sa bcad Section 10

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བཅུ་པ། ཞལ་གདམས་བསླབ་བྱའི་སྐོར་གཞན་ཕན་བདུད་རྩི།

A cycle of personal advice and instructions, which is like an ambrosia that benefits others.

68 Texts

འ་
2
139-193
སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ་ལམ་རིམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
spong ba bsam gtan pa la gdams pa'i gtam lam rim bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
2.1
139-144
སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ་ལམ་རིམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོ།
spong ba bsam gtan pa la gdams pa'i gtam lam rim bdud rtsi'i snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
2.2
144-173
སྤོང་བ་བསམ་གཏན་པ་ལ་གདམས་པའི་གཏམ་ལམ་རིམ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་ཆུང་ཚིག་དོན་རབ་གསལ།
spong ba bsam gtan pa la gdams pa'i gtam lam rim bdud rtsi'i snying po'i 'grel chung tshig don rab gsal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
2.3
173-193
ཟབ་དོན་ཉམས་སུ་ལེན་ཚུལ་གྱི་ཟིན་བྲིས་སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་ཨུཏྤལ།
zab don nyams su len tshul gyi zin bris skal bzang yid kyi ut+pala
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3
193-223
སྤང་བླང་གི་བསླབ་བྱ་མདོར་བསྡུས་པའི་གཏམ་ཆོས་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆར།
spang blang gi bslab bya mdor bsdus pa'i gtam chos tshul bdud rtsi'i sprin char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.1
193-197
སྤང་བླང་གི་བསླབ་བྱ་མདོར་བསྡུས་པའི་གཏམ་ཆོས་ཚུལ་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆར།
spang blang gi bslab bya mdor bsdus pa'i gtam chos tshul bdud rtsi'i sprin char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.2
197-199
སྤང་བླང་གི་བསླབ་བྱ་མདོར་བསྡུས་པའི་གཏམ་གྱི་སྦྱོར་བ་འདིའི་བསྡུས་དོན།
spang blang gi bslab bya mdor bsdus pa'i gtam gyi sbyor ba 'di'i bsdus don
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.3
199-201
ཟབ་ལམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་གཏམ།
zab lam snying por dril ba'i gtam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.4
201-202
པྲ་ཛྙཱའི་མཚན་ཅན་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས།
pra dz+nyA'i mtshan can la gnang ba'i zhal gdams
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.5
202-205
ཡང་ཞལ་གདམས་མཛད་འཕྲོ་ལུས་པ།
yang zhal gdams mdzad 'phro lus pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.6
205-207
བདག་མེད་རྣམ་གཉིས་ལས་བརྩམས་པའི་གདམས་པ་བདུད་རྩིའི་ཟེགས་མ།
bdag med rnam gnyis las brtsams pa'i gdams pa bdud rtsi'i zegs ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.7
207-209
བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཞལ་གདམས་དང་འབྲེལ་བ།
bla ma la gsol 'debs zhal gdams dang 'brel ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.8
209-213
རྟོགས་བརྗོད་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆར།
rtogs brjod gzhan phan bdud rtsi'i sprin char
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.9
213-216
རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གཞི་ལམ་འབྲས་གསུམ་ལས་འཕྲོས་པའི་གཏམ་ཉུང་ངུ་།
rdzogs pa chen po'i gzhi lam 'bras gsum las 'phros pa'i gtam nyung ngu
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.10
216-217
ཞལ་གདམས་གང་གི་མཚན་ཙམ།
zhal gdams gang gi mtshan tsam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.11
217-218
སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ།
skyabs kun 'dus zhal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.12
218-219
ད་ལྟའི་ཤེས་པ།
da lta'i shes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.13
219
རང་བྱུང་རིག་པ།
rang byung rig pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.14
219-221
ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་སོགས་ཀྱི་དབུ་ཅན།
phyogs dus rgyal ba sogs kyi dbu can
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.15
221-222
