JKW-KABUM-01-KA-004-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བོན་ལྕང་ལུང་མཁས་པའི་དབང་པོར་ཞབས་བརྟན་འཇིགས་མེད་བོན་སྒོ་རབ་འབྱམས་ཞེས་པ།
Wylie title bon lcang lung mkhas pa'i dbang por zhabs brtan 'jigs med bon sgo rab 'byams zhes pa JKW-KABUM-01-KA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 4, Text 6, Pages 481 (Folios 3a2 to 3a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bon lcang lung mkhas pa'i dbang por zhabs brtan 'jigs med bon sgo rab 'byams zhes pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 481. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre
Colophon

།ཅེས་མངོན་པར་དྭངས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཤིས་པར་བརྗོད་པ་དང་ཆབ་གཅིག་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ལྷ་རེག །འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་བཅས་ཨཥྟ་མངྒ་ལའི་གྲངས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་བྷ་བ་ཏུ།།

ces mngon par dwangs pa'i yid kyis shis par brjod pa dang chab gcig rnam par dkar ba'i lha reg__/'chi med sku gsum thugs yon tan phrin las kyi snang brnyan bcas aSh+ta mang+ga la'i grangs kyis gsol ba btab pa sid+d+hi b+ha ba tu

[edit]
ཤྲཱི་སྭསྟི་ཀུརྦནྟུ། །འཇིག༷ས་མེད༷་བོན་སྒོ་རབ་འབྱམས་སྨྲ་ལ་མཁས། །ངོ༷་མཚ༷ར་བསླབ་གསུམ་རྣམ་པར་དག་པས་བཙུན། །གཞན་ཕན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་རྨད་བྱུང་བ། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་བརྟན་པར་ཤོག །འཇིག༷ས་བཅས་སྲིད་པའི་འཕོ་མེད༷་བོན༷་གྱི་སྐུ། །དབྱིང༷ས་རིག་ཟུང་འཇུག་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །འགྲོ་འདུལ་རྡོ༷་རྗེའི༷་སྣང་བརྙན་སྤྲུལ་པའི་གར། །འཆི་མེད་རྟག་པའི་དགེ་མཚན་བརྙེས་གྱུར་ཅིག །གསང་གསུམ་མི་ཤིགས་གཡུང༷་དྲུང༷་ངོ་བོར་བརྟན། །ཡོན་ཏན་ནོར་བུ་བསྟན་འགྲོའི་གཙུག་ན་བརྗིད། །ཕྲིན་ལས་སྣང་བ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །རྒྱལ་དང་སེམས་དཔའི་རྣམ་ཐར་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །ཅེས་མངོན་པར་དྭངས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་ཤིས་པར་བརྗོད་པ་དང་ཆབ་གཅིག་རྣམ་པར་དཀར་བའི་ལྷ་རེག །འཆི་མེད་སྐུ་གསུམ་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྣང་བརྙན་བཅས་ཨཥྟ་མངྒ་ལའི་གྲངས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

bon lcang lung mkhas pa'i dbang por zhabs brtan 'jigs med bon sgo rab 'byams zhes pa/__ shrI swasti kurban+tu/__/'jigaXs medaX bon sgo rab 'byams smra la mkhas/__/ngoX mtshaXr bslab gsum rnam par dag pas btsun/__/gzhan phan bzang po'i rnam thar rmad byung ba/__/bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes brtan par shog__/'jigaXs bcas srid pa'i 'pho medaX bonaX gyi sku/__/dbyingaXs rig zung 'jug bde chen longs spyod rdzogs/__/'gro 'dul rdoX rje'iX snang brnyan sprul pa'i gar/__/'chi med rtag pa'i dge mtshan brnyes gyur cig__/gsang gsum mi shigs g.yungaX drungaX ngo bor brtan/__/yon tan nor bu bstan 'gro'i gtsug na brjid/__/phrin las snang ba phyogs dus kun tu khyab/__/rgyal dang sems dpa'i rnam thar yongs rdzogs shog__/ces mngon par dwangs pa'i yid kyis shis par brjod pa dang chab gcig rnam par dkar ba'i lha reg__/'chi med sku gsum thugs yon tan phrin las kyi snang brnyan bcas aSh+ta mang+ga la'i grangs kyis gsol ba btab pa sid+d+hi b+ha ba tu//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: