JKW-KABUM-01-KA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཆི་མེད་མནྡཱ་ར་བ་ལ་བསྟོད་པ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
Wylie title 'chi med man+dA ra ba la bstod pa DA ki dgyes pa'i rol mo JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Pages 477-497 (Folios 1a1 to 11a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre

34 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
477-478
འཆི་མེད་མནྡཱ་ར་བ་ལ་བསྟོད་པ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
'chi med man+dA ra ba la bstod pa DA ki dgyes pa'i rol mo
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
478-479
ཁྲི་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའི་ཞབས་བརྟན་མི་འགྱུར་འཆི་མེད་ཅེས་པ།
khri chen sangs rgyas kun dga'i zhabs brtan mi 'gyur 'chi med ces pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
479
རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ལ་ཞབས་བརྟན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞེས་པ།
rin chen blo gsal bstan skyong la zhabs brtan khyab bdag rdo rje 'chang zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
479-480
ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་མ།
kaH thog si tu chos kyi blo gros kyi mchog sprul myur 'byon gsol 'debs phyogs bcu dus bzhi ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
480-481
མཆོག་གླིང་ཞབས་བརྟན་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་མ།
mchog gling zhabs brtan sa bcu'i dbang phyug ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
481
བོན་ལྕང་ལུང་མཁས་པའི་དབང་པོར་ཞབས་བརྟན་འཇིགས་མེད་བོན་སྒོ་རབ་འབྱམས་ཞེས་པ།
bon lcang lung mkhas pa'i dbang por zhabs brtan 'jigs med bon sgo rab 'byams zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
481-483
ཟླ་བཟང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྒྱུད་མང་།
zla bzang mchog sprul rin po che'i zhabs brtan gsol 'debs 'chi med grub pa'i rgyud mang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
483-484
རྗེ་ཉིད་ལ་གསོལ་འདེབས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར་ཆེན་མ།
rje nyid la gsol 'debs 'jam dbyangs mkhyen brtse'i gter chen ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
484-485
བླ་མ་ཀུན་འདུས་རྗེ་བཙུན་ཞེས་པ།
bla ma kun 'dus rje btsun zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
485
རྒྱལ་སྲས་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞེས་པ།
rgyal sras 'jam pa'i dbyangs zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
485-486
འཕགས་ཡུལ་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཅེས་པ།
'phags yul grub pa'i dbang phyug ces pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
486
འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་ཞེས་པ།
'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
486-487
འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཞེས་པ།
'jam pa'i dbyangs dngos zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
487
པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་ཅེས་པ།
pad+ma'i rgyal tshab ces pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
487-488
སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཞེས་པ།
skyabs gnas kun 'dus zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
16
488
འཇམ་མགོན་ས་སྐྱའི་རྩ་བརྒྱུད་ཅེས་པ།
'jam mgon sa skya'i rtsa brgyud ces pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
17
488
རྒྱ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུའི་མྱུར་འབྱོན་དཀྱིལ་འཁོར་ཁྱབ་བདག་ཅེས་པ།
rgya chen sprul sku'i myur 'byon dkyil 'khor khyab bdag ces pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
18
488-489
གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་བསླབ་བྱ་བོ་དྷི་བྷ་དྲ་ལ་གནང་བ།
gsung ngag rin po che'i lam rim dang 'brel ba'i gsol 'debs bslab bya bo d+hi b+ha dra la gnang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
19
489-490
བླ་མ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེ་མ།
bla ma sdug bsngal rang grol la gsol 'debs rgyal kun snying rje ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
20
490
རྗེ་ཉིད་ལ་གསོལ་འདེབས་འཇིགས་མེད་ཀ་དག།
rje nyid la gsol 'debs 'jigs med ka dag
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
21
490-491
རྡོར་སེམས་ལ་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་མ།
rdor sems la gsol 'debs phyogs bcu dus gsum ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
22
491
རྩ་གསུམ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་སྨོན་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞེས་པ།
rtsa gsum dkon mchog rgya mtshor gsol smon bla ma yi dam zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
23
491-492
མཚན་བརྗོད་ཁ་ཏོན་ཡོངས་བསྔོ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཞེས་པ།
mtshan brjod kha ton yongs bsngo sras bcas rgyal ba zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
24
492
རྩ་བའི་བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་ཤློ་ཀ་གཅིག།
rtsa ba'i bla ma la gsol 'debs sh+lo ka gcig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
25
492
བླ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ཚིགས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས།
bla ma la gsol 'debs smon tshigs dus gsum sangs rgyas
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
26
492-493
བླ་མ་དང་སྒྲོལ་མ་དབྱེར་མེད་ལ་གསོལ་འདེབས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་མ།
bla ma dang sgrol ma dbyer med la gsol 'debs dus gsum sangs rgyas ma
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
27
493
རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་དགེ་ལེགས་ཞེས་པ།
rdo rje'i sku gsung thugs la gsol 'debs bkra shis dge legs zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
28
493
རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་ཕྱོགས་བཅུའི་ཞེས་པ།
rje nyid kyi gsol 'debs 'jam pa'i dbyangs sogs phyogs bcu'i zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
29
493-494
བླ་མ་དང་ཨོ་རྒྱན་དབྱེར་མེད་ལ་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་ཞེས་པ།
bla ma dang o rgyan dbyer med la gsol 'debs phyogs bcu dus bzhi zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
30
494
ལམ་ཟབ་བླ་མཆོད་ཕྱག་འཚལ་མཇུག་ཏུ་བཏོན་རྒྱུ་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཅེས་པ།
lam zab bla mchod phyag 'tshal mjug tu bton rgyu gsal stong zung 'jug ces pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
31
494-495
ཚ་ལ་ཨ་འཕེལ་ལ་གནང་བའི་གསོལ་འདེབས་རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་ཞེས་པ།
tsha la a 'phel la gnang ba'i gsol 'debs rtsa gsum kun 'dus zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
32
495
བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་འགྲུབ་ལ་གནང་བའི་གསོལ་སྨོན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཞེས་པ།
bla ma o rgyan bsam 'grub la gnang ba'i gsol smon sangs rgyas kun gyi zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
33
495-496
རྗེ་ཉིད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་ཞེས་པ།
rje nyid kyi gsol 'debs 'jam pa'i dbyangs sogs zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
34
496-497
སྐྱབས་གནས་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་སྩོལ།
skyabs gnas rgyang 'bod kyi gsol 'debs byin rlabs myur stsol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]