ཡང་ཞལ་གདམས་དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་སོགས།
yang zhal gdams dal 'byor rnyed dka' sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
3.16
222-223
ཞལ་གདམས་སྨོན་ཚིག་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་འཕེལ་ལ་གནང་བ།
zhal gdams smon tshig bkra shis tshe 'phel la gnang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4
225-272
གསུང་ངག་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།
gsung ngag lam rim smon lam byin rlabs dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.1
225-228
གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་རིམ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་མདོར་བསྡུས་པ་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།
gsung ngag rin po che'i lam rim gsol 'debs smon lam mdor bsdus pa byin rlabs dpal ster
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.2
228-229
དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བོ་དྷི་བྷ་དྲ་ལ་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས།
dge ba'i bshes gnyen bo d+hi b+ha dra la gnang ba'i gsol 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.3
229-231
ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་སྨོན།
jo bo rin po cher gsol smon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.4
231-232
མཆོག་གསུམ་ཤིས་ཚིག་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ཅན།
mchog gsum shis tshig skad gnyis shan sbyar can
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.5
232-235
འོད་གསལ་འཆར་བའི་གསོལ་འདེབས་ཟབ་དོན་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།
'od gsal 'char ba'i gsol 'debs zab don sprin gyi rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.6
235
ཡེ་ཤེས་དོན་གྲུབ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་འདེབས་བཀའ་གདམས་ལྷ་ཆོས་བདུན་ལྡན་དང་འབྲེལ་བ།
ye shes don grub bstan pa'i rgyal mtshan la gsol 'debs bka' gdams lha chos bdun ldan dang 'brel ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.7
235-236
གླ་གྲོ་དགོན་གྱི་བླ་མ་དགེ་འདུན་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས།
gla gro dgon gyi bla ma dge 'dun la gnang ba'i zhal gdams
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.8
236-237
ཐེག་དགུའི་སྨོན་ལམ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་།
theg dgu'i smon lam rdo rje'i tshig rkang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.9
237-240
སྡོམ་གསུམ་སྨོན་ལམ་དོན་གཉིས་ངལ་བསོ།
sdom gsum smon lam don gnyis ngal bso
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.10
240-243
རྒྱུན་གྱི་དམ་བཅའ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཕན་བདེའི་ས་བོན།
rgyun gyi dam bca' smon lam chen mo phan bde'i sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.11
243
རྒྱ་བོད་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ལ་གསོལ་བདེབས།
rgya bod mkhas grub rnams la gsol bdebs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.12
243-245
རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག།
rdo rje 'chang dngos rnal 'byor dbang phyug
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.13
245-248
ཐེག་ཆེན་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་རྣམ་གྲོལ་དགའ་སྟོན།
theg chen lam rim smon lam rnam grol dga' ston
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.14
248-249
སྨོན་ལམ་བསྡུས་པ་དོན་གཉིས་ཆུ་སྐྱེས།
smon lam bsdus pa don gnyis chu skyes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.15
249-250
འཇམ་དབྱངས་མཆོག་གྲུབ་བར་གནང་བའི་ཞལ་གདམས་སྨོན་ལམ།
'jam dbyangs mchog grub bar gnang ba'i zhal gdams smon lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.16
250-251
ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་དབུ་ཅན་གྱི་ཞལ་གདམས།
phyogs bcu dus bzhi'i dbu can gyi zhal gdams
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.17
251-252
ཡེ་ཤེས་ལ་གནང་བའི་གདམས་པ།
ye shes la gnang ba'i gdams pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.18
252-255
རུ་དམ་ཤྲཱི་སིཾ་ཧའི་བཅའ་ཡིག་སྡེ་དགེའི་གསུང་ཚབ།
