JKW-KABUM-23-'A-004-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་སྨོན།
Wylie title jo bo rin po cher gsol smon JKW-KABUM-23-A-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 23, sde tshan 4, Text 3, Pages 229-231 (Folios 3a3 to 4a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ (Śākyamuni)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. jo bo rin po cher gsol smon. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 23: 229-231. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam  ·  Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཞེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ངོར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྤེལ་བ་སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

zhes pa'ang don gnyer can gyi ngor shAkya'i dge slong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos spel ba sarba dA mang+ga laM

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཇོ་བོ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་མུ་ན་ཡེ། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་དབྱེར་མེད་ཞལ་སྐྱིན་དངོས། །དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་དགོས་འདོད་ཀུན་སྩོལ་བའི། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །སྟོབས་བཞིས་སྡིག་ལྟུང་ཚོགས་ཀུན་བཤགས་ཤིང་བསྡམ། །འཕགས་དང་སོ་སྐྱེའི་དགེ་བར་རྗེས་ཡི་རངས། །བརྗོད་མེད་ཆོས་འཁོར་རྟག་ཏུ་བསྐོར་བཞིན་དུ། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བཞུགས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་བསགས་པའི་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོར་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པའི་མཐུས། །བདག་གཞན་སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །རྙེད་དཀའི་དལ་འབྱོར་རྟེན་བཟང་ཐོབ་གྱུར་ཅིག །ཁྱད་པར་མཚན་ཉིད་ཀུན་ལྡན་བཤེས་གཉེན་མཆོག །དོན་ཡོད་རྣམ་བཞིས་རྟག་ཏུ་མཉེས་བྱས་ནས། །སོ་ཐར་བྱང་སེམས་རིག་པ་འཛིན་པ་ཡི། །སྡོམ་པ་གསུམ་གྱི་བཀའ་དྲིན་ནོད་པར་ཤོག །བཅོས་མིན་དད་དང་ངེས་པར་འབྱུང་བ་དང་། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས། །སྤྲོས་པ་ཀུན་བྲལ་ཟབ་མོ་དབུ་མའི་ལམ། །ཡང་དག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཡོ་བྱད་ཀུན་ལ་མ་ཆགས་སྦྱིན་གཏོང་ཞིང་། །ཡོན་ཏན་གཞིར་གྱུར་ཚུལ་ཁྲིམས་རྣམ་པར་དག །གནོད་པའི་ཡུལ་ལ་བཟོད་ལྡན་གཉིད་རྨུགས་དང་། །ལེ་ལོ་སྤངས་ནས་མཆོད་ཕྱིར་བརྩོན་གྱུར་ཅིག །ཞི་གནས་བསམ་གཏན་ངང་ལས་མ་གཡོས་བཞིན། །ལྷག་མཐོང་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས། །རིས་མེད་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་གཞུང་བཟང་ལ། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པར་ཤོག །ཁྱད་པར་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་ནགས་ཀླུང་དུ། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་རྣམ་དག་ཅིང་། །རིམ་གཉིས་ཟབ་མོའི་ལམ་གྱི་ཐབས་མཁས་ལ། །བརྟེན་ནས་ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །གཞན་ཡང་ཚེ་འདིར་འགལ་རྐྱེན་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་སྐྱེས་ནས། །མྱུར་དུ་བྱང་ཆུབ་ལུང་བསྟན་ཐོབ་པར་ཤོག །མདོར་ན་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་དོན་རྣམས་ཀུན། །གེགས་མེད་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་འགྲུབ་པ་ཡིས། །བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་འགྱེད་པ་ལ། །བཅོམ་ལྡན་ཁྱེད་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་ཇོ་བོ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་མདུན་དུ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་གྱི་རིམ་པའོ། །གཞན་ཡང་། ར་མོ་ཆེར། མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ། །ཞེས་དང་། བསམ་ཡས་སུ། བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ། །ཞེས་དང་། ཁྲ་འབྲུག་ཏུ། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་ཞབས་ཀྱི་པདྨོ་ལ། །ཞེས་སོགས་རྟེན་གྱི་གཙོ་བོ་གང་ཡིན་དང་མཐུན་པའི་ཁ་བསྒྱུར་བྱས་པས་གྲུབ་པ་ཉིད་དོ། །ཞེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱི་ངོར་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྤེལ་བ་སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

jo bo rin po cher gsol smon/__ jo bo rin po cher gsol 'debs smon lam dang bcas pa phan bde'i sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru shAkya mu na ye/__bla ma mchog gsum dbyer med zhal skyin dngos/__/dran pa tsam gyis dgos 'dod kun stsol ba'i/__/yid bzhin nor bu'i zhabs kyi pad+mo la/__/gus pas phyag 'tshal mchod sprin rgya mtshos mchod/__/stobs bzhis sdig ltung tshogs kun bshags shing bsdam/__/'phags dang so skye'i dge bar rjes yi rangs/__/brjod med chos 'khor rtag tu bskor bzhin du/__/bskal pa rgya mtshor bzhugs par gsol ba 'debs/__/de ltar bsags pa'i dge tshogs ci mchis pa/__/byang chub snying por yongs su bsngos pa'i mthus/__/bdag gzhan skye zhing skye ba thams cad du/__/rnyed dka'i dal 'byor rten bzang thob gyur cig__/khyad par mtshan nyid kun ldan bshes gnyen mchog__/don yod rnam bzhis rtag tu mnyes byas nas/__/so thar byang sems rig pa 'dzin pa yi/__/sdom pa gsum gyi bka' drin nod par shog__/bcos min dad dang nges par 'byung ba dang /__/byams dang snying rje byang chub sems gnyis 'byongs/__/spros pa kun bral zab mo dbu ma'i lam/__/yang dag rgyud la skye bar byin gyis rlobs/__/yo byad kun la ma chags sbyin gtong zhing /__/yon tan gzhir gyur tshul khrims rnam par dag__/gnod pa'i yul la bzod ldan gnyid rmugs dang /__/le lo spangs nas mchod phyir brtson gyur cig__/zhi gnas bsam gtan ngang las ma g.yos bzhin/__/lhag mthong so sor rtog pa'i shes rab kyis/__/ris med mkhas grub rgya mtsho'i gzhung bzang la/__/thos bsam sgom pa'i pha rol phyin par shog__/khyad par dben zhing nyams dga'i nags klung du/__/rgyal ba dgyes pa'i spyod yul rnam dag cing /__/rim gnyis zab mo'i lam gyi thabs mkhas la/__/brten nas zung 'jug go 'phang 'grub gyur cig__/gzhan yang tshe 'dir 'gal rkyen kun zhi zhing /__/mthun rkyen tshe bsod dpal 'byor yon tan rgyas/__/phyi ma bde ba can gyi zhing skyes nas/__/myur du byang chub lung bstan thob par shog___/mdor na ji ltar smon pa'i don rnams kun/__/gegs med myur ba nyid du 'grub pa yis/__/bstan 'gror phan bde'i dga' ston 'gyed pa la/__/bcom ldan khyed dang mnyam par byin gyis rlobs/__/zhes jo bo yid bzhin nor bu'i mdun du gsol 'debs smon lam gyi rim pa'o/__/gzhan yang /__ra mo cher/__mi bskyod rdo rje'i zhabs kyi pad+mo la/__/zhes dang /__bsam yas su/__byang chub chen po'i zhabs kyi pad+mo la/__/zhes dang /__khra 'brug tu/__rnam par snang mdzad zhabs kyi pad+mo la/__/zhes sogs rten gyi gtso bo gang yin dang mthun pa'i kha bsgyur byas pas grub pa nyid do/__/zhes pa'ang don gnyer can gyi ngor shAkya'i dge slong 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos spel ba sarba dA mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information