grub chen mi tra'i snying thig

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་ (grub chen mi tra'i snying thig)

10 Texts

ཅ་
20
289-290
མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།
mi tra'i tshe dkar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཅ་
21
291-295
མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།
mi tra'i tshe sgrub kyi rgyun khyer ye shes grub pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
10
85-88
གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ།
grub chen mi tra'i snying thig las tshe sgrub ye shes snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཚ་
11
89
མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་དམར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན།
mi tra'i tshe dkar dmar gyi brgyud 'debs 'chi med mchog sbyin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
12
91-94
མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཡེ་ཤེས་གྲུབ་པ།
mi tra'i tshe sgrub kyi rgyun khyer ye shes grub pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
13
95-96
མི་ཏྲའི་ཚེ་སྒྲུབ་ཚོགས་མཆོད།
mi tra'i tshe sgrub tshogs mchod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
14
97-98
ཚེ་འགུགས།
tshe 'gugs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ཚ་
15
99-103
དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ཕྱི་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌།
dag snang mi tra'i tshe dkar phyi sgrub kyi tshe dbang
Text page
View PDF
མི་ཉག་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་བཤད་བཟང་པོ་ (mi nyag thub bstan legs bshad bzang po)
ཚ་
16
105-110
གྲུབ་ཆེན་མི་ཏྲའི་སྙིང་ཐིག་ལས། ཚེ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོའི་ནང་སྒྲུབ།
grub chen mi tra'i snying thig las tshe sgrub ye shes snying po'i nang sgrub
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཚ་
17
111-121
དག་སྣང་མི་ཏྲའི་ཚེ་དཀར་ནང་སྒྲུབ་ཀྱི་ཚེ་དབང༌།
dag snang mi tra'i tshe dkar nang sgrub kyi tshe dbang
Text page
View PDF
མི་ཉག་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་བཤད་བཟང་པོ་ (mi nyag thub bstan legs bshad bzang po)