JKW-KABUM-01-KA-004-022

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྩ་གསུམ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་སྨོན་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞེས་པ།
Wylie title rtsa gsum dkon mchog rgya mtshor gsol smon bla ma yi dam zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 22, Pages 491 (Folios 8a2 to 8a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rtsa gsum dkon mchog rgya mtshor gsol smon bla ma yi dam zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 491. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers - smon lam  ·  Supplications - gsol 'debs

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ནད་མེད་ཉམས་རྟོགས་འཕེལ། །ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་ཁམས་སུ། །པདྨོའི་ཟེའུ་འབྲུར་བརྫུས་ཏེ་སྐྱེས་ནས་ཀྱང་། །འོད་དཔག་མེད་པས་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་སྟེ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དང་དབྱེར་མེད་སངས་རྒྱས་ནས། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་ཀུན་སྤྲུལ་པས་འདྲེན་པར་ཤོག །། ༈
[edit]

rtsa gsum dkon mchog rgya mtshor gsol smon bla ma yi dam zhes pa/__ bla ma yi dam mkha' 'gro chos skyong dang /__/dkon mchog rgya mtsho'i tshogs la gsol btab mthus/__/tshe 'dir tshe ring nad med nyams rtogs 'phel/__/phyi ma bde ba can gyi zhing khams su/__/pad+mo'i ze'u 'brur brdzus te skyes nas kyang /__/'od dpag med pas lung bstan dbugs dbyung ste/__/spyan ras gzigs dang dbyer med sangs rgyas nas/__/mkha' khyab 'gro kun sprul pas 'dren par shog__//_!

Footnotes

Other Information