JKW-KABUM-01-KA-004-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འཆི་མེད་མནྡཱ་ར་བ་ལ་བསྟོད་པ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
Wylie title 'chi med man+dA ra ba la bstod pa DA ki dgyes pa'i rol mo JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 1, Pages 477-478 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People མནྡཱ་ར་བ་ (man+dA ra ba)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'chi med man+dA ra ba la bstod pa DA ki dgyes pa'i rol mo. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 477-478. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/mandarava-praise
Colophon

།ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་དཔྱིད་པདྨའི་མིང་གིས་གང་ཤར་ཡུད་ཙམ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang rig 'dzin grub pa'i dpyid pad+ma'i ming gis gang shar yud tsam la gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/

[edit]
༄༅། །འཆི་མེད་མནྡཱ་ར་བ་ལ་བསྟོད་པ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནྱཻ། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལས། །ཟུང་འཇུག་མཚན་དཔེའི་སྣང་ཆར་ཡོངས་ཤར་བ། །དྲན་པས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་མཆོག་སྩོལ་བའི། །འཆི་མེད་མནྡཱ་ར་བ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཡིད་འཕྲོག་པདྨ་རཱ་གའི་མཚར་སྡུག་ཅན། །སྲིད་དང་ཞི་བ་དབྱེར་མེད་འཛུམ་ཞལ་ལ། །རྣམ་ཐར་གསུམ་གྱི་སྤྱན་རས་རབ་གཡོ་བས། །འགྲོ་ཀུན་འཁོར་བ་སྒྲོལ་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཕྱག་གཡས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་གྲི་གུག་གིས། །བདུད་བཞིའི་སྙིང་གི་བརྟན་པ་འཕྲོག་ནས་སླར། །གཡོན་པས་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཐོད་བུམ་གྱིས། །སྒྲུབ་ལ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་ཧེ་རུ་ཀ །ཐབས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་པདྨ་ཐོན་ཕྲེང་རྩལ། །ཁ་ཊྭཱྃ་ཚུལ་གྱིས་གཡོན་ནས་འཁྲིལ་བ་ཡིས། །སྙོམས་འཇུག་དགྱེས་པ་སྐྱེད་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། གནག་སྣུམ་དབུ་སྐྲ་སིལ་བུར་འཕྱང་བ་ལ། །པུཎྜ་རཱི་ཀའི་ཐོད་ཀྱིས་ལེགས་འཆིངས་ཤིང་། །དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས། །རྟོག་པའི་འཁོར་ལོ་གཅོད་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཞབས་གཉིས་གཡས་བསྐུམ་སྲིད་ལ་མི་གནས་ཤིང་། །གཡོན་བརྐྱངས་ཞི་བའི་མཐའ་རུ་ལྷུང་མིན་པར། །གཟུང་འཛིན་བམ་རོའི་སྙིང་གར་རོལ་པ་ཡིས། །ཟུང་འཇུག་མྱ་ངན་འདས་པ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །གང་སྐུ་མཐོང་བས་གྲུབ་གཉིས་ལྷུག་པར་འཇོ། །གསུང་གསང་ཐོས་པས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་འབར། །དྲན་པ་ཡིས་ཀྱང་ཚེ་ཡི་བར་ཆད་ཀུན། །སེལ་མཛད་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །སྣོད་བཅུད་ཟབ་གསལ་གཉིས་མེད་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེར། །ཡོངས་ཤར་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱིས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་། །དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་ངང་དུ་མཉམ་བཞག་པས། །རྩེ་གཅིག་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་པད་ལེགས་བསྙེན་ན། །དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་ཙམ་གྱི་སྣང་ཆ་རུ། དགྱེས་པའི་ཞལ་བསྟན་གསུང་གིས་དབུགས་དབྱུང་ཞིང་། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་དབང་བཅུའི་ཡེ་ཤེས་ལ། །བརྟེན་ནས་འཆི་མེད་གོ་འཕང་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད། །ཅེས་པའང་རིག་འཛིན་གྲུབ་པའི་དཔྱིད་པདྨའི་མིང་གིས་གང་ཤར་ཡུད་ཙམ་ལ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

@#/_/'chi med man+dA ra ba la bstod pa DA ki dgyes pa'i rol mo zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru dz+nyA na DA ki n+yai/__shin tu rnam par dag pa'i ye shes las/__/zung 'jug mtshan dpe'i snang char yongs shar ba/__/dran pas tshe dang ye shes mchog stsol ba'i/__/'chi med man+dA ra ba khyod la bstod/__/yid 'phrog pad+ma rA ga'i mtshar sdug can/__/srid dang zhi ba dbyer med 'dzum zhal la/__/rnam thar gsum gyi spyan ras rab g.yo bas/__/'gro kun 'khor ba sgrol mdzad khyod la bstod/__/phyag g.yas thugs rje chen po'i gri gug gis/__/bdud bzhi'i snying gi brtan pa 'phrog nas slar/__/g.yon pas bdud rtsis gang ba'i thod bum gyis/__/sgrub la dngos grub stsol mdzad khyod la bstod/__/sku bzhi ye shes lnga ldan he ru ka__/thabs kyi phyag rgya pad+ma thon phreng rtsal/__/kha T+wA~M tshul gyis g.yon nas 'khril ba yis/__/snyoms 'jug dgyes pa skyed mdzad khyod la bstod/__gnag snum dbu skra sil bur 'phyang ba la/__/puN+Da rI ka'i thod kyis legs 'chings shing /__/dar dang rin chen rus pa'i phyag rgya yis/__/rtog pa'i 'khor lo gcod mdzad khyod la bstod/__/zhabs gnyis g.yas bskum srid la mi gnas shing /__/g.yon brkyangs zhi ba'i mtha' ru lhung min par/__/gzung 'dzin bam ro'i snying gar rol pa yis/__/zung 'jug mya ngan 'das pa khyod la bstod/__/gang sku mthong bas grub gnyis lhug par 'jo/__/gsung gsang thos pas bde chen ye shes 'bar/__/dran pa yis kyang tshe yi bar chad kun/__/sel mdzad mkha' 'gro'i gtso mo khyod la bstod/__/snod bcud zab gsal gnyis med dkyil 'khor cher/__/yongs shar bzlas pa sngags kyis rgyud bskul zhing /__/dbyings rig zung 'jug ngang du mnyam bzhag pas/__/rtse gcig khyod kyi zhabs pad legs bsnyen na/__/dngos nyams rmi lam tsam gyi snang cha ru/__dgyes pa'i zhal bstan gsung gis dbugs dbyung zhing /__/tshe bsod dpal 'byor dbang bcu'i ye shes la/__/brten nas 'chi med go 'phang myur 'grub mdzod/__/ces pa'ang rig 'dzin grub pa'i dpyid pad+ma'i ming gis gang shar yud tsam la gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]