འདུན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་སྐྱོངས། ཆོས་མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཚུགས། བླ་མ་དམ་པའི་སྐུ་ཚེ་དང་ཕྲིན་ལས་སྤེལ། བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དང་བཅས་པའི་རིམ་གྲོ་སྐྱེད། སེམས་ཅན་གྱི་ཕན་བདེ་སྤེལ། འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒུད་པ་སོལ། གདུག་པ་ཅན་གྱི་བསམ་སྦྱོར་ངན་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱུན་ཆོད། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་འདི་ཉིད་དུས་དེང་ནས་བཟུང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་བར་དུ་ཁྱོད་ལ་གཉེར་དུ་གཏད་ཀྱིས། ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འགྲོགས་ནས། སྔོན་གྱི་ལས་དང་འཕྲལ་གྱི་རྐྱེན་ལས་བྱུང་བའི་རླུང་མཁྲིས་བད་ཀན་འདུས་པ་ལས་གྱུར་པ་དང༌། འགོ་ནད་ཡམས་རིམས་ལ་སོགས་ནད་བཞི་བརྒྱ་བཞིའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། ལྷ་ཀླུ་གནོད་སྦྱིན་གཟའ་དང་རྒྱལ་པོ་ལ་སོགས་གདོན་རིགས་སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་གནོད་པ་ཐམས་ཅད་ཞི་བ་དང༌། རྨི་ལམ་མཚན་མ་ངན་པ་སོགས་བཀྲ་མི་ཤིས་པའི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་ཟློག་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་འབྱོར་པ་སོགས་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཁྱད་པར་དུ་ཡང་སེམས་ཅད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་སོལ། མཐུན་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པའི་གྲོགས་གྱིས། མཐུ་དང་དཔུང་སྐྱེད། བསམ་པ་སྒྲུབས། རེ་བ་སྐོང༌། ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དོན་ཐམས་ཅད་བདེ་བླག་ཏུ་འགྲུབ་པ་དང༌། མཐར་ཐུག་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་ཅིག །ཆོས་སྐྱོང་མཐུ་མ་ཆུང༌། དམ་ཅན་རྩལ་མ་ཞན། མངོན་པར་འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་བདེ་བླག་ཏུ་སྒྲུབས་ཤིག །ཅེས་བསྒོས་པས་དེ་བཞིན་རེ་རེ་ནས་བགྱིའོ་ཞེས་སྤྲོ་བ་དང་བཅས་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པར་བསམ་མོ། །མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་དཔལ་སྤེལ་པའི་དབང་སྦྱིན་པ་ལ། བླ་མ་དང་འཆི་མེད་པདྨ་ཚེ་ཡི་བདག་པོ་དབྱེར་མེད་པ་ལ་མི་ཕྱེད་དད་པའི་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། འགྲོ་བའི་མགོན་པོ་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཚེ་བདག་ཡབ་ཡུམ་ལ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་སོལ༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དབང་བསྩལ་དུ་གསོལ༔ ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་པདྨ་ཚེ་ཡི་བདག་པོ་དང་བླ་མ་དབྱེར་མེད་ཀྱི་གནས་ལྔར་ཕྱག་མཚན་ལྔ་དང་ཡིག་འབྲུ་ལྔས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང༌། ལྷ་མོ་མགྱོགས་མའི་སྤྲུལ་པ་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟར་འཕྲོས་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང༌། འབྱུང་བ་བཞིའི་དྭངས་མ། འཁོར་འདས་ཀྱི་བཅུད་དང་དགེ་མཚན་ཐམས་ཅད་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་བས་འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། མདུན་གྱི་ཚེ་རྫས་ལ་ཐིམ་པས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་བཅུད་ལེན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་དང་མདའ་དར་གཡབ་ལ། ཧྲཱིཿ པདྨ་རྣམ་པར་རྒྱས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས༔ བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད༔ སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་མགྱོགས་མའི་ཚོགས་རྣམས་བཅས༔ ཐུགས་དམ་གནད་ནས་བསྐུལ་ལོ་གཟི་བྱིན་བསྐྱེད༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི༔ བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་རང་སོར་ཆུད༔ འབྱུང་ལྔའི་དྭངས་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔར་སྡུས༔ སྲིད་ཞིའི་དྭངས་བཅུད་སྙིང་དབུས་ཐིག་ལེར་སྟིམས༔ མི་འགྱུར་འགག་མེད་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་ཚེ༔ འཆི་མེད་རྟག་པ་དོན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཨཱ་ཡུ་ཥེ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་གྱེར། ཚེ་ཡི་དབང་བསྐུར་བ་དངོས་ལ། སྐུ་ཚེ་འབྲང་གི་དབང་ནི། དེ་ལྟར་ཚེ་འགུགས་ཤིང་བཅུད་བསྡུས་ནས། ཚེའི་འབྲང་རྒྱས་འདི་ཉིད་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས་པའི་སྐུ་ལས་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩི་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ཚངས་པའི་བུ་ག་ནས་ཞུགས། ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། དུས་མ་ཡིན་པའི་འཆི་བ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། འཆི་མེད་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། དྭངས་མ་སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེ་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སྐྱེ་ཤི་མེད་པའི་ཚེ་ཐོབ་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ༔ སྙིང་པོའི་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་འོད་ལྔའི་དབུས༔ ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ མི་འགྱུར་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དབང་བསྐུར༔ སྐྱེ་འཆི་བགྲེས་རྒུད་བྲལ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཀཱ་ཡ་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ༔ ཞེས་འབྲང་རྒྱས་སྤྱི་བོར་བཞག །ཚེ་ཆང་ཐོགས་ལ། འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་འདུས་པའི་བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་མྱོང་བས་རྩ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ། རླུང་སེམས་ཀྱི་འགྱུ་བ་དྷཱུ་ཏིའི་སྲོག་ཏུ་བཅིངས་པས་གསུང་འགག་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་ཚངས་པའི་དབྱངས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་སྒྲོགས་པའི་ཚེ་ཡི་དབང་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག ཨཱཿ བདེ་ཆེན་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ནི༔ རླུང་སེམས་དབུ་མར་འཆིང་བའི་བཅུད་དང་ལྡན༔ འགག་མེད་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དབང་བསྐུར༔ ཚངས་དབྱངས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཝཱཀ་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ ཞེས་པས་སྦྱིན། ཚེ་རིལ་ཐོགས་ལ། སྲིད་ཞིའི་དྭངས་མ་འདུས་པའི་འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་རིལ་བུ་འདི་ཉིད་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཚེ་དཔག་མེད་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཆུང་ལ་ཡན་ལག་རྫོགས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་ཁ་སྒོ་ནས་བྱོན། སྙིང་དབུས་ཉི་ཟླའི་གྭའུ་རྟག་བརྟན་འཕོ་མེད་ཀྱི་སྲོག་གི་ཟུངས་སུ་བཞུགས་པས་ཐུགས་མི་ཤིགས་རྟག་བརྟན་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དབང་ཐོབ་པར་མོས་ཤིག ཧཱུྃ༔ འཕོ་མེད་དྭངས་མ་ལྔ་ལྡན་རིལ་བུའི་གཟུགས༔ སྙིང་དབུས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཚུལ་དུ་བསྟིམས༔ མི་ཤིགས་རྟག་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚེ་དབང་བསྐུར༔ འོད་གསལ་གཉུག་མ་དོན་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཙིཏྟ་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ༔ ཚེ་རིལ་སྦྱིན། ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱས་རྒྱས་གདབ་པའི་ཕྱིར། ཚེ་མདའ་འདི་ཉིད་སྤྱི་བོར་བཀོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ལས་འབྲེལ་པའི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རྡུལ་ཕྲ་མོ་གྲངས་མེད་པས་ལུས་རྡོ་རྗེའི་གོ་ཁྲབ་ཀྱིས་གཡོགས་ནས་སྒོ་གསུམ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཕྱག་རྒྱས་བཏབ་པས་གཞོམ་གཞིག་སྐྱེ་འཆི་དང་བྲལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བ་དང་ལྡན་པར་མོས་ཤིག །ཚེ་མདའ་ཐོགས་ལ། ཨཱཿ སྤྲོས་པས་སྣང་སྲིད་ཁྱབ་པའི་ཚེ་དང་དཔལ༔ བསྡུས་པས་སྙིང་དབུས་མི་ཤིགས་ཐིག་ལེར་བསྟིམས༔ བཅིངས་པས་འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་ལུ་གུ་རྒྱུད༔ ཅིས་ཀྱང་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་ཤོག༔ བཛྲ་ཨཱ་ཡུ་རཀྵ་ཨ་ཨཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྤྱི་བོར་རྒྱ་གྲམ་དུ་བཞག །སྤྲོ་ན་བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་བདུན་སོགས་མཐའ་རྟེན་དུ་འབུལ། མ་གྲུབ་ཀྱང་ཤིས་བརྗོད་རྒྱས་པར་སྤེལ། དེ་ལྟར་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དབང་ཟབ་མོ་ཐོབ་པའི་དགོས་པ་ཡང༌། དབང་འདི་ལན་གཅིག་བསྐུར་བས་ཀྱང༔ དུས་མིན་འཆི་ལས་ངེས་པར་གྲོལ༔ མང་དུ་བསྐྱར་ན་ཚེ་འཕེལ་ཞིང༔ དཔལ་དང་འབྱོར་པ་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ཞེས་བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསུང་ལ་ཡིད་ཆེས་དད་པས་སྤྲོ་དགའ་བསྐྱེད་པར་མཛོད་ཅིག །བཞི་པ་དོན་དབང་སྙིང་པོའི་གཏོར་མའི་དབང་བསྐུར་སྦྱིན་པ་ལ། གཏོར་མ་ལ་ཤེས་དུས་རྣམ་བཞིར་ཡོད་པ་ལས་སྐབས་འདི་ལྷར་ཤེས་པར་བྱ་བ་ཡིན་པས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་བ་གཏོར་མ་ལྷར་གསལ་འདེབས་ཚིག་ལྷུག་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་བརྗོད་པའམ། བསྡུ་ན། གཏོར་སྣོད་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་ཆེན་པོའི་དབུས༔ འབྱུང་བ་རིམ་བརྩེགས་རིན་ཆེན་རི་རབ་སྟེང༔ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ནོར་བུའི་གཞལ་མེད་ཁང༔ ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བཀོད་པ་བསམ་མི་ཁྱབ༔ མཚན་ཉིད་ཀུན་རྫོགས་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་དབུས༔ སྣ་ཚོགས་པད་ཉི་དབུགས་བྲལ་བམ་རོའི་སྟེང༔ གཏོར་མའི་ངོ་བོ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ༔ དམར་སྨུག་ཁྲོ་འཛུམ་སོགས་ནས། གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུར་ཤར། དེ་ལྟར་དུ་གསལ་བའི་གཙོ་འཁོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྱི་བོར་སྐུ་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་གསུང་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཐུགས་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོ་ཧཱུྃ་མཐིང་ག་རྣམས་གསལ་བཏབ་ནས། སློབ་དཔོན་ལ་སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུ་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་མོས་གུས་དྲག་པོ་དུང་དུང་བ་མཛད་པའི་རྐྱེན་གྱིས། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ། དེ་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཡི་གེ་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་དང་བཅས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་བྱུང༌། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་གནས་གསུམ་དུ་རིམ་དང་གཅིག་ཆར་དུ་ཞུགས་ཤིང་ཐིམ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དབང་བཞི་ཐོབ། སྒྲིབ་བཞི་དག །ལམ་བཞི་བསྒོམ་རུང་དང་སྐུ་བཞི་ཐོབ་རུང་གི་རྟེན་འབྲེལ་རྒྱུད་ལ་བསྒྲིགས་ཏེ་དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་བརྡ་སྦྱར་ལ་གདངས་དང་བཅས་ཏེ། ཧྲཱིཿ སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་དངོས༔ ཞེས་སོགས་ནས། མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛོད༔ ཅེས་པའི་བར་ལས་གཞུང་གི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བའི་འཇུག་ཏུ། ལུས་ངག་ཡིད་ལ་རྡོ་རྗེའི་དབང་བཞི་བསྐུར༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སེམས་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས༔ སྣང་གྲགས་རྟོགས་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར༔ སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་རྩ་སྔགས་དང༌། ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་སརྦ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གཏོར་མ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག །སླར་ཡང་གཏོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་འོད་དུ་ཞུ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བྱ་བྱེད་དང་བཅས་པ་དང༌། སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་པདྨ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་དང་བཅས་ཆོས་ཉིད་གཉུག་མ་ཁྱབ་བརྡལ་ངང་དུ་མཉམ་པར་འཇོག་མཛོད། ཅེས་དང༌། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གཏོར་མ་སྤྱི་བོར་བཞག དེ་ལྟར་དབང་བསྐུར་བའི་ཕན་ཡོན་ཀྱང༌། དེ་ལྟར་ཐོབ་པའི་དགོས་པའང༔ དབང་བཞི་སྟན་ཐོག་གཅིག་ཏུ་ཐོབ༔ ཉམས་རྟོགས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་འགྱུར༔ ཞེས་འདི་ཙམ་ཁོ་ན་ཐོབ་ཀྱང་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པའི་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་དབང་བསྐུར་ལེགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་དག་གིས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཉམས་འོག་ཏུ་ཆུད་པའི་སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོའི་བསྒྱུར་བ་ཨོ་རྒྱན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་ཞིག་པོ་གླིང་པའི་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་འོད་གསལ་གདོད་མའི་ནང་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་ཏེ་སླར་ཡང་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲོན་མ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་བཀོད་པའི་བྱེ་བྲག །གསུང་རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག །སྐུ་གསུམ་རིགས་འདུས་སེམས་དཔའ་པདྨའི་མྱུ་གུའི་མཚན་དང་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་ངོར་གསལ་ཞིང་ཐུགས་ཏིག་གདམས་པ་འདི་ཉིད་ཀྱང་བསྩལ་བའི་རྩ་བ་ཡན་ལག་གི་དབང་བསྐུར་རྫོགས་པར་ཐོབ་པ་ཡིན་པས་དེ་དག་གི་སྐབས་སུ་ཇི་ལྟར་ཁས་བླང་པའི་དམ་ཚིག་ལས་མི་འདའ་བར་སྲུང་སྙམ་དུ་དམ་ཚིག་ཁས་བླངས་བ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། གཙོ་བོའི་ཇི་ལྟར་ལན་གསུམ། གཏང་རག་མཎྜལ། ལུས་འབུལ། དགེ་བསྔོ་བཅས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་གྲོལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཚོགས་ལྷག་མ་ནས་བརྩམས་ཕྲིན་ལས་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐར་དབྱུང་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་སྔོན་འགྲོའི་ཕྱི་ནང་གི་འཇུག་པ། དངོས་གཞི་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་རྒྱས་པ། རྫོགས་རིམ་བར་དོའི་དྲུག་གི་ངོ་སྤྲོད། རྗེས་སྲུང་མ་གཉེར་གཏད་ཀྱི་དབང༌། ཚེ་དབང་མཐའ་རྟེན། དོན་དབང་སྙིང་པོའི་གཏོར་དབང་བཅས་མཐར་ཆགས་སུ་བསྐུར་ཚུལ་གཏེར་གཞུང་བདེ་ཆེན་བུམ་བཟང་ལྟར་བཀོད་པ་སྟེ། སྒོས་བཀའ་འདི་ཉིད་ཁོ་ནའི་དབང་ལ་ལས་དང་པོ་པའི་སློབ་མ་རྗེས་འཛིན་དང་སྒྲུབ་དབང་སོགས་དགོས་པ་དང་འབྲེལ་ནས་ལྷག་གནས་ཀྱི་ཆོ་ག་སྦྱར་བར་སྤྲོ་ན་གཞུང་ལས། དེ་ལྟར་རྩ་བའི་དབང་བསྐུར་བ༔ འཇུག་པ་དངོས་གཞི་མཐའ་བྱས་ཏེ༔ དང་པོའི་ལས་ཅན་ལྷག་གནས་སོགས༔ སྤྲོ་ན་སྤྱི་བཞིན་སྦྱར་བར་བྱ༔ ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དབང་ཆེན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་བ་ཉིད་ལྷ་སྔགས་དང་མཚམས་སྦྱོར་ཁ་བསྒྱུར་ཅུང་ཟད་བགྱིས་པས་རུང་བར་མངོན་ལ། བསྙེན་སྒྲུབ་འབྲེལ་འཇོག་ཙམ་ལས་བསྐྱེད་བཟླས་རྫོགས་གསུམ་གྱི་ཉམས་ལེན་མི་ནུས་ན་སྙིང་པོ་དོན་གྱི་གཏོར་དབང་ཙམ་ཀུན་མཁྱེན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་གསུང་བཞིན་ཐོབ་ཀྱང་འཇུག་བདེ་དོན་ཚང་དུ་འགྱུར་བར་ཤེས་པར་བྱའོ། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་འཕགས་པའི་རྣམ་ཐར་གྱི། །གསང་བ་འཕགས་པ་ཁོ་ནའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཕྱིར། །འཕགས་ཆེན་མཛད་པའི་ཆ་ཤས་འདི་ཙམ་གྱི། །ཆེ་བ་ཁྱད་འཕགས་གནས་ལ་བསམ་ཀྱིན་དད། །རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་འཇམ་མགོན་རྣམ་གསུམ་གྱི། །རྗེས་བརྩེའི་ཕ་ཕོག་ནོར་བུའི་རྡུལ་རེ་ཡང༌། །ནུབ་པར་ཕངས་ནས་བཀྲེས་པས་ཟས་རྙེད་བཞིན། །ལྷག་བསམ་དད་པས་ཞབས་ཏོག་བརྩོན་ཁུལ་ལགས། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་རབ་དགེ་རྒྱ་མཚོའི་འཇིང༌། །བསྟན་འགྲོའི་གདེངས་ཅན་དགའ་མགུར་རྩེན་བཞིན་དུ། །ཕན་བདེའི་དཔལ་འབྱོར་ཟད་མི་ཤེས་པའི་གཏེར། །སྙིགས་མའི་གདུང་སེལ་ཆབ་ཏུ་འདི་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཤིན་ཏུ་མི་བསྲུན་སྙིགས་མའི་སྨག་རུམ་དུ་འཐུམས་ཀྱང་སྔོན་བསགས་དཀར་པོའི་གློག་ཕྲེང་གི་གར་ཐབས་ཡིད་མཁར་རང་བཞིན་གྱིས་བསྒྱུར་བའི་བྱེད་ལས་དགེ་བས་ངོ་མཚར་ཟབ་མོའི་གསང་བ་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་སིལ་མ་འདི་ཉིད་ཀྱི་སྨིན་ལམ་ཆེན་པོ་འདི་ཡང་མདོ་ཁམས་ཤར་གྱི་ནཱ་ལེནྡྲ་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་བཀའ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་གསང་མཛོད་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་ནས་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཀུན་གཟིགས་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་དྲིན་ལས་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་རང་སྐལ་ཐོབ་པའི་ཚེ་དབང་ཆོག་འཇུག་བདེ་ཞིག་འབྲི་བར་དགོས་པའི་བཀའ་ལུང་ནོར་བུའི་ཐོར་ཚུགས་ཚངས་གནས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་དམིགས་སུ་བསྩལ་བ་དང༌། མཆོག་གཏེར་གདམས་པའི་སྲོལ་འཛིན་གཏེར་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཚེ་དབང་བསྟན་འཕེལ་ནས་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཞལ་ཐང་གཏེར་སྲས་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་ཐུགས་དམ་རྟེན་སྨན་བྲིས་ཁྱད་མཚར་གྱི་རྟེན་བཅས་ཚུལ་འདིའི་དབང་ཆོག་གཏེར་གཞུང་གི་མཇུག་རྫོགས་རིམ་བར་དོ་དྲུག་གི་གསེང་ལམ་ཡོངས་རྫོགས་དགོངས་ཀློང་ནས་ཕབ་པར་རྗེ་བླ་མར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་དག་ཀྱང་ཁྱོད་ནས་བྲིས་དང་རུང་ཞེས་དགོངས་གཏད་གཏད་རྒྱ་དང་བཅས་མཛད་མོད་རང་གཞན་ཉམས་ལེན་བྱེད་ནུས་དཀོན་པས་སྙོམས་ལས་སུ་ཐལ་བ་ཕྱིས་དབང་ཆོག་ཁྲིགས་མ་ཙམ་བསྟན་རྒྱུན་ལ་སྨན་སྲིད་ཅིང་བླ་མའི་བཀའ་རས་སུ་མ་བོར་བའི་དགོས་པ་ཙམ་མཐོང་ནས་བྲིས་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོར་སྐུ་གསུམ་བླ་མ་དགྱེས་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་དབུགས་དབྱུང་བའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །
[edit]

@#/___/sku gsum rigs 'dus zab tig las/_rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa bde chen bum bzang bklag chog tu bkod pa ngo mtshar mchog gi snang ba zhes bya ba bzhugs so// @#/__/rigs lnga he ru ka yi khyab bdag che/_/sku gsum ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i sprin/_/rig 'dzin bla ma'i sku bzhengs gter chen rje/_/tshe rabs kun tu rjes su 'dzin gyur cig_/mchog gi rdo rje bzhi yi ye shes dbyings/_/mngon sum lam byed thabs tshul kun gyi phul/_/rdo rje'i dbang gi rim pa zab mo'i lam/_/cung zad dbye la gnang stsol byin gyis rlobs/_/'dir rig 'dzin rtsal 'chang rnam gsum gyi zab gter thugs sgrub rnam bzhi'i dgongs bcud gcig dril/_skye 'chi bar do'i nyams len snying po kun tshang*/_sku gsum rigs 'dus zab tig gi smin lam dbang gi cho ga zhib rgyas su dbye ba la gnyis/_bsgrub gzhi dkyil 'khor 'du bya dang*/_bsgrub chos dbang gi rim pa dngos so/_/dang po ni/_gzhung las/_de la thog mar rtsa ba'i dbang:_rgyas par bskur ba'i rim pa ni:_dben pa'i gnas su stegs bu'i dbus:_dkyil 'khor mtshan nyid rdzogs pa dang:_dam rdzas mchod tshogs 'du byas la:_ces gsungs pa ltar rje gter chen bla ma'i dus chen dang*/_yar mar gyi tshes bcu la sogs pa'i dus dge bar gnas khang gi phug logs su gzhung mthun zhing bkod kyis bris thang sogs rten bkram pa'i spyan sngar stegs yangs par rdul tshon ras bris kyi pad+ma 'dab brgyad mdzes tshon can gyi steng many+dzi la bum pa bcud ldan mgul chings dmar po can gyi mdun du rdor dril bsnol ma/_g.yas su dbu rgyan/_rgyab tu rdo rje/_g.yon du dril bu dang*/_gzhung mthun lha tsaka rnams dang*/_gsang thod/_rig tsaka_/shel rdo/_sngags phreng*/_me long*/_bar do drug gi ngo sprod kyi chas/_pad+ma'i myu gu'i sku'am/_zhi khro'i lha tsaka gcig bsdus/_mar me/_thig le dmar po hrIHsa mtshan pa/_a yig dkar po/_rdor sems lta bu'i sku/_de'i sngags byang*/_phyag mtshan gyi tsaka li rnams dang*/_tshe 'brang*/_tshe ril chang*/_chos srung gi gtor spungs bcas dang*/_chos 'byung bsnol ma'i steng dpal gtor rgyan spros dar gdugs can dang*/_sman raka_/nyer spyod/_mig dar/_me tog_/tshogs kyi mchod pa/_chad brtan/_dkar bgegs sogs 'du bya'o/__/gnyis pa la/_cho ga'i gzhung bsrang ba dang*/_dbang gi las rim dngos so/__/dang po ni/_bdag mdun dbyer med bskyed cing bzla:_tshogs kyi 'khor lo rgyas par bskor:_slob dpon bdag nyid 'jug pa dang:_slob ma 'jug par gnang ba nod:_zhes gsungs pas las byang gi brgyud 'debs nas brtsams/_dngos gzhi bdag mdun dbyer med du bskyed de/_bzlas pa'i dbur/_b+h+rU~M bi shwa bi shud+d+he dz+nyA na tsakra maN+Dal la phaTa? dzaHsa dzapa khang dbye la bsnyen sgrub chig dril gyi bzlas pa grub pa dang*/_rnam bum la dmigs te/_bum pa b+h+rU~M las gzhal yas khang:_mtshan nyid thams cad yongs rdzogs dbus:_sku gsum rigs 'dus lha tshogs rnams:_snang stong chu zla lta bur gsal:_rang gi thugs srog sngags phreng las:_'od zer mchod pa'i tshul du spros:_snyoms 'jug byang sems bdud rtsi yis:_bum pa yongs su gang bar gyur:_oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru pad+ma satwa sarba sid+d+hi hU~M:_zhes ci nus bzlas mthar/_oM AHhU~M gis mchod yon phul ba'i rkyen gyis bum pa'i lha bde stong chen po'i ngo bor 'od du zhu nas bum chu dang dbyer med du gyur bar bsam/_las bum nang du pad nyi'i steng:_hrIHlas dbang chen rta mgrin rgyal:_dmar nag thod dbyug me zhags 'dzin:_khro bo'i chas rdzogs me dbus rol:_thugs srog sngags kyi phreng ba las:_bdud rtsi'i rgyun byung bum pa gang:_dag byed rdo rje'i bdud rtsir gyur:_ces mos la/_oM ha ya gr-I wa hU~M phaTa?:_brgya rtsa brgyad bzlas mthar/_khro bo chen po'i bgegs zlog cing las thams cad grub pa'i phrin las mdzad du gsol/_zhes phrin las bcol/_tshe 'brang dang tshe ril chang la dmigs te/_bdag mdun sku gsum rigs 'dus rgyal sras pad+ma'i myu gu'i gnas lngar phyag mtshan lnga dang yig 'bru lngas mtshan pa las 'od zer bsam gyis mi khyab pa dang*/_lha mo mgyogs ma'i sprul pa nyi zer ltar spros pas bdag dang bsrung bya'i bla tshe chad nyams yar ba dang*/_'byung ba bzhi'i dwangs ma/_'khor 'das kyi bcud dang dge mtshan thams cad 'chi med tshe yi bdud rtsi 'od zer kha dog sna tshogs pa'i rnam par spyan drangs/_rang rnal 'byor ma gsal ba'i spyi bo nas zhugs/_lus kyi nang thams cad gang nas 'chi med tshe yi dngos grub thob/_mdun gyi tshe rdzas la thim pas rdo rje tshe yi bcud len du gyur/_zhes ting 'dzin rtse gcig tu bzhag te/_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She sarba sid+d+hi hU~M:_zhes tshe dzapa ci nus bzla/_mda' dar g.yab la/_hrIH_pad+ma rnam par rgyas pa'i dkyil 'khor nas:_bcom ldan mgon po o rgyan tshe dpag med:_sprul pa'i pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams bcas:_thugs dam gnad nas bskul lo gzi byin skyed:_rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:_bla tshe chad nyams yar ba rang sor chud:_'byung lnga'i dwangs ma ye shes 'od lngar bsdus:_srid zhi'i dwangs bcud snying dbus thig ler stims:_mi 'gyur 'gag med mi shigs rdo rje'i tshe:_'chi med rtag pa don gyi dngos grub stsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She sarba sid+d+hi hU~M:_zhes dang*/_AH_spros pas snang srid khyab pa'i tshe dang dpal:_bsdus pas snying dbus mi shigs thig ler bstim:_bcings pas 'du 'bral med pa'i lu gu rgyud:_cis kyang mi phyed rdo rje'i srog 'grub shog:_badz+ra A yu She rak+Sha a aH_zhes rgyas gdab bcas grub pa dang*/_bka' gter srung ma spyi sgos kyi gsol bskang rgyas bsdus ci rigs byas mthar/_rig 'dzin bla ma sku gsum rigs 'dus kyi thugs ka'i 'od zer gyi phreng bas mdun bskyed mgron thabs su bzhugs pa'i bka' gter srung ma lcam dral rnams kyi thugs kar nyi mar rang srog sa bon mtshan pa la reg pas sngon gyi dam bca' dran pas ci 'dod pa'i phrin las rab 'byams thog med du sgrub par bsam la/_shA sa na cung zad bzla/_dbyangs gsal rten snying*/_mchod bstod yig brgya'i mthar/_tshogs kyi 'khor los dgyes pa bskyed la dbang bzhi snying po'i tshul gyis bdag nyid dkyil 'khor du 'jug pa'i cho gas nyams chags bskangs shing nus pa gsos la slob ma 'jug par gnang ba zhus pas dgyes bzhin bstsal bar bsams la dkyil 'khor yol bas bsgrib/_bsdu na thugs sgrub spyi ltar/_oM AHhU~M swA hAH_badz+ra sa ma ya kA ya wAka tsit+ta gu Na karma swa b+hA at+ma ko\u0f85 haMH_oM:_shin tu rnam par dag pa yi:_ye shes rig rtsal 'chang ba'i lha:_gdod nas rang dang lhan cig skyes:_rdo rje bzhi yi dbyings su rdzogs:_dam tshig ye shes dbyer med par:_byang chub sems su ro gcig pa'i:_dbang bskur byin rlabs rmad po che:_sku bzhi'i ngo bor lhun gyis grub:_oM badz+ra sa ma ya hU~M s+t+waM hoH_kA ya wAka tsit+ta dz+nyA na badz+ra dzaHhU~M ba~M hoH_zhes rig pa'i me tog dor bas bdag nyid 'jug cing dam ye dbyer med du bya/_gnyis pa dbang gi las rim dngos la/_rtsa ba dang yan lag gi dbang bskur gnyis/_dang po la'ang sngon 'gro 'jug pa'i chos dang*/_dbang gi rim pa dngos so/__/dang po la phyi nang gi 'jug pa gnyis las/_thog mar phyi 'jug ni/_snod du 'os pa'i slob ma sgo drung du bos la khrus nas dbyung*/_nang du 'jug pas stan la 'khod pa dang bgegs la gtor ma btang zhing bka' bsgos te thun gyi gzir la bskrad/_slar mi 'jug pa'i phyir srung ba'i 'khor lo'i phyogs bcings te/_slob dpon gyis kun slong dang kun spyod gsal btab cing*/_skabs dang 'brel ba'i chos bshad ji ltar rigs pa dang bcas/_de la 'dir bsgrub bya'i mthar thug phyag rgya chen po'i mchog gi go 'phang yang mos pa tsam gyis mngon du byed nus na las dang dngos grub gzhan 'grub pa ni tshegs med pa zab lam gyi mthar thug bla ma'i thugs sgrub zab mo ste/_de yang bsgrub bya dang*/_sgrub byed rtsa ba yan lag rgyas bsdus sogs kyis dbye bas thugs sgrub bye ba phrag brgyas mtshon du ma bzhugs pa las skabs su babs pa sgrub byed sku gsum rigs 'dus zab tig ste rdo rje'i gsang ba chen po'i zab lam 'di nyid kyi 'phro gzhi ni gangs can mkhas grub yongs kyi gtsug rgyan rig 'dzin rtsal 'chang rnam gsum la bka' bab brnyes pa'i phyi nang gsang ba yang gsang gi dbye bas thugs sgrub chen po rnam pa bzhi'i bskyed rdzogs rdzogs chen dang bcas pa'i zab gnad gcig tu dril ba'i bya sla khyer bde tshig nyung don zab 'das rjes thog bab tu dgong klong las brdol ba'i tshul/_bla sgrub rtsa ba'i gzhung las/_bla ma'i thugs sgrub thams cad kyi:_mthar thug snying po'i skor bzhi ste:_de rnams kun gyi yang snying bcud:_zab mo'i sgrub pa 'di kho na:_zhes gsungs ba'i bsgrub bya gter 'byin grub thob rgya mtsho'i 'khor lo'i bsgyur ba o rgyan mchog gyur gling pa ste/_rje 'di'i sprul gzhi ni dpal o rgyan chos kyi rgyal po'i thugs sras rje 'bangs grogs gsum du grags pa'i rje btsun 'jam pa'i dbyangs dngos yab gcig khri srong lde'u btsan gyi lha sras bar pa dam 'dzin mu rub btsad po zhes grags pa ste/_slob dpon sangs rgyas gnyis pas thugs zin gyi slob ma'i mchog tu gyur pa'i mtshan dge bsnyen seng ge bzang por gsol/_skyes sbyang gi yon tan phul du son pas lha sras lo tsA ba zhes grags/_bla ma dgongs 'dus gser chos chen po'i dbang gis snod ldan du bsngags pa'i gsang mtshan rol pa ye shes rtsal du gsol zhing*/_chos de'i bdag po ston pa rdo rje rgyal por mnga' gsol/_khyad par mdo khams smad du o rgyan rje 'bangs dang bcas pa 'gags med rdzu 'phrul gyi rol pas byon te rdo rje'i gnas chen nyer lnga la sogs pa nas thugs dam zab pa skor bdun/_bka' 'dus chos kyi rgya mtsho/_bla rdzogs thugs gsum/_dgongs 'dus snying po lnga/_sgrub pa bka' brgyad kyis mtshon pa'i thabs chen smin grol gyi chos 'khor rgya cher bskor ba'i tshe nye ba'i thugs sras kyi gtso bo thun mong ma yin par gyur pas mtshon bla slob dgongs pa gcig tu gyur nas sku tshe de nyid la 'ja' lus 'pho ba chen po'i sku brnyes kyang*/_bod yul phyi ma'i gdul bya la dgongs pas gter chen sangs rgyas gling pa dang zhig gling 'od gsal sgyu ma la sogs pa'i zab gter gyi bka' bab chen po rnams dang*/_gsang bdag rdo rje chos dang*/_las can rgyal po dzaH_sa skyong bud+d+ha'i mtshan can sogs mkhas grub skyes chen du ma'i mtshan dang sku yi bkod pa dus gsum kun tu ston pas bstan 'gro'i don rlabs chen mdzad pa'i skyes chen rdo rje'i bla ma pad+ma sam+b+ha wa'i rgyal tshab o rgyan mchog gyur bde chen gling zhig po gling pa zhes mtshan gyi dril chen por sangs rgyas pad+ma'i zhabs kyis yongs su bsgrags pa'ang*/_snyigs dus kyi gdul bya'i bgo skal gyi sku tshe de'i mdzad pa rdzogs nas gzugs sku dbyings su sdud pa'i skabs/_gangs can mkhas grub yongs kyi gtsug rgyan 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i dag chen ye shes kyi gzigs snang du nub phyogs bde chen zhing gi bre brag_/pad+mas yongs su khebs pa'i zhing gi ston pa rgyal sras pad+ma'i myu gu zhes par mngon byang rnam pa lngas sangs rgyas ba'i tshul bstan nas sangs rgyas kyi zhing khams rgya mtsho yongs su sbyang pa'i phyir sku dang mtshan gyi bkod pas bsam yas sgyu 'phrul drwa ba'i bkod pa ston par mdzad de/_'das rjes rang byung dgongs pa zang thal gyi thugs tig zhal chems kyi tshul du sku gsum rigs 'dus snying thig 'di nyid bstsal ba ste gter gzhung rtsa ba las/_dad dang nges shes rtse gcig pas:_'di nyid tshul bzhin nyams blangs na:_phyi nang gsang ba'i bar chad zhi:_bsam pa thams cad lhun gyis grub:_bde chen ye shes rtsol med skye:_lta sgom gdeng thob rtsal chen rdzogs:_sku gsum rigs 'dus bla ma dang:_nam yang 'bral med byin gyis rlobs:_de phyir zab rgyas kun gyi bcud:_snying gi thig ler gces par zungs:_yal bar ma dor nyams su longs:_rang gzhan don gnyis mthar phyin shog:_ces gsungs pa ltar rig 'dzin gter ston grub thob yongs kyi 'khor lo'i bsgyur ba chen po pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas/_lcags rta mgo zla ba'i tshes bco lngar dag pa'i snang bar zhing khams chen por pad+mas khebs par gter chen mchog gyur gling pa dang dbyer med pa'i sems dpa' pad+ma'i myu gu las sgrub thabs dbang bskur bar do drug khrid kyi rim pa bcas zhal gyi gdams pa'i bdud rtsi dngos su gsan/_zla ba gcig tu gsang ba'i dam tshig gi rgyas btab/_rgyal zla ba'i tshes bcur tshogs kyi mchod pa dang rjes su 'brel bar gtan la phab pa'i yi ge'i 'du byed pa kun mkhyen bla ma 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa rtsal gyis mdzad pa'i tshe/_sa gzhi'i khyon la drod glo bur du babs pas 'khyags pa rnams chu bo'i rgyun du gyur pa'i dge mtshan kun gyi dbang po'i mngon sum du gyur pa dang bcas smin grol gyi chos sgo thog mar phye zhing tshogs kyi 'khor lo rgya chen po dang bcas te gtan la phab/_rim gyis skal ldan yongs la spel bar mdzad pa'i zab lam rmad du byung ba'i dbang gi cho gas smin par byed pa la rgyas bsdus gnyis su bzhugs pa las/_snga ma smin byed rtsa ba'i dbang bzhi rgyas par bskur ba la/_sngon 'gro 'jug pa'i chos dang*/_dngos gzhi dbang gi rim pa gnyis las/_thog mar phyi nang gi 'jug pa'i chos rnams zhu ba'i yon du maN+Dal phul/_dkyil 'khor du 'jug pa la thog mar chas su 'jug pa la/_ma rig pa'i sgrib g.yogs kyis sku gsum bla ma 'dus pa'i rig pa ye shes kyi mthong ba sgrib pa mtshon pa'i phyir mig dar 'ching bar zhu/_oM AHhU~M zhes mig dar 'ching*/_rang rig bla ma'i dgongs pa ye shes lnga ldan gyi dkyil 'khor mjal ba'i phyag rten du dpa' bo 'bru lnga las skyes pa'i me tog phyag tu thog par mos shig_/A kha~M bI ra puSh+pe badz+ra sa ma ya s+t+wa~M zhes me tog sbyin/_bla ma sku gsum rig 'dus khyab bdag bla ma bde ba chen po dngos su mos pas phyag thal mo me tog dang bcas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/_hoH_rigs 'dus bla ma rdo rje 'dzin pa dgongs:_bdag cag gsang ba mchog gi dkyil 'khor du:_smin grol dbang mchog zab mo don gnyer na:_thugs rje chen pos rjes su bzung du gsol:_rtsa gsum dkyil 'khor rab 'byams kyi spro bsdus byed po ni rig 'dzin bla ma ste/_de yi gsang gsum rdo rje bzhi dbyings su 'jug pa ni rdo rje theg pa'i rgyud sde rgya mtsho'i lam mchog mngon du gyur pas skal pa mchog dang ldan pas shin tu legs kyang*/_dbang srog rgyud la 'dzin pa dam tshig 'ba' zhig la rag las pa'i phyir khe nyen shin tu che bar shes pas thun mong khyad par gyi sdom pa rgya mtsho mtha' yas pa'i srung mtshams las mi 'da' bar srung ba khas len nus na ye shes mchog gis rgyud smin par bya'o zhes gnang ba sbyin pa 'di la snyan gtod 'tshal/_hoH_bla med gsang ba mchog gi dkyil 'khor 'dir:_zhugs pa legs kyang dam tshig srung dka' bas:_thun mong khyad par bslab las mi 'da' na:_ye shes mchog gi dbang bskur sbyin par bya:_zhes bskul bas gus shing spro ba'i yid kyis slar yang nan tan du gsol ba gdab pa 'dis rjes zlos mdzod/_bla mas gnang ba'i dam tshig srog bzhin bsrung:_mtha' yas 'gro ba kun gyi don bgyid phyir:_rig 'dus rnal 'byor rtse gcig sgrub lags na:_thugs rjes dgongs te nges par gnang du gsol:_zhes zhus pas/_slob dpon gyis mkhyen brtse'i ye shes kyi gzigs pas snod du rung bar mkhyen nas theg mchog rgyal po gsang ba bla na med pa'i snod rung dbang po rab tu gyur kyang*/_srid pa'i g.yang sa las sgrol ba'i chos kyi gzhi nges 'byung gi blo dang*/_zhi ba'i mtha' 'gog pa'i lam gyi gzhung shing lhag pa'i bsam pa gzhan phan gyi bsam pa thabs shes gnyis dang ldan pas bsags sbyang gi sgo du mas rgyud dag par bya ba'i phyir thun mong gi 'jug sgo la brtson par bskul ba ni/_de ltar yin na rigs 'dus bla ma yi:_dkyil 'khor chen por 'jug cing smin par bya:_nges 'byung lhag pa'i bsam pa rtse gcig pas:_rang rgyud dag pa'i thabs la 'jug par 'tshal:_zhes gdams/_de yang theg pa mtha' dag gi dang po'i 'jug sgo ni skyabs su 'gro ba ste/_rgyu dwangs 'dod yid ches kyis dad pas skyabs su 'gro ba'i yul phyi nang gsang ba de kho na nyid kun kyang rigs 'dus dpal ldan bla ma'i ye shes las gzhan du ma dmigs pas phyogs dus skyabs yul rgya mtsho'i khyab bdag gcig chog nor bu lugs bla ma'i rdo rje gsum gyi dkyil 'khor la bdag gzhan yid can rgya mtsho sgo gsum 'jug pa gcig dril gyis skyabs su 'gro snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/_na moH_ngo bo chos sku sogs/_mkha' khyab kyi yid can rgya mtsho rigs 'dus bla ma bde ba chen po'i go 'phang la 'god pa'i phyir thun mong khyad par bla med kyi lam la 'jug ste gdul dka' 'dul zhing rgyal ba sras dang bcas pa'i phrin las kyi gdung 'tshob pas bla ma'i rnam thar rgya mtsho'i rdzogs smin sbyangs ba'i byang chub kyi spyod pa la 'jug snyam pas bden gnyis zung 'jug tu sems bskyed pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/_hoH_ma gyur mkha' mnyam sogs/_tshogs kyi zhing thams cad las khyad par du gyur pa ni rigs 'dus bla ma ru shes pa'i yid kyis bsags sbyang yan lag bdun pas dmigs rnam tshig rjes su don dran bzhin pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/_hoH_sku gsum rigs 'dus sogs/_de yang spyir dbang zhes bya ba ni rdo rje theg pa gsang ba sngags kyi sdom pa nod pa ste thabs shes kyi 'jug pas khyad par byas pa las don du sdom pa gsum ka rgyud dag grol du byed par gnad don gcig pas rigs 'dus bla ma sku gsum rgyal ba'i zhi khro'i dkyil 'khor lhun rdzogs chen po'i spyan sngar/_mkha' khyab kyi gdul bya nyes spyod kyi g.yang las skyob cing gtan bde'i gnas su 'god pa'i slad du nges 'byung dang gzhan phan dag mnyam chen po'i lta spyod zung 'jug gi sgo nas spyi dang khyad par lhag pa'i rtsa ba yan lag gi dam tshig rdo rje'i brtul zhugs bzung ba'i 'dun pa rtse gcig pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/_hoH_rigs 'dus bla ma lha tshogs dgongs su gsol:_bdag gi deng bzung byang chub snying po'i bar:_mkha' mnyam 'gro kun yongs su sgrol ba'i phyir:_rtsa gsum rab 'byams skyabs kyi mchog tu bzung:_lus ngag yid gsum gzhan gnod gzhir bcas spang:_gzhan phan smon 'jug byang chub sems gnyis bskyed:_mnyam pa chen po'i thabs kyi lam sgrub pa'i:_spyi dang khyad par lhag pa'i dam tshig rnams:_srog gi phyir yang mi btang gzung lags na:_rdo rje rgyal pos brtse bas nyer dgongs te:_bdag rgyung yongs su smin cing grol mdzad gsol:_bla med theg pa chen po'i lam gyi mthar thug gi gsang sngags lam gyi rtsa ba ni byang chub kyi sems te de dag skyes brtan gong 'phel du gyur pas rdo rje bzhi yi lam thams cad mthar phyin dgos pas na thog mar khyed rnams kyi snying gar ngo bo lam byed kun rdzob byang chub sems kyi rang bzhin/_rnam pa lam byed zla ba'i dkyil 'khor nya gang ba'i steng du don dam byang chub sems kyi rang bzhin rdo rje dkar po rtse lnga pa res mtshan par mos la sngags 'di'i rjes zlos mdzod/_oM sarba yo ga b+ho d+hi tsit+ta AH_de nas byin rlabs lam du bya ba'i phyir slob dpon gyi rdo rje me tog dang bcas pa snying gar bzhag cing sngags 'di brjod pas byang chub kyi sems gnyis rgyud la skyes brtan gong 'phel du byas par mos mdzod/_oM bo d+hi tsit+ta sa ma ya s+t+wa~M:_de dag gis dkyil 'khor phyi 'jug gi rim pas rgyud dag cing snod rung du byas nas/_gnyis pa nang 'jug la rang snang ye shes kyi 'khor lor 'jug pa'i thog mar khyab bdag rigs 'dus bla ma'i thugs ka'i 'od kyis bskul bas dkyil 'khor chen po'i phyogs kyi sgo bzhi shag gis bye bar mos