ཀུན་མཁྱེན་པྲཛྙཱ་རསྨིའི་བཀའ་འབུམ་སྐོར་གྱི་ལུང་ཐོབ་པའི་རིང་བརྒྱུད་ནི།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title kun mkhyen pradz+nyA rasmi'i bka' 'bum skor gyi lung thob pa'i ring brgyud ni JKW-KABUM-24-YA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 24, sde tshan 1, Text 3, Pages 19-20 (Folios 10a4 to 10b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཕྲེང་པོ་གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར་ ('phreng po gter ston shes rab 'od zer)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. kun mkhyen pradz+nyA rasmi'i bka' 'bum skor gyi lung thob pa'i ring brgyud ni. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 24: 19-20. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Transmission Records - brgyud yig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཀུན་མཁྱེན་པྲཛྙཱ་རསྨིའི་བཀའ་འབུམ་སྐོར་གྱི་ལུང་ཐོབ་པའི་རིང་བརྒྱུད་ནི། ཀུན་གཟིགས་འཕྲེང་པོ་གཏེར་ཆེན་ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། རྒྱལ་སྲས་ཀརྨ་ཀུན་བཟང་། བཤེས་གཉེན་རིན་ཆེན་དར་རྒྱས། སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་རིག་འཛིན་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ། ཨོ་རྒྱན་གཏེར་བདག་གླིང་པ། མཚོ་རྒྱལ་སྤྲུལ་སྐུ་ངག་དབང་ཀུན་བཟང་པདྨ། དཔལ་རི་བླ་མཚན་ཀུན་བཟང་གྲོལ་མཆོག །ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་བསྟན་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ། དེས་བདག་ལ་དཔལ་རི་ཐེག་མཆོག་གླིང་དུ་སྩལ་བའོ། །ཉེ་བརྒྱུད་ནི། གོང་དུ་སྨོས་པ་ལྟར། ཀུན་གཟིགས་འཕྲེང་པོ་རིན་པོ་ཆེ་ནས། རིག་འཛིན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་ཟབ་གཏེར་བསྟན་བཅོས་དང་བཅས་པའི་བདག་པོ་དབང་བསྐུར་བ་མན་འདྲའོ། ། ༈
[edit]

kun mkhyen pradz+nyA rasmi'i bka' 'bum skor gyi lung thob pa'i ring brgyud ni/ kun mkhyen pradz+nyA rasmi'i bka' 'bum skor gyi lung thob pa'i ring brgyud ni/__kun gzigs 'phreng po gter chen shes rab 'od zer/__rgyal sras karma kun bzang /__bshes gnyen rin chen dar rgyas/__slob dpon bsod nams rin chen/__de gnyis ka las rig 'dzin phrin las lhun grub/__o rgyan gter bdag gling pa/__mtsho rgyal sprul sku ngag dbang kun bzang pad+ma/__dpal ri bla mtshan kun bzang grol mchog__/kun mkhyen 'jigs med gling pa/__mchog sprul rin po che bstan 'dzin chos kyi nyi ma/__des bdag la dpal ri theg mchog gling du stsal ba'o/__/nye brgyud ni/__gong du smos pa ltar/__kun gzigs 'phreng po rin po che nas/__rig 'dzin 'jigs med gling pa la ye shes kyi skus rjes su bzung nas zab gter bstan bcos dang bcas pa'i bdag po dbang bskur ba man 'dra'o/___/__!

Footnotes

Other Information