JKW-KABUM-01-KA-004-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྗེ་ཉིད་ལ་གསོལ་འདེབས་འཇིགས་མེད་ཀ་དག།
Wylie title rje nyid la gsol 'debs 'jigs med ka dag JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 20, Pages 490 (Folios 7b1 to 7b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rje nyid la gsol 'debs 'jigs med ka dag. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 490. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་དད་ལྡན་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པའི་སློབ་མ་དགེ་སློང་འཇིགས་མེད་གཞན་ཕན་གྱིས་ནན་ཏན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའམ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག

ces dad ldan sgrub la brtson pa'i slob ma dge slong 'jigs med gzhan phan gyis nan tan du gsol ba btab bzhin 'jigs med mkhyen brtse'am 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rang nyid kyis smras ba dge legs su gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཇིགས༷་མེད༷་ཀ་དག་གདོད་མའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །མཐའ་ཀླས་མཁྱེན༷་བརྩེའི༷་ཡོན་ཏན་ལྷུན་གྲུབ་པ། །གང་འདུལ་ཐུགས་རྗེའི་ཟློས་གར་སྲིད་པ་ན། །རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུར་ཤར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇ༷མ་དབྱང༷ས་མཁྱེན༷་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་བྱུང་བའི། །བརྩེ༷་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་གཟུགས། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ནམ་མཁའ་རུ། །ཞབས་པད་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། །བདག་ཀྱང་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་འབྲལ་མེད་རྗེས་བཟུང་ཞིང་། །ཚུལ་གནས་གསན་བསམ་སྒོམ་པ་མཐར་སོན་ནས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་དད་ལྡན་སྒྲུབ་ལ་བརྩོན་པའི་སློབ་མ་དགེ་སློང་འཇིགས་མེད་གཞན་ཕན་གྱིས་ནན་ཏན་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་བཞིན་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའམ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རང་ཉིད་ཀྱིས་སྨྲས་བ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག །
[edit]

rje nyid la gsol 'debs 'jigs med ka dag/ 'jigasaX medaX ka dag gdod ma'i ye shes dbyings/__/mtha' klas mkhyenaX brtse'iX yon tan lhun grub pa/__/gang 'dul thugs rje'i zlos gar srid pa na/__/rgyal ba'i myu gur shar la gsol ba 'debs/__/'jaXm dbyangaXs mkhyenaX pa'i chu gter las byung ba'i/__/brtseX chen snying rje'i nyin mor byed pa'i gzugs/__/yongs rdzogs bstan pa rgya mtsho'i nam mkha' ru/__/zhabs pad rdo rje'i khams su 'tsho gzhes gsol/__/bdag kyang deng nas byang chub snying po'i bar/__/mgon po khyod kyis 'bral med rjes bzung zhing /__/tshul gnas gsan bsam sgom pa mthar son nas/__/rang gzhan don gnyis lhun gyis grub par shog__/ces dad ldan sgrub la brtson pa'i slob ma dge slong 'jigs med gzhan phan gyis nan tan du gsol ba btab bzhin 'jigs med mkhyen brtse'am 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rang nyid kyis smras ba dge legs su gyur cig__/

Footnotes

Other Information