mdzod/_dzaHhU~M ba~M hoHpra be sha ya phaTa?:_rigs 'dus bla ma dgyes pa'i byin rlabs kyi zer phog pas rang snang ye shes kyi snang ba rgyud la lhag ger shar ba mtshon pa'i brdar gzhal yas khang gi shar sgor dbang stegs pad+ma 'dab brgyad kyi steng du 'khor par mos la/_sa ma ya s+t+wa~M:_don dam lhan cig skyes pa'i ye shes de yang kun rdzob byang chub kyi sems tshad med bzhi'i ting 'dzin mthar phyin pa las 'byung bas na ye shes kyi gzhal med khang chen po'i shar sgo nas g.yas bskor gyis sgo bzhir 'jug pas dkyil 'khor gyi lha rnams kyi sku gsung thugs la phyag bya bar mos la thal mo gnas gsum du sbyar bas sngags 'di'i rjes zlos mdzod/_oM na mo te hU~M:_oM na ma mi hU~M:_oM na mo na ma hU~M:_lan bzhi brjod/_slar yang dkyil 'khor gyi shar sgo sngar gyi dbang stegs kyi steng du 'khod pa la/_nang 'jug ye shes dkyil 'khor du 'jug pa'i dngos gzhi ye shes pa dbab pa'i slad du sbyor ba rdo rje'i chu nan sbyin pa ni/_kun bzang rdo rje sems dpa' rigs 'dus bla ma'i ye shes bdud rtsi'i chu rgyun 'di nyid lce thog tu bzhag pas snying dbus mi shigs pa'i thig le dang gcig tu 'dres te dam las 'das na rang gshed du dbab cing tshul bzhin bsrungs bas dngos grub chen po mthong ba'i chos la thob pa'i khe nyen shes pas dpang po'i tshul du rol mdzod/_nang mchod kyi chu nan sbyin la/_hU~M:_'da' dka' rdo rje'i dam tshig bdud rtsi'i chu:_dam tshig ma bsrungs srog gi gshed du 'bebs:_bsrungs na ye shes dngos grub tshe 'dir thob:_de bas dam srungs bdud rtsi'i chu 'thungs shig:_sa ma ya u da ka badz+ra a mr-i ta hU~M hrIHThaH_sbyang bya snod bcud rgyud gsum gyi chos thams cad sbyong byed rigs 'dus sku gsum rgyal ba'i lha sngags ye shes kyi ting nge 'dzin zab mo'i nus pas/_sbyangs 'bras mi slob 'bras bu'i gsang ba mi zad rgyan gyi 'khor lo mngon par byang chub pa'i myur lam rim pa dbang gi bdud rtsi gtor blugs kyi nus pa mngon gyur du sad par byed pa la/_tha mal snang shes kyi rtog 'khrul dang bcas pa smin par mi rung bas/_rdo rje'i ye shes 'bebs par gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/_hoH_bde gshegs sku gsum rigs 'dus lha tshogs kyi:_ye shes gzi byin deng 'dir phab nas kyang:_bdag gnas rnal 'byor lha dang chos nyid kyi:_ye shes rol pa'i gzi byin bskyed du gsol:_de ltar na sgo gsum gyi gnad gcun zhing thugs gzhan du ma yengs pas dmigs pa 'di bzhin du mdzod:_oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra sogs sngags dang*/_las chus stong par sbyangs/_stong pa'i ngang las phyi snod rnam par dag pa ye shes rang snang 'og min pad+mas khebs pa'i zhing khams gzhi dang rgyan dang dbyibs dang bkod pa tshad med pas mdzes shing ngo mtshar rmad du byung ba'i zhing khams chen po'i dbus su byang chub sems dpa'i tshogs gnyis rdzogs smin sbyangs pa'i nus stobs kyis sprul pa'i nor bu'i gzhal med khang yangs shing rgya che 'byor ba mtha' klas pas brgyan pa'i dbus su/_sna tshogs pad+ma nyi ma bam ro'i steng du slob ma rang rang gi sems nyid hrIHyig dmar po yongs su gyur pa las/_rgyal yum rdo rje phag mo sku mdog dmar smug kun rdzob dag pa'i zhal ras khro 'dzum rjes chags bzhad pa'i bde chen gyi nyams 'gyur yongs su rdzogs pa zhal gcig spyan gsum mche ba gtsigs pa/_rna ltag g.yas su don dam dag pa'i rdo rje'i phag zhal ngur sgra sgrog pa/_dbu skra gnag snum sil bur grol bas sku rgyab yongs su khebs pa/_phyag g.yas bdud bzhi rtsad nas gcod pa'i gri gug nam mkhar 'phyar ba/_phyag g.yon bde stong zung 'jug thod khrag thugs kar 'dzin pa/_gru mor thabs he ru ka'i ngo bo kha T+wA~M ga rtse gsum 'chang ba/_zhabs g.yas bskums pas srid pa'i skye sgo dgag phyir rting pa b+ha gar gtad pa/_g.yon brkyangs pas zhi ba phyogs gcig tu mi gnas pa mtshon byed baM ro dmar po mgo bo g.yon du bstan pa'i snying gar brdzis pa/_bde ba chen po'i yon tan yongs su rdzogs pa'i brdar dar dang rin chen rus pa'i phyag rgya lngas brgyan pa'i thugs ka chos kyi 'khor lo mi shigs dwangs ma lnga ldan gyi thig ler pad+ma 'dab ma brgyad pa'i dbus su thabs shes rlung sems gnyis med nyi zla'i dkyil 'khor gyi steng du don dam shes rig gi rgyal po rnam pa sku gsum rigs 'dus khyab bdag bla ma rgyal sras pad+ma'i myu gu bde chen ye shes sems dpa'i gtso bo gsung rdo rje pad+ma'i rigs mtshon pa'i sku mdog 'char ka'i nyin byed ltar dmar gsal/_zag med bde ba chen po'i ye shes rgyas pa'i lang tsho shin tu bdo ba'i nyams 'gyur dang ldan pa'i mtshan dpe'i gzi byin 'bar ba'i 'od zer gyis zhing rab 'byams khyab par brdal ba/_snying rje chen po'i rjes chags kyi spyan zung zim bur gdul bya'i yul la gzigs zhing zhi 'dzum sgeg pa'i tshul can/_dbu skra mthon mthing spyi bor bcings pa'i thor tshugs nor bu'i tog gis mdzes pa'i lhag ma lcang lo'i zar bu g.yas g.yon du 'phyang ba/_phyag g.yas mchog sbyin gyi phyag rgya pus mo g.yas pa'i steng du brkyangs pas gdul bya rjes su 'dzin pa'i dngos grub 'dod dgu'i grub char 'bebs pa'i yid bzhin gyi nor bu bsnams pa/_g.yon pas mkha' khyab kyi 'gro ba srid zhi'i g.yang sa las sgrol ba'i brdar skyabs sbyin gyi phyag rgya'i mtheb mdzub kyis ut+pal lo 'dab rgyas pa'i yu ba thugs kar bzung ba'i me tog snyan gyi thad sor kha phye bar 'chi med tshe yi bum pa bdud rtsis gang bas mtshan pa/_rgyal kun thugs rje'i rang gzugs mtshon pa'i ri dwags kyi pags pas phrag g.yon bkab pa/_don la zag med 'bras bu'i yon tan gyi che ba yongs su rdzogs pa'i rtags su dar gyi na bza' dang rin po che'i brgyan pa/_nam mkha' ji srid par 'gro 'dul rgyal sras 'phags pa'i rnam thar gyi go cha 'chang ba'i brdar zhabs g.yas brkyang g.yon bskum sems dpa'i skyil krung gis bzhugs pa'i rigs kyi khyab bdag chos sku pad+ma kun tu 'chang dmar gsal pad+ma dang dril bu 'dzin pa rang 'od kyi yum dang sbyor ba/_thugs kar ye shes sems dpa' longs sku pad+ma'i spyan o rgyan tshe dpag med yum man+dA ra ba dang bcas mnyam bzhag tshe bum 'dzin pa gnyis ka'ang bde ba chen po'i longs spyod yongs su rdzogs pa'i cha byad can chu skyes nyi zla'i gdan la bzhugs pa'i rdo rje'i phung khams skye mched gdan gsum rdo rje'i grong khyer chen por gdod nas yongs grub snang srid gzhir bzhengs su rdzogs pa'i spyi bor oM dkar po/_mgrin par AHdmar po/_thugs kar hU~M mthing ga rnams gsal ba dang*/_slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer bsam gyis mi khyab pa 'phros pas phyogs bcu dus bzhi'i rab 'byams rtsa ba gsum gyi lha tshogs thams cad dang*/_khyad par nub phyogs pad+mas khebs pa'i zhing na bzhugs pa'i sems dpa' chen po pad+ma'i myu gu sku gsum rigs 'dus lha tshogs rnams kyi thugs rgyud rang dbang med par bskul te de rnams kyi gsang ba gsum gyi byin rlabs thams cad sku phyag rgya/_gsung yig 'bru/_thugs phyag mtshan gyi rnam par kha char bu yug 'tshubs pa bzhin du spyan drangs/_khyed rang rnams kyi gnas gsum du zhugs shing thim pas bde ba chen po'i ye shes bzod med du 'bar zhing rgyud byin gyis brlabs par mos mdzod/_DA dril dang bcas snyan pa'i dbyangs kyis/_hrIH_nub phyogs pad+mas khebs pa'i sogs las gzhung gi spyan 'dren dang*/_rtsa sngags kyi mthar/_dz+nyA na a be sha ya a aH_zhes yang yang brjod cing byin dbab/_hU~M hU~M hU~M gis byin bsdu/_dzaHhU~M ba~M hos dbyer med du bstim par byas la/_de ltar dbab pa'i ye shes rdo rje gsang ba gsum gyi byin nus gnyug ma'i sgo gsum la byang chub ma thob kyi bar du brtan par byas pa'i mos pa mdzod/_tiSh+Tha badz+ra zhes spyi gtsug tu rdo rje rgya gram du bzhag pas rgyas btab/_de ltar ye shes dbab cing brtan par byas nas khyab bdag bde ba chen po he ru ka'i rigs kyis khyab bya sku gsung thugs yon tan phrin las lnga'i rigs lnga spyi dang bye brag nyid las dang smon lam gyis gang la 'brel pa ngos bzung nas bsgrubs na dngos grub myur pa'i phyir sngar phul pa'i rin po che'i me tog gi skyes rdo rje'i thal mos bzung la sku gsum rigs 'dus bla ma'i dkyil 'khor rigs gang la 'brel ba de la 'bab par shog cig snyam pas 'di'i rjes zlos dang bcas te dor 'tshal/_hoH_tshe rabs 'brel ba'i rigs 'dus bla ma lhar:_rin chen me tog phreng ba gus pas 'bul:_thugs rjes bzhes te byang chub snying po'i bar:_mi 'bral byin gyis brlab par mdzad du gsol:_rat+na puSh+pe pra tIts+tsha hoH_zhes me tog pad+ma 'dab bzhi rigs lnga'i phyag mtshan can du dor bas dbus su babs na rdo rje sems dpa'/_de'i mdun du he ru ka_/shar du rgyal ba rtag pa/_lhor rdo rje nyi ma/_nub tu pad+ma gar dbang*/_byang du rta yi rgyal po ste rgyal ba rigs drug so so'i nye ba'i rigs nges par byas la de'i mtshan gyi thog mtha' can gyi gsang ba'i ming byin pa dang chabs cig rigs kyi spro bsdu thams cad dbyings ye gnyis su med pa bla ma sku gsum rigs 'dus kyi rol pa las tha dad du ma 'das pas de nyid dang rang byung thugs rje rgyun gyi ye shes kyi 'brel pas byang chub kyi bar du mi 'bral bar rjes su 'dzin pa'i rten 'brel du me tog dbang rtags cod pan gyi rnam par slar yang spyi bor bcing par mos mdzod/_hoH_rgyal ba rigs drug ye shes cir snang yang:_bla ma sku gsum dbyer med dbyings las shar:_rigs kyi cod pan spyi bor bcings pa yis:_deng nas bzung ste 'bral med byin gyis rlobs:_puSh+pe sid+d+hi a be sha ya s+t+wa~M:_sngon chad gnyis 'dzin 'khrul rtog gi sgrib pas rang rig bla ma'i dkyil 'khor ma mjal ba slob dpon gyi thugs ka nas byung ba'i ye shes kyi 'od zer gser gyi thur ma lta bu byung nas mig dar dang lhan cig bsal bar mos shig_/mig dar bsal te/_hoH_ma rig ling tog tshogs brgyad kun gzhi bcas:_rig pa ye shes gser gyi thur mas bsal:_rnam par dag pa'i gzigs pa la brten nas:_rigs 'dus don gyi lha tshogs mngon gyur shog:_dz+nyA na tsak+Sha[⁽11e2⁾] pra be sha ya phaTa?:_de ltar phyi kun rdzob brda yi bla mas lhag pa gzugs brnyan gyi dkyil 'khor 'dis mtshon byed byas nas/_nang lhag pa ting nge 'dzin gyis sprul pa'i dkyil 'khor snod bcud rnam dag rdo rje'i 'og min bde chen zhing gi dpal yon zag med 'byor pa rgya mtsho'i rgyan bkod tshad med pas mdzes pa'i zhing khams chen po pad+mas khebs pa rin po che'i sa gzhi tha gru yangs pa'i khyon du nor bu'i ljon shing bdud rtsi'i chu klung*/_me tog gi skyed tshal/_rin po che'i lhun po sogs mdzes shing nyams dga' ba'i khyon du sprul pa'i bya dang ri dwags bung ba'i tshogs bag phebs par rgyu zhing chos kyi sgra snyan par sgrog bzhin ting nge 'dzin gyi bde dga' la spyod pa/_de'i dbus lha dang mi yis mi spyod pa'i rin po che'i nor bu'i gzhal med khang gi rgyan bkod mchod pa'i khyad par du mas mdzes pa'i dbus su gsung rdo rje gar gyi dbang phyug sku gsum dbyer med bde ba chen po'i khyab bdag 'bras bu'i sems dpa' chen po pad+ma'i myu gu dbang mdog gi mtshan dpe'i gzi byin nyi ma bye ba'i lang tsho ltar 'bar ba/_dgyes pa'i zhal ras 'dzum zhing zhi ba'i spyan zung gdul bya'i yul la gzigs pa shin tu bzang po'i ngang tshul can mthon mthing dbu skra'i thor tshugs rin po che'i tog gis mdzes pa'i 'od zer sku gsum gyi zhing rab 'byams su 'phro ba/_bde ba chen po'i longs spyod yongs su rdzogs pa'i dar dang rin po che'i rgyan chas bcu gsum gyis spud pa'i phyag g.yas mchog sbyin gyi phyag rgya pus mo g.yas pa'i steng brkyangs pas rin po che'i nor bu dbang gi rgyal po bsnams shing*/_g.yon mtheb srin sbyar ba'i skyabs sbyin gyis ut+pal 'chi med tshe yi bum pas mtshan pa'i yu ba nas 'dzin pa/_zhabs gnyis sems dpa'i skyil krung gis seng khri pad+ma nyi zla'i gdan la 'gying zhing*/_chos dbyings rgyas par 'gengs pa'i 'od zer gyi phreng ba mu med pas phyogs bcu'i zhing rab 'byams khyab par brdal zhing sangs rgyas byang chub sems dpa' yi dam dpa' bo rnal 'byor ma mkha' 'gro dam can rgya mtsho'i tshogs til gyi gong bu kha phye