JKW-KABUM-01-KA-004-032

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་འགྲུབ་ལ་གནང་བའི་གསོལ་སྨོན་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཞེས་པ།
Wylie title bla ma o rgyan bsam 'grub la gnang ba'i gsol smon sangs rgyas kun gyi zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 32, Pages 495 (Folios 10a2 to 10a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bla ma o rgyan bsam 'grub la gnang ba'i gsol smon sangs rgyas kun gyi zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 495. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs  ·  Prayers - smon lam
Colophon

།ཞེས་པའང་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་འགྲུབ་ནས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག

zhes pa'ang bla ma o rgyan bsam 'grub nas bskul ngor mkhyen brtse'i dbang pos bris pa don dang ldan par gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་བསྡུས་པ། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །བཀའ་དྲིན་མཉམ་མེད་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འཁོར་བའི་གནས་ཡུལ་མེ་འོབས་ལྟ་བུར་མཐོང་། །རང་དོན་ཡིད་བྱེད་མཚན་མ་རྣམ་པར་ཞི། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་སྨོན་འཇུག་བྱང་སེམས་འབྱོངས། །ངེས་དོན་གནས་ལུགས་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་ཀུན་ཏུ་མགོན་ཁྱོད་ཀྱིས། །འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་འགྲོ་ཀུན་སྨིན་ཅིང་གྲོལ། །སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་འགྲུབ་ནས་བསྐུལ་ངོར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །
[edit]

bla ma o rgyan bsam 'grub la gnang ba'i gsol smon sangs rgyas kun gyi zhes pa/__ sangs rgyas kun gyi ye shes gcig bsdus pa/__/dpal ldan rdo rje 'dzin pa'i ngo bo nyid/__/bka' drin mnyam med rtsa ba'i bla ma la/__/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/'khor ba'i gnas yul me 'obs lta bur mthong /__/rang don yid byed mtshan ma rnam par zhi/__/byams dang snying rje smon 'jug byang sems 'byongs/__/nges don gnas lugs rtogs par byin gyis rlobs/__/skye ba'i phreng ba kun tu mgon khyod kyis/__/'bral med rjes bzung don gnyis lhun gyis grub/__/mthong thos dran reg 'gro kun smin cing grol/__/sku bzhi'i go 'phang thob par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang bla ma o rgyan bsam 'grub nas bskul ngor mkhyen brtse'i dbang pos bris pa don dang ldan par gyur cig__/

Footnotes

Other Information