JKW-KABUM-Volume-24-YA

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ། གླེགས་བམ་ཉེར་བཞི་པ་ཡ༽ - 43 Texts - 490 Pages
Volume PDF Link


1
1-6
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་གསུང་ཐོར་བུའི་བཞུགས་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་སྙེ་མ།
kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer gyi gsung thor bu'i bzhugs byang rin po che'i snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
6-19
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པྲཛྙཱ་རསྨིའི་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་རིན་པོ་ཆེའི་དཀར་ཆག
kun mkhyen chos kyi rgyal po pradz+nyA rasmi'i gsung rab glegs bam rin po che'i dkar chag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
19-20
ཀུན་མཁྱེན་པྲཛྙཱ་རསྨིའི་བཀའ་འབུམ་སྐོར་གྱི་ལུང་ཐོབ་པའི་རིང་བརྒྱུད་ནི།
kun mkhyen pradz+nyA rasmi'i bka' 'bum skor gyi lung thob pa'i ring brgyud ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
20-26
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་ཁ་སྐོང་བཞུགས་བྱང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཟློས་གར།
rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi kha skong bzhugs byang kun tu bzang po'i zlos gar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
26-65
ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཐོར་བུའམ་རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག།
kong sprul rin po che'i gsung thor bu'am rgya chen bka' mdzod kyi dkar chag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
1
201-212
དགེ་བའི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བའི་གཏམ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རྒྱུད་མང་།
dge ba'i rtsa ba byang chub tu bsngo ba'i gtam bsod nams sprin gyi rgyud mang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
212-213
དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་གསུམ་ལ་སྦྱར་བའི་བཀྲ་ཤིས།
dkon mchog gsum dang rtsa gsum la sbyar ba'i bkra shis
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
213
ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་གྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤློ་ཀ་གཅིག།
tshe lha rnam gsum gyi bkra shis sh+lo ka gcig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
213-214
ཡང་མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་སྐུ་གསུམ་ལ་སྦྱར་བའི་བཀྲ་ཤིས་འབྱུང་བར་དཀོན་པ་ཞེས་པ།
yang mchog gsum rtsa gsum sku gsum la sbyar ba'i bkra shis 'byung bar dkon pa zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
214-215
ལྷ་དབང་ལྷ་ཡི་འབྱོར་པ་ཞེས་པའི་དབུ་ཅན།
lha dbang lha yi 'byor pa zhes pa'i dbu can
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)