JKW-KABUM-12-NA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རྟེན་འབྲེལ་སྲུང་བའི་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་ཆར་སྤྲིན།
Wylie title rten 'brel srung ba'i byin rlabs bya tshul man ngag dang bcas pa phan bde'i char sprin JKW-KABUM-12-NA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 12, sde tshan 1, Pages 1-150 (Folios 1a to 75b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre

15 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
1-29
རྟེན་འབྲེལ་སྲུང་བའི་བྱིན་རླབས་བྱ་ཚུལ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་ཕན་བདེའི་ཆར་སྤྲིན།
rten 'brel srung ba'i byin rlabs bya tshul man ngag dang bcas pa phan bde'i char sprin
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
29-45
སྨན་བླ་མཆེད་བདུན་གྱི་རྗེས་གནང་བཀླག་ཆོག་དོན་གྲུབ་བསམ་འཕེལ།
sman bla mched bdun gyi rjes gnang bklag chog don grub bsam 'phel
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
45-48
བཅོམ་ལྡན་འདས་སྨན་གྱི་བླ་མའི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཨུཏྤལ་ཕྲེང་མཛེས།
bcom ldan 'das sman gyi bla ma'i rjes gnang gi brgyud 'debs ut+pal phreng mdzes
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
48-53
སྨན་བླ་གཙོ་འཁོར་གསུམ་གྱི་སྒོམ་བཟླས་ལ་བརྟེན་ནས་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ་སོགས་ཉུང་གསལ་ཀུན་ཕན་བདུད་རྩི།
sman bla gtso 'khor gsum gyi sgom bzlas la brten nas bsnyen pa bya tshul sogs nyung gsal kun phan bdud rtsi
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
5
53-55
སྨན་བླའི་སྒོམ་བཟླས་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་ཕན་བདེའི་མྱུར་ལམ།
sman bla'i sgom bzlas shin tu bsdus pa phan bde'i myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
6
55-80
ཇོ་ལུགས་མི་འཁྲུགས་གཙོ་རྐྱང་གི་སྒྲུབ་རྗེས་བསྙེན་པ་བྱེད་ཚུལ་དང་བཅས་པ་སྡིག་སྒྲིབ་ཀུན་སྦྱོང་།
jo lugs mi 'khrugs gtso rkyang gi sgrub rjes bsnyen pa byed tshul dang bcas pa sdig sgrib kun sbyong
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
7
80-84
མི་གཡོ་སྔོན་པོའི་རྗེས་གནང་ཆུ་སྲུང་དང་བཅས་པའི་གསལ་བྱེད་སྙིང་པོའི་སྣང་བ།
mi g.yo sngon po'i rjes gnang chu srung dang bcas pa'i gsal byed snying po'i snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
8
84-101
ཤངས་ལུགས་རྣམ་འཇོམས་གསང་སྒྲུབ་མན་ངག་དང་བཅས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན།
shangs lugs rnam 'joms gsang sgrub man ngag dang bcas pa bde chen bdud rtsi'i chu rgyun
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
9
101-104
ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་དཀར་མོའི་རྗེས་སུ་གནང་བའི་ཚུལ་བྱིན་རླབས་སྣང་བ།
shes rab kyi pha rol tu phyin ma dkar mo'i rjes su gnang ba'i tshul byin rlabs snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
10
104-115
དཔལ་སམྦུ་ཊའི་རྒྱུད་ལས་གསུངས་པའི་ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་འཁོར་ལོའི་མན་ངག་ཤེས་རབ་སྣང་བ།
dpal sam+bu Ta'i rgyud las gsungs pa'i sher phyin dkar mo'i 'khor lo'i man ngag shes rab snang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
11
115-116
ཤེར་ཕྱིན་དཀར་མོའི་བསྒོམ་བཟླས་སྙིང་པོའི་སྣང་།
sher phyin dkar mo'i bsgom bzlas snying po'i snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
12
116-119
ཤེར་ཕྱིན་ཡི་གེ་གཅིག་མའི་གདམས་ངག་ཟབ་དོན་སྙིང་པོ།
sher phyin yi ge gcig ma'i gdams ngag zab don snying po
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
13
119-123
འཕགས་མ་སོ་སོར་འབྲང་མའི་རྗེས་གནང་གི་ཆོ་ག་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་།
'phags ma so sor 'brang ma'i rjes gnang gi cho ga bdud rtsi'i rgyun bzang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
14
123-146
འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་སེང་གེ་སྒྲའི་གདམས་པ་ཟབ་མོའི་གསལ་བྱེད་གཞན་ཕན་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།
'jig rten dbang phyug seng ge sgra'i gdams pa zab mo'i gsal byed gzhan phan bdud rtsi'i zil dngar
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
15
146-150
རི་ཁྲོད་མའི་མན་ངག་ཉེར་མཁོ་དགེ་ལེགས་སྣང་གཏེར།
ri khrod ma'i man ngag nyer mkho dge legs snang gter
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: