JKW-KABUM-01-KA-004-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ལ་ཞབས་བརྟན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཞེས་པ།
Wylie title rin chen blo gsal bstan skyong la zhabs brtan khyab bdag rdo rje 'chang zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 3, Pages 479 (Folios 2a2 to 2a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ (blo gsal bstan skyong)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rin chen blo gsal bstan skyong la zhabs brtan khyab bdag rdo rje 'chang zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 479. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre
Colophon

།ཅེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ།།

ces pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos so

[edit]
ཨོཾ་སྭསྟི་ཤྲཱི་བི་ཛ་ཡནྟུ། ཁྱབ་བདག་རྡོ༷་རྗེ༷་འཆང་དངོས་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །རིན༷་ཆེན༷་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་གཅིག་བསྡུས་གང་། །བློ༷་གས༷ལ་གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་དང་། །ཐུབ་བསྟན༷་ཡུན་རིང་སྐྱོང༷་ཕྱིར་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་མཐར་སོན་ཅིང་། །མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་ཡོན་ཏན་མཚུངས་ཟླ་མེད། །བསམ་ཡས་ཕྲིན་ལས་བཟང་པོའི་དཔལ་མངའ་བའི། །གསང་གསུམ་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་པུ། །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་། །བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་རྗེས་བཟུང་ནས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། །ཅེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སོ།། །། ༈
[edit]

rin chen blo gsal bstan skyong la zhabs brtan khyab bdag rdo rje 'chang zhes pa/__ oM swasti shrI bi dza yan+tu/__khyab bdag rdoX rjeX 'chang dngos ye shes sku/__/rinaX chenaX gsum gyi ngo bo gcig bsdus gang /__/bloX gsaXl gdul bya rgya mtsho'i tshogs rnams dang /__/thub bstanaX yun ring skyongaX phyir zhabs brtan gsol/__/tshul gnas gsan bsam sgom pa'i mthar son cing /_/mkhas btsun grub pa'i yon tan mtshungs zla med/__/bsam yas phrin las bzang po'i dpal mnga' ba'i/__/gsang gsum 'chi med grub pa nyid gyur cig__/mdor na yongs rdzogs bstan 'gro'i skyabs gcig pu/__/bskal brgyar zhabs brtan phrin las rgyas pa dang /__/bdag cag byang chub bar du rjes bzung nas/__/don gnyis lhun gyis grub pa'i bkra shis stsol/__/ces pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos so//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]