bla ma bstan gnyis skor gsum

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:21, 24 August 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{Cycle}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་ (bla ma bstan gnyis skor gsum)

7 Texts

ད་
29
331-340
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་དོན་དབང་གི་ཟུར་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།
bla ma bstan gnyis skor gsum gyi don dbang gi zur byang rin chen phreng ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
1
1-82
བླ་མ་སྐུ་གསུམ་བདེ་གཤེགས་འདུས་པའི་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ།
bla ma sku gsum bde gshegs 'dus pa'i zab tig mthong ba rang grol
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
2
83-94
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོ་ཟབ་ཏིག་མཐོང་བ་རང་གྲོལ་གྱི་སྤྲོས་མེད་སྒྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས།
bla ma bstan gnyis skor gsum gyi snying po zab tig mthong ba rang grol gyi spros med sgrub pa'i phrin las
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཉ་
3
95-113
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་སྙིང་པོའི་དོན་དབང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བཀོད་པ་བདུད་རྩིའི་ཐིགས་པ།
bla ma bstan gnyis skor gsum gyi snying po'i don dbang bklags chog tu bkod pa bdud rtsi'i thigs pa
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཉ་
4
115-131
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་དོན་དབང་གི་ཟུར་བྱང་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ།
bla ma bstan gnyis skor gsum gyi don dbang gi zur byang rin chen phreng ba
Text page
View PDF
དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་ (Khyentse, Dilgo)
ཉ་
5
133-149
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་གྱི་ཟབ་ཏིག་སྤྲོས་མེད་བསྙེན་པའི་ཉམས་ལེན་གསལ་བར་བྱེད་པ་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང༌།
bla ma bstan gnyis skor gsum gyi zab tig spros med bsnyen pa'i nyams len gsal bar byed pa ye shes me long
Text page
View PDF
འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་ ('jam mgon kong sprul)
ཙ་
3.17
574-579
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་སོགས་དཀྱིལ་ཐང་ཆེ་ཆུང་དྲུག་གི་བྲིས་བཀོད།
bla ma bstan gnyis skor gsum sogs dkyil thang che chung drug gi bris bkod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)