JKW-KABUM-24-YA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་གསུང་ཐོར་བུའི་བཞུགས་བྱང་།
Wylie title kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer gyi gsung thor bu'i bzhugs byang JKW-KABUM-24-YA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 24, sde tshan 1, Pages 1-161 (Folios 1a to 81a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre

15 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
1-6
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་གསུང་ཐོར་བུའི་བཞུགས་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་སྙེ་མ།
kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer gyi gsung thor bu'i bzhugs byang rin po che'i snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
6-19
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པྲཛྙཱ་རསྨིའི་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་རིན་པོ་ཆེའི་དཀར་ཆག
kun mkhyen chos kyi rgyal po pradz+nyA rasmi'i gsung rab glegs bam rin po che'i dkar chag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
19-20
ཀུན་མཁྱེན་པྲཛྙཱ་རསྨིའི་བཀའ་འབུམ་སྐོར་གྱི་ལུང་ཐོབ་པའི་རིང་བརྒྱུད་ནི།
kun mkhyen pradz+nyA rasmi'i bka' 'bum skor gyi lung thob pa'i ring brgyud ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
20-26
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་ཁ་སྐོང་བཞུགས་བྱང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཟློས་གར།
rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi kha skong bzhugs byang kun tu bzang po'i zlos gar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
26-65
ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཐོར་བུའམ་རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག།
kong sprul rin po che'i gsung thor bu'am rgya chen bka' mdzod kyi dkar chag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
65-77
དཔལ་ལྡན་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་ཟབ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་ལས་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཀའ་བསྡུ་བགྱིས་པའི་གླེགས་བམ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་པ་འཇོ་བའི་ནོར་བུའི་མཛོད་ཀྱི་གོ་རིམ་དཀར་ཆགས་སུ་འགོད་པ་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་རིམ་ཐོ་བཀོད།
dpal ldan mar pa lo tsA ba'i zab chos rgya mtsho mtha' yas las ji snyed cig bka' bsdu bgyis pa'i glegs bam grub gnyis 'dod pa 'jo ba'i nor bu'i mdzod kyi go rim dkar chags su 'god pa bka' brgyud bstan rim tho bkod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
77-92
རྩ་གསུམ་སྒྲུབ་ཐབས་རབ་འབྱམས་བསྒྲིགས་བཞེད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད།
rtsa gsum sgrub thabs rab 'byams bsgrigs bzhed kyi tho bkod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
92-96
གདམས་ངག་མཛོད་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཐོ་བཀོད།
gdams ngag mdzod shin tu rgyas pa'i tho bkod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
96-123
དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྩ་བའི་ཁྲིད་བརྒྱའི་རྣམ་གྲངས།
dpal ldan kun dga' grol mchog blo gsal rgya mtsho'i sde'i zhal snga nas rtsa ba'i khrid brgya'i rnam grangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
123-125
རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་བཀའ་སྲུང་མགོན་བརྒྱའི་གྲངས་ངེས་ནི།
rje btsun kun dga' grol mchog gi bka' srung mgon brgya'i grangs nges ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
125-126
གཅོད་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྱིས་མདོ་སྔགས་གསར་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཀུན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཟབ་དོན་ཁྲིད་བརྒྱར་གྲགས་པ།
gcod pa sangs rgyas dpal gyis mdo sngags gsar rnying ris su ma chad pa'i chos tshul kun gyi zab khrid sna tshogs phyogs gcig tu bsdebs pa zab don khrid brgyar grags pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
126-133
རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་གསུང་རབས་ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡི་གེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་བཅས་ལ།
rje btsun rin po che kun dga' grol mchog gi gsung rabs zab khrid brgya dang brgyad kyi yi ge dang rjes 'brel bcas la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
133-137
དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་ཞབས་ཀྱིས་གསན་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་དབང་བརྒྱའི་རྣམ་གྲངས་ལ།
dpal ldan kun dga' grol mchog zhabs kyis gsan pa'i rgyud sde bzhi'i dbang brgya'i rnam grangs la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
137-149
ཇོ་ནང་པ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའམ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ནས་བཀའི་བསྡུ་བ་གསར་དུ་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལས་གསུངས་པའི་ལྷའི་རྣམ་གྲངས་ནི།
jo nang pa kun dga' snying po'am tA ra nA tha nas bka'i bsdu ba gsar du mdzad pa'i sgrub thabs rin chen 'byung gnas las gsungs pa'i lha'i rnam grangs ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
149-161
སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་ཐོག་མའི་ཐོ་བཀོད།
sgrub thabs kun btus thog ma'i tho bkod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes

Other Information