kun bzang thugs gter

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ (kun bzang thugs gter)

11 Texts

ད་
4
85-92
ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་གཏེར་སྲུང་སྤུ་གྲི་རྣམ་གསུམ་གིང་ཆེན་བཅས་པའི་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས།
kun bzang thugs gter gyi gter srung spu gri rnam gsum ging chen bcas pa'i gtor chog mdor bsdus
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ད་
9
207-216
ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་གྱི་བཀའ་སྲུང་མ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གཏོར་ཆོག་མདོར་བསྡུས།
kun bzang thugs gter gyi bka' srung ma mgon lcam dral gtor chog mdor bsdus
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ད་
2
45
ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མའི་བརྒྱུད་འདེབས།
kun bzang thugs gter las bla sgrub byin rlabs sgron ma'i brgyud 'debs
Text page
View PDF
[[|ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ ()]]
ད་
6
153-163
ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མེ་ལས་འབྱུང་བའི་དོན་དབང་བསྐུར་བའི་ཚུལ་ནོར་བུའི་སྒྲོན་མེ།
kun bzang thugs gter las bla sgrub byin rlabs sgron me las 'byung ba'i don dbang bskur ba'i tshul nor bu'i sgron me
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ད་
3
47-84
ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྒྲོན་མེའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་ཟབ་ལམ་སྒོ་འབྱེད།
kun bzang thugs gter las bla sgrub byin rlabs sgron me'i las byang yid bzhin nor bu bklag chog tu bkod pa zab lam sgo 'byed
Text page
View PDF
[[|ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ ()]]
ད་
11
303-326
ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ཡང་དག་གི་ཆ་ལག་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་བ་ཡང་ཁོལ་གྱི་སྒྲུབ་ཐབས་དབང་བསྐུར་དང་བཅས་པ་འཆི་མེད་བཅུད་ལྡན།
kun bzang thugs gter las yang dag gi cha lag tshe sgrub gsang ba yang khol gyi sgrub thabs dbang bskur dang bcas pa 'chi med bcud ldan
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ད་
7
165-166
ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས་ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
kun bzang thugs gter las yang dag zhi khro phur gsum gyi brgyud 'debs
Text page
View PDF
[[|ཕུན་ཚོགས་རྣམ་རྒྱལ་ ()]]
ད་
5
93-152
ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབང་ཆོག་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་རིན་ཆེན་མཛེས་པའི་ཕྲ་ཚོམ།
kun bzang thugs gter las bla sgrub kyi dbang chog rin chen bum bzang bklags chog tu bkod pa rin chen mdzes pa'i phra tshom
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ད་
10
217-302
ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་དབང་གི་ཆོ་ག་གྲུབ་གཉིས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབས།
kun bzang thugs gter las yang dag zhi khro phur gsum gyi dbang gi cho ga grub gnyis bdud rtsi'i rgyun 'bebs
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ད་
8
167-206
ཀུན་བཟང་ཐུགས་གཏེར་ལས། ཡང་དག་ཞི་ཁྲོ་ཕུར་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་བྱང་བུ་གྲུབ་གཉིས་ནོར་བུའི་རྒྱ་མཚོ།
kun bzang thugs gter las yang dag zhi khro phur gsum gyi phrin las kyi byang bu grub gnyis nor bu'i rgya mtsho
Text page
View PDF
[[|འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ()]]
ད་
1
1-43
གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ལས་བྱང་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ།
gu ru rin po che'i las byang yid bzhin nor bu
Text page
View PDF
[[|འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ()]]