ru dam shrI siM ha'i bca' yig sde dge'i gsung tshab
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.19
255-260
གདོང་དགོན་ཆོས་འཁོར་གླིང་གི་བཅའ་ཡིག།
gdong dgon chos 'khor gling gi bca' yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.20
260-266
རྫོང་སར་དགོན་གྱི་བཅའ་ཡིག།
rdzong sar dgon gyi bca' yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
4.21
266-272
ཀརྨ་ལྷ་སྟེང་གི་བཅའ་ཡིག།
karma lha steng gi bca' yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
5
273-283
མདོ་ཁམས་སྨར་ཁམས་སྒང་གི་ཆར་གཏོགས་རྒྱ་སྣེ་སྟེང་ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་གི་བཅའ་ཁྲིམས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བའི་གཏམ་ཕན་བདེའི་ས་བོན།
mdo khams smar khams sgang gi char gtogs rgya sne steng thub bstan dar rgyas gling gi bca' khrims snying por dril ba'i gtam phan bde'i sa bon
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
6
285-339
ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོབ་ཡིག་རིན་པོ་ཆེའི་དོ་ཤལ།
zab pa dang rgya che ba'i chos kyi thob yig rin po che'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
6.1
285-299
ཟབ་པ་དང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཆོས་ཀྱི་ཐོབ་ཡིག་རིན་པོ་ཆེའི་དོ་ཤལ།
zab pa dang rgya che ba'i chos kyi thob yig rin po che'i do shal
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
6.2
299-321
ཡང་གསོལ་འདེབས་དང་ཞལ་ཐང་རྒྱབ་བྱང་པར་བྱང་སོགས་ལེ་ཚན་སྦྲེལ་བ།
yang gsol 'debs dang zhal thang rgyab byang par byang sogs le tshan sbrel ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
6.3
321-333
ཐུབ་བསྟན་དར་རྒྱས་གླིང་གི་འོག་མིན་རིག་འཛིན་ལྷ་ཁང་འཆི་མེད་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོའི་གཏམ་ངོ་མཚར་དད་པའི་སྙེ་མ།
thub bstan dar rgyas gling gi 'og min rig 'dzin lha khang 'chi med pad+mo bkod pa'i zhing khams chen po'i gtam ngo mtshar dad pa'i snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
6.4
333-334
ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་སྤར་བྱང་།
shes bya kun khyab spar byang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
6.5
334-339
ནཱ་རོ་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་གླེགས་བམ་དབུ་ལྷའི་ཞལ་བྱང་དང་མཇུག་གི་སྨོན་ཚིག་བཅས།
nA ro mkha' spyod kyi glegs bam dbu lha'i zhal byang dang mjug gi smon tshig bcas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
7
341-369
ཁང་དམར་མདོའི་གུ་རུའི་སྣང་བརྙན་བཞེངས་པའི་དཀར་ཆག་ལེགས་བྱས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།
khang dmar mdo'i gu ru'i snang brnyan bzhengs pa'i dkar chag legs byas sprin gyi rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
འ་
8
371-479
ནང་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཚུལ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གླེང་བ་དངོས་གྲུབ་སྒོ་བརྒྱ་འབྱེད་པའི་ལྡེའུ་མིག་ཅེས་པ་གཏེར་མཛོད་ཐོག་མའི་དཀར་ཆག།
nang rgyud sde gsum gtso bor gyur pa'i zab rgyas chos tshul rab 'byams kyi gleng ba dngos grub sgo brgya 'byed pa'i lde'u mig ces pa gter mdzod thog ma'i dkar chag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1
1-161
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་གསུང་ཐོར་བུའི་བཞུགས་བྱང་།
kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer gyi gsung thor bu'i bzhugs byang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.1
1-6
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་གསུང་ཐོར་བུའི་བཞུགས་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་སྙེ་མ།
kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer gyi gsung thor bu'i bzhugs byang rin po che'i snye ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.2
6-19
ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་པྲཛྙཱ་རསྨིའི་གསུང་རབ་གླེགས་བམ་རིན་པོ་ཆེའི་དཀར་ཆག
kun mkhyen chos kyi rgyal po pradz+nyA rasmi'i gsung rab glegs bam rin po che'i dkar chag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.3
19-20
ཀུན་མཁྱེན་པྲཛྙཱ་རསྨིའི་བཀའ་འབུམ་སྐོར་གྱི་ལུང་ཐོབ་པའི་རིང་བརྒྱུད་ནི།
