thugs rje chen po bcu gcig zhal dpal mo lugs

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:38, 27 August 2021 by Mort (talk | contribs) (Created page with "{{Cycle}}")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལུགས་ (thugs rje chen po bcu gcig zhal dpal mo lugs)

9 Texts

ན་
17
517-563
ཇོ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྨྱུང་གནས་ཀྱི་ཆོ་གའི་ཁྲིད་ཡིག་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།
jo bo thugs rje chen po'i smyung gnas kyi cho ga'i khrid yig gsal ba'i sgron me
Text page
View PDF
རྫ་རོང་ཕུ་ངག་དབང་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ་ (rdza rong phu ngag dbang bstan 'dzin nor bu)
ཉ་
9
153-218
དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་སྨྱུང་ཆོག་སྡིག་སྒྲིབ་རྣམ་སྦྱོང་ཞུ་ཆེན་གྱི་གསུང་བཀླགས་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ།
dpal mo lugs kyi smyung chog sdig sgrib rnam sbyong zhu chen gyi gsung bklags chog tu bsdebs pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
10
219-220
མཎྜལ་བསྡུས་པ་ཚོམ་བུ་བདུན་པ།
maN+Dal bsdus pa tshom bu bdun pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
11
221-226
དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས་དང་ཉམས་ལེན།
dpal mo lugs kyi brgyud 'debs dang nyams len
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
11.1
221-223
དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་འདེབས།
dpal mo lugs kyi brgyud 'debs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཉ་
11.2
223-226
ཉམས་ལེན་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟུང་འཇུག་མྱུར་ལམ།
nyams len snying por dril ba zung 'jug myur lam
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
9.3
382-399
བཅུ་གཅིག་ཞལ་མཁའ་འགྲོ་ལྔ་བསྐོར་གྱི་རྗེས་གནང་གཞན་ཕན་ཟླ་ཟེར།
bcu gcig zhal mkha' 'gro lnga bskor gyi rjes gnang gzhan phan zla zer
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
9.4
399-410
དཔལ་མོ་ལུགས་རིགས་བཞིས་བསྐོར་བའི་རྗེས་གནང་གཞན་ཕན་ཟླ་སྣང་།
dpal mo lugs rigs bzhis bskor ba'i rjes gnang gzhan phan zla snang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
ཏ་
9.5
410-412
བཅུ་གཅིག་ཞལ་གྱི་བསྙེན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཡི་གེ་མཁན་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཕུན་ཚོགས་པའི་གསུང་རབ་སོར་བཞག་ལ། བསྙེན་ཡིག་ཉུང་བསྡུས།
bcu gcig zhal gyi bsnyen sgrub kyi yi ge mkhan chen sangs rgyas phun tshogs pa'i gsung rab sor bzhag la bsnyen yig nyung bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)