ba bzhin bzhugs pa mngon sum du mjal byung snyam pa'i dad mos gdung bas dag pa'i zhing mchog der skyes nas ston pa 'khor dang bcas pa'i zhal mjal nas byang chub kyi spyod pa yongs su rdzogs pa'i smon lam dang*/_bla ma'i sku gsung thugs rdo rje gsum gyi rnal 'byor la brtson pas sgo gsum rdo rje gsum gyi ye shes mchog la sbyor zhing*/_nges pa don gyi bla ma rang rig bde ba chen po ngo bor rang bzhin thugs rje'i sku gsum rigs 'dus kyi dgyes zhal 'du 'bral med pa mngon sum du mjal ba'i skal pa bzang por 'gyur pas dad gus spro ba rgya chen po yang yang bskyed par mdzod cig_/gnyis pa dbang gi cho ga dngos la/_smin byed rtsa ba'i dbang bzhi/_grol lam bar do drug gi byin rlabs/_mtha' rten tshar gcod rjes 'dzin gyi dbang dang snying po gtor ma'i dbang bcas bzhir bzhugs pa las/_dang po la'ang*/_phyi phan pa'i dbang*/_nang nus dbang*/_gsang ba zab dbang gsum 'bog pa'o/__/dang po la/_rdo rje slob ma'i dbang dang*/_slob dpon gyi dbang gnyis las/_dang po thun mong rig pa'i dbang lnga bskur ba ni/_de dag gis sngon 'gro 'jug pa'i chos kyis dbang gis snod rung du bsgrub nas/_dngos gzhi'i dbang bskur zhu ba'i slad du maN+Dal phul/_gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/_hoH_ji ltar gdod ma'i rdo rje 'chang chen pos:_rang gi sras la dbang bskur bstsal ba ltar:_dkyil 'khor khyab bdag rdo rje slob dpon gyis:_bdag kyang smin cing grol bar mdzad du gsol:_zhes gsol ba btab pas slob bu shar sgor dbang stegs seng+ge'i khri la bzhag cing bkod nas dbang rnams rim par stsol bar mos shig_/sprul sku 'gro 'dul pad+ma'i myu gu la brten nas thog mar bum pa'i dbang gi slad du bla ma sku gsum rigs thams cad kyi khyab bdag mchog gi thugs ka nas 'od zer lcags kyu lta bu 'phros pas gdan gsum tshang ba'i dbang gi lha tshogs mdun gyi nam mkhar badz+ra sa ma dzaH_oM badz+ra ar+g+haM sogs nas/_shab+da A hU~M:_de nas bye brag tu rig pa'i dbang lnga bskur ba ste/_de yang dag bya 'khor ba'i chos phung khams nyon mongs pa lnga la/_dag byed rig pa'i dbang lnga so sor bskur bas/_dag 'bras de bzhin gshegs pa rigs lnga'i go 'phang mngon gyur du sad pas sku lnga ye shes lnga'i gsang ba la longs spyod pa'i skal ldan du sgrub dgos pa'i phyir dang po mi bskyod pa chu'i dbang gi slad du/_slob dpon dang slob ma rnams ngo bo sku gsum bla ma rigs 'dus sems dpa' pad+ma'i myu gu la rnam pa thugs rdo rje sems dpa' mthing ga rdo rje dang dril bu 'dzin pa'i skur gyur pa la/_nam mkha' gang ba'i dbang gi lha rnams kyis rig pa'i lha mo bum pa 'dzin pa spros te mi bskyod pa chu'i dbang bskur bar mos/_bum pa thogs la/_hU~M:_bla ma rdo rje sems dpa'i ngo bo nyid:_mi bskyod bdud rtsi chu yis dbang bskur bas:_rnam shes gnas gyur me long ye shes sku:_rdo rje rigs kyi dbang mchog thob par shog:_oM badz+rI b+ha wa a b+hi Shiny+tsa hU~M:_bum chu 'thor 'thung bya/_slob dpon dang slob ma rnams ngo bo bla ma sku gsum rigs 'dus sems dpa' pad+ma'i myu gu la rnam pa dpon slob gnyis ka rdo rje rin chen 'byung ldan ser po rin po che dang de'i yu ba byas pa'i dril bu 'dzin par gnas gyur pa sangs rgyas kun gyi yon tan gyi dpal mtshon pa'i dbu rgyan spyi bor bcing bar mos shig_/dbu rgyan bcings te/_trA~M:_bla ma rdo rje nyi ma'i ngo bo nyid:_rin chen 'byung ldan dbu rgyan dbang skur bas:_tshor ba gnas gyur mnyam nyid ye shes sku:_rin chen rigs kyi dbang mchog thob par shog:_oM rat+na a b+hi Shiny+tsa trA~M:_dpon slob gnyis ka pad+ma gar dbang gsung rdo rje dmar po pad+ma dang de'i yu ba byas pa'i dril bu 'dzin par gnas gyur pa la gsung rdo rje'i bdag nyid thabs bde ba chen po'i phyag rgya phyag g.yas su gtad par mos shig__hrIH_bla ma pad+ma gar dbang ngo bo nyid:_snang ba mtha' yas rdo rje'i dbang bskur bas:_'du shes gnas gyur sor rtog ye shes sku:_pad+ma'i rigs kyi dbang mchog thob par shog:_oM pad+ma a b+hi Shiny+tsa hrIH_zhes rdo rje g.yas su gtad/_dpon slob gnyis ka phrin las rdo rje rta yi rgyal po ljang gu rgya gram dang de'i yu ba byas pa'i dril bu 'dzin pa gnas 'gyur pa la phrin las kyi rigs mtshon pa'i shes rab stong nyid kyi phyag rgya g.yon du sbyin par mos shig__hAH_bla ma rta mchog rol pa'i ngo bo nyid:_don yod grub pa dril bu'i dbang bskur bas:_'du byed gnas gyur bya grub ye shes sku:_las kyi rigs kyi dbang mchog thob par shog:_oM karma sarba a b+hi Shiny+tsa hAH_zhes dril bu g.yon du gtad/_dpon slob gnyis ka sku rdo rje rgyal ba rtag pa rnam par snang mdzad dkar po 'khor lo dang de'i yu ba byas pa'i dril bu 'dzin pa gsal ba'i spyi bor sku dang ye shes yongs su rdzogs pa'i phyag rgya rdor dril bsnol ma spyi bor bkod de gsang ba'i mtshan gyi dril bsgrag par mos shig_/rdor dril bsnol ma spyi bor dkrol la/_oMH_bla ma rgyal ba rtag pa'i ngo bo nyid:_rnam par snang mdzad ming gi dbang bskur bas:_gzugs phung gnas gyur chos dbyings ye shes sku:_bde gshegs rigs kyi dbang chog thob par shog:_oM bud+d+ha a b+hi Shiny+tsa oM:_de dag gis rgyud sde phyi nang dang dpon slob thun mong gi dbang kun 'byung las nyon gyi gzhi ma rig pa lnga gtor zhing*/_gnas snang dag pa ye shes lnga'i dgongs spyod rgyud la sad pas blug cing*/_rigs lnga bde bar gshegs pa'i go 'phang mngon du byed pa'i dbang lnga'o/__/de dag gis rigs mchog so so'i dbang bskur bas bden gnyis dbyer med lhag pa'i byang chub sems kyi lta spyod lam du khyer nus pa'i rdo rje slob ma'i skal ldan du byed pa'i dbang rnams thob pas snod rung du byas te/_rigs dang dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag khams gsum chos kyi rgyal po rdo rje slob dpon gyi dbang bskur ba la/_bla slob gnyis ka rigs lnga'i 'khor lo'i bsgyur ba dpal rdo rje sems dpa' he ru ka yab yum dkar po rdo rje dang dril bu 'dzin par gsal ba la/_rdo rje thugs/_dril bu gsung*/_thabs shes zung 'jug thugs kyi dam tshig gsum rjes su dran pa'i dbang byin pas rigs lnga yang bsdu na gsum/_de yang thabs shes gnyis med he ru ka'i rigs gcig tu bsdus pa'i dbang gis de bzhin gshegs pa thams cad kyi khyab bdag drug pa rdo rje 'chang gi go 'phang chen po mngon du byas par mos mdzod cig_/rdo rje phyag g.yas su gtad de gsor/_dril bu g.yon du gtad de dkrol zhing dkur bsten te thugs kar 'khyud rgyas bsnol bzhin/_hU~M:_bla ma he ru ka yi ngo bo nyid:_mi phyed dam tshig gsum gyi dbang bskur bas:_sgo gsum gnas 'gyur 'od gsal ye shes sku:_rigs kun khyab bdag chen po'i dbang thob shog:_oM shrI he ru ka badz+ra g+haN+De a b+hi Shiny+tsa a aH_oM badz+rI b+ha wa a b+hi Shiny+tsa hU~M gis bum pa spyi bor bzhag_/bum chu 'thor 'thung byas pas/_de ltar dbang bskur ba'i chu rgyun gyis lus kyi nang gang*/_sgrib pa bzhi'i sa bon bag chags dang bcas pa dag_/chu'i lhag ma gyen du 'khyil ba mgo bo'i gnas lngar babs pa las/_spyi gtsug tu mi bskyod pa/_rna ltag g.yas su rin 'byung*/_ltag par snang mtha'/_g.yon du don grub/_dpral bar rnam snang*/_mi bskyod pa'i mdun du rdo rje sems dpas dbur brgyan te khams gsum chos kyi rgyal po'i mnga' dbang bskur ba la nam mkha' gang ba'i sangs rgyas rnams kyis shis pa'i bden tshig dang bcas lha yi me tog gi char sil ma phab pas rim pa gnyis kyi ting nge 'dzin sgom pa dang*/_dbang bskur rgyud bshad slob ma bsdu ba sogs rdo rje slob dpon gyi las rab 'byams sgrub pa la dbang thob pa la mchod pa'i yo byad kun gyi mnga' dbul bar mos shig_/ar+g+haM sogs dang*/_chos sku nam mkha' sogs kyis bstod/_mnga' gsol gyi chas rnams kyang 'bul tshul bya/_zhal nas gsungs ba'i shis brjod dang rol mo bcas bya'o/__/de dag gis bum pa'i dbang skur mtha' rten dang bcas pas dbang gi cho ga dang*/_sgrub thabs/_phyag rgya/_mchod bstod/_bsnyen sgrub las gsum gyi sngags bzla ba/_sbyin bsreg_/rab gnas kyi cho ga dang*/_las bzhi sogs rgya che ba'i lam gyi rim pas rang gi spyod pa dang*/_gzhan la ston pa sogs la dbang ba yin no/__/des bum dbang mtha' rten dang bcas pa song nas/_gnyis pa nang nus pa 'jug pa'i dbang bskur ba ni/_des sku gsum rigs 'dus rgyal ba'i spyi gzugs chen po'i snang stong sku rdo rje'i dkyil 'khor la brten nas phyi bum pa'i dbang bskur ba ste/_phyi mtshan ma'i dkyil 'khor la brten nas bum dbang bskur ba de yang nang rang gi gnyug ma'i rdo rje gsum bla ma'i sku gsung thugs su smin pa nang gi bskyed bzlas rdzogs gsum gyi zab lam mthar thug gi dbang snod rung du byed pa ste de'i nus pa dngos su sad byed dam 'jug byed rdo rje gsum gyi dbang bskur bas rang gzhan gnyis ka'i don byed nus pa la dbang bas te/_mdun bskyed lha tshogs rnams kyi sku las rang 'dra'i ye shes kyi sku gnyis pa chad/_rdo rje'i lus kyi gnas so sor thim pas gsal brtan gzi byin 'bar/_bla ma sku gsum rigs 'dus zhi khro rab 'byams kyi sku snang stong gi byin rlabs dang dngos grub la dbang thob par mos shig_/pad+ma kun tu 'chang gi sku spyi bor bzhag ste/_hrIH_rigs kyi dkyil 'khor kun gyi khyab bdag che:_pad+ma kun tu 'chang ba'i dbang bskur bas:_gzung 'dzin 'khrul ba'i snang ba ji snyed kun:_rig stong chos kyi sku ru dag par shog:_oM AHhU~M ma hA gu ru pad+ma d+hA ra sarba sid+d+hi hU~M:_kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_pad+ma'i spyan gyi sku mgrin par bzhag ste/_hrIH_gar gyi dbang phyug sems dpa' pad+ma'i spyan:_o rgyan tshe dpag med kyi sa dbang bskur bas:_las rlung 'khrul pa'i snang ba ji snyed kun:_bde stong longs spyod rdzogs sku dag par shog:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma A yu She sarba sid+d+hi hU~M:_kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_pad+ma'i myu gu'i sku snying gar bzhag la/_hrIH_ma 'gag sgyu 'phrul drwa ba'i tshul 'chang ba:_'gro 'dul pad+ma'i myu gu'i dbang bskur bas:_rtsa khams 'khrul pa'i snang ba ji snyed kun:_gsal stong sprul pa'i sku ru dag par shog:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma satwa sarba sid+d+hi hU~M:_kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_phag mo'i sku dpral bar bzhag ste/_hrIH_sku gsum rgyal ba ma lus 'byung ba'i gnas:_mkha' spyod lhan cig skyes ma'i dbang bskur bas:_sgrib gnyis 'khrul ba'i snang ba ji snyed kun:_dbyer med bde chen sku ru dag par shog:_oM AHhU~M pad+mo yo gi nI sarba sid+d+hi hU~M:_kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_zhi khro rigs brgya'i sku gnas gsum du bzhag la/_hU~M:_sku dang ye shes rnam rol cir yang shar:_zhi khro rigs 'dus rgyal ba'i dbang bskur bas:_phung khams skye mched 'khrul snang ji snyed kun:_rab 'byams lha yi 'khor lor dag par shog:_oM AHhU~M badz+ra gu ru gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:_kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_de ltar bla ma sku gsum rigs 'dus zhi khro sgyu 'phrul drwa ba'i lha tshogs yongs su rdzogs pa'i dbang bskur bas snod bcud tha mal gyi snang zhen dag chen ye shes lha yi rnam rol du ngo 'phrod nas snang grags rig pa lha sngags ye shes dag pa rab 'byams su lam du khyer bas snang bcas bla ma sku rdo rje'i lam khyer dang ma bral bar gyis shig__/gnyis pa gsung rdo rje'i byin rlabs 'jug pa bzlas pa'i lung sbyin pa la/_spyi dang bye brag gnyis las/_thog mar bsnyen sgrub las gsum chig dril gyi bzlas lung ni/_thugs ye shes sems dpa' o rgyan tshe dpag med pa'i thugs kar sku gsum rigs 'dus bde ba chen po'i ye shes kyi thig le hrIHyig gi mthar/_sku gsum bla ma'i srog sngags bye ru'i phreng ba lta bus bskor ba lha sngags ye shes dbyer med pa la sems gtad de mos gus bgyis pas/_sngags phreng mar me mched pa ltar byon pa zhal nas brgyud slob ma lhar gsal ba'i zhal du zhugs/_thugs dbus ye shes sems dpa'i snying po'i srog hrIHyig la thim/_ye shes kyi snang ba rgyas pa'i 'od zer spro bsdus