JKW-KABUM-13-PA-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྣ་ཚོགས་སྐོར།
Wylie title sna tshogs skor JKW-KABUM-13-PA-022.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 13, sde tshan 22, Pages 391-462 (Folios 1a to 36b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre

6 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
391-397
ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་ལས་བྱང་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ལྷན་ཐབས་རིག་འཛིན་ངལ་འཚོ།
yon tan gter mdzod kyi las byang la nye bar mkho ba'i lhan thabs rig 'dzin ngal 'tsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
397-416
སྒྲུབ་ཐབས་ཡོན་ཏན་གཏེར་མཛོད་ཀྱི་མན་ངག་གི་ཟིན་བྲིས་རིག་པ་འཛིན་པའི་ངལ་འཚོ།
sgrub thabs yon tan gter mdzod kyi man ngag gi zin bris rig pa 'dzin pa'i ngal 'tsho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
416-420
འཕོ་བ་འཇག་ཚུགས་མའི་དམིགས་རིམ་ཟིན་བྲིས་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་།
'pho ba 'jag tshugs ma'i dmigs rim zin bris bla ma'i zhal lung
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
420-432
ལེགས་ལྡན་རྗེའི་ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་སྒྲུབ་གཞུང་དང་། གདམས་ཟབ་གསལ་བར་བཀོད་པ་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་ལམ་བཟང་།
legs ldan rje'i nye brgyud tshe sgrub gzhung dang gdams zab gsal bar bkod pa rig 'dzin grub pa'i lam bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
432-458
ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་མདའ་འཕེལ་མའི་ཚེ་དབང་བསྐུར་ཚུལ་འཆི་མེད་ཚེའི་དཔལ་སྟེར།
tshe sgrub zab mo mda' 'phel ma'i tshe dbang bskur tshul 'chi med tshe'i dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
458-462
ཚེ་སྒྲུབ་ཟབ་མོ་མདའ་འཕེལ་མའི་སྐབས་སུ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཟིན་བྲིས་བདུད་རྩིའི་སྙེ་མ།
tshe sgrub zab mo mda' 'phel ma'i skabs su nye bar mkho ba'i zin bris bdud rtsi'i snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: