JKW-KABUM-01-KA-004-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཀཿཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི་མཆོག་སྤྲུལ་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞི་མ།
Wylie title kaH thog si tu chos kyi blo gros kyi mchog sprul myur 'byon gsol 'debs phyogs bcu dus bzhi ma JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 4, Pages 479-480 (Folios 2a5 to 2b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ (Katok Situ, 2nd)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. kaH thog si tu chos kyi blo gros kyi mchog sprul myur 'byon gsol 'debs phyogs bcu dus bzhi ma. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 479-480. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre
Colophon

།ཅེས་དཔལ་ཀཿཐོག་པའི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་སི་ཏུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་པའི་སྐབས་གསོལ་འདེབས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྲིས་ཤིག་ཅེས་རྗེ་བཙུན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་བཅས་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་གུས་པས་མཆོད་དེ། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་བྷ་བ་ཏུ།།

ces dpal kaHthog pa'i bstan 'dzin chen po si tu mchog sprul rin po che chos kyi blo gros gzhan don du gshegs pa'i skabs gsol 'debs 'di lta bu zhig bris shig ces rje btsun mchog gi sprul pa'i sku lhan rgyas kyi bkra shis pa'i lha reg bcas bka' stsal rin po che'i phreng ba spyi bor phebs pa gus pas mchod de/__'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi b+ha ba tu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེའི་ནུས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་གཟུགས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཞབས། །སྙིང་ནས་འབོད་དོ་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །གཟིགས་པ་རྣམ་ལྔས་ལྗོངས་འདིར་མྱུར་བྱོན་ནས། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་རྨད་བྱུང་ཞིང་། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པས་ས་ཆེན་ཁྱབ་མཛད་གསོལ། །དཀོན་མཆོག་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་དང་། །ཆོས་ཉིད་ཆོས་ཅན་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་མེད་མཐུས། །ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་རྟག་ཏུ་སྣང་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དཔལ་ཀཿཐོག་པའི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་སི་ཏུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་གཞན་དོན་དུ་གཤེགས་པའི་སྐབས་གསོལ་འདེབས་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་བྲིས་ཤིག་ཅེས་རྗེ་བཙུན་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རེག་བཅས་བཀའ་སྩལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲེང་བ་སྤྱི་བོར་ཕེབས་པ་གུས་པས་མཆོད་དེ། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

kaHthog si tu chos kyi blo gros kyi mchog sprul myur 'byon gsol 'debs phyogs bcu dus bzhi ma/__ phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras bcas kyi/__/mkhyen brtse'i nus gsum gcig tu bsdus pa'i gzugs/__/dpal ldan bla ma chos kyi blo gros zhabs/__/snying nas 'bod do thugs rje'i spyan gyis gzigs/__/'od gsal chos kyi dbyings las sprul pa'i sku/__/gzigs pa rnam lngas ljongs 'dir myur byon nas/__/mkhas btsun bzang po'i rnam thar rmad byung zhing /__/bshad sgrub bstan pas sa chen khyab mdzad gsol/__/dkon mchog rtsa ba gsum gyi byin rlabs dang /__/chos nyid chos can rgyu 'bras bslu med mthus/__/ji ltar gsol ba btab bzhin 'grub gyur nas/__/phan bde'i dge mtshan rtag tu snang gyur cig__/ces dpal kaHthog pa'i bstan 'dzin chen po si tu mchog sprul rin po che chos kyi blo gros gzhan don du gshegs pa'i skabs gsol 'debs 'di lta bu zhig bris shig ces rje btsun mchog gi sprul pa'i sku lhan rgyas kyi bkra shis pa'i lha reg bcas bka' stsal rin po che'i phreng ba spyi bor phebs pa gus pas mchod de/__'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos gsol ba btab pa sid+d+hi b+ha ba tu//__//_!

Footnotes

Other Information