phyogs dus rtsa gsum rgyal ba rab 'byams dang khyad par pad+mas khebs pa'i zhing nas rigs 'dus pad+ma'i myu gu 'khor tshogs rgya mtsho dang bcas pa mchod/_sku gsung thugs kyi nyams chag sdig ltung sbyangs/_thugs rgyud dbang med du bskul nas sku sngags phyag mtshan gyi rnam par bsdus te thugs srog hrIHyig la thim pas rdo rje'i gsang ba gsum gyi dbang dang dngos grub thams cad thob/_slar 'phros pas snod bcud lha sngags ye shes kyi rol par sad pa'i dmigs bzlas dang bcas bsnyen sgrub las gsum chig dril gyi sngags 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/_oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru pad+ma satwa sarba sid+d+hi hU~M:_zhes bzla/_phrin las bde chen thig le las bsnyen sngags gcig las mi 'byung yang dbang chog gter gzhung las/_so so'i sngags kyi bzlas lung sbyin/_/gsungs pa la dpags na lha gtso 'khor so so'i sngags bzla dgos pa lta bur gsungs pas/_gnyis pa bye brag lha so so'i bzlas lung ni/_slar yang thugs ye shes sems dpa' sogs nas/_hrIHyig la thim pas dag pa'i rlung sems dbyer med ye shes kyi dgongs rgyud mngon sum sad par mos pas rtsa ba'i bsnyen sngags 'di'i rjes zlos mdzod/_oM AHhU~M badz+ra ma hA pad+ma satwa sarba sid+d+hi hU~M:_lan gsum/_thugs srog ye shes kyi snang ba rgyas pa'i 'od zer gyis spyi bo'i rigs bdag pad+ma kun tu 'chang gi thugs rgyud bskul/_de'i thugs srog hrIHlas 'od zer spro bsdus phyogs dus kyi rgyal ba sras dang bcas pa dang khyad par brgyud gsum rig 'dzin bla ma rnams kyi thugs rgyud bskul/_sku gsung thugs kyi byin rlabs lha sngags 'od zer gyi rnam par byon nas slob ma'i sgo gsum la thim pas dbang dang byin rlabs dngos grub thams cad thob par mos la bla ma chos sku'i bsnyen sngags 'di'i rjes zlos mdzod/_oM AHhU~M ma hA gu ru pad+ma d+hA ra sarba sid+d+hi hU~M:_lan gsum/_slar yang rigs 'dus pad+ma'i myu gu'i thugs srog ye shes sems dpa' sangs rgyas pad+ma'i spyan gyi thugs dbus pad nyi'i steng hrIHyig sngags phreng dang bcas pa las 'od zer spro bsdus srid zhi brtan g.yo'i dwangs bcud 'chi med bdud rtsi'i zil dngar gyi rnam par bsdus slob ma'i sgo gsum la thim pas dwangs ma mi shigs rdo rje'i srog gi bcud du smin pas 'chi med 'ja' lus rdo rje'i go 'phang mngon du gyur pa mos la sgrub pa'i sngags 'di'i rjes zlos mdzod/_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma A yu She sarba sid+d+hi hU~M:_lan gsum/_slar yang thugs srog hrIHyig sngags phreng dang bcas pa las 'od zer spro bsdus snod bcud thams cad pad+ma sgyu 'phrul drwa ba'i dkyil 'khor gyi snang ba khyab brdal du sad pas grags stong sngags kyi dzapa? sgra bung ba tshang zhig pa bzhin sgrog pas lha sngags ye shes kyi rol pa 'byams klas pas dngos grub rnam pa gnyis rtsol med du thob par bsams la sgrub pa chen po'i sngags 'di'i rjes zlos mdzod/_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma satwa sarba sid+d+hi hU~M:_lan gsum/_slar yang thugs srog hrIHyig gi mthar rdo rje rnal 'byor ma'i srog sngags kyis bskor ba las 'od zer spro bsdus snod bcud brtan g.yo thams cad g.yos/_srid zhi'i dwangs ma thams cad dang khyad par du gnas yul gyi dpa' bo mkha' 'gro'i thugs rgyud bskul te sku sngags phyag mtshan gyi rnam pa char bab pa bzhin byon nas slob ma'i rtsa rlung thig le'i khams la thim pas las dang ye shes kyi dngos grub rab 'byams la dbang thob par mos pas las sngags 'di'i rjes zlos mdzod/_oM AHhU~M pad+mo yo gi nI sarba sid+d+hi hU~M:_lan gsum/_slar yang thugs srog hrIHyig gi 'od kyis rigs 'dus pad+ma'i myu gu'i rdo rje'i phung khams skye mched thams cad zhi khro rab 'byams gdan gsum lha'i 'khor lo gdod nas grub pa thams cad kyi thugs rgyud bskul/_de dag gi sku yi 'od zer gyis sku gsum zhing khams rgya mtsho'i gsang ba gsum gyi byin rlabs dang dngos grub mtha' dag lha sngags phyag mtshan gyi 'khor lor sad pas dag pa rab 'byams chen po'i snang ba khyab brdal du sad pas/_nyams chag dang rtog sgrib dag_/don gnyis lhun grub dkyil 'khor gyi 'khor lo'i gsang ba mi zad rgyan gyi 'khor lor dbang bsgyur bar mos la sngags 'di yi rjes zlos mdzod/_oM AHhU~M badz+ra gu ru gu h+ya dz+nyA na bo d+hi tsit+ta ma hA su kha hU~M hU~M:_oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:_lan gsum bya/_de ltar bsnyen sgrub las gsum gyi nus pa dang byin rlabs brtan pa'i phyir sngags phreng mgrin par bzhag pas dbang bskur bar mos shig_/sngags byang gtad la/_AH_'gro 'ong brtan dang g.yo ba'i sgra skad kun:_rdo rje'i sngags kyi ngo bor dbang bskur bas:_phyi nang rlung gi rgyu ba ji snyed kun:_grags stong yi ge'i sprin du rdzogs par shog:_oM ma hA gu ru sarba ta thA ga ta wAka a b+hi Shiny+tsa AH_de ltar gsung rdo rje sngags kyi dbang bskur bas las rlung gi rgyu ba dbu ma'i dbyings su dag ste brtan g.yo'i sgra skad thams cad grags stong gzhom med rdo rje'i gsang ba'i sngags kyi gzer thebs pas bla ma'i gsung rdo rje'i lam khyer dang ma bral bar gyis shig_/thugs ye shes kyi dgongs pa ngo sprad pa'i phyir lha sngags kyi spros pa thams cad don la sems nyid gcig gi cho 'phrul te/_sems ni skye 'gag gnas gsum gyi mtshan rtog bral ba'i gshis stong nyid/_gdangs 'od gsal/_zung 'jug rab tu mi gnas pa'i ye shes mtshon byed me long dwangs par gzugs brnyan sna tshogs 'char yang snang stong 'du 'bral med pa'i dpes mtshon te dbang bskur bar mos shig_/me long bstan te/_hU~M:_lha dang sngags kun me long gzugs brnyan ltar:_'od gsal gnyug ma'i ngo bor dbang bskur bas:_chos dang chos can spros pa ji snyed kun:_dbyings rig zung 'jug thugs su smin par shog:_oM ma hA gu ru sarba ta thA ga ta tsit+ta a b+hi Shiny+tsa hU~M:_de ltar thugs rdo rje ye shes ngo sprod pa'i dbang bskur bas 'khrul rtog gang shar rang grol chos nyid bde ba chen po'i dgongs pa mi 'gyur pa'i gzer dang 'phro 'du phrin las kyi gzer gyis thebs par gyis shig_/de dag ni bla ma'i rdo rje gsum gyi ye shes rmad du byung ba'i nus stobs slob ma'i sgo gsum la 'jug cing dbyer med du brtan par byas pas lha dang skal ba mnyam pas gzhan gyi don byed pa'i dngos grub gnyis ka dbang thob pa'i skal pa can du gyur pas na bla ma sku rdo rje sprul pa'i sku'i phyi mtshan ma'i dkyil 'khor la brten nas/_de ltar bum dbang bskur ba yis:_snang zhen lus kyi sgrib pa dag:_bskyed rim phrin las sgrub la dbang:_sprul pa'i sku ru smin par 'gyur:_zhes rtogs pa bskyed/_gsum pa gsang ba zab mo'i dbang bskur ba la gsum/_sbyor ba spyod pa'i brtul zhugs can la gsang dbang*/_dngos gzhi rig ma'i brtul zhugs can la sher dbang*/_rjes mnyam pa'i brtul zhugs can la dbang bzhi pa bskur ba ste/_zab dbang gsum po 'di ni rdo rje bzhi yi ye shes btsan thabs su 'char bar byed pa'i thabs mkhas kyi myur lam zab mo'i dbang gi mthar thug pa ste dbang gi bdag rkyen sngags kyi lta dgongs ting 'dzin gyi nus pas slob ma'i rgyud byin gyis rlob nus pa'i slob dpon nyid dmigs rkyen byas te/_sku gsum rigs 'dus bla ma longs sku o rgyan tshe dpag med yab yum snyoms par zhugs pa'i bde ba'i sgra dang 'od zer gyis sangs rgyas thams cad kyang rdo rje chags pa'i ting nge 'dzin gyis bskul te spyan drangs pa yab kyi zhal nas zhugs thugs kar rjes chags kyi mes zhu ba'i lhag pa'i byang chub kyi sems bde ba'i rgyun sbyor mtshams nas thon te sangs rgyas thams cad 'dus pa'i ngo bo slob ma'i lce la bzhag par mos pas/_thod pa'i bdud rtsi byin te/_AH_snang ba'i ngo bo pad+ma tshe dpag med:_stong pa'i rang bzhin 'chi med man+dA ra:_mnyam sbyor thugs rje byang sems dbang bskur bas:_las rlung dbu ma'i dbyings su thim par shog:_oM gu h+ya a mr-i ta bo d+hi tsit+ta sa ma ya AH_zhes dpe'i ye shes kyi lhan cig byed rkyen rdzas byang chub kyi sems kyi bdud rtsi sngags dang bcas te byin pa rdo rje'i lce yis myangs bas lam snga ma snga mas sgo phye nas nyams myong phyi ma phyi ma 'byung ba de ma thag pa'i rkyen te/_des ni rtsa thams cad bdud rtsis gang*/_khams zhu ba'i bde bas dug gsum gyi rnam rtog 'gags/_/lhan skyes bde ba chen po mngon du gyur par mos shig_/de dag gis bla ma gsung rdo rje longs spyod rdzogs pa'i sku'i rdo rje lus rtsa rlung thig le'i dkyil 'khor la brten nas/_gsang dbang thob nas ngag sgrib dag:_rlung dang gtum mo sgom la dbang:_longs spyod rdzogs skur smin par 'gyur:_zhes rtogs pa brjod/_zab dbang gnyis pa dngos gzhi rig ma'i brtul zhugs can la shes rab ye shes kyi dbang bskur ba ste/_bla ma thugs rdo rje chos sku'i thugs ka nas/_ngo bo 'phags bzhi'i 'byung gnas rdo rje btsun mo lhan cig skyes ma nyid/_rnam pa rdo rje'i phag mo'i rang bzhin gzugs dang lang tsho'i mdzes pa phul du phyin pa'i shes rab 'dzum bzhad chags pa'i mdangs kyis bde ba'i nyer bsdog bsgrub pa'i phyir gtad par mos shig_/rig tsaka gtad la/_hU~M:_'di ni bde chen ye shes 'byung ba'i gnas:_lhan cig skyes ma pad+ma rigs kyi lcam:_dga' bzhi'i thar pa bsten pa'i dbang bskur bas:_dpe yi ye shes rgyud la 'char bar shog:_oM gu h+ya mu dra pradz+nyA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M hU~M:_zhes brjod de gtad pas/_slob ma rnams thabs mchog pad+ma he ru ka rta mchog rol pa dang*/_gtad pa'i rig ma rdo rje phag mo ste lha yab yum du gsal ba dang*/_mkha' gsang rdo rje dang pad+mar byin gyis brlabs pa dang mtshungs par thabs 'di la brten nas gzhan don du bde chen rdo rje sems dpa' bsgrub pa'i 'dod pa mnyam por ldan pa'i 'du shes gsum ldan gyis sgo gsum 'dod chags kyi sbyor ba la bslab pa gsum gyis thabs lam gyi chos nyer bdun gyis bsdus pa'i sbyor thabs rnam pa mang po'i bde ba'i gnas la drag tu bskul bas/_yas babs dang mas brtan gyi dga' bzhi rgyu 'bras su skyes te kha sbyor gsum gyis mthar thug lhan skyes kyi bde ba nyams su myong phyir/_dbab bzung ldog 'grems la mkhas pa bzhis sba ba gsum gyis bde ba chen po'i brtul zhugs bsgrubs nas dpal kun bzang he ru ka dang spyod yul gcig tu 'dres pa shes rab ye shes kyi dbang ste gsang ba mtshan ldan phyag rgya ma'i chu skyes kyi dkyil 'khor la bsten nas thob pa ste/_shes rab dbang thob yid sgrib dag:_pho nya'i myur lam bsgom la dbang:_chos kyi sku ru smin par 'gyur:_zhes rtogs pa brjod/_zab dbang gsum pa rjes mnyam pa'i brtul zhugs can la dbang bzhi pa bskur ba ste/_dbang thams cad kyi mthar thug ni bskur thob med par ye nas chos sku chen por rdzogs pa'i don mthong ba ni/_rig pa rtsal gyi dbang ste de ni dgongs brgyud kyi byin rlabs dang ldan pa'i bla mas ye shes 'pho ba'i dbang gi cho gas thob dgos pas na lhan skyes ye shes mkha' 'gro'i rigs bdag tu bzhugs pa'i bla ma rigs thams cad kyi khyab bdag ngo bo nyid sku pad+ma kun tu 'chang gi thugs ka ye shes 'od lnga'i gong bu las rang 'dra'i sku chung la gzi brjid dang ldan pa skar mda' 'phangs pa bzhin spros te slob ma'i snying gar sib kyis thim pa'i rkyen gyis dgongs brgyud snying la 'phos/_rig pa rtsal gyi dbang ste chos thams cad kyi gnas lugs dbyings rig dbyer med don dam bden pa'i de nyid mngon sum du rtogs pa'i phyir rdo rje'i tshig gis ngo sprod par mos shig__hoH_chos dbyings ngo bo bsam brjod spros las 'das:_ye shes rig pa zang thal rjen par shar:_dbyings rig zung 'jug pad+ma kun tu 'chang:_don dam lhan skyes ye shes mngon gyur shog:_oM ma hA gu ru dz+nyA na kA ya a a aH_'di ltar dbyings ka dag dang rig pa lhun grub 'od gsal gnyis zung 'jug chos sku'i ye shes mthar thug pa ni nges pa don gyi pad+ma kun tu 'chang chen po ste de nyid gdod nas rang la rang chas su ye grol gshis kyi gnas lugs la bzhugs pa bla ma ye shes sems dpa' snying dbus su thim pas mngon sum rgyud la skyes par mos shig_/des de kho na nyid ye shes kyi dkyil 'khor la brten nas/_bzhi pa'i dbang thob sgrib