JKW-KABUM-15-BA-015-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ།
Wylie title 'jam dpal gshin rje'i thugs tig las: sngon 'gro'i rnal 'byor snying po JKW-KABUM-15-BA-015.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 15, Text 1, Pages 347-353 (Folios 1a to 4a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam dpal gshin rje'i thugs tig las sngon 'gro'i rnal 'byor snying po. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 347-353. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Liturgy - ngag 'don  ·  Preliminary Practices - sngon 'gro
Cycle འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ ('jam dpal gshin rje'i thugs tig)
Deity 'jam dpal gshin rje
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-19-DZA-002
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-TSA-033
Colophon

།ཞེས་པའང་གཞུང་རྩ་བ་དང་། དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་གི་ཟབ་ཏིག་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

zhes pa'ang gzhung rtsa ba dang /__dpal chen yang dag gi zab tig las ji ltar 'byung ba bzhin ngag 'don snying por dril ba'i tshul gyis mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes sbyar ba'i dge bas mtha' yas pa'i sems can thams cad bla ma 'jam dpal zhi khro'i go 'phang tshe 'di nyid la mngon du byed pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས༔ སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོ་བཞུགས༔ ན་མོ་གུ་རུ་ཡ་མཱནྟ་ཀཱ་ཡ། །འདིར་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་དགོངས་པ། ཨོ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་རྩལ་གྱིས་སྙན་བརྒྱུད་ཟབ་མོར་གདམས་པའི་ཆོས་སྡེ། འཇམ་དཔལ་གཤིན་རྗེའི་ཐུགས་ཏིག་ལས་སྔོན་འགྲོའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོར་དྲིལ་ཏེ་ཉམས་སུ་བླང་བའི་ཚུལ་ནི། གཞུང་རྩ་བ་ལས། མཆོག་གི་ཡེ་ཤེས་ལས་བྱེད་པ༔ འཇམ་དཔལ་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་ནི༔ ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་རང་རྒྱུད་སྦྱང་༔ སྐྱབས་སེམས་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དབབ༔ ཅེས་གསུངས་ཏེ། འདི་ལ་གཉིས། ཐུན་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་དང་། ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། དབང་དང་མན་ངག་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་རྣམ་པར་དག་པས་གནས་དབེན་པར་སྟན་བདེ་བ་ལ་འདུག །ལུས་གནད་བསྲང་། རླུང་རོ་བསལ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ། བླ་མ་སྤྱི་བོར་བསྒོམ་ཞིང་འདོད་པའི་དོན་ལ་གསོལ་བ་གདབ། མཐར་རང་ལ་བསྟིམས་ནས་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ལ་དྲན་པ་མངོན་དུ་བཞག་སྟེ་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་དམིགས་རིམ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་དང་། ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་ཟབ་ཏིག་ལས༔ དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་དོན་ཆེ་དང་༔ མི་རྟག་མྱུར་དུ་འཇིག་པར་བསམ༔ ལས་འབྲས་བླང་དོར་ཚུལ་བཞིན་བྱ༔ འཁོར་བར་ཡིད་འབྱུང་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་རེ་རེ་ནས་ཞིབ་ཏུ་དཔྱད་ཅིང་སེམས་བཟུང་ལ་མྱོང་བ་ཐོན་པར་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཐེག་པ་སྤྱིའི་འཇུག་སྒོ་སྐྱབས་འགྲོ། ཐེག་ཆེན་གྱི་རྩ་བ་སེམས་བསྐྱེད། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་གྱི་སྙིང་པོ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་རོ། །དང་པོ་ནི། ཐ་མལ་གྱི་སྣང་བ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པ་ལས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་གྱུར་པའི་རང་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་འཁྲིགས་པའི་དབུས་སུ། དྲེགས་པ་མ་ཧེ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་འཇམ་དཔལ་ཁྲག་འཐུང་ཆེན་པོ་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ངོ་བོར་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པའི་སྤྱན་སྔར་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་འཇུག་པ་གཅིག་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བར་མོས་ལ། ཨ༔ སྐྱེ་བ་མེད་པའི་དབྱིངས་ཉིད་ལས༔ འགག་མེད་སྣང་བའི་ཕྱག་རྒྱར་བཞེངས༔ དཔལ་ཆེན་འཇམ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀར༔ རང་ངོ་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཞེས་ཅི་ནུས་སུ་བྱ། གཉིས་པ་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་དབང་པོར་བཞུགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་སྨོན་འཇུག་གི་དོན་ཡིད་ལ་དྲན་བཞིན་པས། ཧཱུྃ༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་མ་རྟོགས་པའི༔ འགྲོ་ལ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་བློས༔ རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས༔ ཁམས་གསུམ་སྒྲོལ་བར་སེམས་མཆོག་བསྐྱེད༔ ཅེས་ཇི་ལྟར་རིགས་པ་བརྗོད་པའི་སྒོ་ནས་གསལ་གདབ། མཐར་སྐྱབས་ཡུལ་རང་ལ་བསྟིམས་ཏེ་དོན་དམ་བྱང་སེམས་ཀྱི་ངང་དུ་མཉམ་པར་བཞག །གསུམ་པ་ལ་དྲུག །རྟེན་བསྐྱེད་པ། ཚོགས་བསགས་པ། སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བ། གསོལ་བ་གདབ་པ། དབང་བླང་བ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ལ་བློ་གཞག་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཨ༔ སྣོད་བཅུད་འཛིན་ཞེན་དབྱིངས་སུ་ཐིམ༔ སྣང་སྲིད་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོའི་དབུས༔ རང་མདུན་ནམ་མཁར་འོད་ལྔའི་ཀློང་༔ སེང་ཁྲི་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་༔ རྩ་བའི་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས༔ དམར་སེར་རལ་གྲི་གླེགས་བམ་ཕྱག༔ རང་འོད་རིག་མའི་བདེ་བས་དགྱེས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས༔ ཐུགས་ཀར་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་སྲོག༔ དཔལ་ཆེན་ཟིལ་གནོན་ཧེ་རུ་ཀ༔ མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ གཡས་གཡོན་འཁོར་ལོ་བེ་ཅོན་འཛིན༔ གླང་ཆེན་ཀོ་རློན་དུར་ཁྲོད་ཆས༔ སྦྲུལ་དང་རིན་ཆེན་ཙིཏྟས་བརྒྱན༔ དབུ་ལ་རིགས་ལྔ་ཁྲོ་བོའི་སྐུ༔ དྲེགས་པའི་སྙིང་དང་ནཱ་གའི་མགོ༔ དོ་ཤལ་ཁྲོ་བོའི་ཆས་ཀ་རྫོགས༔ དེ་བཞིན་ཉིད་དབྱིངས་ཁྲོས་པའི་སྐུ༔ ཡུམ་ནི་དམིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས༔ མཐིང་ནག་སྙིང་སྟོབ་གྲི་ཐོད་འཁྱུད༔ བདེ་དྲོད་མེ་ཕུང་འབར་བའི་ཀློང་༔ དྲེགས་པ་པད་ཉིའི་གདན་ལ་འགྱིང་༔ འོད་ཟེར་གཟི་བརྗིད་དཔལ་དུ་འབར༔ སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་ངོ་བོར་གྱུར༔ གཉིས་པ་ལ་གཉིས། ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ་བ་དང་། མཎྜལ་འབུལ་བའོ། །དང་པོ་ནི། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དབྱིངས་ལས་རིག་པ་རང་ཤར་བ༔ བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷར༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད༔ སྡིག་སྒྲིབ་ཉེས་ལྟུང་སྙིང་ནས་བཤགས༔ དགེ་ལ་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བསྐུལ༔ རྟག་པར་བཞུགས་གསོལ་དགེ་རྩ་ཀུན༔ ཡང་དག་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་བསྔོ༔ རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔ གཉིས་པ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ འཁོར་འདས་སྣོད་བཅུད་དཔལ་འབྱོར་དང་༔ བདག་ལུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་བཅས༔ གཟུང་འཛིན་རྣམ་དག་མཎྜ་ལས༔ བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་མཆོད༔ ཨོཾ་སརྦ་རཏྣ་མཎྜ་ལ་པཱུ་ཛ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ གསུམ་པ་ནི། ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་མཱུྃ་ཡིག་མཐར༔ སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བ་ལས༔ བདུད་རྩི་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན༔ ཆར་ལྟར་བབས་ཏེ་རང་ལ་ཐིམ༔ ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཉམས་ཆག་སྦྱངས༔ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་པར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཝཱ་གཱི་ཤྭ་རི་ཡ་མཱནྟ་ཀ་མཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་སྔགས་སྦྲེལ་བ་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ། བཞི་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ ཆོས་དབྱིངས་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ རིག་པ་ཡེ་ཤེས་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ༔ བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ལ༔ སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་འདེབས་ཤིང་༔ ཐུགས་དམ་ཟབ་མོའི་རྒྱུད་བསྐུལ་ན༔ བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་བླ་མ་རྗེ༔ དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ཅིག་ཡི་དམ་ལྷ༔ བདེ་ཆེན་དབང་སྐུར་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས༔ སྒོ་གསུམ་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བ་དང་༔ འཇའ་ལུས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔ ཞེས་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་གསོལ་བ་གདབ། ལྔ་པ་ནི། རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ༔ སྙོམས་ཞུགས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན༔ སྤྱི་བོ་ནས་བརྒྱུད་གནས་བཞིར་བབས༔ དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་བར་གྱུར༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ་སེམས་བཟུང་། དྲུག་པ་ནི། ཐུན་བསྡུ་བའི་ཚེ། བླ་མ་ཞི་ཁྲོ་ཡབ་ཡུམ་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ། རང་གི་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་དང་། བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པར་མོས་ཏེ་ཐུགས་ཡིད་བསྲེས་ལ། རིག་པའི་གཤིས་དམིགས་མེད་དུ་རྗེན་ནེ། གདངས་བརྗོད་བྲལ་དུ་ལམ་མེ། དེ་གཉིས་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པ་ཟུང་འཇུག་གཉུག་མའི་ངང་བསྐྱང་ཞིང་ལམ་དུ་ཁྱེར་བ་ལ་བསླབ་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་གཞུང་རྩ་བ་དང་། དཔལ་ཆེན་ཡང་དག་གི་ཟབ་ཏིག་ལས་ཇི་ལྟར་འབྱུང་བ་བཞིན་ངག་འདོན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་གོ་འཕང་ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

snyan brgyud gshin rje'i sngon 'gro/_ @#/__/'jam dpal gshin rje'i thugs tig las:__sngon 'gro'i rnal 'byor snying po bzhugs: na mo gu ru ya mAn+ta kA ya/__/'dir slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyi dgongs pa/__o rgyan gyi mkhan po blo ldan mchog sred rtsal gyis snyan brgyud zab mor gdams pa'i chos sde/__'jam dpal gshin rje'i thugs tig las sngon 'gro'i rnal 'byor snying por dril te nyams su blang ba'i tshul ni/__gzhung rtsa ba las/__mchog gi ye shes las byed pa:__'jam dpal don gyi snying po ni:__nges 'byung drag pos rang rgyud sbyang :__skyabs sems bla ma'i byin rlabs dbab:__ces gsungs te/__'di la gnyis/__thun kyi sngon 'gro dang /__khrid kyi sngon 'gro'o/__/dang po ni/__dbang dang man ngag thob cing dam tshig dang sdom pa rnam par dag pas gnas dben par stan bde ba la 'dug__/lus gnad bsrang /__rlung ro bsal/__byang chub kyi sems yid la byas te/__bla ma spyi bor bsgom zhing 'dod pa'i don la gsol ba gdab/__mthar rang la bstims nas thugs yid bsres la dran pa mngon du bzhag ste khrid kyi sngon 'gro'i dmigs rim la 'jug par bya'o/___/gnyis pa la gnyis/__thun mong gi sngon 'gro dang /__thun mong ma yin pa'i sngon 'gro'o/__/dang po ni/__dpal chen yang dag zab tig las:__dal 'byor rnyed dka' don che dang :__mi rtag myur du 'jig par bsam:__las 'bras blang dor tshul bzhin bya:__'khor bar yid 'byung drag tu bskyed:__ces gsungs pa ltar re re nas zhib tu dpyad cing sems bzung la myong ba thon par bya'o/__/gnyis pa la gsum/__theg pa spyi'i 'jug sgo skyabs 'gro/__theg chen gyi rtsa ba sems bskyed/__rdo rje theg pa'i lam gyi snying po bla ma'i rnal 'byor ro/__/dang po ni/__tha mal gyi snang ba dbyings su thim pa las snod bcud thams cad dag pa'i zhing khams chen por gyur pa'i rang gi mdun gyi nam mkhar mchod sprin rgya mtsho 'khrigs pa'i dbus su/__dregs pa ma he nyi zla'i gdan la bla ma dang gnyis su med pa'i 'jam dpal khrag 'thung chen po skyabs gnas kun 'dus kyi ngo bor mngon sum bzhin du bzhugs pa'i spyan sngar rang gzhan sems can thams cad sgo gsum 'jug pa gcig pas skyabs su 'gro bar mos la/__a:__skye ba med pa'i dbyings nyid las:__'gag med snang ba'i phyag rgyar bzhengs:__dpal chen 'jam dpal he ru kar:__rang ngo shes pas skyabs su mchi:__zhes ci nus su bya/__gnyis pa ni/__skyabs yul dbang por bzhugs pa'i tshul gyis smon 'jug gi don yid la dran bzhin pas/__hU~M:__de bzhin nyid dbyings ma rtogs pa'i:__'gro la snying rje chen po'i blos:__rim gnyis zab mo'i rnal 'byor gyis:__khams gsum sgrol bar sems mchog bskyed:__ces ji ltar rigs pa brjod pa'i sgo nas gsal gdab/__mthar skyabs yul rang la bstims te don dam byang sems kyi ngang du mnyam par bzhag__/gsum pa la drug__/rten bskyed pa/__tshogs bsags pa/__sdig sgrib sbyong ba/__gsol ba gdab pa/__dbang blang ba/__de kho na nyid la blo gzhag pa'o/__/dang po ni/__a:__snod bcud 'dzin zhen dbyings su thim:__snang srid zhing khams chen po'i dbus:__rang mdun nam mkhar 'od lnga'i klong :__seng khri pad+ma nyi zla'i steng :__rtsa ba'i bla ma 'jam pa'i dbyangs:__dmar ser ral gri glegs bam phyag:__rang 'od rig ma'i bde bas dgyes:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs:__thugs kar ye shes snying po'i srog:__dpal chen zil gnon he ru ka:__mthing nag zhal gcig phyag gnyis pa:__g.yas g.yon 'khor lo be con 'dzin:__glang chen ko rlon dur khrod chas:__sbrul dang rin chen tsit+tas brgyan:__dbu la rigs lnga khro bo'i sku:__dregs pa'i snying dang nA ga'i mgo:__do shal khro bo'i chas ka rdzogs:__de bzhin nyid dbyings khros pa'i sku:__yum ni dmigs med chos kyi dbyings:__mthing nag snying stob gri thod 'khyud:__bde drod me phung 'bar ba'i klong :__dregs pa pad nyi'i gdan la 'gying :__'od zer gzi brjid dpal du 'bar:__skyabs kun 'dus pa'i ngo bor gyur:__gnyis pa la gnyis/__yan lag bdun pa bya ba dang /__maN+Dal 'bul ba'o/__/dang po ni/__/oM AHhU~M:__dbyings las rig pa rang shar ba:__bla ma 'jam dpal zhi khro'i lhar:__phyag 'tshal mchod sprin rgya mtshos mchod:__sdig sgrib nyes ltung snying nas bshags:__dge la yi rang chos 'khor bskul:__rtag par bzhugs gsol dge rtsa kun:__yang dag byang chub snying por bsngo:__rdo rje'i ye shes myur 'grub shog:__gnyis pa ni/__oM AHhU~M:__'khor 'das snod bcud dpal 'byor dang :__bdag lus phung khams skye mched bcas:__gzung 'dzin rnam dag maN+Da las:__bla ma rgyal ba sras bcas mchod:__oM sarba rat+na maN+Da la pU dza AHhU~M:__gsum pa ni/__thugs kar zla steng mU~M yig mthar:__sngags kyi phreng bas bskor ba las:__bdud rtsi byang chub sems kyi rgyun:__char ltar babs te rang la thim:__nad gdon sdig sgrib nyams chag sbyangs:__bde chen ye shes rgyas par gyur:__oM wA gI shwa ri ya mAn+ta ka mU~M hU~M:__zhes 'jam dpal zhi khro'i sngags sbrel ba ci nus su bzla/__bzhi pa ni/__hU~M hU~M hU~M:__chos dbyings skye ba med pa las:__rig pa ye shes gzugs kyi sku:__bla ma 'jam dpal zhi khro'i lha:__skyabs kun 'dus pa'i bdag nyid la:__snying nas gus pas gsol 'debs shing :__thugs dam zab mo'i rgyud bskul na:__byin gyis rlobs shig bla ma rje:__dngos grub stsol cig yi dam lha:__bde chen dbang skur mkha' 'gro'i tshogs:__sgo gsum smin cing grol ba dang :__'ja' lus 'grub par byin gyis rlobs:__zhes mos gus gdung shugs drag pos yang nas yang du gsol ba gdab/__lnga pa ni/__rigs kun khyab bdag zhi khro'i lha:__snyoms zhugs byang chub sems kyi rgyun:__spyi bo nas brgyud gnas bzhir babs:___dbang bzhi'i ye shes 'phel bar gyur:___ces brjod cing bsams la sems bzung /__drug pa ni/__thun bsdu ba'i tshe/__bla ma zhi khro yab yum dgyes pa chen pos 'od du zhu nas rang la thim/__rang gi lus ngag yid gsum dang /__bla ma'i sku gsung thugs dbyer med du gyur par mos te thugs yid bsres la/__rig pa'i gshis dmigs med du rjen ne/__gdangs brjod bral du lam me/__de gnyis dbyer mi phyed pa zung 'jug gnyug ma'i ngang bskyang zhing lam du khyer ba la bslab par bya'o/__/zhes pa'ang gzhung rtsa ba dang /__dpal chen yang dag gi zab tig las ji ltar 'byung ba bzhin ngag 'don snying por dril ba'i tshul gyis mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes sbyar ba'i dge bas mtha' yas pa'i sems can thams cad bla ma 'jam dpal zhi khro'i go 'phang tshe 'di nyid la mngon du byed pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//___//_!_

Footnotes

Other Information