JKW-KABUM-24-YA-001-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་གསུང་ཐོར་བུའི་བཞུགས་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་སྙེ་མ།
Wylie title kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer gyi gsung thor bu'i bzhugs byang rin po che'i snye ma JKW-KABUM-24-YA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 24, sde tshan 1, Text 1, Pages 1-6 (Folios 1a to 3b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer gyi gsung thor bu'i bzhugs byang rin po che'i snye ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 24: 1-6. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Catalogue of Contents - dkar chag
Colophon

།འཇ༷མ་པའི་དབྱང༷ས་དངོས་ཀུན་མཁྱེ༷ན་ཆེའི། །གསུང་རབ་བཞེངས་པའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས། །མཁྱེན་བརྩེ༷འི་དབ༷ང་པོ༷་བསམ་ཡས་པས། །རྗེས་བཟུང་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །སརྦ་དཱ་ཤྲི་ཡེ་བྷ་བ་ཏུ།

'jam pa'i dbyangs dngos kun mkhyen che'i/__/gsung rab bzhengs pa'i legs byas kyis/__/mkhyen brtse'i dbang po bsam yas pas/__/rjes bzung don gnyis mthar phyin shog__/sarba dA shri ye b+ha ba tu

[edit]
༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་གསུང་ཐོར་བུའི་བཞུགས་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་སྙེ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །། ཨོཾ་སྭསྟི་སིངྔྷཾ། །ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་འབྱོར་པ་ཡིས། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་ལྷུན་གྲུབ་པ། །ལེགས་བཤད་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི། །འབྱུང་གནས་དེ་ལ་གུས་པས་འདུད། ས་གསུམ་ན་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བའི་མཁས་ཤིང་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་གི་ནོར་བུ། ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དྲི་མེད་འོད་ཟེར་གྱི་གསུང་ཐོར་བུའི་སྐོར་ལ་ཐོག་མར་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཛད་པའི་དཀར་ཆག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཁང་། དེ་ལས་བྱུང་བའི་བསྟན་བཅོས་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྐོར་མཐའ་ཡས་པ་ལས། རེ་ཞིག་རང་གིས་ཇི་ལྟར་རྙེད་པ་ཙམ་གྱི་བཞུགས་བྱང་ལ་ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ལས་ཕྱེ་བའི་སྐོར་ཚོ་དགུ་ལས། ། ༈ དང་པོ་ཐུན་མོང་ཕྱིའི་བསྟན་བཅོས་གཏམ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ༤༢། བློ་གསལ་རི་བོང་གི་རྟོགས་བརྗོད། པོ་ཏཱ་ལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཏམ། ནགས་ཚལ་ཀུན་ཏུ་དགའ་བའི་གཏམ། ཆོས་ཀྱི་སྡོམ་བཞི་དྲི་མ་མེད་པའི་གཏམ་རྣམས་སོ༦༣། ། ༈ གཉིས་པ་བསྟོད་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ལ་བསྟོད་པ་ལྷའི་རྔ་བོ་ཆེའི་སྒྲ་དབྱངས། འཕགས་པ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ་མེ་ཏོག་གི་ཆུན་པོ། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ལ་བསྟོད་པ་མིའམ་ཅིའི་དབྱངས་སྙན། དབྱངས་ཅན་མའི་བསྟོད་པ་གཞོན་ནུ་རོལ་དགའི་དབྱངས། ཚོགས་བདག་གི་བསྟོད་པ་སྡེབ་སྦྱོར་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན། ཡེར་པའི་གནས་བསྟོད་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ། ཞ་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་བསྟོད་པ་རོལ་མོའི་སྤྲིན་ཕུང་། ཞར་བྱུང་དེའི་དཀར་ཆག་གཙིགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཞིབ་མོ། །བུམ་ཐང་ལྷའི་སྦས་ཡུལ་ལ་བསྔགས་པ་མེ་ཏོག་གི་སྐྱེད་ཚལ་རྣམས་སོ༣༦། ། ༈ གསུམ་པ་ཞལ་གདམས་དྲིས་ལེན་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ། ཆོས་བཞི་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ། རྒྱུ་ལ་ཁམས་འདུས་མེ་ཏོག་ཕྲེང་ལྡན། རྐྱེན་ལ་ཁམས་འདུས་ཀ་ཁ་སུམ་ཅུ། དུས་ལ་མངོན་པར་སྐྱོ་བའི་རབས། རང་ལ་གདམས་པ་རྡོ་རྗེའི་མགུར། ཐར་པ་ལ་བསྐུལ་བའི་རབས། ངང་པའི་དྲིས་ལན་སྤྲིན་གྱི་སྙིང་པོ། སྙིང་གཏམ་སུམ་ཅུ་པ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཕུལ་བའི་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་རྣམ་བཞག་ཞུ་ཡིག་རིན་ཆེན་གསེར་གྱི་མཆོད་སྡོང་། རྒྱལ་བ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕུལ་བའི་དྲིས་ཡིག་སེམས་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྲིས་ལན་རྣམས་སོ༥༥། ། ༈ བཞི་པ་ཁྱད་པར་ནང་གི་བསྟན་བཅོས་སྒྲུབ་ཐབས་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྐོར་ལ། ཉང་གཏེར་བླ་མ་ཞི་བའི་ཕྲིན་སྒྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒྲོན་མེ། དྲག་སྒྲུབ་གསལ་བའི་མེ་ལོང་། ཕྲིན་སྒྲུབ་ཀྱི་བུ་ཡིག་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ། རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོའི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད། འཇམ་དབྱངས་སྨྲ་བའི་སེང་གེའི་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ། དབྱངས་ཅན་མ་དཀར་མོའི་སྒྲུབ་ཐབས་འོད་ཀྱི་དྲྭ་བ། ཚོགས་བདག་གི་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་རི་རྒྱལ་རྣམས་སོ༣༨། ། ༈ ལྔ་པ་ཆོས་སྲུང་གི་དབང་ཆོག་དང་ཕྲིན་ལས་སྐོར་ལ། དམ་ཅན་སྡེ་བདུན་གྱི་དབང་ཆོག་ལག་ལེན་དང་བཅས་པ། སྔགས་སྲུང་མའི་རྗེས་གནང་དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ། རཱ་ཧཱུ་ལའི་སྐོང་གསོ་ཁྲག་མཚོ་འཁྱིལ་བ། གནོད་སྦྱིན་དམར་ནག་གི་སྐོང་གསོ་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ། ཤན་པ་སྲོག་སྒྲུབ་ནག་མོའི་སྐོང་གསོ་རོ་ལངས་ཐལ་བྱེད་རྣམས་སོ༣༨། །དྲུག་པ་ཚོགས་གསོག་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་སྐོར་ལ། རྒྱལ་བརྔན་ལག་ལེན་གནད་ཀྱི་ལྡེ་མིག །རྒྱལ་བརྔན་གྱི་ཆོ་ག་ལོ་རྒྱུས་དང་བཅས་པ། ཞྭ་པདྨ་དབང་ཆེན་གྱི་ཕུད་རབས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགའ་སྟོན་རྣམས་སོ༣༠། ། ༈ བདུན་པ་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཁྲིད་ཡིག་ཟབ་མོའི་སྐོར་ལ། །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་རང་གྲོལ། དེའི་ལམ་ཁྲིད་སྙིང་པོའི་དོན་ཁྲིད་དེའི་གསོལ་འདེབས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ། དེའི་ཁྲིད་ཡིག །རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་མཉམ་ཉིད་རང་གྲོལ། དེའི་ཁྲིད་ཡིག་དོན་ཁྲིད་སྙིང་པོ། ཀུན་བྱེད་རྒྱལ་པོའི་དོན་ཁྲིད་རིན་ཆེན་གྲུ་བོ་རྣམས་སོ༦༤། ། ༈ བརྒྱད་པ་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་ཆ་ལག་རྡོ་རྗེ་གླུའི་སྐོར་ལ། རྡོ་རྗེའི་གླུའི་དཀར་ཆག །སྙིང་པོ་དོན་གྱི་མགུར་བཅུ། རྡོ་རྗེའི་གླུ་སུམ་ཅུ་རྣམས་དང་། ཞར་བྱུང་བླ་མ་དམ་པ་ཀུ་མཱ་རཱ་ཛ་ལ་རྟོགས་པ་ཕུལ་བ་རིན་ཆེན་སེམས་ཀྱི་ཡང་གབ་རྣམས་སོ། ། ༈ དགུ་པ་གསང་བ་བླ་ན་མེད་པའི་ཆོས་སྤྱོད་ལམ་ཁྱེར་སོགས་ཉེར་མཁོའི་སྐོར་ལ། གསང་བ་བླ་མེད་ཀྱི་ཆོས་སྤྱོད་ལམ་གྱི་རིམ་པ་༣༩བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར། མཆོད་པའི་བྱང་བུ། རྫོགས་ཆེན་དོན་གྱི་གསོལ་འདེབས། རྩ་བ་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་པ། བར་དོའི་གདམས་པ་གནད་ཀྱི་མན་ངག །བར་དོའི་སྨོན་ལམ་ངོ་སྤྲོད་དང་བཅས་པ། བསྔོ་བ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་རྣམས་དང་། ཞར་བྱུང་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་མཐོང་བ་དོན་ལྡན་མདོ་ཁམས་པ་ལྡན་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པས་༢༥མཛད་པ་རྣམས་སོ། །འཇ༷མ་པའི་དབྱང༷ས་དངོས་ཀུན་མཁྱེ༷ན་ཆེའི། །གསུང་རབ་བཞེངས་པའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས། །མཁྱེན་བརྩེ༷འི་དབ༷ང་པོ༷་བསམ་ཡས་པས། །རྗེས་བཟུང་དོན་གཉིས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །སརྦ་དཱ་ཤྲི་ཡེ་བྷ་བ་ཏུ། ། ༈
[edit]

kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer gyi gsung thor bu'i bzhugs byang / @#/__/kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer gyi gsung thor bu'i bzhugs byang rin po che'i snye ma zhes bya ba bzhugs so//_// oM swasti sing+ng+haM/__/shes bya kun mkhyen 'byor pa yis/__/chos kyi rgyal por lhun grub pa/__/legs bshad dri med 'od zer gyi/__/'byung gnas de la gus pas 'dud/__sa gsum na 'gran zla dang bral ba'i mkhas shing dngos grub brnyes pa rgya mtsho'i gtsug gi nor bu/__kun mkhyen chos kyi rgyal po dri med 'od zer gyi gsung thor bu'i skor la thog mar kun mkhyen chen po rang nyid kyis mdzad pa'i dkar chag rin po che'i mdzod khang /__de las byung ba'i bstan bcos la phyi nang gsang ba'i skor mtha' yas pa las/__re zhig rang gis ji ltar rnyed pa tsam gyi bzhugs byang la phyi nang gsang gsum las phye ba'i skor tsho dgu las/___/__!_dang po thun mong phyi'i bstan bcos gtam tshogs kyi skor la42/__blo gsal ri bong gi rtogs brjod/__po tA la kun tu dga' ba'i gtam/__nags tshal kun tu dga' ba'i gtam/__chos kyi sdom bzhi dri ma med pa'i gtam rnams so63/___/__!_gnyis pa bstod tshogs kyi skor la/__bde bar gshegs pa la bstod pa lha'i rnga bo che'i sgra dbyangs/__'phags pa 'jam dpal la bstod pa me tog gi chun po/__/'jam dpal gzhon nu la bstod pa mi'am ci'i dbyangs snyan/__dbyangs can ma'i bstod pa gzhon nu rol dga'i dbyangs/__tshogs bdag gi bstod pa sdeb sbyor rgya mtsho'i sprin/__yer pa'i gnas bstod pad+ma dkar po'i phreng ba/__zha pad+ma dbang chen gyi bstod pa rol mo'i sprin phung /__zhar byung de'i dkar chag gtsigs kyi yi ge zhib mo/__/bum thang lha'i sbas yul la bsngags pa me tog gi skyed tshal rnams so36/___/__!