kun mkhyen pradz+nyA rasmi'i bka' 'bum skor gyi lung thob pa'i ring brgyud ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.4
20-26
རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་ཁ་སྐོང་བཞུགས་བྱང་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཟློས་གར།
rdzogs pa chen po klong chen snying tig gi kha skong bzhugs byang kun tu bzang po'i zlos gar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.5
26-65
ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་ཐོར་བུའམ་རྒྱ་ཆེན་བཀའ་མཛོད་ཀྱི་དཀར་ཆག།
kong sprul rin po che'i gsung thor bu'am rgya chen bka' mdzod kyi dkar chag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.6
65-77
དཔལ་ལྡན་མར་པ་ལོ་ཙཱ་བའི་ཟབ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་ལས་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཀའ་བསྡུ་བགྱིས་པའི་གླེགས་བམ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་པ་འཇོ་བའི་ནོར་བུའི་མཛོད་ཀྱི་གོ་རིམ་དཀར་ཆགས་སུ་འགོད་པ་བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་རིམ་ཐོ་བཀོད།
dpal ldan mar pa lo tsA ba'i zab chos rgya mtsho mtha' yas las ji snyed cig bka' bsdu bgyis pa'i glegs bam grub gnyis 'dod pa 'jo ba'i nor bu'i mdzod kyi go rim dkar chags su 'god pa bka' brgyud bstan rim tho bkod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.7
77-92
རྩ་གསུམ་སྒྲུབ་ཐབས་རབ་འབྱམས་བསྒྲིགས་བཞེད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད།
rtsa gsum sgrub thabs rab 'byams bsgrigs bzhed kyi tho bkod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.8
92-96
གདམས་ངག་མཛོད་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་ཐོ་བཀོད།
gdams ngag mdzod shin tu rgyas pa'i tho bkod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.9
96-123
དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེའི་ཞལ་སྔ་ནས་རྩ་བའི་ཁྲིད་བརྒྱའི་རྣམ་གྲངས།
dpal ldan kun dga' grol mchog blo gsal rgya mtsho'i sde'i zhal snga nas rtsa ba'i khrid brgya'i rnam grangs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.10
123-125
རྗེ་བཙུན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་བཀའ་སྲུང་མགོན་བརྒྱའི་གྲངས་ངེས་ནི།
rje btsun kun dga' grol mchog gi bka' srung mgon brgya'i grangs nges ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.11
125-126
གཅོད་པ་སངས་རྒྱས་དཔལ་གྱིས་མདོ་སྔགས་གསར་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་ཆོས་ཚུལ་ཀུན་གྱི་ཟབ་ཁྲིད་སྣ་ཚོགས་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡེབས་པ་ཟབ་དོན་ཁྲིད་བརྒྱར་གྲགས་པ།
gcod pa sangs rgyas dpal gyis mdo sngags gsar rnying ris su ma chad pa'i chos tshul kun gyi zab khrid sna tshogs phyogs gcig tu bsdebs pa zab don khrid brgyar grags pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.12
126-133
རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་གི་གསུང་རབས་ཟབ་ཁྲིད་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཡི་གེ་དང་རྗེས་འབྲེལ་བཅས་ལ།
rje btsun rin po che kun dga' grol mchog gi gsung rabs zab khrid brgya dang brgyad kyi yi ge dang rjes 'brel bcas la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.13
133-137
དཔལ་ལྡན་ཀུན་དགའ་གྲོལ་མཆོག་ཞབས་ཀྱིས་གསན་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཞིའི་དབང་བརྒྱའི་རྣམ་གྲངས་ལ།
dpal ldan kun dga' grol mchog zhabs kyis gsan pa'i rgyud sde bzhi'i dbang brgya'i rnam grangs la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.14
137-149
ཇོ་ནང་པ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོའམ་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ་ནས་བཀའི་བསྡུ་བ་གསར་དུ་མཛད་པའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་ལས་གསུངས་པའི་ལྷའི་རྣམ་གྲངས་ནི།
jo nang pa kun dga' snying po'am tA ra nA tha nas bka'i bsdu ba gsar du mdzad pa'i sgrub thabs rin chen 'byung gnas las gsungs pa'i lha'i rnam grangs ni
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཡ་
1.15
149-161
སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་ཐོག་མའི་ཐོ་བཀོད།
sgrub thabs kun btus thog ma'i tho bkod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)