JKW-KABUM-14-PHA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་བཀའ་སྲུང་སྡེ་བདུན་མཆོད་གསོལ་མདོར་བསྡུས།
Wylie title zhi khro dgongs pa rang grol gyi bka' srung sde bdun mchod gsol mdor bsdus JKW-KABUM-14-PHA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 14, sde tshan 4, Pages 111-114 (Folios 1a to 2b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön ཀརྨ་གླིང་པ་ (karma gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. zhi khro dgongs pa rang grol gyi bka' srung sde bdun mchod gsol mdor bsdus. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 14: 111-114. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Cycle ཟབ་ཆོས་ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་ (zab chos zhi khro dgongs pa rang grol)
Deity zhi khro, bka' srung
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-GA-026
Colophon

།ཞེས་པའང་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་ལས་མདོར་བསྡུས་པ་དགེ།

zhes pa'ang gter gzhung rtsa ba las mdor bsdus pa dge

[edit]
༄༅། །ཞི་ཁྲོ་དགོངས་པ་རང་གྲོལ་གྱི་བཀའ་སྲུང་སྡེ་བདུན་མཆོད་གསོལ་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ འདིར་ཞི་ཁྲོའི་ཆོ་ག་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བར་བཀའ་སྲུང་མཆོད་གསོལ་མདོར་བསྡུས་ནི། གཏོར་མ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གིས་བསང་སྦྱང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿས་བརླབ། རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གློག་འཁྱུགས་པ་ལྟར་འཕྲོས་པས་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག་པོ་སོགས་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་སྡེ་བདུན་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་པར་བསམས་ལ། ཧཱུྃ༔ ཆོས་སྐུ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་ཉིད་ལས༔ གཟུགས་སྐུ་འཇའ་ཚོན་ལྟ་བུའི་སྐུར་བཞེངས་པ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ཚོགས༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ༔ གཏེར་བདག་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་གཙོ་དང་འཁོར༔ ཨེ་ཀ་ཛ་ཊཱི་ལྷ་མོ་རེ་མ་ཏཱི༔ ཤན་པ་སྲོག་སྒྲུབ་གཟའ་བདུད་རཱ་ཧུ་ལ༔ རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་གནོད་སྦྱིན་དམར་ནག་དང་༔ སོ་སོའི་རིགས་དང་གཡོག་འཁོར་དཔུང་དང་བཅས༔ བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན་གྱིས་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཧོཿ ཞེས་ཕྱག་བྱ། ཧཱུྃ༔ བླ་མ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་དང་༔ མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་དང་བཅས༔ དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་བཅས་ལ༔ མེ་ཏོག་བདུག་སྤོས་མར་མེ་དྲི༔ ཞལ་ཟས་སིལ་སྙན་རོལ་མོའི་ཚོགས༔ སྨན་རཀ་གཏོར་གསུམ་གསང་བའི་རྫས༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་བསྐང་ཕྱིར་འབུལ༔ མ་ཧཱ་པཉྩ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་པས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་འདོད་སྟེར་རོལ་པ་ཅན༔ བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་དང་༔ མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ༔ སྔོན་ཚེ་སློབ་དཔོན་པདྨའི་སྤྱན་སྔ་རུ༔ ཁས་བླངས་དམ་བཅས་རིན་ཆེན་གཏེར་གྱི་བདག༔ བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་ལྷ་རབས་བརྟན་མར་བཅས༔ གཞི་བདག་སྲུང་མ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་ལས་མདོར་བསྡུས་པ་དགེ། །།

[edit]

zhi khro dgongs pa rang grol gyi bka' srung sde bdun mchod gsol mdor bsdus/__ @#/__/zhi khro dgongs pa rang grol gyi bka' srung sde bdun mchod gsol mdor bsdus bzhugs so/__/ na mo gu ru b+h+yaH__'dir zhi khro'i cho ga sdig sgrib rnam sbyong dang 'brel bar bka' srung mchod gsol mdor bsdus ni/__gtor ma/__ra~M ya~M kha~M gis bsang sbyang /__oM AHhU~M hoHsa brlab/__rang gi snying ga'i hU~M las 'od zer lcags kyu'i rnam pa can glog 'khyugs pa ltar 'phros pas dpal ye shes kyi mgon po ma ning nag po sogs bka' srung dam can sde bdun 'khor dang bcas pa spyan drangs par bsams la/__hU~M:__chos sku nam mkha' lta bu'i ngang nyid las:__gzugs sku 'ja' tshon lta bu'i skur bzhengs pa:__bla ma bde gshegs yi dam zhi khro'i tshogs:__mkha' 'gro dam can rgya mtsho gshegs su gsol:__hU~M:__gter bdag dpal mgon ma ning gtso dang 'khor:__e ka dza TI lha mo re ma tI:__shan pa srog sgrub gza' bdud rA hu la:__rdo rje legs pa gnod sbyin dmar nag dang :__so so'i rigs dang g.yog 'khor dpung dang bcas:__bstan pa bsrung phyir gnas 'dir gshegs su gsol:__badz+ra sa ma ya dza dzaH__zhes pas spyan drangs/__badz+ra sa ma ya tiSh+Tha lhan gyis bzhugs su gsol/__a ti pU hoH__pra tI ts+tsha hoH__zhes phyag bya/__hU~M:__bla ma bde gshegs zhi khro dang :__ma sring mkha' 'gro'i tshogs dang bcas:__dam can rgya mtsho 'khor bcas la:__me tog bdug spos mar me dri:__zhal zas sil snyan rol mo'i tshogs:__sman raka gtor gsum gsang ba'i rdzas:__dngos 'byor yid sprul mchod pa'i tshogs:__thugs dam gnyen po bskang phyir 'bul:__ma hA pany+tsa sarba pU dza hoH__zhes pas mchod/__hU~M:__byin rlabs dngos grub 'dod ster rol pa can:__bla ma yi dam zhi khro rab 'byams dang :__mkha' 'gro dam can rgya mtsho'i tshogs rnams la:__lus ngag yid gsum gus pas phyag 'tshal bstod:__hU~M:__sngon tshe slob dpon pad+ma'i spyan snga ru:__khas blangs dam bcas rin chen gter gyi bdag:__bod khams skyong ba'i lha rabs brtan mar bcas:__gzhi bdag srung ma 'khor dang bcas la bstod:__ces bstod par bya'o/__/zhes pa'ang gter gzhung rtsa ba las mdor bsdus pa dge/__//_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]