_gsum pa zhal gdams dris len sogs kyi skor la/__chos bzhi rin po che'i phreng ba/__rgyu la khams 'dus me tog phreng ldan/__rkyen la khams 'dus ka kha sum cu/__dus la mngon par skyo ba'i rabs/__rang la gdams pa rdo rje'i mgur/__thar pa la bskul ba'i rabs/__ngang pa'i dris lan sprin gyi snying po/__snying gtam sum cu pa/__dpal ldan bla ma bsod nams rgyal mtshan la phul ba'i gzhi lam 'bras bu'i rnam bzhag zhu yig rin chen gser gyi mchod sdong /__rgyal ba rang byung rdo rje la phul ba'i dris yig sems dang ye shes kyi dris lan rnams so55/___/__!_bzhi pa khyad par nang gi bstan bcos sgrub thabs sna tshogs kyi skor la/__nyang gter bla ma zhi ba'i phrin sgrub rin po che'i sgron me/__drag sgrub gsal ba'i me long /__phrin sgrub kyi bu yig thugs rje'i lcags kyu/__rgyal ba zhi khro'i sgrub thabs rin chen gter mdzod/__'jam dbyangs smra ba'i seng ge'i sgrub thabs yid bzhin nor bu/__dbyangs can ma dkar mo'i sgrub thabs 'od kyi drwa ba/__tshogs bdag gi sgrub thabs rin chen spungs pa'i ri rgyal rnams so38/___/__!_lnga pa chos srung gi dbang chog dang phrin las skor la/__dam can sde bdun gyi dbang chog lag len dang bcas pa/__sngags srung ma'i rjes gnang dngos grub rgya mtsho/__rA hU la'i skong gso khrag mtsho 'khyil ba/__gnod sbyin dmar nag gi skong gso dgra las rnam rgyal/__shan pa srog sgrub nag mo'i skong gso ro langs thal byed rnams so38/__/drug pa tshogs gsog mchod sbyin gyi skor la/__rgyal brngan lag len gnad kyi lde mig__/rgyal brngan gyi cho ga lo rgyus dang bcas pa/__zhwa pad+ma dbang chen gyi phud rabs kun tu bzang po'i dga' ston rnams so30/___/__!_bdun pa gsang ba de kho na nyid kyi bstan bcos khrid yig zab mo'i skor la/__/rdzogs pa chen po sems nyid rang grol/__de'i lam khrid snying po'i don khrid de'i gsol 'debs rdzogs pa chen po chos nyid rang grol/__de'i khrid yig__/rdzogs pa chen po mnyam nyid rang grol/__de'i khrid yig don khrid snying po/__kun byed rgyal po'i don khrid rin chen gru bo rnams so64/___/__!_brgyad pa gsang ba bla na med pa'i cha lag rdo rje glu'i skor la/___rdo rje'i glu'i dkar chag___/snying po don gyi mgur bcu/__rdo rje'i glu sum cu rnams dang /__zhar byung bla ma dam pa ku mA rA dza la rtogs pa phul ba rin chen sems kyi yang gab rnams so/___/__!_dgu pa gsang ba bla na med pa'i chos spyod lam khyer sogs nyer mkho'i skor la/__gsang ba bla med kyi chos spyod lam gyi rim pa 39bla ma'i rnal 'byor/__mchod pa'i byang bu/__rdzogs chen don gyi gsol 'debs/__rtsa ba gsum gyi gsol 'debs smon lam dang bcas pa/__bar do'i gdams pa gnad kyi man ngag__/bar do'i smon lam ngo sprod dang bcas pa/__bsngo ba rin po che'i phreng ba rnams dang /__zhar byung kun mkhyen chen po'i rnam thar mthong ba don ldan mdo khams pa ldan sgom chos kyi grags pas 25mdzad pa rnams so/__/'jaXm pa'i dbyangaXs dngos kun mkhyeXn che'i/__/gsung rab bzhengs pa'i legs byas kyis/__/mkhyen brtseX'i dbaXng poX bsam yas pas/__/rjes bzung don gnyis mthar phyin shog__/sarba dA shri ye b+ha ba tu/___/__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: