JKW-KABUM-01-KA-004-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཁྲི་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དགའི་ཞབས་བརྟན་མི་འགྱུར་འཆི་མེད་ཅེས་པ།
Wylie title khri chen sangs rgyas kun dga'i zhabs brtan mi 'gyur 'chi med ces pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 2, Pages 478-479 (Folios 1b4 to 2a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People (smin gling khri chen 'gyur med sangs rgyas kun dga')
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. khri chen sangs rgyas kun dga'i zhabs brtan mi 'gyur 'chi med ces pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 478-479. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre
Colophon

།ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་འོད་ཟེར་དྲི་མེད་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མངོན་པར་དད་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

zhes pa'ang 'jam dbyangs 'od zer dri med kyis bskul ba'i rkyen dang /__rang nyid kyis kyang mngon par dad pas kun nas bslangs te/__rig 'dzin gyi btsun pa mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig

[edit]
ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ མི་འགྱུར༷་འཆི་མེད༷་པདྨ་སཾ་བྷཱ་ཝས། །རྗེས་བཟུང་སང༷ས་རྒྱས༷་ཀུན་དངོས་རིགས་བརྒྱའི་བདག །བསྟན་འགྲོར་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་མཆོག་སྩོལ་བའི། །རྒྱལ་སྲས་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀ་དག་འགྱུར༷་མེད༷་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་རྟོགས། །ལྷུན་གྲུབ་མངོན་སུམ་རིག་གདངས་ཚད་ལ་ཕེབས། །ཕྲིན་ལས་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་གསུམ། །གསལ་མཛད་བསྟན་པའི་སྒྲོན་མེར་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་པར་ཐར། །སྙིང་ནས་དྲན་པའི་གདུང་བས་གསོལ་འདེབས་ན། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ནས། །དོན་གཉིས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་འོད་ཟེར་དྲི་མེད་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་དང་། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་མངོན་པར་དད་པས་ཀུན་ནས་བསླངས་ཏེ། རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །
[edit]

khri chen sangs rgyas kun dga'i zhabs brtan mi 'gyur 'chi med ces pa/__ na mo gu ru b+h+yaH__mi 'gyuraX 'chi medaX pad+ma saM b+hA was/__/rjes bzung sangaXs rgyasaX kun dngos rigs brgya'i bdag__/bstan 'gror phan bde'i dga' ston mchog stsol ba'i/__/rgyal sras rdo rje 'dzin par gsol ba 'debs/__/ka dag 'gyuraX medaX gnyug ma'i gnas lugs rtogs/__/lhun grub mngon sum rig gdangs tshad la phebs/__/phrin las chos kyi snang bas 'jig rten gsum/__/gsal mdzad bstan pa'i sgron mer gsol ba 'debs/__/de ltar dpal ldan bla ma'i rnam par thar/__/snying nas dran pa'i gdung bas gsol 'debs na/__/byang chub bar du 'bral med rjes bzung nas/__/don gnyis yid bzhin 'grub par byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang 'jam dbyangs 'od zer dri med kyis bskul ba'i rkyen dang /__rang nyid kyis kyang mngon par dad pas kun nas bslangs te/__rig 'dzin gyi btsun pa mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa dge legs su gyur cig__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]