kun dag:_ye shes sku ru smin par 'gyur:_zhes rtogs pa brjod/_gnyis pa grol lam bar do drug gi byin rlabs bya ba la/_spyir gsang sngags kyi zab lam nyams su len pa la/_srid pa 'khor ba'i skye 'chi bar do thams cad gnas lugs dbang btsan du byas na bla ma sku gsum rigs 'dus khyab bdag bde ba chen po'i sku gsum gyi bdag nyid las gzhan du ma 'das kyang ma rtogs glo bur 'khrul pa'i yid can thams cad 'khrul snang bar do drug gi snang ba 'jigs la ya nga ba shar bas rtag tu sdug bsngal te mnar ba yin kyang gnas snang gnyis ka dag pa chen por ngo sprod pas smin par byas na 'khrul snang sku gsum bla ma'i rnam rol du grol ba'i phyir brda don rdo rje'i tshig gis dbang bskur ba la/_spyir nges pa gtan du med pa'i snang ba glo bur ba zhig la bar ma do zhes bya ba ste/_de ni kun btags glo bur gyi 'khrul snang 'di thams cad te/_de la sbyang bya/_sbyong byed/_sbyangs 'bras kyi dbye bas med bzhin 'khrul bas sgro btags par ngo shes te srid pa'i sdug bsngal las grol zhing zhi ba myang 'das chen po sku gsum gyi bdag nyid du grol ba'i ched bsdu na drug tu 'dus pa las/_'di ltar skye shi bar do'i snang cha thams cad bla ma sku gsum rigs 'dus kyi lha sngags ting 'dzin gyi rol par lam du khyer bas 'khrul snang gi 'jug ldang thams cad bla ma sku gsum rigs 'dus zhi khro rgyal ba'i lha sngags ye shes kyi dkyil 'khor du ngo shes dgos pa'i phyir me long du zhi khro'i sku gzugs 'char ba snang tsam 'gag med du shar yang me long gcig gi rgya las ma 'das pa'i tshul gyi brda yis mtshon par mos shig_/me long la sku brnyan bstan la spyi bor bzhag_oM:_skye shi bar do'i 'khrul snang sbyong ba'i phyir:_bskyed rim lha skur bsgom pa'i dbang bskur bas:_brtan g.yo'i dngos kun lha dang sngags su shar:_snang stong zung 'jug ye shes mngon gyur shog:_oM sarba dz+nyA na kA ya a b+hi Shiny+tsa oM:_gnyis pa mnyam rjes gcig tu 'dres te cir snang ye shes kyi rol par shar ba'i ting nge 'dzin la brtan pa ma thob bar bsam gtan bar do'i 'khrul snang thams cad thabs grol rdo rje'i chos drug gis dpe dang don gyi ye shes dgongs pa'i nyams rtsal sbyangs bas 'khrul rtog gi mun pa sel ba'i don ngo sprad par mos shig_/mar me bstan la snying gar bzhag ste/_hU~M:_bsam gtan bar do'i 'khrul snang sbyang ba'i phyir:_rdzogs rim rang gsal snang ba'i dbang bskur bas:_dpe dang don gyi lhan skyes rgyud la shar:_bde stong zung 'jug ye shes mngon gyur shog:_oM ma hA su kha dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:_gsum pa sad rmi gnyid 'thug gi 'khrul pa rang rgyud pa'i bar do bde gsal mi rtog sku gsum gyi ye shes su sbyang dgos pa ngo sprad pa'i phyir hrIHyig bde ba'i thig les mtshan pa'i gsal la rtog med me long gis mtshon te 'khrul pa phyir grol gyi dgongs pa lam du khyer nus par mos shig_/thig le dmar po hrIHmtshan pa bstan la mgrin par bzhag_hrIH_rmi lam bar do'i 'khrul snang sbyong pa'i phyir:_bde gsal mi rtog thig le'i dbang bskur bas:_ngo shes rtsal rdzogs nyams rtogs lhug par shar:_gsal stong zung 'jug ye shes mngon gyur shog_/oM sarba d+harma tA bi kalpa bud+d+ha a b+hi Shiny+tsa hrIH_bzhi pa 'jig rten 'di dang phyi ma'i srid pa gnyis kyi bar 'chi kha bar do gzhi lam gyi 'od gsal ma bu 'dres nas gzhi thog tu btsan sa zin te grol dgos pa'i phyir rlung sems gong 'pho'i brda rtags chos nyid skye med kyi yi ge chos sku ye shes chen po'i srog gi sa bon a yig dkar gsal spyi bor bzhag te dbang bskur bas 'khrul pa rang grol gyi gdeng tshad mngon du gyur par mos shig_/a yig spyi bor bzhag la/_aH_'chi kha bar do'i 'khrul snang sbyong ba'i phyir:_rlung sems gong du 'pho ba'i dbang bskur bas:_sku gsum dgongs pa'i dbyings su ro gcig shar:_myong stong zung 'jug ye shes mngon gyur shog:_oM a phaTa? a phaTa? a phaTa?:_a b+hi Shiny+tsa hAH_lnga pa snang mched thob gsum lugs ldog gis gzhi las gzhi snang chos nyid bar do sgra 'od zer gsum thams cad dbyings rig gnyis med kyi rang rtsal rang snang du ngo shes rtsal rdzogs brtan pa thob nas rang snang rang grol gyi gding thob ste rig stong zung 'jug tu btsan sa zin par gyur cig_/'ja' shel phyar te/_hU~M:_chos nyid bar do'i 'khrul snang sbyong ba'i phyir:_dbyings dang rig pa dbyer med dbang bskur bas:_ngo shes thag chod brtan pa thob par shar:_rig stong zung 'jug ye shes mngon gyur shog_/oM d+harma d+hA tu dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:_drug pa phyi nang bar gyi srid pa bar do'i las rlung gi gzhan dbang las ldog pa'i phyir 'khrul snang srid pa bar do'i rlung sems kyi snang cha thams cad dag pa lha sngags ye shes kyi rang bzhin du ngo shes/_'khrul snang chos nyid du dag te rang snang rang grol gyi gding thob pas sku gsum bde ba chen po'i zhing khams su phyir mi ldog pa'i btsan sa zin te lam lnga'i yon tan mthar phyin par gyur cig_/sku sngags phyag mtshan rnams bstan la/_trAM:_srid pa bar do'i 'khrul snang sbyong ba'i phyir:_ma 'gag lha sngags chos sku'i dbang bskur bas:_gzung 'dzin sred len dag snang rol par shar:_tshor stong zung 'jug ye shes mngon gyur shog:_oM sarba d+harma dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M:_de ltar 'khor 'das lam gsum gyis bsdus pa'i chos thams cad bar dor drug tu bsdus te sku gsum rigs 'dus bla ma bde ba chen po'i lha sngags ye shes kyi lam khyer zab mo'i brda yi byin gyis brlabs pa'i dbang tsam thob pa'i dgos pa'ang rdo rje'i tshig rkang las/_'di ni zab mo'i khrid rim gyi:_snying po'i byin rlabs rim pa ste:_dbang 'di lan gcig thob pas kyang:_bar do grol bar the tshom med:_ces gter chen rig 'dzin grub brgya'i spyi mes chen po nyid gzugs sku 'od gsal thig le chen po'i nang dbyings su bsdus te/_slar yang phyir gsal sgron ma drug gis sku dang zhing khams rgya mtsho'i sprin bkod pa'i gsang ba don gyi rnam thar zab mo'i 'dra 'bag kun gzigs ye shes me long chen por 'das rjes thog bab tu snang ba'i thugs tig yin pa'i phyir rang bzhin brgyad ldan gyi rdo rje slob dpon las dbang thob pa tsam gyi dgos pa'ang de ltar na/_smin rjes grol byed kyi lam la 'jug pas brtson na skye 'chi bar do'i 'khrul snang rang sar grol te sku gsum bla ma'i go 'phang bde blag tu grub nas rnam grol gyi dbyings su bde myur gyis btsan sa zin pa som nyi dang bral bar yid ches kyi nges pa gting nas 'drong bas dad mos spro ba bskyed par mdzod cig__/gsum pa mtha' rten tshar gcod rjes 'dzin gyi dbang la/_de ltar rang don du sku gsum rigs 'dus bla ma'i rdo rje gsum dang gnyis su med pa'i dkyil 'khor du smin par byas nas rdo rje bzhi yi lam du zhugs te/_gzhan don du gdul bya rjes su 'dzin pa la zhi ba'i phrin las kyi yul du ma gyur pa'i gdul dka' nag phyogs pa'i 'byung po zhing bcu'i dgra bgegs drag shul gyi las kyis tshar gcod pa'i phrin las mthar phyin pa'i slad du rgyud gsum dam can rgya mtshor gnyer du gtad cing sa lam bar chad med par bgrod pa'i dpung grogs bya bar bka' bsgo ba ni/_bla ma sku gsum rigs 'dus spyi dpal che mchog smug nag dbang chen rol pa'i skur bzhengs pa'i mdun du gtor ma nyid pho rgyud dregs pa'i tshogs rje legs ldan rdo rje srin po tshogs kyi bdag po/_snang srid ma mo'i spyi dpal sngags srung e ka dzA Ti/_gnyis med bka' srung yongs kyi gtso bo dpal mgon ma ning nag po rnams la ye shes las dang 'jig rten gyi srung ma'i tshogs thams cad khrom chen po'i 'dun sa bzhin 'jigs shing rngams pa'i tshul gyis bzhugs pa la/_khyed rang slob ma rnams kyang dpal chen che mchog he ru ka'i snyems pas gnas pa la/_slob dpon gyi bka' bsgos pa'i mod nas mdun gyi srung ma 'khor dang bcas pa dam tshig gcig pa'i grogs su dgongs te dgyes shing brtse ba'i tshul gyis mdun du byon par mos shig__hU~M b+h+yoH_gzhi dbyings rtag pa'i rgyal mo sogs las byang ltar btang rjes/_khyad par rdo rje'i slob ma 'di nyid dang:_byang chub bar du nam yang mi 'bral bas:_zab lam sgrub pa'i 'gal rkyen zhi ba dang:_mthun rkyen thams cad yid bzhin sgrub par mdzod:_ces phrin las bcol mthar/_slob dpon gyis rdo rje gdengs te/_shA sa na'i mthar/_sa ma ya sma ra:_sa ma ya ma ti kra ma ti:_sa ma ya rak+Shan+tu:_zhes brjod pas srung ma 'khor dang bcas pas sngon dpal chen po rig 'dzin brgyud par bcas pas ji ltar bka' bsgos pa'i tha tshig rjes su dran te dwangs ma'i srog snying so so'i sa bon gyi rnam par spros te slob ma dpal chen por gsal ba'i lte ba nas brgyud snying gi thugs srog hU~M la thim pas srog snying gcig tu 'dres te slan chad ji ltar bsgo ba'i bka' bzhin bgyid par zhal gyis bzhes par bsams la/_slob ma la bdud rtsi byin pa'i lhag ma chos skyong gi gtor ma la bran cing slar yang slob mar byin te rdo rje'i chos srung rnams dang srog snying gcig tu bsres par bsam la/_gtor ma btegs te/_kyai/_dus gsum sangs rgyas thams cad kyi phrin las kyi mngag gzhug chen po/_bstan pa dam pa'i chos skyong ba'i srung ma legs ldan tshogs kyi bdag po/_dbyings yum e ka tsA Ti/_dpal chen ma ning nag po/_ye shes kyi mgon po phyag bzhi phyag drug_/lha chen dbang phyug yab yum/_rgyal chen rnam mang thos sras sogs rgyud gsum dam can srung ma'i tshogs rnams kyis chos sku pad+ma kun tu 'chang dbang*/_longs sku tshe 'od dpag med/_sprul sku pad+ma'i myu gu/_pad+ma mdo sngags gling pa/_pad+ma gar gyi dbang phyug_/kun gzigs chos kyi rgya mtsho/_pad+ma ye shes rdo rje sogs rtsa ba brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' dang dam las ma 'da' bar sangs rgyas kyi bstan pa srungs/_dkon mchog gi dbu 'phang bstod/_dge 'dun gyi chos kyi sde skyongs/_chos mi nub pa'i rgyal mtshan tshugs/_bla ma dam pa'i sku tshe dang phrin las spel/_bstan dang bstan 'dzin dang bcas pa'i rim gro skyed/_sems can gyi phan bde spel/_'jig rten gyi rgud pa sol/_gdug pa can gyi bsam sbyor ngan pa thams cad rgyun chod/_khyad par du yang rdo rje slob ma 'di nyid dus deng nas bzung byang chub kyi bar du khyod la gnyer du gtad kyis/_lus dang grib ma bzhin du 'grogs nas/_sngon gyi las dang 'phral gyi rkyen las byung ba'i rlung mkhris bad kan 'dus pa las gyur pa dang*/_'go nad yams rims la sogs nad bzhi brgya bzhi'i gnod pa thams cad zhi ba dang*/_lha klu gnod sbyin gza' dang rgyal po la sogs gdon rigs sum brgya drug cu'i gnod pa thams cad zhi ba dang*/_rmi lam mtshan ma ngan pa sogs bkra mi shis pa'i dngos po thams cad zhi zhing zlog par mdzad du gsol/_tshe dang bsod nams dpal dang 'byor pa sogs legs tshogs kyi dngos po thams cad 'phel zhing rgyas par mdzad du gsol/_khyad par du yang sems cad thams cad kyi don du phyag rgya chen po'i dngos grub sgrub pa'i gnas skabs dang mthar thug gi phyi nang gsang ba'i 'gal rkyen mtha' dag sol/_mthun rkyen thams cad yid bzhin du sgrub pa'i grogs gyis/_mthu dang dpung skyed/_bsam pa sgrubs/_re ba skong*/_yid la bsam pa'i don thams cad bde blag tu 'grub pa dang*/_mthar thug phyag rgya chen po mchog gi dngos grub la yang dag par sbyor cig_/chos skyong mthu ma chung*/_dam can rtsal ma zhan/_mngon par 'dod pa'i dngos grub bde blag tu sgrubs shig_/ces bsgos pas de bzhin re re nas bgyi'o zhes spro ba dang bcas zhal gyis bzhes par bsam mo/__/mthun rkyen tshe dpal spel pa'i dbang sbyin pa la/_bla ma dang 'chi med pad+ma tshe yi bdag po dbyer med pa la mi phyed dad pa'i gdung shugs drag pos gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/_'gro ba'i mgon po pad+ma tshe dpag med:_dus gsum sangs rgyas tshe bdag yab yum la:_gsol ba 'debs so tshe yi bar chad sol:_'chi med rdo rje'i tshe dbang bstsal du gsol:_zhes gsol ba btab pas dkyil 'khor gyi gtso bo sku gsum rigs 'dus pad+ma tshe yi bdag po dang bla ma dbyer med kyi gnas lngar phyag mtshan lnga dang yig 'bru lngas mtshan pa las 'od zer bsam gyis mi khyab pa dang*/_lha mo mgyogs ma'i sprul pa nyi zer gyi rdul ltar 'phros pas khyed rang rnams kyi bla tshe chad nyams yar ba dang*/_'byung ba bzhi'i dwangs ma/_'khor 'das kyi bcud dang dge mtshan thams cad 'chi med tshe yi bdud rtsi 'od zer kha dog sna tshogs pa'i rnam par spyan drangs/_khyed rang rnams kyi spyi bo nas zhugs/_lus kyi nang thams cad gang bas 'chi med tshe yi dngos grub thob/_mdun gyi tshe rdzas la thim pas rdo rje tshe yi bcud len du gyur pa'i mos pa mdzod/_ces dang mda' dar g.yab la/_hrIH_pad+ma rnam par rgyas pa'i dkyil 'khor nas:_bcom ldan mgon po o rgyan tshe dpag med:_sprul pa'i pho nya mgyogs ma'i tshogs rnams bcas:_thugs dam gnad nas bskul lo gzi byin bskyed:_rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa yi:_bla tshe chad nyams yar ba rang sor chud:_'byung lnga'i dwangs ma ye shes 'od lngar sdus:_srid zhi'i dwangs bcud snying dbus thig ler stims:_mi 'gyur 'gag med mi shigs rdo rje'i tshe:_'chi med rtag pa don gyi dngos grub stsol:_oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi A yu She sarba sid+d+hi hU~M:_zhes gyer/_tshe yi dbang bskur ba dngos la/_sku tshe 'brang gi dbang ni/_de ltar tshe 'gugs shing bcud bsdus nas/_tshe'i 'brang rgyas 'di nyid sku gsum rigs 'dus 'chi med rdo rje tshe yi lha tshogs bzhugs pa'i sku las 'chi med tshe'i bdud rtsi dpag tu med pa byung*/_khyed rang rnams kyi spyi bo tshangs pa'i bu ga nas zhugs/_lus kyi nang thams cad gang*/_dus ma yin pa'i 'chi ba bag chags dang bcas pa sbyangs/_'chi med tshe'i dngos grub thob/_dwangs ma snying dbus mi shigs pa'i thig le dang gcig tu 'dres pas sku rdo rje skye shi med pa'i tshe thob pa'i mos pa mdzod/_oM:_snying po'i bum pa ye shes 'od lnga'i dbus:_o rgyan tshe dpag med pa'i lha tshogs bzhugs:_mi 'gyur rtag pa rdo rje'i tshe dbang bskur:_skye 'chi bgres rgud bral ba'i dngos grub stsol:_kA ya A yur sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa oM:_zhes 'brang rgyas spyi bor bzhag_/tshe chang thogs la/_'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud 'dus pa'i bde chen byang chub sems kyi bdud rtsi myong bas rtsa khams thams cad la khyab/_rlung sems kyi 'gyu ba d+hU ti'i srog tu bcings pas gsung 'gag pa med pa rdo rje nA da'i tshangs pa'i dbyangs rgyun mi chad par sgrogs pa'i tshe yi dbang thob par gyur cig__AH_bde chen byang chub sems kyi bdud rtsi ni:_rlung sems dbu mar 'ching ba'i bcud dang ldan:_'gag med rtag pa rdo rje'i tshe dbang bskur:_tshangs dbyangs rgyun chad med pa'i dngos grub stsol:_wAka A yur sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa AH_zhes pas sbyin/_tshe ril thogs la/_srid zhi'i dwangs ma 'dus pa'i 'pho med rdo rje tshe yi ril bu 'di nyid ye shes sems dpa' o rgyan pad+ma tshe dpag med yab yum sku chung la yan lag rdzogs pa'i gzugs kyi kha sgo nas byon/_snying dbus nyi zla'i gwa'u rtag brtan 'pho med kyi srog gi zungs su bzhugs pas thugs mi shigs rtag brtan rdo rje tshe yi dbang thob par mos shig__hU~M:_'pho med dwangs ma lnga ldan ril bu'i gzugs:_snying dbus ye shes sems dpa'i tshul du bstims:_mi shigs rtag pa rdo rje'i tshe dbang bskur:_'od gsal gnyug ma don gyi dngos grub stsol:_tsit+ta A yur sid+d+hi a b+hi Shiny+tsa hU~M:_tshe ril sbyin/_chos kyi phyag rgyas rgyas gdab pa'i phyir/_tshe mda' 'di nyid spyi bor bkod pa'i rkyen gyis de las 'brel pa'i sna tshogs rdo rje'i rdul phra mo grangs med pas lus rdo rje'i go khrab kyis g.yogs nas sgo gsum ye shes rdo rje gnyis su med pa'i phyag rgyas btab pas gzhom gzhig skye 'chi dang bral ba'i rdo rje'i srog la longs spyod pa'i skal ba dang ldan par mos shig_/tshe mda' thogs la/_AH_spros pas snang srid khyab pa'i tshe dang dpal:_bsdus pas snying dbus mi shigs thig ler bstims:_bcings pas 'du 'bral med pa'i lu gu rgyud:_cis kyang mi phyed rdo rje'i srog 'grub shog:_badz+ra A yu rak+Sha a aH_zhes brjod cing spyi bor rgya gram du bzhag_/spro na bkra shis rdzas rtags rin chen bdun sogs mtha' rten du 'bul/_ma grub kyang shis brjod rgyas par spel/_de ltar 'chi med rdo rje tshe yi dbang zab mo thob pa'i dgos pa yang*/_dbang 'di lan gcig bskur bas kyang:_dus min 'chi las nges par grol:_mang du bskyar na tshe 'phel zhing:_dpal dang 'byor pa rgyas par 'gyur:_zhes bslu med rdo rje'i gsung la yid ches dad pas spro dga' bskyed par mdzod cig_/bzhi pa don dbang snying po'i gtor ma'i dbang bskur sbyin pa la/_gtor ma la shes dus rnam bzhir yod pa las skabs 'di lhar shes par bya ba yin pas dmigs pa 'di bzhin mdzod/_ces brda sbyar ba gtor ma lhar gsal 'debs tshig lhug pa'i sgo nas rgyas par brjod pa'am/_bsdu na/_gtor snod rdo rje'i srung 'khor chen po'i dbus:_'byung ba rim brtsegs rin chen ri rab steng:_byang chub sems dpa'i nor bu'i gzhal med khang:_yangs shing rgya che bkod pa bsam mi khyab:_mtshan nyid kun rdzogs 'ja' zer thig le'i dbus:_sna tshogs pad nyi dbugs bral bam ro'i steng:_gtor ma'i ngo bo rdo rje rnal 'byor ma:_dmar smug khro 'dzum sogs nas/_gsal stong zung 'jug 'ja' tshon lta bur shar/_de ltar du gsal ba'i gtso 'khor thams cad kyi spyi bor sku rdo rje'i ngo bo oM dkar po/_mgrin par gsung rdo rje'i ngo bo AHdmar po/_thugs kar thugs rdo rje'i ngo bo hU~M mthing ga rnams gsal btab nas/_slob dpon la sku gsum rigs 'dus sems dpa' pad+ma'i myu gu dngos yin snyam pa'i mos gus drag po dung dung ba mdzad pa'i rkyen gyis/_slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer 'phros gtor ma'i lha tshogs rnams kyi thugs rgyud bskul/_de rnams kyi gnas gsum rdo rje'i yi ge 'bru gsum las 'od zer dkar dmar mthing gsum bdud rtsi'i rgyun dang bcas pa dpag tu med pa byung*/_khyed rang rnams kyi gnas gsum du rim dang gcig char du zhugs shing thim pa la brten nas dbang bzhi thob/_sgrib bzhi dag_/lam bzhi bsgom rung dang sku bzhi thob rung gi rten 'brel rgyud la bsgrigs te dbang don gyi ye shes mngon du gyur pa'i mos pa mdzod/_ces brda sbyar la gdangs dang bcas te/_hrIH_sku gsum rigs 'dus rtsa gsum rgya mtsho'i dngos:_zhes sogs nas/_mkha' khyab 'gro kun smin cing grol bar mdzod:_ces pa'i bar las gzhung gi thugs dam bskul ba'i 'jug tu/_lus ngag yid la rdo rje'i dbang bzhi bskur:_rtsa rlung thig le sems kyi dri ma sbyangs:_snang grags rtogs gsum lha sngags chos skur shar:_sku bzhi'i go 'phang thob par byin gyis rlobs:_zhes rtsa sngags dang*/_kA ya wAka tsit+ta sarba a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hrIH_zhes brjod cing gtor ma gnas gsum du bzhag_/slar yang gtor ma'i lha tshogs thams cad 'od du zhu nas khyed rang rnams la thim pas khyed rang rnams kyi lus ngag yid gsum bya byed dang bcas pa dang*/_sku gsum rigs 'dus pad+ma sgyu 'phrul drwa ba chen po'i lha tshogs rnams kyi sku gsung thugs yon tan phrin las mi zad pa rgyan gyi 'khor lo dang dbyer med du gyur pa'i mos pa dang bcas chos nyid gnyug ma khyab brdal ngang du mnyam par 'jog mdzod/_ces dang*/_dzaHhU~M ba~M hoH_zhes brjod cing gtor ma spyi bor bzhag_de ltar dbang bskur ba'i phan yon kyang*/_de ltar thob pa'i dgos pa'ang:_dbang bzhi stan thog gcig tu thob:_nyams rtogs ye shes rgyas par 'gyur:_zhes 'di tsam kho na thob kyang rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa'i snying po don gyi dbang bskur legs par thob pa yin no/__/de dag gis mchog gi dngos grub nyams 'og tu chud pa'i sprul pa'i gter chen rig 'dzin grub pa'i 'khor lo'i bsgyur ba o rgyan mchog gyur bde chen zhig po gling pa'i gzugs sku'i bkod pa 'od gsal gdod ma'i nang dbyings su bsdus te slar yang sku dang ye shes kyi sgron ma mkha' khyab tu bkod pa'i bye brag_/gsung rdo rje'i rigs kyi dbang phyug_/sku gsum rigs 'dus sems dpa' pad+ma'i myu gu'i mtshan dang zhing gi bkod pa chen po kun gzigs 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i dag pa ye shes kyi gzigs ngor gsal zhing thugs tig gdams pa 'di nyid kyang bstsal ba'i rtsa ba yan lag gi dbang bskur rdzogs par thob pa yin pas de dag gi skabs su ji ltar khas blang pa'i dam tshig las mi 'da' bar srung snyam du dam tshig khas blangs ba 'di'i rjes zlos mdzod/_gtso bo'i ji ltar lan gsum/_gtang rag maN+Dal/_lus 'bul/_dge bsngo bcas spyi ltar byas la slob ma rnams grol/_slob dpon gyi tshogs lhag ma nas brtsams phrin las rjes kyi rim pa mthar dbyung bar bya'o/__/de ltar sngon 'gro'i phyi nang gi 'jug pa/_dngos gzhi rtsa ba'i dbang bskur rgyas pa/_rdzogs rim bar do'i drug gi ngo sprod/_rjes srung ma gnyer gtad kyi dbang*/_tshe dbang mtha' rten/_don dbang snying po'i gtor dbang bcas mthar chags su bskur tshul gter gzhung bde chen bum bzang ltar bkod pa ste/_sgos bka' 'di nyid kho na'i dbang la las dang po pa'i slob ma rjes 'dzin dang sgrub dbang sogs dgos pa dang 'brel nas lhag gnas kyi cho ga sbyar bar spro na gzhung las/_de ltar rtsa ba'i dbang bskur ba:_'jug pa dngos gzhi mtha' byas te:_dang po'i las can lhag gnas sogs:_spro na spyi bzhin sbyar bar bya:_zhes gsungs pa bzhin thugs sgrub bar chad kun sel gyi dbang chen mu tig phreng ba nyid lha sngags dang mtshams sbyor kha bsgyur cung zad bgyis pas rung bar mngon la/_bsnyen sgrub 'brel 'jog tsam las bskyed bzlas rdzogs gsum gyi nyams len mi nus na snying po don gyi gtor dbang tsam kun mkhyen 'jam pa'i dbyangs kyi gsung bzhin thob kyang 'jug bde don tshang du 'gyur bar shes par bya'o/__/bsam gyis mi khyab 'phags pa'i rnam thar gyi/_/gsang ba 'phags pa kho na'i spyod yul phyir/_/'phags chen mdzad pa'i cha shas 'di tsam gyi/_/che ba khyad 'phags gnas la bsam kyin dad/_/rig 'dzin rtsal 'chang 'jam mgon rnam gsum gyi/_/rjes brtse'i pha phog nor bu'i rdul re yang*/_/nub par phangs nas bkres pas zas rnyed bzhin/_/lhag bsam dad pas zhabs tog brtson khul lags/_/de las byung ba'i rab dge rgya mtsho'i 'jing*/_/bstan 'gro'i gdengs can dga' mgur rtsen bzhin du/_/phan bde'i dpal 'byor zad mi shes pa'i gter/_/snyigs ma'i gdung sel chab tu 'di gyur cig__/ces shin tu mi bsrun snyigs ma'i smag rum du 'thums kyang sngon bsags dkar po'i glog phreng gi gar thabs yid mkhar rang bzhin gyis bsgyur ba'i byed las dge bas ngo mtshar zab mo'i gsang ba u dum wa ra'i sil ma 'di nyid kyi smin lam chen po 'di yang mdo khams shar gyi nA len+d+ra rdzong gsar bkra shis lha rtse'i bka' gter chos kyi gsang mdzod bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal nas rigs kun khyab bdag kun gzigs pad+ma ye shes rdo rje'i bka' drin las pad+ma gar dbang mdo sngags gling pa'i rang skal thob pa'i tshe dbang chog 'jug bde zhig 'bri bar dgos pa'i bka' lung nor bu'i thor tshugs tshangs gnas kyi rgyan du dmigs su bstsal ba dang*/_mchog gter gdams pa'i srol 'dzin gter sras mchog sprul rin po che 'gyur med tshe dbang bstan 'phel nas thugs sgrub bar chad kun sel gyi dkyil 'khor lha tshogs yongs rdzogs kyi zhal thang gter sras rig 'dzin tshe dbang nor bu'i thugs dam rten sman bris khyad mtshar gyi rten bcas tshul 'di'i dbang chog gter gzhung gi mjug rdzogs rim bar do drug gi gseng lam yongs rdzogs dgongs klong nas phab par rje bla mar gsol ba btab pa de dag kyang khyod nas bris dang rung zhes dgongs gtad gtad rgya dang bcas mdzad mod rang gzhan nyams len byed nus dkon pas snyoms las su thal ba phyis dbang chog khrigs ma tsam bstan rgyun la sman srid cing bla ma'i bka' ras su ma bor ba'i dgos pa tsam mthong nas bris pa mkha' khyab yid can rgya mtshor sku gsum bla ma dgyes pa'i dga' tshal du dbugs dbyung ba'i rgyu kho nar smon pa bzhin 'grub par gyur cig_/sarba mang+ga laM/_dge'o//_/

Footnotes

Other Information